HOTĂRÂRE nr. 149 din 2 februarie 2022privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 3 februarie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Ministerul Finanțelor are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual, a bugetului total alocat schemei și a bugetului alocat fiecărei sesiuni, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare sau la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei sau nivelul bugetului alocat sesiunii, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.(4) Informațiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanțelor pe site-ul propriu.
  2. La anexa nr. 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Finanțelor.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanțelor pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puțin 45 de zile înainte de data deschiderii sesiunilor.(3) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor sau după data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei sau nivelul bugetului alocat sesiunii se restituie întreprinderilor.
  3. La anexa nr. 2 articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Ministerul Finanțelor verifică și evaluează, conform art. 4, cererea de acord pentru finanțare însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor.
  4. La anexa nr. 2, articolul 6^1 se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile art. I pct. 3 se aplică și cererilor de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modalitatea de depunere continuă a cererilor de acord pentru finanțare încetează.


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat

  București, 2 februarie 2022.
  Nr. 149.
  ----