HOTĂRÂRE nr. 1.488 din 9 septembrie 2004
privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă criteriile şi cuantumul sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau şcoala de arte şi meserii, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.


  Articolul 2

  (1) Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus.
  (2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.
  (3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului şcolar.
  (4) Pentru anul şcolar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar.


  Articolul 3

  (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
  (2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
  (3) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
  (4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.


  Articolul 4

  (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 15 octombrie pentru anul şcolar 2004/2005 şi până la data de 1 octombrie începând cu anul şcolar 2005/2006, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.


  Articolul 5

  În termen de 5 zile de la afişarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestaţii la unităţile de învăţământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie.


  Articolul 6

  (1) La nivelul fiecărui liceu şi al fiecărei şcoli de arte şi meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
  (2) Comisia are următoarele atribuţii:
  a) afişarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;
  b) primirea cererilor de sprijin financiar;
  c) analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiari;
  d) transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a listei cu persoanele
  care îndeplinesc criteriile de obţinere a sprijinului financiar;
  e) transmiterea contestaţiilor la inspectoratul şcolar.


  Articolul 7

  (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestaţiile primite de la unităţile de învăţământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unităţile de învăţământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării fondurile aferente.


  Articolul 8

  La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va constitui o comisie care va urmări aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.


  Articolul 9

  Criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.


  Articolul 10

  Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.


  Articolul 11

  (1) Fondurile pentru finanţarea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (2) Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (3) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se repartizează inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza listei cu beneficiari transmise de către inspectoratele şcolare.
  (4) Plata sprijinului financiar se face prin unităţile şcolare direct către elevii beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.488.
  ----------