LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (11) al articolului 12 se abrogă.2. La articolul I punctul 3, literele a), d), e) și f) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
  (...)
  d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), și penalități pentru nerealizarea lor;
  e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:(i) volum;(ii) frecvență de colectare;(iii) greutate;(iv) saci de colectare personalizați;
  f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;
  3. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile județene/consiliile locale au obligația de a se asigura că asociațiile de dezvoltare intercomunitare/ unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legislației în domeniul concurenței, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019.
  5. La articolul V punctul 2 alineatul (2), litera b) a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.
  (...)
  b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.
  (...)(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.
  6. La articolul V punctul 3, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.
  7. La articolul V punctul 5, literele b) și c) ale alineatului (7) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
  c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;
  8. La articolul V punctul 5, la articolul 16 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.
  9. La articolul V punctul 5, literele f)-h) ale alineatului (9) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea;
  g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5;
  h) să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1);
  10. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care colectează și/sau preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate.
  11. La articolul V punctul 7, litera a) a alineatului (2) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) să achiziționeze de la toți furnizorii și să comercializeze în cadrul structurii proprii de vânzare produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință, dacă acestea sunt disponibile în oferta furnizorului;
  12. La articolul V punctul 7, la articolul 20 alineatul (5), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:
  e) să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici;
  f) să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deșeurilor.
  13. La articolul V punctul 7, alineatele (8) și (10) ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
  (...)(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație conform prevederilor alin. (8) și (9), operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate.
  14. La articolul VII, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Operatorii economici care dețin licențe de operare valabile au obligația să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) și cu condițiile prevăzute la art. 16 alin. (8) și obligațiile de la art. 16 alin. (9), în termen de 90 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6), sub sancțiunea retragerii respectivelor licențe.15. La articolul VIII punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;
  16. La articolul VIII, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 13 alineatul (1), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins:
  dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleți, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
  17. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015)
  Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje

  * Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.
  ** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.
  ObiectivProcent (%)
  Obiectiv global de valorificare65
  Obiectiv global de reciclare60
  Obiectiv de reciclare hârtie-carton70
  Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET)45
  Din care obiectiv de reciclare PET55
  Obiectiv de reciclare sticlă65
  Obiectiv de reciclare oțel70
  Obiectiv de reciclare aluminiu30
  Obiectiv de reciclare lemn50
  18. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015)
  Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)
  1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, costul net reprezintă tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșeuri municipale.
  Organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) acoperă sumele care se calculează potrivit formulei:
  (Tr * Q – Vt)*Pamb,
  unde:
  Tr - tariful distinct, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în lei/tonă, al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la lit. a) a alin. (1) al aceluiași articol;
  Q - cantitatea totală, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;
  Q = Qhc + Qm + Qpl + Qst
  Qhc - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie și carton declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;
  Qm - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din metal comercializate de/în numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizați, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;
  Qpl - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din plastic declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;
  Qst - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;
  Pamb - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/Q
  Phc - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de hârtie-carton în deșeurile municipale de hârtie-carton;
  Pm - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de metal în deșeurile municipale de metal;
  Ppl - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de plastic în deșeurile municipale de plastic;
  Pst - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de sticlă în deșeurile municipale de sticlă.

  Ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale, pe tip de material, se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizate de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.
  În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%;
  Vt - veniturile totale realizate din vânzarea în condiții transparente** a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiași articol.
  În cazul în care în tariful pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt incluse veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a respectivelor deșeuri, Vt = 0.
  Începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la data implementării obligației prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful distinct Tr reprezintă tariful unic în vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contribuția pentru economie circulară.
  2. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt stabilite în condiții transparente* sau vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiții transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentând prețul mediu obținut pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate nu va fi mai mic decât valorile de referință stabilite și comunicate până la data de 10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
  *Se consideră că tarifele, distincte, pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directă sau delegată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente în cazul în care valoarea tarifelor pentru activitățile prestate pentru deșeurile respective a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilită cu implicarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora, autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociații de dezvoltare intercomunitară. În cazul în care s-a stabilit în condiții transparente un tarif unic, Tr se consideră a fi stabilit în condiții transparente prin defalcarea tarifului unic numai în cazul în care media tarifelor distincte ponderată cu cantitățile de deșeuri corespunzătoare categoriei este egală cu tariful unic stabilit.
  ** Se consideră că veniturile totale din vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă sunt obținute în condiții transparente în cazul în care participarea în vederea achiziționării acestor materii prime secundare este deschisă oricărei părți interesate, inclusiv organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).
  Valoarea de referință pentru Tr se calculează ca medie aritmetică a tarifelor distincte de gestionare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în condiții transparente*, în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale, valabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Valoarea de referință a prețului mediu pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate reprezintă prețul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deșeuri în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale.
  Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care operează sisteme județene de management integrat al deșeurilor funcționale au obligația de a raporta până la data de 31 decembrie a fiecărui an tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum și prețul mediu, în lei/tonă, de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă din anul în care se face raportarea.
  Valoarea de referință a Tr și valoarea de referință a prețului mediu de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă se aplică inclusiv în cazul unităților administrativ-teritoriale în care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare și, implicit, de stabilire a tarifului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este finalizat.
  19. La anexa nr. 5, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 10 ianuarie 2019.
  Nr. 31.
  -----