LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 20 aprilie 2010
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) și (4), cu următorul cuprins:(2) Prezenta ordonanță de urgență nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii și eliminarea monopolurilor care prestează servicii.(3) Prezenta ordonanță de urgență nu afectează dispozițiile penale în vigoare.(4) Prezenta ordonanță de urgență nu afectează dispozițiile naționale privind definirea, organizarea și funcționarea serviciilor economice de interes general, relațiile de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, securitatea socială, protecția și promovarea libertății culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare în masă, precum și exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii.2. La articolul 2, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
  o) Sistemul de informare al pieței interne (IMI) - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informații și comunicarea între autoritățile competente, care decurg din obligațiile de cooperare administrativă prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
  3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Autoritățile competente asigură aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în conformitate cu dispozițiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire și la libera circulație a serviciilor.4. La articolul 4 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) serviciile neeconomice de interes general;
  5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) serviciile și rețelele de comunicații electronice, precum și resursele și serviciile asociate, în ceea ce privește domeniile reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, republicată, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor;
  6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) Autoritățile competente au obligația de a examina procedurile și formalitățile aplicabile accesului la o activitate de servicii și exercitării acesteia, iar, în cazul în care acestea nu sunt suficient de simple, de a realiza simplificarea lor.(2) Formularele armonizate la nivel comunitar în acest domeniu, elaborate de Comisia Europeană, sunt echivalente cu certificatele, atestările și orice alte documente solicitate unui prestator, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
  7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) În cazul în care o autoritate competentă română solicită ca prestatorul ori beneficiarul să prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi că o anumită cerință a fost îndeplinită, aceasta acceptă orice document dintr-un stat membru întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerința respectivă este îndeplinită.
  8. La articolul 6, alineatele (3), (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Autoritățile competente trebuie să se înregistreze în sistemul PCU electronic în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine funcțional sau de la data la care acestea devin funcționale.
  .............................................................................(6) Se desemnează Centrul Național "România Digitală", denumit în continuare CNRD, în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, ca autoritate responsabilă pentru realizarea, operaționalizarea și administrarea PCU electronic.
  .............................................................................(9) PCU electronic va deveni funcțional până la data de 1 decembrie 2010.
  9. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Autoritățile competente au obligația de a răspunde, în mod clar și precis, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, oricărei cereri de informații sau asistență menționate la alin. (1) și (2) și, în cazurile în care cererea este eronată ori nefondată, au obligația de a informa solicitantul în consecință, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.(4) CNRD este responsabil pentru buna funcționare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autoritățile competente răspund pentru conținutul informațiilor și documentelor colectate, transmise și procesate prin intermediul PCU electronic.10. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Autoritățile competente pot lua măsuri pentru ca informațiile prevăzute în prezentul articol să fie disponibile și în alte limbi comunitare.11. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competențelor în acordarea autorizațiilor între autoritățile administrative.12. La articolul 15, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) raportează prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM) toate regimurile de autorizare și cerințele menținute, precum și cerințele care au fost simplificate.
  13. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Autoritățile administrației publice pot aplica, în conformitate cu legislația națională armonizată, propriile reguli în ceea ce privește condițiile de angajare, inclusiv cele stabilite în contractele colective. Autoritățile publice competente române pot impune cerințe în ceea ce privește o activitate de servicii în cazul în care acestea sunt justificate din motive de ordine publică, sănătate publică sau protecția mediului, în conformitate cu alin. (2).14. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Alin. (1) și (2) nu aduc atingere dispozițiilor stabilite prin instrumente comunitare ce garantează libertatea de a presta servicii sau care permit derogări de la aceasta.15. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prestatorii pot stabili condiții de acces diferite în cazul în care acestea sunt justificate în mod direct prin criterii obiective.(3) Clauzele ori declarațiile ce cuprind condiții generale de acces discriminatorii sunt nule de drept.16. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 23^1
  (1) Autoritățile competente elimină interdicțiile totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate.(2) Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate respectă normele profesionale ale acestora, în conformitate cu legislația Uniunii Europene referitoare la independența, demnitatea și integritatea profesiei, precum și la păstrarea secretului profesional, conform specificului fiecărei profesii. Normele profesionale cu privire la comunicările comerciale trebuie să fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general și proporționale.
  17. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritățile publice competente române iau măsuri pentru:
  a) încurajarea cooperării ordinelor profesionale, camerelor de comerț, asociațiilor meșteșugărești și a asociațiilor de consumatori, la nivel comunitar, pentru a promova calitatea prestării serviciilor, în special prin facilitarea evaluării competenței unui prestator;
  b) încurajarea dezvoltării evaluărilor independente, în special de către asociațiile de consumatori, în ceea ce privește calitatea și deficiențele prestării serviciilor, inclusiv dezvoltarea, la nivel comunitar, a unor încercări și testări comparative și comunicarea rezultatelor;
  c) dezvoltarea de standarde europene voluntare, în scopul facilitării compatibilității între serviciile oferite de către prestatori din state membre diferite, informarea beneficiarului și calitatea serviciilor;
  d) asigurarea formării personalului implicat în activitățile de asistență reciprocă, inclusiv din punct de vedere lingvistic și al tehnologiei informației, și sprijinirea schimbului reciproc de experiență cu celelalte state membre;
  e) încurajarea elaborării, la nivel comunitar, în special de către ordinele, organismele și asociațiile profesionale, a unor coduri de conduită care să faciliteze prestarea de servicii sau stabilirea unui prestator într-un alt stat membru, în conformitate cu legislația comunitară; aceste coduri de conduită sunt accesibile la distanță, prin mijloace electronice.
  18. La articolul 28 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) în cazul nerespectării de către autoritățile competente a obligației prevăzute la art. 6 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  19. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.20. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai CNDR.21. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 40^1

  Autoritățile publice competente române au obligația de a analiza rapoartele celorlalte state membre, realizate în vederea evaluării reciproce și transmise de către Comisia Europeană. Observațiile rezultate în urma analizei vor fi transmise Departamentului pentru Afaceri Europene, în termenul stabilit de acesta.
  22. În anexă, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată.


  Articolul II

  În tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "Sistemul de informare în cadrul pieței interne (SIPI)" se înlocuiește cu denumirea "Sistemul de informare al pieței interne (IMI)".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 16 aprilie 2010.
  Nr. 68.