ORDIN nr. 3.363 din 1 iulie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 16 iulie 2020
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și ale art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 lit. cc) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) și (8) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 lit. țț) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020,
  ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă cuantumul indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, care se calculează în funcție de numărul de ore aferent ședințelor de avizare a reglementărilor tehnice și în funcție de cuantumul salariului de bază brut al funcției de profesor universitar cu vechime în învățământ peste 25 de ani, gradația 0, pentru anul 2022, prevăzut în cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 - „Funcția profesor universitar“ din anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ“ - la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform formulei prevăzute la art. 25 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 930/2008 privind aprobarea componenței Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii și componenței comitetelor tehnice de specialitate, precum și a regulamentului de organizare și funcționare al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 7 august 2008, se abrogă.


  Articolul 4

  Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură și Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ vor duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Gheorghe Păsat,
  secretar de stat

  București, 1 iulie 2020.
  Nr. 3.363.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea
  reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum
  și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele
  tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală