ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 18 septembrie 1998
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare se completează, după cum urmează:
  După articolul 92 se introduc articolele 92^1 - 92^12 cu următorul cuprins:
  "Art. 92^1. - Ministerul Finanţelor, în numele statului sau al administraţiei publice locale, după caz, exercita toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale, inclusiv la cele rezultate din restructurarea regiilor autonome, la care stingerea creanţelor bugetare se face potrivit modalităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă.
  Societăţile comerciale care sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerelor care gestionează creanţe bugetare restante.
  Prin aceleaşi hotărâri ale Guvernului se transfera acţiunile deţinute de stat de la Fondul Proprietăţii de Stat la Ministerul Finanţelor, care le va administra pe durata exercitării procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă.
  În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. 2 şi 3 se vor efectua menţiunile corespunzătoare atât în registrul comerţului, cat şi în registrele de evidenţiere a acţionarilor, constituite conform legii.
  Operaţiunile prevăzute la alin. 4 sunt obligatorii şi sunt scutite de plată oricăror taxe, tarife sau comisioane.
  În cazul nerealizarii stingerii totale sau parţiale a creanţelor bugetare prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului acţiunile deţinute de stat vor fi transferate de la Ministerul Finanţelor la Fondul Proprietăţii de Stat.
  Art. 92^2. - În cazul debitorilor, societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari, creanţele bugetare restante se pot stinge prin următoarele modalităţi:
  a) plata efectivă facuta de către terţe persoane către Ministerul Finanţelor, care acţionează atât în calitatea prevăzută la art. 92^1 , cat şi ca reprezentant al titularilor creanţelor bugetare restante;
  b) plata efectivă facuta de către terţe persoane juridice din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor deţinute de stat pe pieţele organizate, dispusă de Ministerul Finanţelor;
  c) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor din emisiunea facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor;
  d) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a unor emisiuni de obligaţiuni convertibile în acţiuni, facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor;
  e) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. b)-d).
  Art. 92^3. - În cazul modalitatii prevăzute la art. 92^2 lit. a), preţul acţiunilor destinate vânzării se stabileşte prin negociere directa sau indirecta cu terţii plătitori ori prin licitaţie, pe baza unui raport de evaluare întocmit anterior.
  Procedurile privind evaluarea acţiunilor, negocierea şi licitaţia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor. În aceeaşi hotărâre se vor reglementa modalităţile prin care Ministerul Finanţelor va reprezenta interesele celorlalţi creditori bugetari şi modul în care se va face distribuirea sumelor în vederea stingerii creanţelor bugetare.
  Preţul acţiunilor tranzacţionate pe pieţele organizate nu va putea fi mai mic decât cel prevăzut în ordinul de vânzare dat de Ministerul Finanţelor.
  Art. 92^4. - Terţii plătitori sunt obligaţi sa vireze integral sumele rezultate din vânzarea acţiunilor, potrivit art. 92^2 lit. a), în termenele stabilite în convenţia încheiată cu Ministerul Finanţelor, în conturile indicate de acesta.
  Neplata sumelor datorate în termenul stabilit conform alin. 1 atrage rezoluţiunea de plin drept a convenţiei încheiate. Ministerul Finanţelor este obligat sa prevadă clauza penală pentru neexecutarea convenţiei, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea contractului.
  În cazul modalitatii prevăzute la art. 92^2 lit. b), terţii plătitori sunt obligaţi sa vireze sumele rezultate din tranzacţii în termen de 4 zile lucrătoare de la data efectuării tranzacţiilor, în conturile indicate de Ministerul Finanţelor.
  Nerespectarea dispoziţiilor alin. 3 da dreptul Ministerului Finanţelor de a sesiza Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în vederea constatării şi sanctionarii faptelor conform prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori şi celorlalte reglementări aplicabile în materie.
  Societăţile comerciale care procedează potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 92^2 lit. c) şi d) sunt obligate ca, în termen de doua zile de la încasarea sumelor rezultate din vânzarea acţiunilor şi obligaţiunilor respective, să le vireze în conturile indicate de Ministerul Finanţelor. Aceste sume nu pot fi urmărite şi executate în cadrul nici unei proceduri de executare silită şi nici nu pot fi folosite de către societatea comercială cu alta destinaţie decât cea prevăzută de prezenta ordonanţă.
  Art. 92^5. - În cazul aplicării modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. a), terţii plătitori dobândesc acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale ale căror debite sunt astfel stinse corespunzător sumei achitate, în condiţiile stabilite prin convenţie.
  Convenţia prevăzută la alin. 1 se încheie între Ministerul Finanţelor şi terţii plătitori. În acest scop Ministerul Finanţelor va apela la consultanţi, care pot fi bănci de investiţii, societăţi de administrare ori societăţi de valori mobiliare.
  Convenţia încheiată între Ministerul Finanţelor şi terţul plătitor constituie temeiul legal prin care se transfera dreptul de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat către terţul plătitor.
  Convenţiile încheiate în temeiul prevederilor prezentului articol sunt acte autentice şi sunt scutite de plată oricăror taxe sau tarife.
  Art. 92^6. - În cazul aplicării modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. b), Ministerul Finanţelor va inainta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, prin consultanţii menţionaţi la art. 92^5, prospectul de oferta publică de vânzare, solicitând autorizarea acesteia.
  Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare este obligată să se pronunţe cu privire la prospectul de oferta publică de vânzare în termen de cel mult 5 zile de la primirea acestuia.
  În cazul refuzului motivat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de eliberare a autorizaţiei, Ministerul Finanţelor, prin consultantul menţionat la art. 92^5, va putea inainta din nou prospectul de oferta publică de vânzare după îndeplinirea cerinţelor formulate.
  După autorizarea de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Ministerul Finanţelor va proceda la distribuirea acţiunilor pe pieţele organizate.
  Art. 92^7. - În cazul aplicării modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare, prevăzute la art. 92^2 lit. c) şi d), la cererea Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile, administratorii societăţilor comerciale debitoare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru ca, în scopul acoperirii creanţelor bugetare restante, sa decidă cu privire la emisiunea de acţiuni sau de obligaţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
  În adunarea generală extraordinară a acţionarilor, prevăzută la alin. 1, reprezentanţii statului anume desemnaţi vor cere adoptarea hotărârii privind stingerea obligaţiilor bugetare restante, prin modalităţile menţionate la acelaşi alineat.
  Art. 92^8. - Începând cu data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se stabilesc societăţile comerciale care intra sub incidenţa prevederilor art. 92^2 se suspenda procedurile de executare silită pornite împotriva acestora, precum şi procedurile de privatizare sau de lichidare iniţiate de Fondul Proprietăţii de Stat. De asemenea, se suspenda şi orice amânări şi eşalonări privind plata obligaţiilor bugetare.
  Suspendarea încetează, dacă creanţele bugetare nu au fost stinse, prin modalităţile menţionate la art. 92^2, în termenele prevăzute în hotărârile Guvernului.
  De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se stabilesc societăţile comerciale care intra sub incidenţa prevederilor art. 92^2 şi până la stingerea creanţelor bugetare prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, nu se mai calculează şi nu se mai datorează majorări de întârziere.
  În cazul în care prin vânzarea acţiunilor statului, după stingerea creanţelor bugetare, au rămas sume disponibile, acestea se fac venit la bugetul de stat.
  Art. 92^9. - Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 92^1 alin. 2 şi 3 constituie acte de gestiune săvârşite de stat în calitate de persoana juridică şi pentru administrarea patrimoniului sau.
  Art. 92^10. - Ministerul Finanţelor va efectua plăţile aferente cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe din bugetul Ministerului Finanţelor.
  Sumele avansate pentru realizarea procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi recuperate cu prioritate din sumele încasate în contul creanţelor bugetare.
  Art. 92^11. - Licitaţiile organizate de Ministerul Finanţelor în aplicarea prezentei ordonanţe nu sunt supuse reglementărilor privind achiziţiile publice.
  Operaţiunile privind vânzarea acţiunilor şi a obligaţiunilor prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă sunt neimpozabile.
  Art. 92^12. - Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii nu sunt infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:
  a) neoperarea menţiunilor în registrele prevăzute la art. 92^1 alin. 4;
  b) nevărsarea în termen sau folosirea în alte scopuri a sumelor prevăzute la art. 92^4 alin. 5;
  c) nerespectarea termenului prevăzut la art. 92^6 alin. 2.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele Ministerului Finanţelor.
  Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale cu capital de stat care, la data intrării în vigoare a acesteia, au obligaţii bugetare restante.


  Articolul 3

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice pentru aplicarea acesteia, care vor fi supuse aprobării Guvernului.


  Articolul 4

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul privatizării,
  Sorin Dimitriu
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  ----------