ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 10 septembrie 2020
  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
  în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea decembrie 2020:
  - înscrierea candidaților:2-4 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei practice:5-9 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei scrise:10 decembrie 2020;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:11 decembrie 2020;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:11-12 decembrie 2020;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:13-15 decembrie 2020;
  - afișarea rezultatelor finale:16 decembrie 2020.


  Articolul 2

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2021:
  - înscrierea candidaților:8-12 februarie 2021;
  - desfășurarea probei practice:15-16 februarie 2021;
  - desfășurarea probei scrise:17 februarie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:18 februarie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:19 februarie 2021;
  - susținerea proiectului:22-23 februarie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:24 februarie 2021.


  Articolul 3

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2021:
  - înscrierea candidaților:10-12 mai 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:17-18 mai 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:19 mai 2021.


  Articolul 4

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2021:
  - înscrierea candidaților:2-4 iunie 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:7-10 iunie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:11 iunie 2021.


  Articolul 5

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari pentru forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 3-18 iunie 2021;
  - desfășurarea probei practice: 12-14 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba practică: 14 iulie 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 15-16 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - susținerea proiectului: 19-21 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.

  (la 11-05-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )


  Articolul 6

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre, forțele aeriene, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021:
  - înscrierea candidaților:14 iunie-2 iulie 2021;
  - desfășurarea probei practice:19-20 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:20 iulie 2021;
  - desfășurarea probei scrise:21 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:21 iulie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:21 iulie 2021;
  - susținerea proiectului:22-23 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:24 iulie 2021.


  Articolul 7

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - echivalarea probei practice: 19 iulie 2021;
  - echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021;
  - susținerea și evaluarea proiectului: 21-22 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021.

  (la 11-05-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )


  Articolul 8

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - evaluarea proiectului: 19-21 iulie;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.

  (la 11-05-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )


  Articolul 9

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 4-6 august 2021;
  - desfășurarea probei practice:
  • specialitate penitenciară: 9-13 august 2021;
  • științe juridice și socioumane: 16-18 august 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 19 august 2021;
  - afișarea rezultatelor și depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 24 august 2021;
  - susținere și evaluarea proiectului: 25-27 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 30 august 2021.

  (la 11-05-2021, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )


  Articolul 10

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională «asistent medical generalist», sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 23-27 august 2021;
  - echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27-31 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

  (la 11-05-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.770 din 5 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021 )


  Articolul 11

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților:16-20 august 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:23-24 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:25 august 2021.


  Articolul 12

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților:16-20 august 2021;
  - desfășurarea probelor de examen:23-24 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale:25 august 2021.


  Articolul 13

  Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.


  Articolul 14
  (1) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care se afișează în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidaților, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, rezultatul/notele obținut(e) la fiecare probă de examen susținută, media generală, rezultatul final: „admis“/„respins“/ „neprezentat“/„eliminat din examen“.(2) Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(3) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(4) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.


  Articolul 15

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 31 august 2020.
  Nr. 5.459.
  -----