LEGE nr. 13 din 14 mai 1968
cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 15 mai 1968  EXPUNERE DE MOTIVE
  Satisfacerea cerinţelor tot mai numeroase ale populaţiei în ceea ce priveşte deservirea prin prestarea unor servicii ori executarea de lucrări, în special în mediul rural, unde aceste cerinţe nu sînt acoperite în întregime de unităţile socialiste, fac necesară dezvoltarea sectorului mestesugaresc şi în consecinţa reglementarea exercitării meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii. În acest scop s-a adoptat alăturată lege care prevede următoarele:
  Cartea de mestesugar se acordă persoanelor care au pregătirea profesională necesară, dacă aceştia au o anumită vechime în meserie şi trec un examen în faţa unor comisii instituite în acest scop de organele teritoriale ale Ministerului Muncii.
  Cartea de mestesugar va putea fi acordată persoanelor cu pregătire tehnica de specialitate medie sau superioară, precum şi persoanelor care poseda carte de mester eliberata în temeiul vechilor reglementări, fără a mai fi necesar examenul amintit mai sus.
  Pentru a coordona înfiinţarea atelierelor meşteşugăreşti cu cerinţele efective ale populaţiei, exercitarea meseriilor în ateliere proprii sau la domiciliul clientului se va face pe baza unor autorizaţii eliberate de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor în care solicitantul urmează să-şi stabilească atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele care vor emite instrucţiuni de aplicare a prevederilor noii reglementări, autorizaţia se va elibera de consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti.
  Autorizaţiile se vor putea elibera şi altor categorii de persoane, pentru exercitarea unor meserii care nu necesita o calificare specială (olari, dogari, cioplitori în piatra şi alţii) fără a fi necesar examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale.
  Mestesugarii au dreptul să execute în limitele obiectului activităţii prevăzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestări de servicii, lucrări pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse în cazul în care acest drept este prevăzut în autorizaţie. De asemenea, mestesugarii vor putea executa, pe bază de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrări cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului.
  Mestesugarii vor putea fi ajutaţi de membrii lor de familie şi vor putea pregati ucenici în atelierele lor. Ucenicii se vor bucura de toate drepturile şi vor avea toate obligaţiile ca şi ucenicii din organizaţiile socialiste, conform dispoziţiilor legale care reglementează ucenicia la locul de muncă. În contractul de ucenicie ce se va încheia cu mestesugarii se va prevedea şi perioada în care cei care au făcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi în aceste ateliere, după terminarea uceniciei, perioada ce nu va putea depăşi 3 ani.
  Salarizarea acestor angajaţi se va stabili luînd drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la acelaşi gen de lucrări.
  Numărul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti de mestesugari este de 1-3, în raport de specificul meseriei. Numărul persoanelor care, după terminarea pregătirii vor lucra în atelierele mestesugarilor ca angajaţi, va fi de asemenea de 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mărimea atelierului.
  Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca, în care scop vor vărsa o cota la fondurile de asigurări, calculată la venitul profesional impozabil. În aceste asigurări vor fi incluşi şi ucenicii, precum şi cei care lucrează în atelierele meşteşugăreşti după terminarea uceniciei, plata cotizatiei la fondul de asigurări urmînd a fi suportată de mestesugari.
  Aprovizionarea mestesugarilor se va face din resurse locale, precum şi prin magazinele comerţului de stat şi cooperatist.
  Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevăzute în autorizaţia de funcţionare constituie contravenţie şi se sancţionează ca atare. Autorizaţia va putea fi retrasă în caz de abateri repetate. Practicarea meseriei fără autorizaţie de funcţionare este calificată infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
  Măsurile de protecţie a muncii prevăzute în dispoziţiile legale se asigura şi persoanelor care prestează munca în atelierele proprii ale mestesugarilor.
  În vederea îndrumării activităţii mestesugarilor care lucrează în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, se vor înfiinţa comisii ce vor funcţiona pe lîngă Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugăreşti.
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Poate exercita o meserie în atelier propriu, atît în oraşe cît şi în comune, orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are calificarea corespunzătoare;
  b) a obţinut autorizaţia de exercitare a meseriei.


  Articolul 2

  Se considera ca au calificarea corespunzătoare, potrivit art. 1, persoanele care au pregătirea profesională necesară, au lucrat un anumit timp în meserie şi poseda carte de mestesugar eliberata după trecerea examenului în faţa comisiei prevăzute în art. 3.
  Stabilirea perioadei de lucru în meserie pentru persoanele prevăzute la alineatul precedent se va face de Ministerul Muncii, tinindu-se seama de obiectul autorizaţiei de exercitare a meseriei şi de locul în care se exercită meseria.
  De asemenea, se considera ca îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 1 lit. a persoanele cu pregătire tehnica de specialitate, medie ori superioară, precum şi persoanele care poseda carte de mestesugar eliberata în baza Legii pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor, din 30 aprilie 1936.


  Articolul 3

  Constatarea calificării prevăzute de art. 2 alin. 1 se face de către comisiile de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii; în baza rezultatelor obţinute în faţa acestor comisii, organele teritoriale ale Ministerului Muncii eliberează cartea de mestesugar.
  Componenta comisiilor, probele la care urmează a fi supuşi candidaţii şi modul de desfăşurare a examenelor se stabilesc de Ministerul Muncii, cu consultarea organelor centrale interesate.
  Taxele de examen se stabilesc de Ministerul Muncii, cu avizul Ministerului Finanţelor.


  Articolul 4

  Autorizaţia de exercitare a meseriei se eliberează de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor din unitatea administrativ-teritorială în care solicitantul urmează să-şi stabilească atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele arătate în art. 15, autorizaţia se va elibera de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau, după caz, al municipiului Bucureşti.
  Organele prevăzute la alin. 1 vor putea elibera autorizaţii de exercitare a unor activităţi pentru care nu este nevoie de calificarea prevăzută la art. 2. Aceste activităţi vor fi stabilite de Ministerul Muncii împreună cu Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, cu consultarea organelor centrale interesate.


  Articolul 5

  Mestesugarii cu ateliere proprii au dreptul să execute, în limitele obiectului activităţii prevăzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestări de servicii, lucrări pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse, în cazul în care acest drept este prevăzut în autorizaţie.
  De asemenea, ei vor putea executa, pe bază de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrări cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului.


  Articolul 6

  Mestesugarii cu ateliere proprii pot fi ajutaţi de membrii lor de familie prevăzuţi nominal în autorizaţia de exercitare a meseriei.
  Mestesugarii au dreptul sa pregătească ucenici, care se bucura de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute în dispoziţiile legale referitoare la ucenicia la locul de muncă - ce li se aplică în mod corespunzător - precum şi în cantractul de ucenicie.
  În contractul de ucenicie se va prevedea şi perioada în care cei care au făcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi după terminarea uceniciei în aceste ateliere; această perioadă nu va putea depăşi 3 ani.
  Numărul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti în acelaşi timp de mestesugari în atelierele lor va fi de 1-3, în raport de specificul meseriei.
  De asemenea, numărul angajaţilor proveniţi din rindul ucenicilor pregatiti de meseriaşul respectiv, care vor putea lucra în atelierul acestuia după terminarea uceniciei, va fi 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mărimea atelierului. Salarizarea acestar angajaţi se va stabili luînd drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la lucrări similare.
  Şcolarizarea ucenicilor în atelierele mestesugarilor se asigura prin formele de învăţămînt prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la ucenicie, iar probele practice necesare obţinerii certificatului de muncitor calificat se vor da în faţa comisiilor care examinează şi pe ucenicii pregatiti în unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti.
  Indemnizaţiile ce se acordă ucenicilor pe timpul pregătirii practice, precum şi cheltuielile de întreţinere şi transport ale acestora pe timpul pregătirii teoretice, se suporta de mestesugarii în ale căror ateliere lucrează.


  Articolul 7

  Mestesugarii cu ateliere proprii se pot aproviziona cu materii prime şi materiale, din resurse locale şi de la magazinele comerţului de stat şi cooperatist.
  Comitetul de Stat al Planificarii şi ministerele coordonatoare vor tine seama la întocmirea balantelor materiale anuale şi de necesarul de materii prime şi materiale pentru mestesugarii cu ateliere proprii.


  Articolul 8

  Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca, plătind o cotizatie de asigurări sociale calculată la venitul profesional impozabil.
  Ucenicii ce se pregătesc în atelierele mestesugarilor beneficiază de pensie de invaliditate din fondurile asigurărilor sociale ale cooperaţiei meşteşugăreşti, dacă au devenit invalizi în timpul şi din cauza practicii profesionale. De asemenea, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş potrivit reglementărilor în vigoare.
  Persoanele care lucrează ca angajaţi după terminarea uceniciei în atelierele mestesugarilor vor fi asigurate în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca.
  Cuantumul cotizaţiilor la asigurările sociale care vor fi plătite de mestesugari, atît pentru ei, cît şi pentru ucenicii şi persoanele care lucrează în atelierele acestora după terminarea uceniciei, va fi stabilit de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti, cu avizul Ministerului Muncii.


  Articolul 9

  Autorizaţiile de exercitare a meseriei, eliberate mestesugarilor de organele în drept pînă la data prezentei legi, rămîn valabile. Titularii lor vor putea exercita meseria fără a fi supuşi dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificare.


  Articolul 10

  Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevăzute în autorizaţie şi în dispoziţiile prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 lei.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii anume împuterniciţi de către organele locale ale administraţiei de stat.
  În caz de abateri repetate, se va putea dispune şi retragerea autorizaţiei de exercitare a meseriei.
  Exercitarea ca îndeletnicire a meseriei fără autorizaţia prevăzută la art. 4 constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.


  Articolul 11

  Mestesugarii cu ateliere proprii, membrii lor de familie şi ucenicii mestesugarilor cu ateliere proprii, precum şi persoanele care după terminarea uceniciei lucrează în atelierele acestora, pot participa la activitatea cultural-sportiva organizată în cadrul cooperativelor meşteşugăreşti.


  Articolul 12

  Persoanele care exercită o meserie pe cont propriu la domiciliul clientului se asimilează în drepturi şi obligaţii - în sensul prezentei legi - cu mestesugarii cu ateliere proprii.


  Articolul 13

  Măsurile de protecţie a muncii, prevăzute în dispoziţiile legale, sînt obligatorii şi pentru atelierele de mestesugari.


  Articolul 14

  În vederea îndrumării activităţii mestesugarilor care lucrează în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, vor funcţiona comisii pe lîngă Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugăreşti.


  Articolul 15

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării. Înăuntrul acestui termen, Ministerul Muncii şi Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, de acord cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Învăţămîntului, Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, vor emite instrucţiuni de aplicare.
  Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 14 mai 1968, intrunind majoritatea voturilor celor 420 deputaţi prezenţi la şedinţa.
  Preşedintele Marii Adunări Naţionale
  ŞTEFAN VOITEC
  ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.
  Preşedintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUŞESCU
  --------