ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010 Notă
  Art. 1 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010, prevede:
  „Articolul 1
  (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
  (2) În situația în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei”.

  Având în vedere că prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, unele instituții finanțate integral din venituri proprii s-au reorganizat prin schimbarea regimului de finanțare, iar salarizarea personalului acestor instituții era realizată în temeiul unor contracte colective de muncă negociate, contracte aflate la acest moment în vigoare, fiind garantate de art. 41 alin. (5) din Constituția României, republicată,
  luând în considerare că nici Legea nr. 329/2009 și nici Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu conțin vreo reglementare expresă cu privire la modul de încadrare a personalului din aceste instituții și la modul de salarizare a acestuia după expirarea contractelor colective de muncă, situație ce nu putea fi reglementată din cauza adoptării concomitente a celor două acte normative,
  apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată de necesitatea unei reglementări exprese cu privire la modul de încadrare și salarizare a acestei categorii de personal după expirarea contractelor colective de muncă, unele dintre ele urmând a înceta în lunile ianuarie și februarie 2010,
  cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010 și pentru respectarea limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,
  ținând seama de faptul că prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 au intrat deja în vigoare la 1 ianuarie 2010, iar încadrarea și salarizarea personalului bugetar urmează a fi făcute până la sfârșitul lunii ianuarie 2010, în absența unei reglementări extraordinare și urgente salarizarea pentru luna ianuarie a tuturor persoanelor plătite din fonduri publice urmând a fi pusă în pericol,
  luând în calcul existența riscului ca omisiunile de reglementare generate de adoptarea concomitentă a Legii nr. 329/2009 și a Legii-cadru nr. 330/2009 să conducă la calcularea în mod eronat și neunitar a salariilor începând cu luna ianuarie 2010, dar și faptul că modul de aplicare a celor două legi mai sus menționate este supus monitorizării/verificării de către misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internațional, care va efectua în acest sens o vizită în România în cursul lunii ianuarie 2010,
  constatând că în absența unei intervenții legislative extraordinare și de urgență care să precizeze menținerea nivelului actual al pensiilor la fel cum este menținut și nivelul de salarizare s-ar putea crea situații discriminatorii între persoanele care ar beneficia de o pensie stabilită de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, prin interpretarea defectuoasă a actualelor dispoziții în materie, și persoanele care ar beneficia de o pensie rezultată dintr-un act de clarificare a mecanismului de calcul, adoptat ulterior în procedură parlamentară,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

  Articolul 1
  (1) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.(2) Pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, până la împlinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1) va proceda, după caz, la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activității prin reducerea numărului de posturi, în condițiile legii.(3) După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul menționat la alin. (1) va fi reîncadrat pe noile funcții, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuțiilor, responsabilităților și competențelor specifice postului, prin asimilare cu funcțiile din instituția care îl preia în structură, subordine sau în finanțare, după caz.(4) Drepturile salariale ale personalului reîncadrat potrivit alin. (3) sunt stabilite la nivelul prevăzut în luna decembrie 2009 pentru funcțiile similare celor pe care a fost reîncadrat din instituția sau autoritatea care îl preia în structură, subordine sau în finanțare, după caz. Acestui personal i se acordă și sporurile prevăzute în notele la anexa nr. I/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care se includ în salariul de bază, precum și indemnizația de conducere, după caz.(5) Cuantumul individual al drepturilor salariale, inclusiv al sporurilor prevăzute la alin. (4), se stabilește de conducătorul instituției sau autorității publice, astfel încât să se asigure încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, cu avizul ordonatorului principal de credite.(6) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009, din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat și care a fost reîncadrat în cursul anului 2009 se menține astfel cum a fost stabilită la data reîncadrării.


  Articolul 2

  Personalul autorităților și instituțiilor publice prevăzut la art. 1 alin. (1) salarizat exclusiv în temeiul unui contract individual de muncă negociat va fi reîncadrat pe noile funcții, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuțiilor, responsabilităților și competențelor specifice postului, prin asimilare cu funcțiile din instituția care îl preia în structură, subordine sau în finanțare, după caz. Drepturile salariale ale acestui personal se stabilesc potrivit art. 1 alin. (4) și (5), care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 3

  Prin contractele sau acordurile colective și individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.


  Articolul 4
  (1) Începând cu luna ianuarie 2010, întregul personal din sectorul bugetar încadrat în autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reîncadrat corespunzător tranșelor de vechime în muncă și pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 51 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 13 martie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 4 alin. (1) sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  (2) La funcțiile de execuție unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate, iar salarizarea se face cu menținerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.(3) Personalul care ocupă funcții de conducere va fi reîncadrat pe unul dintre cele două grade, respectiv, în cazul funcționarilor publici, pe una dintre cele două trepte.(4) Pentru cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari în activitate, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și preoții militari, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător, în condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată.(5) Personalul care ocupă funcții specifice care nu se regăsesc în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reîncadrat, prin asimilare sau echivalare, în baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcționarii publici, în funcții care se regăsesc în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, iar salarizarea se face cu menținerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.


  Articolul 5
  (1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculează după cum urmează:
  a) la salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcțiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor și indemnizațiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
  b) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare se acordă în aceleași cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.(2) Personalului salarizat în conformitate cu anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 i se va aplica modul de calcul reglementat în cuprinsul acestei anexe.(3) În salariile de bază ale funcțiilor de execuție și ale funcțiilor de conducere este cuprins în toate cazurile sporul de vechime în muncă în cuantumul avut în luna decembrie 2009. În situația în care în cursul anului personalul de conducere și execuție îndeplinește condițiile pentru trecerea într-o altă tranșă de vechime, se acordă tranșa corespunzătoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de bază aferent funcției din luna decembrie 2009.(4) Salariile de merit stabilite în anul 2009 pe o perioadă care se întinde și în anul 2010 se introduc în salariul de bază până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. După această perioadă, se recalculează în mod corespunzător salariul de bază și celelalte sporuri calculate la acesta. Începând cu anul 2010, acest drept nu se mai stabilește.(5) În toate cazurile, în salariul de bază al funcțiilor de conducere este inclusă indemnizația de conducere.(6) Reîncadrarea personalului didactic din învățământ la data de 1 ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009.(7) Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se determină într-un cuantum care să nu depășească nivelul determinat pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.


  Articolul 6
  (1) În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 și cu prezenta ordonanță de urgență sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcția respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcție de acestea. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 51 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 13 martie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 6 alin. (1) sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  (2) Alin. (1) nu se aplică pentru personalul a cărui salarizare este reglementată de art. 1 și 2.(3) Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu va depăși nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.


  Articolul 7

  În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/lună și numai dacă în mod cumulat cu sporurile și indemnizațiile acordate nu este depășită această valoare.


  Articolul 8

  Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter permanent, la reîntoarcerea în țară în anul 2010, va fi reîncadrat la nivelul de salarizare în plată pentru funcții similare.


  Articolul 9

  Managerilor instituțiilor publice de cultură care vor fi încadrați în anul 2010 corespunzător prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, li se vor stabili salariile prin echivalare cu salariile managerilor aflați în funcție la instituții de nivel similar.


  Articolul 10

  În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele și acordurile colective și contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor și care excedează prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.


  Articolul 11

  Personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii își păstrează în anul 2010 salariul de bază și alte drepturi de natură salarială avute în luna decembrie 2009, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 12
  (1) În anul 2010, măsurile prevăzute de Legea-cadru nr. 330/2009 și de prezenta ordonanță de urgență referitoare la reîncadrarea și salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu vor produce efecte asupra cuantumului pensiilor militare de stat, pensiilor de stat și pensiilor de serviciu aflate în plată și nici asupra ajutoarelor, plăților compensatorii/indemnizațiilor acordate la trecerea în rezervă sau la încetarea raporturilor de serviciu.(2) După data de 1 ianuarie 2010, pensiile și ajutoarele, plățile compensatorii/indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și compensațiile de chirie se stabilesc în funcție de nivelul și structura bazei de calcul în vigoare la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.


  Articolul 13

  Prevederile art. 21, 22, 24 și 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2010.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
  a) art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28-32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  b) art. 4 alin. (1) și (2), art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare;
  c) art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 6 alin. (2), (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;
  d) art. 7 alin (1) și (2), art. 8 alin. (1), (3) și (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
  e) art. 4 alin. (3) și (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;
  f) art. 3, 5, 6, 7 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 408/2004;
  g) art. 14 alin. (2), (3) și (4) și art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  h) art. 688 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
  i) art. 6 alin. (2) și art. 23 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare;
  j) art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  k) art. 10 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;
  l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998;
  m) art. 50 alin. (10) și art. 90 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
  n) orice alte dispoziții din actele normative speciale care reglementează posibilitatea negocierii drepturilor salariale pentru instituțiile și autoritățile publice care și-au schimbat regimul de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 329/2009.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 25 ianuarie 2010.
  Nr. 1.
  -------