HOTĂRÎRE nr. 11 din 29 ianuarie 1997
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 4 februarie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Imobilele cu destinaţia de locuinţe trecute ca atare în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuinţe şi care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor şi decretelor în vigoare la data respectiva, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 şi Decretul nr. 223/1974."
  2. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Prin imobil trecut în proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se înţelege imobilele naţionalizate cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 şi ale art. II din decrete, precum şi cu respectarea identităţii între persoana menţionată ca proprietar în listele-anexa la decret şi adevăratul proprietar al imobilului la data naţionalizarii."
  3. Articolul 1 se completează cu alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(4) Locuintele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la data respectiva sau care au intrat în posesia acestuia în condiţiile inexistentei unei reglementări legale care să reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fără titlu în posesia acestuia şi nu intra sub incidenţa Legii nr. 112/1995.
  (5) Imobilele care nu intra sub incidenţa Legii nr. 112/1995 şi pentru care nu exista titlu valabil constituit în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despăgubirilor, formulate de persoanele îndreptăţite pe cale judecătorească, potrivit dreptului comun.
  (6) În cazul în care pe rolul instanţelor judecătoreşti se afla cereri referitoare la imobilele prevăzute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire în natura, de acordare de despăgubiri sau de vînzare către chiriaşi, se suspenda de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererilor respective."
  4. După articolul 1 se introduce articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - (1) Prin expresia apartamente libere, în sensul art. 2 alin. 1 din lege, se înţelege:
  a) apartamentele care la data 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
  b) apartamentele care la data intrării în vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
  c) apartamentele eliberate după data intrării în vigoare a legii, prin încetarea, în orice modalitate, a contractului de închiriere.
  (2) Contractelor de închiriere încheiate pentru apartamentele prevăzute la alin. (1) lit. c), după eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind nulitatea actelor juridice."
  5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În sensul dispoziţiilor art. 4 din le ge, de prevederile acesteia beneficiază cetăţenii români, atât cei care îşi au domiciliul sau reşedinţa la ţara, cît şi cei care îşi au domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
  (2) Fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie să aibă cetăţenia română la data formulării cererii sau să facă dovada declanşării procedurii legale pentru obţinerea cetateniei române în termenul prevăzut la art. 14 din lege. Restituirea în natura sau plata despăgubirilor se face după dobindirea cetateniei. Aceste prevederi sunt aplicabile în mod corespunzător şi rudelor până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viaţa, prevăzute la art. 5 alin. 5 din lege.
  (3) Calitatea de cetăţean român a chiriaşului trebuie să existe la data formulării cererii de cumpărare şi să se menţină până în momentul închirierii contractului de vînzare-cumpărare în condiţiile art. 9 din lege."
  6. După articolul 4 se introduce articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - Dreptul de a cumpara apartamentele în care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriaşii care, având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare a legii."
  7. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Locuintele declarate monumente istorice şi din patrimoniul cultural naţional sunt cele aflate în evidenta aprobată de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice."
  8. Articolul 8 alineatele (2)-(6) se abroga.
  9. După articolul 9 se introduc articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 9^1. - Contractelor de vînzare-cumpărare la care se referă art. 9 din lege le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind nulitatea actelor juridice, dacă:
  a) au ca obiect imobilele menţionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice;
  b) sunt încheiate de chiriaşi care nu indeplineau condiţiile cerute de art. 4^1 din prezentele norme metodologice;
  c) dacă încheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 şi 8 şi ale art. 10 din lege.
  Art. 9^2. - (1) Atunci când comisiile locale şi judeţene, respectiv comisiile de sector şi a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unităţile specializate care vînd locuinţe în condiţiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca o locuinta face parte din categoria imobilelor menţionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din aceea a imobilelor exceptate de la vînzare în conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligaţia sa întreprindă toate demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a locuinţelor, suspendind, totodată, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, procedura de restituire în natura, de acordare a despăgubirilor sau, după caz, de încheiere a contractului de vînzare-cumpărare.
  (2) Membrii consiliilor locale şi judeţene, respectiv ai comisiilor de sector şi a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducătorii şi salariaţii unităţilor specializate care vînd locuinţe în condiţiile Legii nr. 112/1995 sunt obligaţi sa repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabilă a obligaţiei care le revine potrivit alin. (1)."
  9. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - În situaţiile de vînzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege."
  10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Sunt îndreptăţiţi sa primească despăgubiri potrivit legii şi foştii proprietari ai imobilelor legal trecute în proprietatea statului şi care au avut destinaţia de locuinta la data preluării de către stat, dar ulterior au primit o alta destinaţie, cum ar fi: şcoli, grădiniţe, dispensare, spaţii administrative sau comerciale ori altele asemenea."
  11. Articolul 37 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pe versoul ordinului de plată, vânzătorul va menţiona: suma încasată din vânzarea apartamentelor, suma reţinută, reprezentind comisionul de 1%, precum şi suma rămasă şi virata în contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculează asupra întregului preţ al apartamentului şi se reţin integral din prima plata care se face la încheierea contractului de vînzare-cumpărare."
  12. La articolul 41 alineatul (6), după litera b) se introduce litera b)^1, cu următorul cuprins:
  "b)^1 solicita relaţii şi acte doveditoare, de la petenti sau de la orice autorităţi ori instituţii publice, pe baza cărora să se poată determina dacă locuinta a fost trecută în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectiva, conform art. 1 alin. (2) şi (3) din prezentele norme metodologice;"
  13. La articolul 41 alineatul 10, după litera b) se introduce litera b)^1, cu următorul cuprins:
  "b)^1 determina, pe baza lucrărilor efectuate de comisia locală, conform alin. (6) lit. b)^1, dacă locuinta a fost trecută în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectiva, în sensul art. 1 alin. (2) şi (3) din prezentele norme metodologice. Comisiile judeţene, respectiv Comisia municipiului Bucureşti, pot restitui dosarele către comisiile locale, în cazul în care apreciază ca acestea din urma nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la alin. (6) lit. b)^1. Inexistenta sau irelevanta relaţiilor şi actelor aflate la dosar face să se prezume, până la proba contrară, legalitatea trecerii locuinţei în proprietatea statului;"
  14. După articolul 45 se introduce articolul 45^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 45^1. - Dispoziţiile de protecţie a chiriaşilor cuprinse în Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative, precum şi în Legea locuinţei nr. 114/1996, sunt aplicabile."


  Articolul 2

  Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministru delegat pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului şi a Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  -------------------