STATUTUL din 8 decembrie 2005 (*actualizat*)
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
(actualizat până la data de 25 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul statut reglementează selecţionarea, promovarea şi facilitarea participării personalului voluntar, în spiritul solidarităţii civice, la acţiunile organizate de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentului statut, prin voluntariat se înţelege activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.
  (2) Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare serviciu de urgenţă voluntar.
  (3) Consiliul local în subordinea căruia funcţionează serviciul de urgenţă voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selecţionată, în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 3

  Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în seriviciile de urgenţă sunt:
  a) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
  b) selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;
  c) participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
  d) încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar;
  e) asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.


  Capitolul II Condiţii de încadrare a personalului voluntar


  Articolul 4

  (1) Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
  b) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  d) abrogată;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
  f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar în condiţiile art. 10 lit. c).
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Capitolul III Contractul de voluntariat


  Articolul 5

  (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, în condiţiile libertăţii contractuale a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentului statut.
  (2) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în evidenţa beneficiarului voluntariatului.
  (3) Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.
  (4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3-6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice, susţinute în prezenţa unei comisii din care face parte obligatoriu, pe lângă şeful serviciului de urgenţă voluntar, un reprezentant din structura operativă a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.
  ----------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  (5) Contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările prevăzute la alin. (4) se reziliază de plin drept.
  (6) Modelul contractului de voluntariat este prezentat în anexa nr. 1.


  Articolul 6

  (1) Beneficiarul voluntariatului are obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de urgenţă voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora.
  (2) Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) participarea la activităţile de pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar.


  Articolul 6^1

  (1) Promovarea personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar se face pe baza Parcursului profesional al voluntarului, prevăzut în anexa nr. 1^1.
  (2) Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
  ----------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Articolul 6^2

  Activitatea de voluntariat în situaţii de urgenţă se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
  ----------
  Art. 6^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Capitolul IV Drepturi şi obligaţii


  Secţiunea 1 Drepturi


  Articolul 7

  Principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare sunt:
  a) participarea activă la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  b) încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii sale profesionale;
  c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
  d) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
  e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
  f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile convenite în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie;
  g) durata timpului de lucru stabilită în condiţiile prezentului statut şi cu respectarea duratei timpului de muncă prevăzut de art. 108 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
  h) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;
  i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat serviciul de urgenţă voluntar;
  j) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului şi/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societăţile private;
  k) uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
  l) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
  m) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de intervenţie executate cu respectarea procedurilor specifice;
  n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;
  o) hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;
  p) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
  q) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii, şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.


  Secţiunea a 2-a Obligaţii


  Articolul 8

  (1) Principalele obligaţii ale voluntarului din serviciul de urgenţă voluntar sunt următoarele:
  a) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat;
  b) să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
  c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
  d) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
  e) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.
  f) să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate bunurile aflate în folosinţa serviciului de urgenţă voluntar şi să acţioneze pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de funcţionare;
  g) să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competenţă;
  h) să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul serviciului de urgenţă voluntar şi să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană;
  i) să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi intervenţiilor;
  j) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
  k) prin întregul său comportament să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de statutul de voluntar;
  l) să îşi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuţiilor specifice, cu legitimaţia eliberată de beneficiarul voluntariatului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3.
  (2) Personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire sunt stabilite prin Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2007.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Secţiunea a 3-a Recompense şi sancţiuni


  Articolul 9

  Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, personalului voluntar i se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale:
  a) mulţumiri verbale şi scrise;
  b) scrisori de mulţumire personale sau adresate instituţiei ori operatorului economic care are calitatea de angajator în raport cu voluntarul;
  c) evidenţierea în mass-media locale şi centrale a acţiunilor întreprinse de voluntar;
  d) citarea prin ordin de zi al inspectorului şef al inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sau al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
  e) acordarea, în condiţiile legii, de titluri onorifice, decoraţii şi premii în obiecte sau bani.


  Articolul 10

  Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condiţiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare i se pot aplica următoarele sancţiuni:
  a) avertisment;
  b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgenţă voluntar, precum şi a drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni, în funcţie de gravitatea abaterii;
  c) rezilierea contractului.


  Capitolul V Încetarea contractului de voluntariat


  Articolul 11

  (1) Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi în caz de deces.
  (2) Nepromovarea verificărilor cunoştinţelor şi abilităţilor practice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) duce la rezilierea contractului de voluntariat.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Articolul 12

  Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.


  Articolul 13

  Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzută la art. 12.


  Articolul 14

  Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligaţia prezentării motivelor.


  Articolul 15

  Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile la contract nu le pot rezolva pe cale amiabilă.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 16

  Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului din serviciul de urgenţă voluntar nu se poate face prin reprezentare.


  Articolul 17

  Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.


  Articolul 18

  Activitatea de voluntar într-un serviciu de urgenţă voluntar este incompatibilă cu exercitarea funcţiilor de primar, viceprimar, secretar al primăriei şi consilier local.


  Articolul 19

  Şeful serviciului de urgenţă voluntar ţine, pentru întregul personal voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele referitoare la contractul de voluntariat, încadrare, avize, renegocierea şi încetarea activităţii, situaţia medicală, precum şi recompensele şi sancţiunile.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1, 1^1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul statut.
  ----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Anexa 1
  la statut
  ROMÂNIA
  JUDEŢUL/MUNICIPIUL BUCUREŞTI .......................
  Consiliul Local al ................................
  CONTRACT DE VOLUNTARIAT
  nr. ............, încheiat astăzi ..................
  A. Părţile contractului
  1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al ....................., cu sediul în ..................., reprezentat prin domnul/doamna .............................., în calitate de ......................
  2. Voluntar: domnul/doamna ........................, fiul/fiica lui .................... şi al/a ................., născut/născută în anul ......, luna ..........., ziua ...., în comuna/oraşul ................... judeţul ............, domiciliat/domiciliată în str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .................., judeţul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de ........................ la data de .................., cod numeric personal ........................., absolvent al/absolventă a ......................., de profesie ................., cu o vechime de ........., angajat/angajată la ....................
  B. Obiectul contractului: prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
  C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
  D. Zona de desfăşurare a activităţii:
  a) în zona de competenţă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  b) pe teritoriul localităţilor învecinate, în baza contractelor de intervenţie încheiate între consiliile locale.
  E. Atribuţiile postului: cele prevăzute în fişa postului, anexă la contractul de voluntariat
  F. Condiţii de activitate: activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform condiţiilor specifice.
  G. Durata activităţii: activitatea este nenormată.
  H. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
  a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce pot interveni în timpul activităţilor desfăşurate, încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii;
  b) echipament individual de protecţie;
  c) materiale igienico-sanitare;
  d) supliment alimentar;
  e) alte drepturi:
  ..........................................................................
  I. Alte clauze:
  a) perioada de preaviz este de 15 zile;
  b) alte clauze:
  ..........................................................................
  J. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
  1. Voluntarul
  1.1. Drepturi:
  a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii;
  b) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii;
  c) să beneficieze de formare profesională;
  d) să beneficieze de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
  e) să beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada:
  1. ............................, cu ........................... %;
  2. ............................, cu ........................... %;
  3. ............................, cu ........................... %;
  f) să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale:
  ..........................................................................;
  g) să beneficieze de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun din localitate, aparţinând unităţilor din subordinea consiliului local;
  h) să beneficieze de scutire de următoarele servicii în folosul comunităţii:
  ...............................................................;
  i) alte drepturi:
  ..........................................................................
  1.2. Obligaţii:
  a) îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului;
  b) respectarea disciplinei în timpul activităţilor;
  c) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii;
  d) păstrarea secretului de serviciu;
  e) portul în mod corespunzător al uniformei şi utilizarea, potrivit prescripţiilor tehnice specifice, a tehnicii de intervenţie, a echipamentului de protecţie, a aparaturii şi mijloacelor de înştiinţare;
  f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local beneficiar al voluntariatului ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz;
  g) alte obligaţii:
  ..........................................................................
  2. Beneficiarul voluntariatului
  2.1. Drepturi:
  a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar;
  b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
  c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii;
  d) alte drepturi:
  ...........................................................................
  2.2. Obligaţii:
  a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat;
  b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
  c) să informeze voluntarul asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă ce privesc desfăşurarea activităţilor specifice;
  d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului;
  e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului;
  f) alte obligaţii:
  ............................................................................
  K. Dispoziţii finale
  1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
  2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului voluntariatului cu care a încheiat contractul.
  3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia de natură a duce la modificările contractuale.
  3^1. Contractul de voluntariat se reziliază în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4) şi (5), art. 10 lit. c), art. 11 alin. (2) şi art. 12 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
  4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Beneficiarul voluntariatului, Voluntar,
  ......................... ........................
  Prezentul contract se prelungeşte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.579/2005, astfel:
  1. ..........................................................................
  2. ..........................................................................
  3. ..........................................................................
  Organizaţie gazdă, Voluntar,
  .............................. ........................
  Pe data de ................... prezentul contract încetează în temeiul art. ..... din ............, în urma îndeplinirii procedurii legale.
  Beneficiarul voluntariatului,
  .............................
  ----------
  Pct. 3^1 al lit. K a anexei 1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016.


  Anexa 1^1
  la statut
  Parcursul profesional al voluntarului în situaţii de urgenţă
                               ┌────────────────────┐
                               │Curs şef serviciu *)│
                               └────────────────────┘
                                         ^
                                         │
                           minim 1 an │
                          ┌──────────────┴─────────────┐
                          │ │
               ┌──────────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐
               │Curs şef formaţie │ │ Curs şef │
               │intervenţie, salvare│ │ compartiment │
               │ şi prim-ajutor │ │ prevenire │
               └────────────────────┘ └────────────────┘
                    ^ ^ ^ ^
                    │ └───────────────┼───────────┬─┘
          minim 1 an│ minim 1 an│ │minim 1 an
                    │ │ │
         ┌──────────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌─┴────────────────┐
         │ Curs şef grupă │ │Curs specialist│ │ Curs conducător │
         │ intervenţie │ │ prevenire │ │ autospeciale **)│
         └──────────────────┘ └───────────────┘ └──────────────────┘
          ^ ^ ^ ^
          │ minim │ │ minim│
          │ 1 an │ │ 1 an │
     minim│ ┌────┴──────────┐ │ ┌─────┴────────┐
     2 ani│ │Curs şef echipa│ minim 2 ani │ │ curs mecanic │
          │ │ specializată │ │ │ utilaj │
          │ └───────────────┘ │ └──────────────┘
          │ ^ │ ^
          │ minim │ │ minim │
          │ 1 an │ │ 1 an │
         ┌┴────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┐
       ┌─│ Curs iniţiere servant pompier │
       │ │ (obligatoriu) │
  maxim│ └─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┘
   1 an│ ^ │
       │ │ nu│
       │ da │ │
       │ │ v
       └── ┌──────┴────────────┐ ┌──────────────────┐
       ┌── │Teste & Verificări │ nu │Reziliere contract│
       │ │ practice ├─────────────────>│ │
   3-6 │ └───────────────────┘ └──────────────────┘
   luni│ ^
       │ │
       │ ┌──────┴──────────────┐
       │ │ Recrutare voluntar │
       └── │ (încheiere contract │
           └─────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Condiţie pentru a putea candida pentru un post de şef serviciu într-un SVSU

  **) Condiţie pentru a putea fi angajat pe un post de conducător autospeciale într-un SVSU

  ──────────

  ----------
  Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 18 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016, având conţinutul anexei la actul mai sus menţionat.


  Anexa 2
  la statut
  ┌────────────────────┐┌────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ROMÂNIA ││ │
  │JUDEŢUL/MUNICIPIUL ││ROMÂNIA │
  │BUCUREŞTI ........ ││JUDEŢUL/MUNICIPIUL BUCUREŞTI ............. │
  │Consiliul Local ││Consiliul Local al ....................... │
  │al ........ ││ │
  │ ││ ┌────────┐│
  │ CERTIFICAT NOMINAL ││ │ ││
  │ DE VOLUNTAR ││ │ LOC ││
  │ Seria ... nr..... ││ CERIFICAT NOMINAL DE VOLUNTAR │ FOTO ││
  │ ││ (model) │ ││
  │ Domnul/doamna..... ││ └────────┘│
  │CNP......, născut(ă)││ Domnul/doamna..................., CNP ............., │
  │în anul... luna ....││ născut(ă) în anul.... luna......... ziua...., în loca- │
  │ziua... în localita-││ litatea.......... judeţul/sectorul......... fiul/fiica │
  │tea ....... judeţul/││ lui......... şi a ........., a activat în perioada ....│
  │sector...... fiul/ ││ în cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de ur- │
  │fiica lui ...... şi ││ genţă organizat în subordinea Consiliului Local al │
  │a ........ a activat││ ..........., în funţia de ........ │
  │în perioada ....... ││ Prezentul certificat se eliberează în conformitate │
  │în cadrul serviciu- ││ cu HG nr. ..../2005. │
  │lui voluntar pentru ││ │
  │situaţii de urgenţă ││ │
  │organizat în subor- ││ │
  │dinea Consiliului ││ Primar, Secretar, │
  │Local al ....... în ││ │
  │funcţia de ........ ││ L.S. │
  │ Prezentul certifi- ││ │
  │cat se eliberează în││ │
  │conf. cu HG nr..... ││ │
  │/2005. ││ │
  │ ││ │
  │ Secretarul unităţii││ │
  │administrative teri-││ │
  │toriale ........... ││ │
  │ L.S. ││ Nr. ........ Data eliberării: │
  │ Semnătura titula- ││ anul ....... luna ........ ziua ..... │
  │ rului......... ││ │
  │Nr. înregistrare... ││ │
  │Data eliberării ....││ │
  │Întocmit de ....... ││ │
  │ ││ │
  └────────────────────┘└────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  la statut
  ROMÂNIA
  JUDEŢUL/MUNICIPIUL BUCUREŞTI ..................
  Consiliul Local al ............................
  Nr. ............ din ...................
                                                             ┌───────────┐
                                                             │ │
                                                             │ LOC │
                                                             │ FOTO │
                              LEGITIMAŢIE DE VOLUNTAR │ │
                                      (model) │ │
                                                             └───────────┘

  Domnul/Doamna ....................., voluntar în serviciul de urgenţă voluntar .....(denumirea serviciului)......, este abilitat/abilitată să controleze respectarea prevederilor legale pentru prevenirea tipurilor de risc specifice şi să intervină în situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă.
  Primar,
  ..................
  -------