LEGE nr. 410 din 18 octombrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 27 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - rechiziţia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă măsura cu caracter excepţional prin care autorităţile publice împuternicite prin lege obligă agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile prezentei legi."
  2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Bunurile rechiziţionate sunt puse la dispoziţie forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor publice, la declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor armate ori a stării de război, la instituirea stări de asediu sau de urgenţă, atât pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul acestor situaţii."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public se dispun astfel:
  a) la declararea mobilizării parţiale sau totale, precum şi a stării de război, prin decretul de declarare emis de Preşedintele României;
  b) la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, prin decretul de instituire emis de Preşedintele României;
  c) în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefecţilor."
  4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), h), i) şi n) planificarea rechiziţiei se realizează din timp de pace prin planul de rechiziţii judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti."
  5. La articolul 6, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Rechiziţionarea bunurilor şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public, în situaţiile prevăzute de prezenta lege, se fac de către centrele militare, în caz de mobilizare sau de război, precum şi de către prefect, pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre.
  (2) Rechiziţionarea navelor, a mijloacelor plutitoare şi portuare se face de către Statul Major al Forţelor Navale.
  (3) Rechiziţionarea aeronavelor, instalaţiilor şi tehnicii de aerodrom se face de către Statul Major al Forţelor Aeriene."
  6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Agenţii economici, instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ţin evidenţa bunurilor rechiziţionabile pe care le au în proprietate sau în folosinţă legală, conform normelor prevăzute de lege privind evidenţa bunurilor din patrimoniul lor.
  (2) Evidenţa bunurilor supuse rechiziţiei, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se ţine de către autorităţile administraţiei publice locale.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice, proprietare sau deţinătoare legale de bunuri repartizate prin planul de rechiziţii, sunt obligate să comunice date privind existentul, starea şi caracteristicile acestora, la cererea beneficiarilor, respectiv a prefectului, centrului militar, Statului Major al Forţelor Aeriene şi a Statului Major al Forţelor Navale, după caz.
  (4) Schimbările survenite în evidenţa şi în starea bunurilor cuprinse în planul de rechiziţii aprobat se comunică de către proprietarii sau deţinătorii legali, semestrial, autorităţilor prevăzute la alin. (3)."
  7. Articolul 11 se abrogă.
  8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Guvernul poate dispune periodic recensământul anumitor categorii de bunuri supuse rechiziţiei, stabilind totodată perioada, informaţiile şi autorităţile publice cărora li se comunică rezultatul.
  (2) Proprietarii şi deţinătorii legali ai bunurilor supuse rechiziţiei sunt obligaţi să le declare şi, la cerere, să le prezinte comisiilor de recensământ.
  (3) Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să participe la operaţiunile de recensământ."
  9. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Ordinul de predare se înmânează proprietarului sau deţinătorului legal de către delegatul centrului militar, al autorităţilor administraţiei publice locale, al poliţiei sau al unităţii beneficiare, după caz."
  10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) În timpul mobilizării sau pe timp de război, persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public sunt rezervişti aflaţi în disponibilul centrului militar, necuprinşi în lucrările de mobilizare la locul de muncă, precum şi persoane fără obligaţii militare.
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public sunt supuse regulamentelor, disciplinei şi jurisdicţiei militare."
  11. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
  "Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii"
  12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Proprietarii bunurilor rechiziţionate au dreptul la despăgubiri, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi."
  13. La articolul 19, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se abrogă.
  14. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Pentru stabilirea cantităţilor de bunuri rechiziţionabile, a despăgubirilor, precum şi pentru soluţionarea litigiilor care derivă din executarea rechiziţiilor se înfiinţează şi funcţionează:
  a) comisii mixte de rechiziţii;
  b) Comisia Centrală de Rechiziţii."
  15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Comisia mixtă de rechiziţii de la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz, este compusă din:
  a) prefectul judeţului ori al municipiului Bucureşti - preşedinte;
  b) comandantul centrului militar judeţean, respectiv comandanţii centrelor militare ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz;
  c) reprezentantul Statului Major al Forţelor Aeriene sau, după caz, al Statului Major al Forţelor Navale;
  d) reprezentantul comandamentului de jandarmi judeţean sau al municipiului Bucureşti;
  e) reprezentantul inspectoratului judeţean de poliţie ori al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti;
  f) şeful compartimentului juridic al prefecturii;
  g) reprezentantul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti - specialist în preţuri şi evaluări de bunuri;
  h) şeful oficiului de mobilizare a economiei naţionale şi pregătirii teritoriului pentru apărare;
  i) directorul oficiului registrului comerţului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
  j) reprezentantul consiliului judeţean;
  k) preşedintele camerei de comerţ şi industrie a judeţului sau a municipiului Bucureşti;
  l) reprezentantul structurii teritoriale pentru situaţii de urgenţă.
  (2) La lucrările comisiei mixte de rechiziţii pot fi invitaţi reprezentanţii instituţiilor publice care concură la pregătirea şi realizarea rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public."
  16. La articolul 22, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Comisiile prevăzute la art. 20 lit. a) se convoacă de preşedintele acestora semestrial sau ori de câte ori este necesar.
  ..........................................................................................
  (3) Anual, comisiile mixte de rechiziţii propun limitele preţurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile, pe care le înaintează Comisiei Centrale de Rechiziţii."
  17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Comisia Centrală de Rechiziţii, organ de pregătire şi executare a rechiziţiilor, din subordinea Guvernului, este compusă din:
  a) şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale - preşedinte;
  b) 4 reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale;
  c) 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  d) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
  e) 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice;
  f) un reprezentant al Institutului Naţional de Statistică;
  g) directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
  h) un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
  i) câte un reprezentant din partea ministerelor stabilite prin hotărâre a Guvernului."
  18. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia Centrală de Rechiziţii, pe baza propunerilor limitelor de preţuri ale comisiilor mixte de rechiziţii, efectuate potrivit art. 22 alin. (3), stabileşte preţurile principalelor bunuri consumptibile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora.
  (3) Preţurile stabilite de Comisia Centrală de Rechiziţii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Despăgubirile pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate se acordă astfel:
  a) prin chirie, a cărei modalitate de calcul se stabileşte prin hotărâre a Guvernului;
  b) prin acordarea diferenţei de valoare corespunzătoare, pentru bunurile care se restituie cu degradări majore;
  c) prin acordarea unui bun similar sau prin plata contravalorii bunului, stabilită în funcţie de starea tehnică şi de gradul de uzură la momentul rechiziţionării, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu mai poate fi restituit.
  (2) Despăgubirile pentru bunurile consumptibile se acordă prin achitarea la preţul pieţei în momentul preluării, conform măsurilor dispuse în împrejurări excepţionale de către Guvern, potrivit legii.
  (3) Evaluarea prejudiciilor bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se face de către o comisie de experţi din care fac parte în mod obligatoriu reprezentanţi ai beneficiarului, ai prefectului şi proprietarul sau deţinătorul legal, după caz, al bunului rechiziţionat.
  (4) Cuantumul despăgubirilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se avizează în mod obligatoriu de comisia mixtă de rechiziţii.
  (5) Metodologia, cadrul de organizare şi criteriile de evaluare a despăgubirilor, pe categorii de bunuri, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  20. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) Plata prestărilor de servicii în interes public în timpul mobilizării sau pe timp de război se efectuează la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare pentru salariaţii civili din instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în condiţiile legii.
  (5) Plata prestărilor de servicii în interes public, efectuate în scopul prevenirii, localizării şi înlăturării unor dezastre, se efectuează la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, în condiţiile legii."
  21. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi pentru prestările de servicii în interes public se face de beneficiari, astfel:
  a) de către ministere şi celelalte autorităţi publice în folosul cărora s-au efectuat rechiziţiile sau prestările de servicii în interes public, din fondurile cu această destinaţie puse la dispoziţie de la bugetul de stat ori din alte fonduri constituite potrivit legii, în cazul stării de război, de mobilizare, de asediu sau de urgenţă;
  b) de către autorităţile administraţiei publice, din bugetele locale sau de la bugetul de stat, pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre."
  22. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Contestaţiile privind preţurile practicate, valoarea de despăgubire a bunurilor rechiziţionate înscrise în documentele oficiale şi modul de achitare a acestora se adresează comisiei mixte de rechiziţii, în cel mult 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de restituire."
  23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii ori nedeclararea la recensământ a bunurilor supuse rechiziţionării se pedepseşte potrivit legii penale."
  24. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
  a) necomunicarea de către persoanele fizice şi juridice, la cererea şi la termenul solicitat de autorităţile administraţiei publice implicate, a datelor de evidenţă privind bunurile rechiziţionabile, precum şi a schimbărilor survenite în evidenţa acestora;
  b) absenţa nejustificată sau refuzul persoanelor fizice legal chemate de a presta servicii în interes public pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv de la 75.000.000 lei la 250.000.000 lei, pentru persoanele juridice.
  (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii.
  (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (5) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."
  25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Faptele prevăzute la art. 34 alin. (1), săvârşite în timpul stării de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani."
  26. Articolele 36 şi 37 se abrogă.


  Articolul II

  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 18 octombrie 2004.
  Nr. 410.
  ------------