LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*)(**actualizata**)
privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
(actualizata până la data de 11 decembrie 2004**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 16 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998. Legea nr. 111/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996.
  --------------
  **) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 18 februarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 11 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003; LEGEA nr. 549 din 29 noiembrie 2004.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi este desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv pasnice, astfel încât să se indeplineasca condiţiile de securitate nucleara, de protecţie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului şi a proprietăţii, cu riscuri minime prevăzute de reglementari şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi conventiile la care România este parte.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi se aplică urmatoarelor activităţi şi surse:
  a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;
  b) mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;
  c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
  d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;
  e) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;
  f) detinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;
  g) realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare;
  h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante.
  ------------
  Literele a), c), d) şi f) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Litera h) a art. 2 a fost introdusa de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 3

  Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul legii sunt definite în anexa nr. 2 la prezenta lege.


  Articolul 4

  (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului.
  (2) Regulamentul privind organizarea şi functionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare comisia, se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Finantarea comisiei se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare prevăzute la art. 2 şi din contribuţii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici.
  (4) Taxele de autorizare a activităţilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.
  (5) Personalul comisiei este angajat şi eliberat din functie în conformitate cu regulamentul de organizare şi functionare al comisiei, cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementarile legale în vigoare.
  (6) Comisia poate avea în subordine institute tehnice suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 5

  (1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de interventie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte reglementari necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear.
  (2) Comisia poate emite şi reglementari, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor specifice acestora.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) reglementarile şi atribuţiile de autorizare şi control pentru care prezenta lege contine prevederi exprese de abilitare a altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
  (4) Comisia, prin reglementarile emise şi prin masurile dispuse în cadrul procedurilor de autorizare şi control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care persoana fizica sau persoana juridica desfăşoară, în condiţii de siguranţă, activităţi supuse prevederilor prezentei legi.
  (5) Comisia va revizui reglementarile ori de cate ori este necesar, pentru corelarea cu standardele internationale şi cu conventiile internationale ratificate în domeniu şi va dispune masurile necesare pentru aplicarea acestora.
  (6) Comisia va revizui Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de cate ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  -------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 6

  Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, detinerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.


  Articolul 7

  Importul deseurilor radioactive şi al combustibilului nuclear ars este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, în afara teritoriului României, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive sau combustibil nuclear ars, în baza prevederilor unor acorduri internationale sau contracte incheiate cu parteneri comerciali cu sediul în strainatate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 2 Regimul de autorizare


  Secţiunea 1 Autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor în domeniul nuclear


  Articolul 8

  (1) Activităţile şi sursele prevăzute la art. 2, cu excepţia activităţilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a utilizarii aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, precum şi a celor prevăzute la lit. h) a aceluiasi articol, necesita autorizatie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecărui gen de activitate sau surse, în conformitate cu prevederile art. 5.
  (2) Autorizatia se elibereaza persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.
  (2^1) Autorizatia se poate elibera şi unităţilor fără personalitate juridica, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.
  (3) Autorizatia poate fi folosita numai în scopul pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor precizate în aceasta.
  (4) Autorizatiile prevăzute la alin. (1) se solicita şi, respectiv, se elibereaza, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori radiologica cu functionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material ori dispozitiv utilizat în scopul protectiei împotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizatiei de producere intenţionează sa-l realizeze, în vederea utilizarii sau comercializarii.
  (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de functionare a oricarei instalaţii nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizaţii necesare.
  (6) În înţelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a instalaţiilor nucleare sau radiologice sunt, după caz, urmatoarele:
  a) proiectarea;
  b) amplasarea;
  c) producerea;
  d) construcţia şi/sau montajul;
  e) punerea în functiune;
  f) functionarea de proba;
  g) exploatarea;
  h) repararea şi/sau întreţinerea;
  i) modificarea;
  j) conservarea;
  k) dezafectarea.
  (7) Pentru fazele de realizare sau de functionare a instalaţiilor nucleare şi radiologice se pot elibera autorizaţii partiale.
  (8) Autorizatiile partiale, care se elibereaza, simultan sau succesiv, pentru una şi aceeasi faza dintre cele prevăzute la alin. (6), pot avea caracter de decizie provizorie a comisiei, dacă petitionarul solicita expres aceasta. În acest caz ele au valabilitate până la eliberarea autorizatiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru inca 2 ani, atunci când nu sunt disponibile toate informaţiile necesare în timp util.
  (9) Comisia va retrage autorizatia parţială ori de cate ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizatiei pentru completarea informaţiilor necesare în susţinerea cererii de eliberare a autorizatiei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 21 noiembrie 2000.
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.
  Alin. (1), (4)-(7) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 9

  (1) Titularul autorizatiei prevăzute la art. 8 va utiliza în activităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi.
  (2) Permisul de exercitare se elibereaza pe baza reglementarilor emise conform prevederilor art. 5.
  (3) Permisul de exercitare se elibereaza, în baza unei evaluari şi examinari, de către comisie sau de către titularul de autorizatie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementarilor specifice emise de comisie potrivit dispoziţiilor art. 5.
  (4) O condiţie prealabila eliberarii permisului de exercitare este obtinerea avizului medical specific, în baza reglementarilor emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în conformitate cu prevederile art. 5.
  (5) Avizul organelor competente privind siguranţa naţionala pentru personalul care urmeaza sa desfasoare activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar în conformitate cu dispozitiile legale în domeniu şi cu reglementarile specifice emise de comisie conform prevederilor art. 5.
  -------------
  Alin. (1) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (4) şi (5) ale art. 9 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  -------------
  NOTĂ:
  Art. 1 din NORMELE din 15 octombrie 2002 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 936 bis din 20 decembrie 2002 prevede:
  "(1) Prezentele norme completeaza Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2002 şi prevederile privind eliberarea permisului de exercitare prevăzut de art. 9 din Legea nr. 111/1996, republicată, prin desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prezentele norme stabilesc:
  a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul expus profesional, responsabilii cu securitatea radiologica şi expertii acreditati în protecţie radiologica;
  b) modul de eliberare a permiselor de exercitare a activităţilor nucleare care prezinta risc radiologic nesemnificativ.
  (3) Prezentele norme nu cuprind modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul operator din centrale nuclearo-electrice şi reactori nucleari de cercetare."


  Articolul 10

  (1) Autorizatia şi permisul de exercitare se elibereaza pe o perioadă determinata prin reglementarile emise conform prevederilor art. 5.
  (2) Dreptul dobândit pe baza autorizatiei şi permisului de exercitare nu poate fi transmis fără acordul emitentului.
  (3) Pentru a se elibera autorizatia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie:
  a) sa achite în contul comisiei tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6);
  b) sa achite la trezoreria statului taxele de autorizare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6).
  -------------
  Litera a) a alin. (3) al art. 10 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 11

  Autorizatiile prevăzute la art. 8 se suspenda sau se retrag, în parte sau în intregime, de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice sau juridice, în toate cazurile în care comisia constata ca:
  a) titularul autorizatiei nu a respectat prevederile prezentei legi şi reglementarile specifice sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizatie;
  b) nu sunt indeplinite, integral şi la termenul stabilit, masurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;
  c) apar situaţii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la data eliberarii autorizatiei, care pot afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare;
  d) titularul autorizatiei nu-şi indeplineste oblibaţiile cu privire la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive şi dezafectare sau la asigurarea de raspundere civila pentru daune către terti în caz de accident nuclear;
  e) titularul autorizatiei inceteaza de a mai fi legal constituit;
  f) titularul autorizatiei îşi pierde capacitatea juridica.
  -------------
  Litera b) a art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 12

  Permisul de exercitare prevăzut la art. 9 se suspenda sau se retrage de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea altor institutii cu atribuţii de control, potrivit prezentei legi, sau a persoanelor de specialitate, în toate cazurile în care emitentul constata ca:
  a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile menţionate în reglementarile emise conform prevederilor art. 5;
  b) titularul permisului de exercitare inceteaza din viaţa sau îşi pierde capacitatea juridica.


  Articolul 13

  (1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele şi condiţiile specificate în autorizatiile sau permisele de exercitare.
  (2) În cazul în care nu sunt respectate noile condiţii impuse potrivit alin. (1), se aplică, după caz, dispozitiile art. 11 şi 12.


  Articolul 14

  Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8-10 şi la art. 13.


  Articolul 15

  (1) Retragerea, în mod excepţional, a autorizatiei prevăzute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizatiei la primirea unei compensatii din partea autorităţii care a dispus retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se va determina ţinând seama atât de interesul public, cat şi de cel al titularului autorizatiei retrase, precum şi de motivele care au condus la retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se stabileste prin înţelegerea părţilor sau, în caz de neintelegere, de către instanţa judecătorească.
  (2) Autorizatia se retrage fără compensatie în urmatoarele situaţii:
  a) titularul autorizatiei a obţinut autorizatia facand uz de declaratii false;
  b) titularul autorizatiei a încălcat prevederile prezentei legi, dispozitiile organelor de autorizare şi de control în materie sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizatie;
  c) retragerea autorizatiei s-a dispus datorita faptului ca personalul titularului, tertii, populatia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizata.
  (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi în condiţiile stabilite potrivit art. 13.


  Articolul 16

  (1) Activităţile în care se utilizeaza materiale cu activitate totala sau cu concentraţie masica scazuta, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie şi orice tuburi electronice care indeplinesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în standardele internationale, astfel încât riscurile aferente activităţii sau sursei sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege.
  (2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totala de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile emise în conformitate cu prevederile art. 5.
  (3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevăzută la alin. (1), nu scuteste pe deţinătorul de surse şi materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv după incheierea utilizarii, dacă instrucţiunile de utilizare ale producătorului, importatorului sau furnizorului prevad obligativitatea respectarii acestei cerinţe.
  ------------
  Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 17

  (1) Persoanele juridice pot să solicite, pentru activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare, un aviz preliminar de la comisie, din care, pe baza informaţiilor prezentate de solicitant, să rezulte incadrarea în limitele de exceptare prevăzute la art. 16.
  (2) În cazul în care avizul preliminar nu confirma incadrarea în limitele de exceptare, solicitantul este obligat sa ceara autorizarea activităţilor respective, în conformitate cu prevederile art. 8.
  (3) Raspunderea pentru corectitudinea informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.


  Secţiunea a 2-a Condiţii de autorizare


  Articolul 18

  (1) Autorizatiile prevăzute la art. 8 se elibereaza numai dacă solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele condiţii, după caz:
  a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de către acesta a cerințelor reglementarilor privind securitatea nucleara şi protectia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea lucrărilor pe timpul construcţiei şi exploatarii instalatiei nucleare şi radiologice sau în conducerea altor activităţi nucleare, dintre cele menţionate la acel articol;
  a^1) raspunde ca personalul care desfăşoară activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documente cu caracter secret să fie demn de incredere şi avizat conform legii de organele competente în domeniul sigurantei naţionale;
  a^2) este în măsura sa demonstreze ca dispune de dotarile tehnice, tehnologiile şi mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţilor;
  b) da dovada de capacitate organizatorica şi responsabilitate în prevenirea şi limitarea consecintelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vietii şi sănătăţii personalului propriu, populatiei, mediului, proprietăţii tertilor sau asupra patrimoniului propriu;
  c) raspunde ca restul personalului propriu, care asigura functionarea instalatiei, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe specifice functiei pe care o indeplineste, privind exploatarea instalatiei în condiţii de securitate nucleare, riscurile asociate şi masurile de securitate nucleara aplicabile;
  d) ia toate masurile necesare, la nivelul normelor tehnologice şi stiintifice în vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezultă în urma construcţiei şi funcţionarii instalatiei nucleare sau radiologice;
  e) instituie o asigurare sau orice alta garantie financiară care să-i acopere raspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura şi condiţiile asigurarii sau garantiei fiind conforme celor prevăzute de lege şi de conventiile internationale la care România este parte;
  f) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terti în procesul decizional, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionarii instalatiei nucleare;
  g) propune un amplasament al instalatiei nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului şi solului, şi nu afectează functionarea altor instalaţii situate în vecinatate;
  h) dispune de aranjamente materiale şi financiare corespunzătoare şi suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, condiţionarea şi depozitarea deseurilor radioactive generate din propria activitate, precum şi pentru dezafectarea instalatiei nucleare, atunci când va inceta definitiv activitatea autorizata, şi a achitat contribuţia pentru constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive şi dezafectare;
  i) instituie şi menţine un sistem conform reglementarilor specifice de protecţie împotriva radiatiilor ionizante;
  j) instituie şi menţine un sistem conform reglementarilor specifice de protecţie fizica a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare şi radioactive, a produselor şi deseurilor radioactive, precum şi a instalaţiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare şi radioactive, de produse şi deseuri radioactive;
  k) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem controlat de management al calităţii, autorizat de comisie, şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi servicii, cat şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi mentin propriul lor sistem controlat de management al calităţii;
  l) instituie şi menţine un sistem propriu, aprobat, de pregatire a interventiei în caz de accident nuclear;
  m) instituie şi menţine un sistem în conformitate cu reglementarile de aplicare a garantiilor nucleare;
  n) detine toate celelalte acorduri, autorizaţii şi avize prevăzute de lege;
  o) instituie şi menţine un sistem de informare a publicului în conformitate cu reglementarile legale.
  (1^1) Instituirea şi menţinerea sistemelor prevăzute la alin. (1) se pot face şi prin contractarea serviciilor respective cu alti titulari, dacă acestia sunt autorizati conform prezentei legi.
  (2) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (1) şi (1^1) vor fi detaliate în reglementarile emise conform prevederilor art. 5.
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Literele a^1) şi a^2) ale alin. (1) al art. 18 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Literele d), g) şi k) ale alin. (1) al art. 18 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 19

  (1) Combustibilul nuclear poate fi detinut numai de persoane juridice. Se interzice detinerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizatia de detinere, precum şi una dintre urmatoarele autorizaţii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activităţile pe care le desfăşoară, eliberata în conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 20-22.
  (2) Combustibilul nuclear detinut ilegal se confisca, devine proprietate publică a statului şi se preda unui custode, special desemnat în acest scop.
  (3) Desemnarea unui titular de autorizatie drept custode al combustibilului nuclear se face de către emitentul autorizatiei prin prevederea expresa în autorizatie a obligaţiei de a accepta combustibilul nuclear în custodie, în numele statului.
  (4) Oblibaţiile privind pastrarea în custodie se aplică şi combustibilului nuclear ars şi altor materiale nucleare, cu excepţia deseurilor radioactive.
  (5) Combustibilul nuclear aflat în custodie sau în depozitare autorizata poate fi eliberat numai dacă:
  a) deţinătorul poseda în prealabil una dintre autorizatiile prevăzute la alin. (1);
  b) combustibilul nuclear urmeaza a fi încredinţat unui caraus autorizat, în vederea efectuării unui transport autorizat către un destinatar autorizat.
  (6) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizatiei vor fi suportate de către deţinătorul inscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus în custodie, în baza unei înţelegeri contractuale sau, în caz de neintelegere, în baza unei hotărâri judecătorești.
  (7) Combustibilul nuclear nerevendicat prin inscrisuri de proprietate devine, în momentul constatarii, proprietate publică a statului.


  Articolul 20

  (1) Transportul combustibilului nuclear în afara incintei instalaţiilor nucleare ori în afara locurilor în care combustibilul nuclear este tinut în custodie se efectueaza numai de către agenti de transport sau carausi autorizati în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18.
  (2) Autorizatiile prevăzute la alin. (1) se elibereaza numai dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii:
  a) combustibilul nuclear este transportat în conformitate cu reglementarile naţionale privind transportul materialelor radioactive, emise potrivit prevederilor art. 5, şi cu cele internationale privind transportul marfurilor periculoase;
  b) alegerea modului, a timpului şi a rutei de transport nu contravine interesului public.
  (3) Dispozitiile prezentului articol se aplică şi combustibilului nuclear ars, produselor şi deseurilor radioactive şi altor materiale nucleare sau radioactive.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 21

  Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive sau al deseurilor radioactive este permisa numai atunci când carausul autorizat este în posesia unei autorizaţii pentru mijlocul de transport respectiv, eliberata de comisie.


  Articolul 22

  (1) Autorizatia de import, de export sau de tranzit, prevăzută la art. 8, se elibereaza numai în urmatoarele condiţii, după caz:
  a) în activitatea de control decizional asupra operaţiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizatiei, solicitantul autorizatiei va utiliza persoane care dovedesc competenţa şi probitate, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  b) în cazul importului, solicitantul autorizatiei se angajează să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise în conformitate cu prevederile art. 5 şi a angajamentelor internationale asumate de România în domeniul energiei nucleare, să livreze produsele şi informaţiile numai către beneficiari autorizati în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18, şi să raporteze de îndată comisiei asupra intrarii în tara a produselor şi informaţiilor importate;
  c) în cazul exportului, solicitantul autorizatiei obtine de la partenerii săi externi garantiile necesare din care să rezulte ca acestia nu vor folosi produsele sau informaţiile exportate în scopuri care să prejudicieze oblibaţiile internationale asumate de România ori siguranţa naţionala. De asemenea, va demonstra ca exportul indeplineste prevederile prezentei legi şi alte reglementari specifice.
  (2) Exportatorul şi importatorul sunt obligati să raporteze de îndată comisiei asupra iesirii din, respectiv, intrarii în tara a produselor şi a informaţiilor exportate sau importate.
  (3) Titularul autorizatiei de tranzit este obligat să raporteze de îndată comisiei atât asupra intrarii, cat şi asupra iesirii din tara a produselor tranzitate.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 23

  (1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevăzute la art. 8 alin. (4) necesita obtinerea, în prealabil, a unei autorizaţii de produs, model sau tip, emisa de comisie.
  (2) Sursele-etalon de radiatii şi mijloacele de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante trebuie să aibă aprobarea de model, eliberata de Biroul Român de Metrologie Legală, şi să fie verificate metrologic, în conformitate cu dispozitiile legale.
  (3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, detinerea şi verificarea mijloacelor de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante pentru necesitatile armatei se autorizeaza de către Ministerul Apararii Naţionale.


  Articolul 24

  (1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calităţii în domeniul nuclear a activităţilor de proiectare, amplasare, procurare, construcţie, montaj, punere în functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile şi sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare.
  (2) Autorizatia se elibereaza de către comisie, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18 şi cu reglementarile specifice referitoare la furnizorii de produse şi de servicii din aceste categorii, precum şi la subfurnizorii acestora, în lant.
  (3) Autorizatia prevăzută la alin. (1) şi (2) se elibereaza numai dacă solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele condiţii, după caz:
  a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de către acesta a cerințelor de securitate nucleara, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea activităţilor care concura la realizarea produselor, serviciilor şi sistemelor care fac obiectul autorizatiei;
  b) raspunde ca restul personalului propriu, angrenat în activităţile care concura la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securitatii instalatiei nucleare în care urmeaza să fie incorporate;
  c) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terti în procesul decizional şi în desfăşurarea activităţilor autorizate;
  d) instituie şi menţine un sistem controlat de management al calităţii în domeniul nuclear în activitatea proprie şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi de servicii, precum şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi mentin propriul lor sistem controlat de management al calităţii.
  (4) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (3) vor fi detaliate în reglementarile emise în conformitate cu prevederile art. 5.
  -------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Litera d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 3 Oblibaţiile titularului autorizatiei şi ale altor persoane fizice sau juridice


  Articolul 25

  (1) Titularul autorizatiei eliberate potrivit art. 8 are obligaţia şi raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru:
  a) asigurarea şi menţinerea:
  - securitatii nucleare, protectiei împotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie în caz de accident nuclear şi asigurarii calităţii pentru activităţile desfăşurate sau a surselor asociate acestora;
  - evidentei stricte a materialelor nucleare şi radioactive, precum şi a tuturor surselor utilizate sau produse în activitatea proprie;
  b) respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice prevăzute în autorizatie şi raportarea oricăror depăşiri, conform reglementarilor specifice;
  c) limitarea numai la activităţile pentru care a fost autorizat;
  d) dezvoltarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care asigura desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri inacceptabile de orice natură.
  (2) Raspunderea pentru daune nucleare, provocate în timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfăşurarea activităţilor prevăzute în autorizatie ori a altor activităţi care au avut ca urmare decesul, vatamarea integritatii corporale sau a sănătăţii unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporara de folosire a vreunui bun, revine în intregime titularului autorizatiei, în condiţiile stabilite prin lege şi prin angajamentele internationale la care România este parte.


  Articolul 26

  Titularul autorizatiei pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare care genereaza sau a generat deseuri radioactive este obligat:
  a) sa răspundă pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea proprie;
  b) sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, condiţionarii şi depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri;
  c) sa achite contribuţia legala la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive şi dezafectare.


  Articolul 27

  Titularul autorizatiei prevăzute la art. 8 este obligat:
  a) sa elaboreze un program de pregatire a dezafectarii şi sa-l prezinte spre aprobare comisiei;
  b) sa faca dovada achitarii contributiei legale la constituirea Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive şi dezafectare.


  Articolul 28

  (1) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizatiei nu exonereaza pe titularul autorizatiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalaţiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate în autorizatie, de oblibaţiile prevăzute la art. 25-27 ori de cele ce decurg din condiţiile prevăzute în autorizatie.
  (2) La încetarea activităţii sau la dezafectarea instalaţiilor nucleare, precum şi la transferul, în parte sau în totalitate, al obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, al produselor radioactive sau al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, titularul autorizatiei este obligat, în prealabil, să solicite şi să obţină, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, autorizatia de detinere, dezafectare sau transfer, după caz.
  (3) Autorizatia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scuteste pe titular de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  (3^1) Încetarea activităţilor nucleare se face în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice elaborate de comisie, potrivit prevederilor art. 5.
  (4) Comisia va stabili modalitatile concrete de aplicare a prezentei legi ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordând prioritate respectarii condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a activităţilor nucleare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (3^1) al art. 28 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 29

  (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substante minerale asociate în zacamant cu uraniu sau toriu sau substante care în fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a contine materiale radioactive, au obligaţia sa ia măsuri de verificare a materialelor şi a utilajelor pe intregul ciclu de productie, manipulare, transport şi depozitare, pentru a constata dacă acestea prezinta o concentraţie de substante radioactive sau o radioactivitate care depăşeşte, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementarile prevăzute la art. 16.
  (2) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară alte activităţi decat cele menţionate la alin. (1), în care lucratorii sau populatia sunt expusi la radon, toron, descendentii acestora sau la alte radiatii ionizante, datorate mediului natural, şi persoanele fizice sau juridice care exploateaza avioane au obligaţia sa ia măsuri de evaluare pentru a constata dacă activităţile desfăşurate conduc la un moment dat la iradierea lucratorilor sau a populatiei peste limitele admise pentru activităţile respective, conform reglementarilor specifice emise de comisie potrivit prevederilor art. 5.
  (3) Dacă rezultatele evaluarilor prevăzute la alin. (1) şi (2) arata depăşirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementarile prevăzute la art. 16, respectiv a limitelor prevăzute la alin. (2), activitatea respectiva este supusă regimului de autorizare şi control prevăzut de prezenta lege.
  -------------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 4 Regimul de control


  Articolul 30

  (1) Controlul preventiv, operativ-curent şi ulterior al respectarii prevederilor prezentei legi şi a reglementarilor emise în conformitate cu art. 5 se efectueaza de către reprezentantii comisiei, anume împuterniciţi, la solicitanţii sau la titularii de autorizaţii. Controlul se efectueaza în incinta în care acestia desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare altă persoană fizica ori juridica ce ar putea desfăşura activităţi, detine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informaţii prevăzute la art. 2, în oricare dintre urmatoarele situaţii:
  a) în vederea eliberarii autorizatiei solicitate;
  b) în perioada de valabilitate a autorizatiei, în mod periodic sau inopinat;
  c) pe baza notificarii titularului autorizatiei;
  d) atunci când ar putea exista instalaţii nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informaţii ori s-ar putea desfăşura activităţi dintre cele prevăzute la art. 2.
  (2) În urma controlului efectuat comisia poate dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezinta pericol în exploatare ori detinere.
  -------------
  Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 31

  (1) Reprezentantii comisiei, în exercitarea mandatului de control, au urmatoarele drepturi:
  a) să aibă acces la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului;
  b) să efectueze masuratorile şi sa instaleze echipamentul de supraveghere necesar;
  c) să solicite prelevarea şi sa primeasca esantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;
  d) sa oblige persoana fizica sau persoana juridica controlata la asigurarea indeplinirii prevederilor menţionate la lit. a)-c) şi sa mijloceasca extinderea controlului la furnizorii săi de produse şi de servicii sau la subfurnizorii acestora;
  e) să aibă acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, sub orice formă, necesare pentru indeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidentialitatii, dacă detinatorii solicita aceasta;
  f) sa oblige pe titularul autorizatiei sa transmita rapoarte, informaţii şi notificari, în forma ceruta de reglementari;
  g) sa oblige pe titularul autorizatiei sa menţină evidenta, în forma ceruta de reglementari, a materialelor, altor surse şi activităţi supuse controlului şi sa controleze aceste evidente;
  h) sa primeasca, prin grija solicitantului sau a titularului autorizatiei, echipamentul de protecţie necesar.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în măsura în care acordurile internationale la care România este parte o prevad, şi persoanelor aprobate de Guvernul României, care efectueaza, în prezenta reprezentantilor desemnaţi de comisie, controalele prevăzute în acele acorduri internationale.
  (3) Personalul comisiei care prin natura activităţii este expus actiunii radiatiilor ionizante este considerat personal expus profesional şi beneficiaza de sporurile ce se acordă pentru condiţiile de muncă conform prevederilor legii. Lista personalului care indeplineste condiţiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusa de comisie şi este avizata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.
  ------------
  Alin. (3) al art. 31 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 32

  (1) Reprezentantii comisiei au obligaţia să respecte, pe toata durata controlului, condiţiile de autorizare aplicabile, asa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizatiei.
  (2) După incheierea controlului, reprezentantii comisiei au urmatoarele atribuţii:
  a) sa incheie un proces-verbal de control în care să consemneze rezultatele controlului, actiunile corective dispuse şi termenele de rezolvare a acestora;
  b) sa propuna suspendarea sau retragerea autorizatiei sau a permisului de exercitare, în condiţiile prevăzute de lege;
  c) sa propuna sesizarea organelor de urmărire judiciara, în cazurile şi pentru faptele prevăzute în prezenta lege;
  d) sa dispună titularului autorizatiei sanctionarea disciplinara a personalului vinovat, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
  e) să aplice titularului autorizatiei, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, îl reprezinta în raport cu autorităţile publice, sanctiunile contraventionale prevăzute în prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice;
  f) să aplice sanctiunile contraventionale prevăzute în prezenta lege personalului care se face vinovat pentru savarsirea acestor contraventii.


  Articolul 33

  Pe toata durata controlului, persoanele fizice şi persoanele juridice supuse controlului au obligaţia sa ia toate masurile necesare pentru a permite indeplinirea în bune condiţii a prevederilor art. 31 şi 32.


  Articolul 34

  (1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităţilor nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi oblibaţiile şi atribuţiile prevăzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege.
  (2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de dispozitiile legate de domeniul nuclear, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silita, fie sa intreprinda o ancheta. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei pentru asigurarea exercitarii mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1).
  (3) În caz de urgenta, comisia poate intreprinde din proprie iniţiativă măsuri asiguratorii de securitate nucleara, cheltuielile aferente acestei activităţi urmand să fie suportate din bugetul comisiei şi să fie rambursate de titularul autorizatiei ori de persoana juridica sau fizica prevăzută conform anexei nr. 4, ce detine instalatia radiologica ori sursa de radiatii implicata, de bunavoie sau prin executare silita.
  -------------
  Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.
  Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 5 Atribuţii şi raspunderi


  Articolul 35

  Comisia exercita urmatoarele atribuţii principale:
  a) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniu şi emite reglementarile proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;
  b) avizeaza toate proiectele de acte normative ce au implicatii asupra domeniului nuclear;
  c) aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la realizarea interventiei;
  d) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor retelei de supraveghere a radioactivitatii mediului;
  e) solicita organelor abilitate în domeniul sigurantei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţii în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementarile specifice emise conform art. 5;
  f) initiaza, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internationale specializate în domeniul reglementarilor şi controlului activităţilor nucleare;
  g) coopereaza, în condiţiile legii, cu institutii similare din alte state;
  h) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internationale în vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protectia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii, securitatea nucleara a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi interventia în caz de accident nuclear;
  i) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenta şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenta şi control al surselor de radiatii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional;
  j) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populatiei;
  k) asigura informarea publicului prin publicatii oficiale, comunicate de presa;
  l) organizeaza audieri sau anchete, după caz;
  m) constituie punct naţional de contact pentru garantii nucleare, pentru protectia fizica a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgentele radiologice;
  n) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare;
  o) autorizeaza executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, ca excepţie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, care nu se vor aplica în cazul instalaţiilor nucleare;
  p) indeplineste orice alte atribuţii, prevăzute de lege, în domeniul reglementarilor şi al controlului activităţilor nucleare.
  ------------
  Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 36

  Regimul de autorizare şi control al instalaţiilor nucleare şi radiologice sub presiune se stabileste prin prescriptii tehnice specifice, emise de autoritatea naţionala pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu avizul comisiei, ţinând seama de criteriile generale de desfăşurare în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare.
  ------------
  Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 37

  (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului va organiza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul României, asigurand fluxul informational necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului.
  (2) Acordurile şi autorizatiile de mediu, prevăzute de lege, se vor emite de către autoritatea centrala pentru protectia mediului, pe baza criteriilor de autorizare şi de control prevăzute de lege, completate cu criteriile de autorizare şi de control specifice, cuprinse în reglementarile emise de aceasta autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea comisiei şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, referitor la supravegherea şi raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi în mediu, precum şi a contaminarii radioactive a factorilor de mediu.
  (3) Acordul de mediu, prevăzut la alin. (2), este condiţie prealabila pentru eliberarea de către comisie a autorizatiei de amplasare prevăzute la art. 8. Autorizatia de mediu prevăzută la alin. (2) se va elibera după obtinerea de la comisie a autorizatiei de functionare de proba, respectiv după eliberarea autorizatiei de functionare prevăzute la art. 8, pentru situaţiile când comisia elibereaza autorizatie de functionare fără ca în prealabil sa fi eliberat o autorizatie de functionare de proba.
  (4) Autoritatea centrala pentru protectia mediului informeaza, ori de cate ori este necesar, comisia şi Ministerul de Interne asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitata şi colaboreaza cu acestea în vederea stabilirii masurilor necesare.
  ------------
  Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 37 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 38

  (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei autorizeaza:
  a) introducerea în circuitul economic şi social, în vederea utilizarii sau consumului de către populatie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care conţin materiale radioactive;
  b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic şi tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive.
  (2) Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1).
  (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaboreaza reglementari proprii de autorizare şi de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 şi cu consultarea comisiei şi a ministerelor interesate.


  Articolul 39

  (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizeaza:
  a) potrivit legii, reteaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populatie. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri şi produse din tara sau provenite din import, destinate utilizarii pe teritoriul României;
  b) sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igiena în unitatile în care se desfăşoară activităţile nucleare. De asemenea, urmareste influenţa acestor activităţi asupra sănătăţii populatiei şi emite avizele prevăzute de reglementarile în vigoare.
  (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei informeaza, ori de cate ori este necesar, comisia şi alte ministere interesate asupra celor constatate în activitatea de supraveghere şi colaboreaza cu acestea pentru stabilirea masurilor comune ce se impun.


  Articolul 40

  (1) Coordonarea pregatirilor de interventie în caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului de Interne, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în materie.
  (2) Planul de interventie în caz de accident nuclear pentru amplasamentul instalaţiilor nucleare se elaboreaza de către utilizator, titular de autorizatie, împreună cu toate autorităţile publice centrale şi locale şi organizaţiile implicate în pregătirea şi în desfăşurarea interventiei în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele reglementarilor emise potrivit art. 5.
  (3) Planurile de interventie în cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare în instalaţii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul României, precum şi planurile generale de interventie în afara amplasamentului instalaţiilor nucleare de pe teritoriul României se elaboreaza prin grija Comandamentului Protectiei Civile din cadrul Ministerului de Interne.
  (4) Autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul pregatirii şi desfăşurării interventiei în caz de accident nuclear îşi elaboreaza planuri proprii, corelate cu planul general de interventie.
  (5) Planul de interventie prevăzut la alin. (2) se aproba de către comisie, cele prevăzute la alin. (3) se aproba de Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, iar cele prevăzute la alin. (4) se aproba de către conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, cu avizul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice.
  (6) Aplicabilitatea planului de interventie se controlează şi se evalueaza periodic: cel prevăzut la alin. (2), de către comisiei, iar cel prevăzut la alin. (3) şi (4), de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice.
  ------------
  Alin. (1)-(3) ale art. 40 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 41

  Operaţiunile de import şi de export cu produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare în domeniul nuclear, prevăzute în anexa nr. 1, se aproba, în condiţiile legii, de către Agentia Naţionala de Control al Exporturilor, autoritatea naţionala în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, cu condiţia prezentarii autorizatiei de import/export eliberate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  -------------
  Art. 41 a fost modificat prin art. unic din LEGEA nr. 549 din 29 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.164 din 8 decembrie 2004.


  Articolul 42

  Directia Generală a Vamilor din Ministerul Finanţelor Publice va controla şi va admite intrarea în tara sau ieşirea din tara, pe baza autorizatiei emise de comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizatie.


  Articolul 42^1

  Ministerul de Interne, prin Directia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, va asigura:
  a) investigatiile specifice ale cazurilor de trafic ilicit de materiale radioactive sau nucleare şi ale incalcarilor prevederilor prezentei legi;
  b) supravegherea operativa a modului de efectuare a transportului combustibilului nuclear şi a modalitatii de asigurare a protectiei fizice a acestuia.
  ------------
  Art. 42^1 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 43

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, după caz.


  Articolul 44

  (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizatia corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infractiune şi se pedepseste după cum urmeaza:
  a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, construcţia sau montajul, conservarea instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) şi la art. 38 alin. (1);
  b) cu inchisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalatiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) şi f); art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit.
  (2) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pedepseste.
  -------------
  Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 45

  (1) Scoaterea din functiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere şi control instalate în condiţiile art. 31 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleara sau de radioprotectie, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
  (3) Impiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentantilor comisiei la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă.
  (4) Impiedicarea fără drept în caz de accident nuclear a patrunderii personalului de interventie în perimetrul zonelor în care se desfăşoară activităţi nucleare constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
  (5) Patrunderea fără drept, în orice mod, într-un spatiu, incapere sau zona delimitata şi marcată în care se desfăşoară activităţile nucleare prevăzute la art. 2 lit. a)-f), fără consimtamantul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani.
  (6) În cazul în care fapta prevăzută la alin. (5) se savarseste de o persoană inarmata, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul noptii ori prin folosirea de calităţi mincinoase, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 10 ani.
  (7) Amenintarea unei persoane ori colectivitati, prin orice mijloace, cu raspandirea de materiale radioactive sau folosirea unor instalaţii nucleare ori dispozitive generatoare de radiatii ionizante de natura sa puna în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
  (8) Alarmarea, fără un motiv intemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de accident nuclear ori a organelor de mentinere a ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveste raspandirea sau folosirea unor materiale radioactive ori folosirea unor instalaţii nucleare de natura sa puna în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  ------------
  Alin. (3)-(8) ale art. 45 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 46

  (1) Dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu inchisoare de la 10 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane ori alte consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea pe viaţa sau inchisoarea de la 15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.


  Articolul 46^1

  (1) Urmatoarele fapte constituie acte de terorism în domeniul nuclear şi se pedepsesc după cum urmeaza:
  a) raspandirea sau introducerea în atmosfera, apa, pe sol ori în subsol a unor materiale radioactive, de natura sa puna în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  b) amenintarile cu explozii nucleare sau accident nuclear, dacă acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  c) utilizarea materialelor radioactive, a instalaţiilor nucleare sau a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante în scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neintrebuintare a unei instalaţii nucleare ori radiologice ce contine materiale radioactive, aparţinând făptuitorului sau altuia, ori impiedicarea luării masurilor de conservare sau de securitate nucleara a unei astfel de instalaţii nucleare ori radiologice, atunci când sunt savarsite în scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 3 la 15 ani;
  e) dacă fapta prevăzută la lit. d) se savarseste prin incendiere, explozie sau alt asemenea mijloc şi rezultă un pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani.
  (2) Tentativa se pedepseste.
  (3) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea materialelor ori instalaţiilor nucleare sau radiologice, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).
  ------------
  Art. 46^1 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 47

  Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi la art. 31 alin. (1) lit. f);
  b) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizatiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 8;
  c) neducerea la indeplinire, în termenul stabilit, a dispoziţiilor date în scris, cu confirmare de primire, de către comisie, sau prin proces-verbal de control, de către reprezentantii acesteia;
  d) utilizarea în activităţile prevăzute la art. 2 de personal care nu are pregătirea necesară, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu poseda permisul de exercitare corespunzător, prevăzut la art. 9;
  e) utilizarea de personal care nu dovedeste cunoştinţele şi aptitudinile necesare sau nu le aplica în activitatea desfăşurată, cu implicatii privind functionarea instalatiei nucleare ori radiologice în condiţii de securitate nucleara, privind riscurile asociate sau privind masurile de securitate nucleare aplicabile;
  f) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) de către persoanele care au drept de control decizional în conducerea lucrărilor, pe timpul realizării, funcţionarii sau dezafectarii instalatiei nucleare ori radiologice;
  g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. d), dacă prin aceasta se genereaza riscuri inacceptabile de orice natura;
  h) folosirea de către persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalaţiilor nucleare încredinţate în alte scopuri ori pentru alte operaţiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
  i) exercitarea de activităţi nucleare fără permisul de exercitare corespunzător prevăzut la art. 9;
  j) nesolicitarea reautorizarii, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, înainte de expirarea vechii autorizaţii;
  k) producerea şi furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante şi a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante;
  l) neanuntarea comisiei, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, a furtului, sustragerii de instalaţii radiologice, materiale nucleare şi/sau radioactive sau a incidentului ori a accidentului nuclear petrecut în instalatia nucleara sau radiologica;
  m) efectuarea neautorizata a unei activităţi prevăzute la art. 2 lit. c), în cazul în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
  n) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3);
  o) incalcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 şi 27;
  p) incalcarea prevederilor art. 28 alin. (2), în cazurile în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
  q) incalcarea prevederilor art. 29;
  r) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentantilor comisiei.
  ------------
  Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 48

  (1) Contraventiile prevăzute la art. 47 lit. i) şi k) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 30.000.000 lei.
  (2) Contraventiile prevăzute la art. 47 lit. a), c), d), e), n) şi r) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (3) Contraventiile prevăzute la art. 47 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) şi q) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei.
  (4) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 48 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 49

  Constatarea şi aplicarea contraventiilor se fac de către reprezentantii împuterniciţi ai comisiei.


  Articolul 50

  Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 29, sunt aplicabile contraventiilor prevăzute de prezenta lege.
  ------------
  Art. 50 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 51

  Instalatiile nucleare şi radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deseurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscarii speciale prin hotărâre judecătorească, în condiţiile prevăzute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie să fie reţinute pe cheltuiala fostului proprietar, într-un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor publice, cu respectarea cerințelor de securitate nucleara, astfel încât sa nu lezeze viaţa sau sănătatea populatiei şi sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietăţii până la dispunerea masurilor legale cu privire la acestea.
  ------------
  Art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 52

  Ori de cate ori este necesar, din ratiuni de stat, combustibilul nuclear şi produsele radioactive pot fi rechizitionate conform legii.


  Articolul 53

  Orice persoană fizica sau juridica care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor savarsite de comisie sau de alt organism prevăzut de prezenta lege poate face plangere, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ.


  Articolul 54

  (1) Autorizatia şi permisele eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi mentin valabilitatea până la termenul prevăzut.
  (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi cererilor de autorizare în curs de solutionare la data intrarii în vigoare a acesteia.
  (3) Orice persoană care la data intrarii în vigoare a prezentei legi desfăşoară activităţi pentru care se aplică regimul de autorizare şi de control, prevăzut la cap. II, IV şi V din prezenta lege, este obligata să solicite autorizatie, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă acest lucru nu era necesar anterior intrarii în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 55

  Abrogat.
  ------------
  Art. 55 a fost abrogat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 56

  (1) Până la intrarea în vigoare a reglementarilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementarilor emise anterior intrarii în vigoare a prezentei legi.
  (2) Reglementarile emise potrivit prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Art. 56 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 57

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
  ------------
  Art. 57 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Articolul 58

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 59

  Legea nr. 61/1974*) cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România şi Legea nr. 6/1982*) privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la promovarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare stiintifica în domeniul nuclear.
  -------------
  *) A se vedea şi art. 23 din ORDONANTA nr. 7 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.


  Anexa 1

  LISTA
  materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive
  1. Materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive;
  2. echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;
  3. echipamente aferente special concepute şi fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;
  4. echipamente special concepute sau pregatite pentru uzine de conversie a plutoniului;
  5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;
  6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;
  7. echipament aferent pentru uzine sau instalaţii pentru separarea izotopilor de litiu;
  8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului şi a compusilor lor;
  9. echipament de testare şi măsurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;
  10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;
  11. echipamente industriale special concepute şi pregatite pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-10, inclusiv a materialelor nucleare;
  12. informaţii specifice nepublicate care se referă la materialele, dispozitivele şi echipamentele menţionate la pct. 1-11.
  Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în prezenta anexa, va fi stabilita prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, conventiile şi înţelegerile internationale la care România este parte.
  -------------
  Anexa nr. 1 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Anexa 2

  DEFINITIILE
  la care se face referire în art. 3 din lege
  1. accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalatia şi provoaca iradierea ori contaminarea populatiei sau a mediului peste limitele permise de reglementarile în vigoare;
  2. activitate nucleara - orice practica umana care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un numar mai mare de persoane sau modifica reteaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;
  3. autoritate naţionala competenţa în domeniul nuclear - autoritatea, stabilita de lege, cu competenţa legala de a elibera autorizaţii, de a efectua controale şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în functiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;
  4. autorizatie - document emis de autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, în baza unei evaluari de securitate nucleara şi control, către o persoană juridica, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare;
  5. ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodarire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate;
  6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care contine materie prima ori material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare;
  7. deseuri radioactive - acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o intrebuintare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare;
  8. dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitivele care produc radiatii X, neutroni sau particule incarcate;
  9. instalatie radiologica - generator de radiatie nucleara, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau contine materiale radioactive, altele decat cele definite la pct. 10;
  10. instalatie nucleara:
  a) orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;
  b) orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;
  c) orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;
  11. institut tehnic - suport - unitate cu atribuţii de expertiza, studii privind amplasamentele instalaţiilor nucleare, fizica reactorilor, examinari nedistructive, analize şi evaluari de securitate nucleara, dezafectarea instalaţiilor nucleare, managementul calităţii în domeniul nuclear, evaluari ale instalaţiilor de deseuri radioactive, precum şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul securitatii nucleare, radioprotectiei, managementului deseurilor radioactive, radioactivitatii naturale şi induse a mediului, radioecologiei şi radiobiologiei, urgentelor radiologice în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele naţionale şi internationale;
  12. materie prima nucleara - uraniu conţinând un amestec al izotopilor aflat în natura; uraniu saracit în izotopul 235; toriu; orice formă a acestora, metal, aliaj, compozitie chimica sau concentraţie;
  13. materiale de interes nuclear - apa grea, grafitul, zirconiul şi alte materiale care, datorita unor proprietăţi nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;
  14. material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi anterior;
  15. material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;
  16. material nuclear - orice materie prima nucleara şi orice material fisionabil special;
  17. minereu de uraniu şi toriu - substanţa minerala în zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un continut de uraniu şi/sau toriu mai mare de 0,004%;
  18. mineritul uraniului şi toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregătirea şi exploatarea minereului de uraniu şi toriu, conservarea şi dezafectarea minelor de uraniu şi toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului şi toriului;
  19. plan de interventie - ansamblul de măsuri care se aplică în caz de accident nuclear;
  20. prepararea minereurilor de uraniu şi toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu în laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, statii-pilot şi instalaţii industriale, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea finala a deseurilor radioactive şi restaurarea mediului contaminat;
  21. produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizati în scopuri stiintifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;
  22. punct de lucru vital - o zona în care se afla materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acţiuni de sabotaj sau furt;
  23. radiatie ionizanta - oricare dintre urmatoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum şi radiatiile laser, ultrasunetele etc.);
  24. reglementari - norme tehnice, metodologice, ghidurile, instrucţiunile, procedurile sau condiţiile tehnico-organizatorice privind autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă conform art. 5 din lege;
  25. risc radiologic deosebit al unei instalaţii nucleare, material nuclear, material radioactiv, deseu radioactiv sau generator de radiatii - posibilitatea ca în cazul pierderii controlului să se incaseze în urma unui singur eveniment de acest fel o doza individuala mai mare decat limita anuală de doza pentru o persoană din populatie sau o doza colectiva de zece ori mai mare decat limita anuală de doza pentru o persoană din populatie;
  26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear - un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear dacă se afla în cantitati totale ce depasesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevăzute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
  27. securitate nucleara - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure functionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, sa previna şi sa limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protectia personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau a contaminarii radioactive;
  28. sistem controlat de management al calităţii - sistemul de management al calităţii instituit şi mentinut în conformitate cu reglementarile specifice emise de comisie şi care este controlat de aceasta;
  29. surse - emitatorul de radiatii ionizante şi orice material radioactiv;
  30. surse orfane - sursele provenind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se afla sub controlul unui titular de autorizatie.
  -------------
  Anexa nr. 2 a fost modificata de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.


  Anexa 3

  ORGANELE
  de control al activităţilor nucleare
  1. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  2. Inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  3. Inspecţia de stat pentru protectia mediului din cadrul Autorităţii Centrale pentru Protectia Mediului.
  4. Inspecţia de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului.
  5. Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice din cadrul Ministerului Apararii Naţionale.
  6. Inspectoratul General al Politiei şi Comandamentul Trupelor de Pompieri din cadrul Ministerului de Interne.
  7. Inspecţia de stat pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale.
  8. Agentia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi de Interzicere a Armelor Chimice.
  9. Directia Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
  10. Biroul Român de Metrologie Legală.
  ---------------
  NOTĂ:
  A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.


  Anexa 4

  -------------
  Anexa nr. 4 a fost introdusa prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.
  LISTA
  cuprinzand unitatile fără personalitate juridica
  ce pot fi autorizate în condiţiile art. 8 alin. (2^1)
  1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare
  2. Cabinetele de libera practica a serviciilor publice conexe actului medical, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000
  3. Unitatile legal constituite subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte
  4. Unitatile legal constituite din regiile autonome, companiile naţionale sau marile societăţi comerciale, care au obţinut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte.
  Prezenta lista poate fi completata prin hotărâre a Guvernului.
  ---------------