ORDIN nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 22 noiembrie 2021
  Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările și completările ulterioare; – Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.951 din 6.10.2021;– Decizia Comisiei Europene C ( 2021) 7857 final - „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive nr. C(2021) 7857 final din 27.10.2021;– Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 109.437 din 8.11.2021,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectivul specific OS 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Csilla Hegedüs,
  secretar de stat

  București, 16 noiembrie 2021.
  Nr. 1.290.

  ANEXĂ

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
  Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  - investiții productive