ORDIN nr. 45 din 1 martie 2021pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 1 martie 2021
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 251.754 din 1.03.2021,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022 și ale Hotărârii Guvernului nr. 67/2021 privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022,
  în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabilește criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și modul de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, denumită în continuare ordonanță.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
  a) „animal cu neconformități“ înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ și/sau la controlul la fața locului, după caz;
  b) „animale declarate“ înseamnă animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul schemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură de sprijin legată de animale;
  c) „animal determinat“ înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, un animal pentru care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin controale administrative sau prin controale la fața locului;
  d) „anul de cerere“ este anul calendaristic în care fermierii depun cererea unică de plată, conform art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanță;
  e) „bivoliță de lapte“ înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, a cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE;
  f) „bloc fizic“ este o suprafață de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulți fermieri, delimitată de limite naturale sau artificiale stabile și care poate include una sau mai multe parcele agricole;
  g) „categoriile de folosință a terenului“ sunt:(i) „terenuri arabile“ înseamnă terenurile în înțelesul art. 2 lit. o) din ordonanță; (ii) „culturi permanente“ înseamnă culturile în înțelesul art. 2 lit. d) din ordonanță; (iii) „pajiști permanente“ înseamnă terenurile folosite ca pășune sau fâneață, în înțelesul art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță;
  h) „controale administrative“ înseamnă controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și exhaustivității informațiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutoare și/sau măsura de sprijin în cauză, a condițiilor în care este acordat ajutorul și/sau sprijinul, a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate, potrivit art. 24 și, după caz, potrivit art. 28 și art. 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2013;
  i) „controlul vizual“ înseamnă, fără a aduce atingere controalelor administrative în cadrul sistemului integrat și controalelor la fața locului, controlul administrativ privind completitudinea, coerența, plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea unică de plată, a documentelor atașate cererii, precum și a documentelor doveditoare privind utilizarea terenului declarat. Controlul vizual se realizează la primirea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia;
  j) „data-limită de depunere a cererii“ înseamnă data stabilită conform art. 9 alin. (2) sau alin. (3) din ordonanță, după caz;
  k) „crescător de animale“ - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;
  l) „exploatația în sectorul zootehnic“ - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;
  m) „identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate“ înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic;
  n) „livada tradițională utilizată extensiv“ înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;
  o) „marginile de câmp“ înseamnă suprafețe de teren situate la marginea parcelei, indiferent de lățimea acestora. În scopul zonelor de interes ecologic, lățimea minimă nu este mai mică de 1 metru, iar suprafața ce urmează să fie calificată ca zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri, cu condiția să nu facă obiectul unei alte cereri de plată;
  p) „neconformitate“ înseamnă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului sau sprijinului menționat la art. 67 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligații sau, în cazul ecocondiționalității, neconformitatea cu cerințele de reglementare în materie de gestionare prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, definite de statele membre în conformitate cu art. 94 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sau cu cerința privind întreținerea pajiștilor permanente menționată la art. 93 alin. (3) din același regulament;
  q) „parcelă agricolă“ înseamnă o suprafață continuă de teren, care face obiectul unei declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declarație separată privind utilizarea unei suprafețe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafața respectivă;
  r) „parcelă de referință“ este o suprafață delimitată geografic, având un identificator unic, înregistrată în sistemul de informații geografice (GIS) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS) la care face referire art. 70 din Regulamentul (CE) nr. 1.306/2013 și art. 2 alin. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 640/2014. În România parcela de referință este blocul fizic;
  s) „perioadă de reținere“ este perioada în care un animal care face obiectul unei cereri unice de plată trebuie reținut în exploatația, inclusiv în evidențele acesteia, pentru care a depus cererea unică de plată sau transferat în alte exploatații ale solicitantului sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost transferat temporar pentru pășunat;
  ș) „produse agricole“ înseamnă produsele, cu excepția produselor pescărești, enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005;
  t) „registrul individual al exploatației“ înseamnă registrul ținut de deținătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 și/sau cu art. 3 lit. d) și art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se fac la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“) și la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, iar trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.

  ț) „documente de evidență ale exploatației agricole“ sunt documentele prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de bune practici agricole, și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;
  u) „suprafață determinată“ înseamnă, potrivit art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014, în cazul schemelor de ajutoare pe suprafață, suprafața pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafață, suprafața parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la fața locului;
  v) „sistemul de informații geografice“ (GIS) reprezintă tehnicile computerizate bazate pe sistemul de informații geografice menționate la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;
  w) „sistemul de identificare a parcelelor agricole“ (LPIS) reprezintă o bază de date computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare și control (IACS), care funcționează la nivel de parcelă de referință. Sistemul LPIS din România utilizează ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard uniform ce garantează o precizie cel puțin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:5000. Dimensiunea pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigură o precizie submetrică;
  x) „suprafața maximă eligibilă a parcelei de referință“ este suprafața maximă a blocului fizic pentru care se acordă plăți;
  y) „suprafața de pajiști permanente“, în sensul art. 45 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, înseamnă terenul cu pajiști permanente declarat în anul 2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și suprafața cu pajiști permanente declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligației de a aplica practicile agricole benefice pentru climă și mediu, care nu a fost declarat ca teren cu pajiște permanentă în anul 2012;
  z) „suprafața agricolă totală“ înseamnă suprafața agricolă declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligației de a aplica practicile agricole benefice pentru climă și mediu, în scopul determinării proporției de referință pentru pășunile permanente, stabilită potrivit prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
  aa) „menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale“ se face prin efectuarea a cel puțin unei activități anuale, după caz, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din ordonanță;
  ab) „specii forestiere cu ciclu scurt de producție“ constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi. Se stabilesc ca fiind specii forestiere cu ciclu scurt de producție salcia (Salix spp.), plopul (Populus spp.) cu subspeciile plopul alb (Populus alba) și plopul negru (Populus nigra), arborele-prințesei (Paulownia), arbustul de petrol (Jatropha). Suprafețele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție se recoltează integral cel puțin o dată la 6 ani;
  ac) „taur de carne“ înseamnă masculul necastrat din specia taurine din rasele prevăzute în anexa nr. 8;
  ad) „teren aflat la dispoziția fermierului“ înseamnă terenul de care dispune și pentru care fermierul dovedește utilizarea acestuia;
  ae) „vacă de lapte“ înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;
  af) „vacă de carne“ înseamnă femela din specia taurine din rasele prevăzute în anexa nr. 8, care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;
  ag) „femelă reproducătoare de rasă pură“ înseamnă femelă înscrisă în secțiunea principală a registrului genealogic și care are înregistrată cel puțin o montă sau însămânțare artificială.


  Capitolul II Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților

  Articolul 3
  (1) Fermierii care nu desfășoară activitatea agricolă așa cum a fost definită la art. 2 alin. (2) din ordonanță nu sunt eligibili la plată.(2) Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare și pe care nu se face activitate minimă conform art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonanță, până la data de 1 august a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 „Agromediu și climă“, pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzător/corespunzătoare și nu depășește 15 octombrie a anului de cerere.(3) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 din ordonanță depun la centrele APIA o singură cerere unică de plată și sunt identificați în mod unic în Registrul unic de identificare, pe baza:
  a) identificatorului atribuit în Registrul unic de identificare;
  b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC;
  c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.
  (4) Persoana fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun numai o cerere unică de plată.(5) Subunitățile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din ordonanță.


  Articolul 4

  Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plăți directe sunt cele prevăzute la art. 9 din ordonanță.


  Articolul 5
  (1) La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:
  a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport;
  b) dovada deținerii unui cont bancar activ;
  c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuternicește o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relația cu APIA.
  (2) Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. m) din ordonanță, sunt:
  a) adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; și
  b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune/comodat a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale, după caz;
  c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/ arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier și Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.
  (3) Eliberarea de către unitatea administrativ-teritorială a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) se face potrivit prevederilor art. 9 alin (8) din ordonanță.(4) Contractele de asociere în participație în vigoare trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din noul Cod civil. Suprafețele de teren arendate/închiriate/concesionate/ împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participație.(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverință cu suprafețele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeței declarate.(6) Fără a aduce atingere art. 13 alin. (3)-(5), în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (10) din ordonanță, în cursul controalelor administrative, în situația în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.(7) În sensul art. 6 alin. (4) și al art. 9 alin. (1) lit. m) din ordonanță, precum și al art. 3 alin. (3) și (4) din prezentul ordin, fermierul persoană fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului, prevăzute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea unică de plată.(8) În sensul art. 7 alin. (1) din ordonanță, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute la alin. (2). Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 566/2004, din care să reiasă datele de identificare ale suprafeței de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia.(9) Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele prevăzute la alin. (2) până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalizări sunt neeligibile.


  Articolul 6
  (1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 9 alin. (1) lit. m) din ordonanță, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv și:
  a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune /închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile județene sau ADS și, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociațiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune/ închiriere/comodat încheiate în condițiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale, continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite în contract;
  b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. Asociațiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploatațiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.
  (2) Codul/Codurile de exploatație zootehnică și animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiștile permanente și/sau pentru solicitarea plăților pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.


  Articolul 7
  (1) În cazul pajiștilor comunale concesionate/ închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților vor depune următoarele documente, după caz:
  a) în cazul membrilor asociației care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/ comodat al pajiștii de către asociație;(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociației își dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafață de către membrii asociației, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, precum și suprafețele alocate.
  Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2.
  Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin și pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;

  b) în cazul asociației crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociația va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum și suprafețele alocate.
  Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 2 se întocmește anual și se vizează de către primărie;
  (iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere;

  c) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare, va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/ comodat al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum și suprafețele alocate. Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 2 se întocmește anual și se vizează de către primărie;(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere;
  (2) Asociațiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.(3) Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la alin. (1)-(3).


  Articolul 8
  (1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoțite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:
  a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar, în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;
  b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
  c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 „Agromediu și climă“, recoltarea prin cosit se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/ variantei corespunzător/corespunzătoare și trebuie efectuată până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.
  (2) În conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. b) din ordonanță, cererea unică de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafață se fac proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:
  a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;
  b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formei asociative menționate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
  c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.
  (3) Membrii formelor asociative de proprietate prevăzuți la alin. (1) pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.


  Articolul 9

  Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 și la art. 8 alin. (1), desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. c) punctul (ii) din ordonanță, în calitate de fermieri activi, și prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și:
  a) la depunerea cererii unice de plată la APIA, copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care fermierul deține animale; și/sau
  b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 „Agromediu și climă“, recoltarea prin cosit se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzător/ corespunzătoare și trebuie efectuată până la 15 octombrie a anului de cerere.
  Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:(i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura, în cazul persoanelor juridice.


  Articolul 10
  (1) Documentele privind deținerea animalelor sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 și se depun în funcție de cerințele măsurilor de sprijin solicitate.(2) Documentele privind deținerea legală a ecvideelor, respectiv pașapoartele ecvideelor, sunt prevăzute prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor.


  Articolul 11
  (1) În situația în care, în cadrul aceleiași scheme de sprijin pe suprafață, un bloc fizic face obiectul cererilor unice de plată a doi sau mai mulți fermieri, în cazul în care suprafața totală declarată este mai mare decât suprafața agricolă din sistemul de referință - LPIS, cu o diferență de maximum 1 hectar, APIA poate aplica o reducere proporțională a suprafețelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 29 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.(2) În situația prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri proporționale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeței declarate.


  Articolul 12
  (1) Nu se acordă plăți pentru suprafața care depășește suprafața maximă eligibilă a blocului fizic.(2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:
  a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătrați care nu sunt utilizate pentru activități agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetație forestieră, iazurile naturale permanente. Fac excepție suprafețele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanță și drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solare cu lățimea de până la 2 m;
  b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solare a căror lățime este mai mare de 2 m.
  (3) Suprafața de teren ocupată de orice tip de construcție, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepție suprafețele de teren ocupate cu sere și solare.(4) Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.(5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafețe:
  a) suprafețele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului că nu s-a desfășurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanță;
  b) suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, Parcul Național Munții Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafețele agricole situate în zonele de protecție integrală și zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerințele pentru măsurile de sprijin direct. În situația în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 1,2,art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punctul de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;
  c) suprafețele amenajate ca terenuri permanente de sport;
  d) suprafețele aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;
  e) suprafețe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de schi) care sunt scoase din circuitul agricol;
  f) suprafețele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;
  g) suprafețe utilizate de unitățile militare;
  h) suprafețele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
  i) suprafețele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
  j) suprafețele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului, conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
  k) suprafețele de teren care constituie zone de protecție ale suprafețelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d),e) și f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  l) suprafețele de teren care constituie zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  m) suprafețele de pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 1 an, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 35 alin. (3) lit. a) din ordonanță, dacă este efectuată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) lit. c) pct. i) din ordonanță;
  n) suprafețele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepție sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;
  o) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepție terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8),(9) și (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 13
  (1) În sensul art. 9 alin. (1) lit. p) din ordonanță, la depunerea cererii unice de plată, fermierul identifică parcela în conformitate cu prevederile art. 2 lit. m).(2) Suprafața declarată a parcelei solicitate la plată este suprafața rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării terenului agricol. Excepție fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafețe neagricole mai mici de 100 de metri pătrați, dar care însumate depășesc 100 de metri pătrați. Suprafața digitizată a parcelei poate fi diferită față de suprafața declarată în limita toleranței, calculată în aplicația electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.(3) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a spori corectitudinea cererilor de ajutor sau de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate, așa cum sunt menționate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.(4) Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de maximum 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. (5) În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare menționate la alin. (4), fermierul notificat de APIA conform alin. (4) poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități.(6) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 35 alin. (3) lit. a) și b) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării parcelelor prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul anilor de angajament; în caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 35 alin. (3) din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară instituit potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și înscrise în registrul agricol sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situațiilor privind diferențele între datele cadastrale și declarațiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabilește în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului și manualele de proceduri aferente acestora și în sistemul de sancțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(7) În cursul controalelor la fața locului, efectuate de APIA, se aplică o toleranță-tampon cu valoare unică, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările și completările ulterioare.(8) În cazul în care în urma tuturor controalelor administrative sau la fața locului se constată că parcela nu respectă definiția de la art. 2 lit. m), nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat.


  Articolul 14
  (1) Fără a aduce atingere art. 13 alin. (3)-(5), în sensul art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanță, precum și în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părți ale acesteia, numai dacă:
  a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică de plată;
  b) APIA nu a notificat fermierului intenția sa de a efectua un control la fața locului;
  c) nu au solicitat plăți pentru animale care au perioadă de reținere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declarație sector zootehnic/schema de plată sau una din exploatații cu cod ANSVSA.
  (2) În cazul în care în cadrul unui control la fața locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole/animalele la care se referă neconformitatea.(3) În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidență asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecință.


  Articolul 15

  În urma retragerilor efectuate în temeiul art. 14 alin. (1), fermierii revin la situația în care se aflau înainte de a depune cererea unică de plată sau o parte a acesteia.


  Capitolul III Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic

  Articolul 16
  (1) Sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață gardurile vii sau rigolele care au o lățime maximă de 2 metri și grupurile de arbori/pâlcurile arbustive a căror suprafață maximă este de 100 metri pătrați amplasate pe terenul arabil solicitat la plată.(2) O parcelă agricolă care conține arbori răzleți este considerată suprafață eligibilă la plată cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:
  a) activitățile agricole se pot desfășura la fel cum s-ar desfășura pe parcelele fără arbori situate în aceeași zonă; și
  b) numărul de arbori nu depășește o densitate maximă de 100 de arbori/hectar, conform art. 9 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.
  (3) Limita de 100 arbori/ha nu se aplică pentru parcelele cu livezi tradiționale utilizate extensiv pentru care fermierii solicită plăți pentru măsurile menționate la articolele 28 - Agromediu și Climă și 30 - Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.


  Articolul 17

  Zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unice pe suprafață sunt următoarele:
  a) terasele;
  b) elemente de peisaj: arbori izolați, arbori în aliniament în cazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul solului nu depășește 2 m, pe care nu se poate desfășura activitate agricolă;
  c) zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare protejate prin GAEC 1 și margini de câmp incluse în suprafața blocului fizic, cu iarbă, pe care se respectă normele de ecocondiționalitate;
  d) zonele împădurite conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanță;
  e) zone cu strat vegetal;
  f) zone cu culturi fixatoare de azot;
  g) zone cu Miscanthus;
  h) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție.


  Capitolul IV Fermierul activ

  Articolul 18
  (1) Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (4)-(6) din ordonanță și din documentele depuse, respectiv certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statut, reiese că desfășoară activitatea agricolă. Lista codurilor CAEN aferente activității agricole este prevăzută în anexa la Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările și completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011-016.(2) Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică și ulterior optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanță, pentru a respecta condiția de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA documentele prevăzute la alin. (1), la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.


  Articolul 19

  Fermierii persoane fizice, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor prevăzute la art. 35 alin. (3) din ordonanță, în cazul în care optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanță, depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la art. 29 din ordonanță, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată.


  Articolul 20
  (1) Persoanele fizice, prevăzute la art. 6 alin. (5) din ordonanță, care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. a) sau b) din ordonanță. Persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.(2) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.


  Articolul 21

  În sensul art. 6 alin. (6) și (7) din ordonanță, persoanele juridice sunt fermieri activi dacă din documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) reiese că desfășoară activitate agricolă.


  Articolul 22

  În situația persoanelor juridice care nu dețin cod CAEN/statut/act de înființare din care să rezulte că desfășoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.


  Articolul 23
  (1) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. b) din ordonanță pentru persoanele juridice operatori economici sunt situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, însoțite de formularul „Date informative“, întocmite potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. a) sau b) din ordonanță pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt:
  a) formularul „Date informative“ (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, care cuprinde indicatorul „venituri din activități agricole“, definit la art. 24 alin. (1);
  b) formularul „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), aprobat anual prin ordin al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, care cuprinde indicatorul „venituri totale“, definit la art. 24 alin. (5).
  (3) În sensul art. 6 alin. (8) lit. a) din ordonanță, precum și al art. 24 alin. (5) din prezentul ordin, veniturile totale obținute din activități neagricole ale persoanelor juridice rezultă ca diferență între venitul total și venitul total din activități agricole.(4) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.(5) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. a) sau b) din ordonanță pe care le prezintă persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC, prevăzute la art. 22 și din ale/al căror acte de înființare/act constitutiv/statut/regulament de organizare și funcționare al stațiunii de cercetare și al celor aflate în subordinea universităților nu reiese activitatea agricolă, sunt, după caz, următoarele:
  a) bilanț contabil conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) jurnalul de venituri și cheltuieli;
  c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.


  Articolul 24
  (1) În sensul art. 6 alin. (8) lit. b) din ordonanță, „veniturile obținute din activități agricole“ sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă, definită la art. 2 alin. (2) din ordonanță, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole.(2) Veniturile obținute din procesarea produselor agricole ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele procesate să rămână în proprietatea fermierului și o astfel de procesare să aibă ca rezultat un alt produs agricol.(3) Orice alte venituri decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate venituri din activități neagricole.(4) În sensul prezentului articol, „venituri“ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii cheltuielilor și impozitelor aferente.(5) În sensul prezentului articol, „venituri totale“ înseamnă veniturile obținute din activitățile agricole și neagricole.


  Articolul 25

  În sensul art. 6 alin. (8) lit. a) și b) din ordonanță, sintagma „ultimul an fiscal“ înseamnă ultimul an pentru care fermierul a depus la ANAF situația financiară anuală sau formularele 200 sau 221 sau formularul 212 „Declarație unică
  privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 14/2021, după caz.


  Articolul 26

  În sensul art. 6 alin. (8) și (9) din ordonanță termenul „gestionează“ înseamnă activitățile de operare, exploatare, administrare, conducere a unor unități sau întreprinderi.


  Articolul 27
  (1) În sensul art. 6 alin. (8) lit. a) din ordonanță, cuantumul anual total al plăților directe este cuantumul total al plăților directe la care avea dreptul fermierul respectiv în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 pentru ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi privind veniturile din activități neagricole. Cuantumul respectiv se calculează fără a se ține cont de aplicarea art. 63 și a art. 91 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.(2) Dacă un fermier nu a depus o cerere unică de plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 în ultimul an fiscal menționat la alin. (1), cuantumul total anual estimat al plăților directe menționate la alin. (1) se stabilește înmulțind numărul hectarelor eligibile declarate de fermierul respectiv în anul depunerii cererii unice de plată în conformitate cu art. 72 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 cu plata medie națională la hectar a sprijinului direct pentru anul menționat la alin. (1).(3) Plata medie națională la hectar a sprijinului direct prevăzută la alin. (2) se stabilește prin împărțirea plafonului național prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, astfel cum a fost modificată de anexa III din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/2.220, pentru anul respectiv la numărul total al hectarelor eligibile declarate pentru anul respectiv în conformitate cu art. 72 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.


  Articolul 28
  (1) Cuantumul de 5.000 euro menționat la art. 6 din ordonanță este suma totală a plăților directe la care fermierul avea dreptul, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, înaintea aplicării art. 63 și a art. 91 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru anul precedent.(2) Dacă un fermier nu a mai depus o cerere unică de plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cuantumul total al plăților directe se calculează înmulțind numărul hectarelor eligibile declarate de fermierul respectiv în anul depunerii cererii unice de plată în conformitate cu art. 72 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 cu plata medie națională la hectar a sprijinului direct pentru anul precedent.(3) Plata medie națională la hectar se stabilește prin împărțirea plafonului național prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, astfel cum a fost modificată de anexa III din Regulamentul (UE) 2020/2.220, pentru anul respectiv la numărul total al hectarelor eligibile declarate pentru anul respectiv în conformitate cu art. 72 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.


  Articolul 29

  În sensul art. (6) alin. (5)-(9) din ordonanță, fermierii care nu pot dovedi calitatea de fermier activ prin documentele prevăzute la art. 18, 20, 21 și 22 din prezentul ordin nu sunt eligibili la plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 35 alin. (3) lit. b) și c) din ordonanță.


  Capitolul V Schema de plată unică pe suprafață

  Articolul 30

  Pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, fermierii trebuie să îndeplinească prevederile art. 6, 7 și art. 9 alin. (1),(2),(4),(6), (7),(9), (10) din ordonanță și ale art. 3-14 din prezentul ordin.


  Articolul 31
  (1) În cazul suprafețelor utilizate pentru producția de cânepă în conformitate cu art. 11 alin. (4) din ordonanță, în cererea unică de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informații și documente:
  a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;
  b) soiurile de semințe și cantitățile de semințe utilizate (în kg/ha);
  c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semințelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, după caz.
  (2) Eligibilitatea suprafețelor utilizate pentru producția de cânepă este condiționată de utilizarea de semințe din soiurile enumerate în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă și publicate în conformitate cu art. 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.(3) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice de plată, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorități naționale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispozițiile de la alin. (1) lit. c). Etichetele înapoiate se ștampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.(4) În conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conținutului de 9tetrahidrocanabinol, denumit în continuare THC, la soiurile de cânepă cultivate și transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj probele preluate, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.
  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră și semințe care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.
  (5) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. (4), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.
  (la 25-02-2022, Articolul 31 din Capitolul V a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Capitolul VI Plata redistributivă

  Articolul 32

  Fragmentarea exploatației după data de 18 octombrie 2011 se consideră condiție artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată pentru plata redistributivă. Exploatațiile rezultate în urma fragmentării, potrivit art. 17 din ordonanță, nu sunt eligibile la plata redistributivă.


  Articolul 33

  În cazul transferului de exploatație realizat între 2 fermieri, plata redistributivă se acordă pentru suprafața totală rezultată în urma transferului, fără a depăși suprafața maximă pentru care se acordă această plată stabilită conform art. 15 din ordonanță.


  Articolul 34

  Fără aduce atingere prevederilor art. 32, cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă sunt următoarele:
  a) moștenirea;
  b) vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole;
  c) rezilierea contractelor de închiriere/concesiune/arendă/ comodat din inițiativa locatorului/concesionarului/arendatorului/ comodantului.


  Capitolul VII Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal

  Articolul 35
  (1) Pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanță, fermierii trebuie:
  a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) să depună cerere unică de plată în termen;
  c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, culturilor de hamei, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha;
  d) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate;
  e) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la ONRC privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  f) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;
  g) să înscrie, sub sancțiunea legii, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acestuia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale;
  h) să fie informați că datele din formularul de cerere unică de plată vor fi introduse în baza de date a Sistemului integrat de administrare și control, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;
  i) să fie informați că datele personale și datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație vor fi prelucrate și utilizate pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;
  j) să prezinte, la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele prevăzute la art. 5 alin. (2);
  k) să furnizeze toate informațiile solicitate de APIA în termenele stabilite de aceasta;
  l) să permită efectuarea controalelor la fața locului de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;
  m) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinată/învecinate;
  n) să identifice, să declare, să localizeze și să delimiteze parcelele agricole în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA și să utilizeze informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.
  (2) Ajutoarele naționale tranzitorii se acordă pentru suprafețele agricole eligibile existente în stratul de referință din LPIS, gestionat de APIA. Stratul de referință constituie baza pentru procesul de control încrucișat.(3) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeței parcelelor agricole și a culturilor agricole poate fi depusă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluționa în cursul anului următor. Soluționarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de APIA.(4) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor menționate la art. 5 aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.


  Articolul 36

  Se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 1, decuplat de producție, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile cap. II și condițiile prevăzute la art. 35 și care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce și alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiță, soia, in și cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpșuni, pepeni, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.


  Articolul 37
  (1) Suprafețele de teren arabil consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de 5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță și nu sunt eligibile pentru ANT 1.(2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii unice de plată asupra prevederilor alin. (1), precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente.


  Articolul 38
  (1) Se acordă ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producție, fermierilor care cultivă: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5, sfeclă de zahăr - ANT 6 și care îndeplinesc condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la art. 35, la care se adaugă condițiile specifice fiecăruia.(2) Suprafața determinată pentru ANT 2 - ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în contractele de vânzare-cumpărare/de producere sau angajamentele încheiate între fermier și prim-procesatori/fabricile de prelucrare.


  Articolul 39

  Pentru cultura de in pentru fibră se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 2, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice:
  a) să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;
  b) fermierul trebuie să depună la APIA, până la data de 1 septembrie inclusiv a anului de recoltă, certificatul de calitate a semințelor utilizate sau factura de cumpărare a semințelor certificate, pentru fiecare parcelă și copia contractului/ angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator;
  c) fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă inclusiv acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factura, bon fiscal.


  Articolul 40

  Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 3, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice:
  a) să fie amplasată pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;
  b) să fie menținută în condiții de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puțin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conținutului de THC;
  c) fermierul trebuie să depună la APIA, până la data de 1 septembrie inclusiv a anului de recoltă, copia contractului/ angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator și copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare DAJ;
  d) fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 martie inclusiv a anului următor anului de cerere acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factura, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare;
  e) declarație privind varietățile de cânepă pentru fibră cultivate și cantitățile de semințe utilizate la hectar pentru înființarea culturii, până la data de 1 septembrie;
  f) în conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conținutului de THC la soiurile de cânepă cultivate și transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj probele preluate, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei suprafeței cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;
  g) Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită MADR și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.


  Articolul 40^1

  Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor art. 40 lit. f), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.
  (la 25-02-2022, Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Articolul 41
  (1) Se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 4 pentru suprafața cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între fermieri/grupul de producători și prim-procesatorii autorizați/înregistrați la MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice:
  a) fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la DAJ și ulterior să îl depună la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă și să fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv;
  b) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului și suprafețele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;
  c) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
  d) grupurile de producători nu pot exercita activitate de primprocesare a tutunului;
  e) un fermier, producător de tutun, poate să aparțină unui singur grup de producători;
  f) fermierul/grupul de producători depune la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declarația de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantități minime de 1.000 kg/ha; declarația de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantității și a calității tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declarația de livrare se vizează și de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declarația de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 - tutun;
  (la 25-02-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 41 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )

  g) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condițiile minime de calitate, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut în România;
  h) suprafețele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafață sunt supuse controalelor administrative și la fața locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafețelor și culturilor declarate, și ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puțin 2 plante/mp.
  (2) Pentru a beneficia de ANT 4, solicitanții care nu sunt eligibili pentru acordarea plăților directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanță din cauza nerespectării condițiilor privind suprafața prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din ordonanță au obligația să bifeze în cererea unică de plată doar căsuța pentru ANT 4.


  Articolul 42

  Pentru cultura de hamei se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 5, cu îndeplinirea următoarele condiții specifice:
  a) parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;
  b) DAJ desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafața cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare și înregistrat la DAJ;
  c) plata se acordă plantațiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine, cu modificările și completările ulterioare;
  d) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producția de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Copia contractului menționat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață;
  e) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea unică de plată, procesul-verbal întocmit de reprezentantul DAJ prevăzut la lit. b);
  f) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafața determinată de APIA în urma controalelor administrative sau la fața locului.


  Articolul 43
  (1) Se acordă ajutor național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:
  a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;
  b) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menționează suprafața care respectă condițiile agrotehnice și de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere.
  (2) Fără a aduce atingere art. 38 alin. (2), suprafața determinată pentru ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în procesul-verbal de verificare.


  Capitolul VIII Sprijinul cuplat în sectorul vegetal

  Articolul 44
  (1) Se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor activi care cultivă:
  a) soia;
  b) lucernă;
  c) mazăre boabe pentru industrializare;
  d) fasole boabe pentru industrializare;
  e) cânepă pentru ulei și/sau fibre;
  f) orez;
  g) sămânță de cartof;
  h) hamei;
  i) sfeclă de zahăr;
  j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
  k) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp;
  l) legume cultivate în sere - tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare;
  m) legume cultivate în solare - tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare;
  n) prune pentru industrializare;
  o) mere pentru industrializare;
  p) cireșe și vișine pentru industrializare;
  q) caise și zarzăre pentru industrializare;
  r) cartof timpuriu pentru industrializare.
  (2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii activi trebuie să îndeplinească condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la art. 35, la care se adaugă condițiile specifice fiecărui tip de sprijin.(3) În cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei conform art. 9 alin. (1) lit. c) din ordonanță, cu excepția legumelor din sere și solare, pentru care suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.(4) Verificarea realizării producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrate în cadrul măsurii la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.(5) Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediție al seminței de soia/lucernă eliberat de deținătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 5.(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin. (5), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.


  Articolul 45
  (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de soia se acordă fermierilor activi care fac dovada:
  a) valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul național al exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări, și/sau a valorificării pe bază de contract comercial de vânzare/cumpărare a mărfii.
  În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1,3 tone sămânță, pe bază de aviz de expediție, și/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

  b) utilizării seminței certificate oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Unitatea de procesare prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să fie înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/ înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările ulterioare.(3) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată;
  b) note de intrare/recepție a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deține în fermă, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
  c) contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, în cazul în care valorificarea producției minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în baza acestuia, însoțit de documentele prevăzute la lit. a);
  d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne;
  e) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitatea minimă de sămânță necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 5;
  f) în cazul loturilor semincere, prin excepție de la lit. a)-e), fermierul prezintă:(i) factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare sămânță de soia este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului; și/sau(ii) factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha, emise către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;
  (4) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) lit. a)-f) este 30 aprilie a anului următor anului de cerere.(5) Verificarea eligibilității, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 6, și a numărului mediu de animale înscrise în RNE și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere.


  Articolul 46
  (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor activi care fac dovada că:
  a) au realizat anual o producție minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină, sau 200 de kg de sămânță certificată;
  b) au comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a) către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE și/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și/sau
  c) au consumat cu animalele înscrise în RNE și/sau cu păsările pe care le dețin și/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a), obținută în fermă. Verificarea eligibilității pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 6, a calculului efectivului mediu furajat din fermă și a producției de lucernă/soia/fân obținute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 7, întocmită și semnată de către fermier;
  d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au comercializat cel puțin producția minimă de 200 kg/ha sămânță certificată cultivatorilor de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau filă/file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  e) pentru obținerea producției de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, prevăzute la lit. a), precum și în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute la lit. d) utilizează sămânța certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România.
  (2) Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.(3) În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.(4) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1)-(3) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.


  Articolul 47
  (1) Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare - mazăre boabe și fasole boabe se acordă fermierilor activi care:
  a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; și/sau
  b) au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le dețin în fermă minimum 1,9 tone mazăre/ha procesată și/sau au stocat în vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obținută în fermă pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilității pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 7, întocmită și semnată de către fermier;
  c) fac dovada livrării cantității minime prevăzute la lit. a), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producției;
  d) fac dovada că utilizează sămânța certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, în conformitate cu Legea nr. 266/2005 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.
  (2) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) factura de livrare a producției minime prevăzute la alin. (1) lit. a) sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  b) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.
  (3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este 1 decembrie a anului de cerere.(4) Procesatorii care cultivă mazăre boabe și/sau fasole boabe fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.


  Articolul 48
  (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de cânepă pentru ulei și/sau fibră se acordă fermierilor activi care:
  a) fac dovada că au realizat o producție minimă de 500 kg semințe/ha și/sau 5.000 kg tulpini uscate/ha;
  b) dețin autorizație de cultivare emisă de DAJ și respectă condițiile specifice privind cultivarea cânepei, conform legislației privind cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope. În conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conținutului de THC la soiurile de cânepă cultivate și transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj probele preluate, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.
  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită MADR și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră și semințe care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;

  c) fac dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România.
  (2) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) copie de pe certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de ONRC, din care să rezulte activitatea de procesare a unității către care a livrat producția;
  b) proces-verbal de recepție însoțit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producția minimă prevăzută la alin. (1) lit. a);
  c) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la ONRC, acesta face dovada procesării producției minime prevăzute la alin. (1) lit. a), prin documente contabile interne;
  d) raportul cu privire la conținutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră și semințe, emis de Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;
  e) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5;
  f) copie de pe autorizația de cultivare emisă de DAJ.
  (3) Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere.(4) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. ( 1) lit. b), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.
  (la 25-02-2022, Articolul 48 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Articolul 49
  (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de orez se acordă cultivatorilor de orez, fermieri activi, care:
  a) valorifică o producție minimă de 4.500 kg/ha orez pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii prin documente contabile interne;
  b) fac dovada că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, cu modificările și completările ulterioare. Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului 2003/17/CE, sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.
  (2) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.


  Articolul 50

  Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof se acordă fermierilor activi care:
  a) au autorizații pentru producerea seminței de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care își desfășoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;
  b) valorifică minimum 15.000 kg sămânță de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere;
  c) fac dovada că utilizează sămânță certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005. Pentru sămânța achiziționată de la terți, fermierul prezintă factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, însoțită/însoțite de:(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului; sau(ii) orice alt document echivalent documentului menționat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau întro țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate;

  În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea „Necesar propriu“. Acestea se prezintă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.


  Articolul 51

  Sprijinul cuplat pentru cultura de hamei se acordă fermierilor activi care:
  a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unități de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unități de procesare a hameiului pentru producția de bere, înregistrate în ONRC. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator înregistrat la ONRC, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;
  b) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producția de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Copia contractului menționat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea unică de plată;
  c) fac dovada producției minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ și fermier, care se depune la APIA, până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
  d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta face dovada procesării producției minime prevăzute la lit. c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.


  Articolul 52

  Sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor activi care:
  a) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m^2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ;
  b) fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;
  c) fac dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.


  Articolul 53
  (1) Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor activi care:
  a) cultivă în câmp tomate;
  b) livrează cantitatea minimă de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;
  c) fac dovada valorificării cantității minime prevăzute la lit. b) pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;
  d) unitățile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.
  (2) Sămânța utilizată la înființarea culturii trebuie să fie certificată oficial, inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005, și cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.(3) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată. Procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.(4) Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 5.(5) În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care-l achiziționează de la o terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe pașaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.


  Articolul 54
  (1) Sprijinul cuplat pentru castraveți destinați industrializării se acordă fermierilor activi care:
  a) cultivă în câmp castraveți;
  b) fac dovada valorificării producției pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;
  c) livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveți la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;
  d) unitățile de industrializare care cultivă castraveți fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.
  (2) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, precum și categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 și cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.(3) Procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.(4) Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 5.


  Articolul 55
  (1) Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spații protejate: sere și solare se acordă fermierilor activi.(2) Pentru legume cultivate în sere, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi:
  a) tomate pentru consum în stare proaspătă;
  b) castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau destinați industrializării;
  c) ardei pentru consum în stare proaspătă;
  d) varză pentru consum în stare proaspătă.
  (3) Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute la alin. (2) se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:
  a) 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;
  b) 50 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă;
  c) 50 tone la castraveți destinați industrializării;
  d) 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;
  e) 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă.
  (4) Pentru legume cultivate în solare, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi:
  a) tomate pentru consum în stare proaspătă;
  b) castraveți pentru consum în stare proaspătă;
  c) castraveți destinați industrializării;
  d) ardei pentru consum în stare proaspătă;
  e) varză pentru consum în stare proaspătă;
  f) vinete pentru consum în stare proaspătă.
  (5) Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute la alin. (4) se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:
  a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;
  b) 30 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau destinați industrializării;
  c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;
  d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;
  e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă.
  (6) Dovada comercializării legumelor cultivate în spații protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depusă(e) la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se comercializează către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.(7) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 și cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.(8) Procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.(9) Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate și factura de achiziție a seminței se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 5.(10) Unitățile de industrializare care cultivă castraveți în sere sau solare proprii fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.(11) Nu sunt eligibile la plată suprafețele de sere sau solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.


  Articolul 56
  (1) Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni, meri, cireși, vișini, caiși și zarzări.(2) Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectar:
  a) 5,6 tone la prune;
  b) 7,8 tone la mere;
  c) 4,4 tone la cireșe și vișine;
  d) 4,7 tone la caise și zarzăre.
  (3) Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.(4) Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi prevăzute la alin. (1) fac dovada industrializării producției proprii în cantitățile prevăzute la alin. (2) prin documente contabile interne.(5) Dovezile prevăzute la alin. (3) și (4) se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.


  Articolul 57
  (1) Sprijinul cuplat pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare se acordă fermierilor activi care:
  a) cultivă cartof timpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu și de vară;
  b) fac dovada comercializării unei producții minime de 12,5 tone/ha către o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;
  c) fac dovada comercializării producției pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere;
  d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime, prin documente contabile interne, până la data prevăzută la lit. c).
  (2) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul nr. 1.266/2005.(3) Pentru sămânța achiziționată de la terți, fermierul prezintă factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, însoțită/însoțite de:(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului ca producător al semințelor sau copie de pe acest document în cazul în care furnizorul nu este și producător al semințelor; sau(ii) orice alt document echivalent documentului menționat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate;
  În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/ oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea „Necesar propriu“. Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5.


  Articolul 58
  (1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal încheie contracte și/sau utilizează semințe și/sau comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători, recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele și termenele de depunere sunt cele prevăzute la art. 45-57.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și:
  a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/ organizația/cooperativa;
  b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;
  c) copia contractului încheiat între grup/organizație/ cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.


  Capitolul IX Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic

  Articolul 59
  (1) În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naționale tranzitorii, denumite în continuare ANTZ, așa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (3) și art. 13 din ordonanță.(2) În cuprinsul prezentului capitol IX, următorii termeni se definesc astfel:
  a) an de cotă de referință: 2012-2013 sau 2013-2014 sau 2014-2015, determinat în funcție de data alocării de cotă de lapte pe o exploatație cu cod ANSVSA;
  b) perioada de referință este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a anului curent;
  c) data de referință este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploatațiile nou-înființate;
  d) exploatații nou-înființate sunt exploatațiile înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs.


  Articolul 60

  ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, în funcție de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
  a) schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;
  b) schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
  c) schemă cuplată de producție, speciile ovine/caprine.


  Articolul 61
  (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare;
  b) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință;
  c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.
  (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă și înregistrată la livrări și/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.


  Articolul 62
  (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a) se acordă și fermierilor crescători de bovine, neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare;
  b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referință.
  (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, comercializată în perioada de referință.


  Articolul 63
  (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. b) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
  b) la data solicitării ANTZ exploatația cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatația cu cod ANSVSA la data de referință.


  Articolul 64
  (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. b) se acordă fermierilor crescători de bovine și pentru exploatațiile nou-înființate după data de 31.01.2013, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) dețin un efectiv minim de 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință, înregistrate în RNE;
  b) la data solicitării ANTZ exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.


  Articolul 65
  (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. c) se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine și/sau femelele de caprine identificate conform legislației în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) efectivul din exploatația cu cod ANSVSA înregistrată în RNE să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată;
  b) la data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în RNE;
  c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menținut în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere pe perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;
  d) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 21/2004. Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se fac la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“) și la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație.
  (2) Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine și/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, prevăzută la alin. (1) lit. c), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.


  Articolul 66
  (1) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a) în situația art. 62 și care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:
  a) copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte în perioada de referință a anului de solicitare;
  b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui în perioada de referință a anului de solicitare;
  c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui în perioada de referință a anului de solicitare prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui în perioada de referință a anului de solicitare pentru PFA, II, IF și SC;
  e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință a anului de solicitare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.
  (2) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 60 lit. b) este copia de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv, după caz, în cazul exploatațiilor înființate potrivit prevederilor art. 64 și/sau pentru care nu s-a beneficiat de primă în anii anteriori.


  Articolul 67
  (1) Fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obținut dreptul la prima ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a), într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept și beneficia de primă doar pentru cantitatea și pe exploatația cu cod ANSVSA pentru care au obținut acest drept. (2) Fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obținut dreptul la prima ANTZ pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a), într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept și beneficia de primă doar pentru perioada de referință, cantitatea și exploatația cu cod ANSVSA pentru care au obținut acest drept, fără a mai prezenta documentele specifice prevăzute la art. 66 alin. (1)(3) Solicitanții care au obținut un drept la primă în anii anteriori pentru ANTZ - specia bovine, prevăzut la art. 60 lit. b), pot solicita acest drept doar pentru efectivul de animale pentru care au obținut dreptul, fără a mai depune documentele specifice prevăzute la art.66 alin. (2).


  Articolul 68
  (1) Dreptul la primă, obținut în anii anteriori, pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a) poate fi cedat în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:
  a) între soți;
  b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
  c) în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.
  (2) Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situațiile prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:
  a) copie de pe certificatul de căsătorie și declarația pe propria răspundere a soțului care cedează dreptul la primă;
  b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepția schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF;
  c) copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulți moștenitori, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).
  (3) Dreptul la primă obținut în anii anteriori pentru schema prevăzută la art. 60 lit. b) poate fi cedat în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:
  a) între soți;
  b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
  c) în urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA și/sau donării/vânzării animalelor purtătoare de primă;
  d) în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.
  (4) Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situațiile prevăzute la alin. (3) sunt:
  a) copie de pe certificatul de căsătorie și declarația pe propria răspundere a soțului/soției care cedează dreptul la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. a);
  b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere, precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepția schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. b);
  c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. c);
  d) copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulți moștenitori, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. d).
  (5) Dreptul la primă obținut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, prevăzută la art. 60 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declarații notariale, unei alte persoane, în altă exploatație cu cod ANSVSA, înființată ulterior datei de referință pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru exploatațiile nou-înființate.(6) Dreptul la primă obținut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, prevăzută la art. 60 lit. b), în cazul persoanelor juridice, poate fi cedat unei alte persoane juridice sau aceleiași persoane juridice rezultate dintr-o reorganizare, cu excepția divizării, atestată prin certificatul constatator de la ONRC, în altă exploatație cu cod ANSVSA, înființată ulterior datei de referință pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru exploatațiile nou-înființate.(7) Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situația prevăzută la alin. (5) sunt:
  a) copie de pe declarație/declarații notariale de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori; sau
  b) copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, însoțite de copiile declarațiilor de cedare a dreptului la primă din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori.


  Articolul 69

  Pentru cererile unice de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, respectiv, cea a începerii perioadei de reținere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.


  Articolul 70
  (1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează:
  a) pentru schema prevăzută la art. 60 lit. a) și b) - controale administrative, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR;
  b) pentru schema prevăzută la art. 60 lit. c) - controale administrative și controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR.
  (2) APIA verifică administrativ, în baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (1) lit. a), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (1) și art. 65 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2).


  Capitolul X Sprijin cuplat în sectorul zootehnic

  Articolul 71

  În sectorul zootehnic se acordă sprijin cuplat, denumit în continuare SCZ, așa cum este prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e) din ordonanță.


  Articolul 72

  SCZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și crescătorilor de viermi de mătase, în funcție de efectivul de animale determinate/kg gogoși crude determinate de beneficiar, din următoarele categorii:
  a) bivolițe de lapte;
  b) ovine;
  c) caprine;
  d) taurine de carne;
  e) vaci de lapte;
  f) viermi de mătase.


  Articolul 73

  SCZ pentru creșterea bivolițelor de lapte prevăzut la art. 72 lit. a) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) solicită SCZ pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivolițe de lapte inclusiv pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;
  b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivolițe de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivolițe de lapte;
  c) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menținute în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată; Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.

  d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
  e) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.

  f) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară.


  Articolul 74

  Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 73 lit. c), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.


  Articolul 75
  (1) SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci, inclusiv pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13“ a Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)3508/26.05.2015 publicată pe site-ul www.madr.ro, „Informare Măsuri de Mediu și Climă PNDR 2014-2020“, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx“, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine și/sau berbeci inclusiv pe beneficiar, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
  b) animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări;
  c) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
  d) să dețină registrul individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se fac la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“) și la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație.

  e) animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținute pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la datalimită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/ menționate în cerere;
  f) berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
  g) efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine;
  h) efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate întrun registru genealogic pentru care se solicită SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.
  (2) Solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine și/sau berbeci beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine și/sau berbeci.


  Articolul 76

  Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 75 alin. (1) lit. e), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.


  Articolul 77

  SCZ pentru creșterea caprinelor prevăzut la art. 72 lit. c) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
  b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție;
  c) femelele caprine și/sau țapii de reproducție din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6 ani țapii de reproducție la data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări;
  d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
  e) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se fac la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“) și la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație.

  f) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținute/menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere;
  g) țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
  h) efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele caprine;
  i) efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate întrun registru genealogic, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.


  Articolul 78

  Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 77 lit. f), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.


  Articolul 79
  (1) SCZ pentru creșterea taurinelor de carne prevăzut la art. 72 lit. d) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) solicită SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 și maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, constituit, după caz, din:(i) vaci de carne care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 80 în anii anteriori; și/sau(ii) tauri de carne;
  b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
  c) animalele din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani vacile de carne, respectiv maximum 6 ani taurii de carne, la termenul-limită de depunere a cererilor unice fără penalizări;
  d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
  e) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.

  f) animalele pentru care se solicită SCZ să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere; Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.

  g) vacile de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, iar taurii de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
  h) animalele beneficiază anual de sprijinul cuplat în zootehnie.
  (2) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la alin. (1) lit. f), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.
  (3) Pentru categoria taurine de carne sunt eligibile rasele cuprinse în lista cu rasele de taurine de carne prevăzută în anexa nr. 8.


  Articolul 80

  SCZ pentru vacile de lapte, prevăzut la art. 72 lit. e), se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 10 și 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13“ a Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)3.508/26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, „Informare Măsuri de Mediu și Climă PNDR 2014-2020“, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx“, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 5 și 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 79, în anii anteriori, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 5 capete vaci de lapte sau minimum 10 capete vaci de lapte, în funcție de zonă, și maximum 250 de capete vaci de lapte care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 79, în anii anteriori, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;
  b) vacile de lapte din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări;(ii) să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;(iii) să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere; Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.
  (iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;

  c) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deține unitate proprie de procesare a laptelui, să dețină copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe să dețină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziție de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;
  d) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000; Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022, în întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.

  e) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte.


  Articolul 81

  Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 80 lit. b) pct. (iii), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 247 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 19 august 2022, pentru anul 2022, prin excepție de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.


  Articolul 82

  SCZ pentru viermi de mătase prevăzut la art. 72 lit. f) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) achiziționează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unități autorizate sanitar veterinar, din care se obțin minimum 15 kg gogoși crude mătase;
  b) să aibă încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 kg gogoși crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile, în cazul procesării prin terți. Unitatea de procesare/Operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comerțul gogoșilor de mătase și/sau pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile și/sau producția de țesături;
  c) SCZ se acordă pentru o producție minimă de 15 kg gogoși crude/cutie de ouă de viermi de mătase.


  Articolul 83

  Pe lângă condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 73-82, solicitanții SCZ trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație cu cod ANSVSA.


  Articolul 84
  (1) Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 73 sunt:
  a) copia de pe pașaportul fiecărei bivolițe de lapte pentru care se solicită SCZ;
  b) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9a.
  (2) Documentul specific pentru SCZ ovine/caprine care atestă condițiile prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. f), g) și h) și la art. 77 lit. g), h) și i) este:
  a) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor în registrul genealogic al rasei, înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită SCZ, și respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9b partea A; și/sau
  b) adeverința eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/țap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9b partea B.
  (3) Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 79 sunt:
  a) copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită SCZ;
  b) adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, și înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9c.
  (4) Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 80 sunt:
  a) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;
  b) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9d ;
  c) pentru livrarea sau vânzarea directă a laptelui și produselor lactate:(i) copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
  (la 25-02-2022, Punctul (i) din Litera c) , Alineatul (4) , Articolul 84 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui și a produselor lactate;(iii) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;(iv) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui și a produselor lactate pentru PFA, II, IF și SC;(v) copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe o notă de intrare-recepție în unitatea de procesare din care rezultă livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;
  (5) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 82 este copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu, în cazul procesării prin terți.(6) Documentele specifice care se prezintă până la data de 1 decembrie a anului de cerere pentru schema prevăzută la art. 82 sunt:
  a) factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase/documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală; și
  b) factura de vânzare a gogoșilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii de gogoși crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.
  (7) Pentru cererile unice de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, respectiv, cea a începerii perioadei de reținere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.


  Articolul 85
  (1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, pentru schemele prevăzute la art. 72, APIA efectuează controale administrative și controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR.(2) APIA verifică administrativ, în baza națională de date a ANSVSA, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 73 lit. a), c) și d), art. 74, art. 75 alin. (1) lit. a), b), c) și e), art. 76, art. 77 lit. a), c), d) și f), art. 78, art. 79 alin. (1) lit. a), c), d) și f) și alin. (2), art. 80 lit. a) și lit. b) pct. (i), (iii) și (iv) și art. 81.(3) Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. f), g) și h) și la art. 77 lit. g), h) și i) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie a anului de cerere și documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se atașează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie a anului de cerere.


  Articolul 86

  Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții:
  a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată;
  b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului;
  c) animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală;
  d) beneficiarul trebuie să depună documentația specifică pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală;
  e) animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.


  Capitolul XI Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

  Articolul 87

  Diversificarea culturilor prevăzută la art. 19 alin. (1) din ordonanță presupune următoarele:
  a) în sensul art. 19 alin. (1), suprafețele la care se face referire înseamnă suprafața totală de teren arabil a exploatației;
  b) perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporțiilor privind diversificarea culturilor prevăzute în art. 19 alin. (1) lit. a), b) și c) din ordonanță este mai-septembrie a anului de cerere;
  c) în totalul terenurilor arabile ale exploatației, fiecare hectar este luat în calcul doar o singură dată într-un an de cerere în scopul calculării proporțiilor diferitelor culturi, inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha;
  d) pentru calcularea proporțiilor diferitelor culturi, suprafața acoperită de o cultură poate include elemente de peisaj care fac parte din suprafața eligibilă în conformitate cu art. 17;
  e) în cazul suprafețelor ocupate de culturi mixte se consideră că suprafața este acoperită doar cu cultura preponderentă;
  f) suprafețele pe care se seamănă un amestec de semințe, indiferent de speciile incluse în amestec, sunt considerate acoperite cu o singură cultură.


  Articolul 88
  (1) În sensul art. 20 din ordonanță, proporția pajiștilor permanente se determină astfel:
  a) suprafețele declarate de fermierii care participă la schema pentru micii fermieri prevăzută la cap. IX din ordonanță, precum și unitățile unei exploatații care sunt utilizate pentru producția ecologică în conformitate cu art. 11 referitor la Norme generale aplicabile producției agricole din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 nu se includ în proporția suprafețelor cu pajiști permanente în totalul suprafeței agricole și în procentajul de referință menționat la art. 20 lit. b) din ordonanță;
  b) proporția de referință stabilită în 2015 se determină prin împărțirea „suprafeței de pajiști permanente“ la „suprafața agricolă totală“.
  (2) Proporția de pajiști permanente se stabilește în fiecare an pe baza suprafețelor declarate de fermierii care fac obiectul obligației de a aplica practicile agricole benefice pentru climă și mediu pentru anul în cauză în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.(3) Obligația menținerii proporției de pajiști permanente se aplică la nivel național astfel încât aceasta să nu scadă cu mai mult de 5% din proporția de referință.


  Articolul 89
  (1) Limita care trebuie utilizată în scopul evaluării menținerii zonelor de pajiști permanente în termeni absoluți, în sensul art. 45 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, va consta în suprafața corespunzătoare a 0,5% din suprafața zonelor de pajiști permanente stabilite în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. (a) din același regulament.(2) Dacă se constată că proporția menționată la art. 45 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 a scăzut cu mai mult de 5% din proporția menționată la același articol, se prevede obligația reconversiei suprafețelor în zone cu pajiști permanente și norme pentru evitarea unor noi conversii de zone cu pajiști permanente.


  Articolul 90
  (1) În cazul nerespectării obligației privind menținerea suprafețelor cu pajiști permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, se adoptă următoarele măsuri:
  a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajiște permanentă care face obiectul interdicției prevăzute la art. 20 lit. a) din ordonanță, reconvertirea suprafeței convertite/arate este obligatorie;
  b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privința obligației de reconversie și a datei înaintea căreia trebuie respectată obligația respectivă. Data în cauză trebuie să fie cel târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor.
  (2) Prin derogare de la art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță, terenul care face obiectul reconversiei este considerat pajiște permanentă începând din prima zi a reconversiei și face obiectul interdicției prevăzute la art. 20 lit. a) din ordonanță.


  Articolul 91
  (1) În sensul art. 21 din ordonanță, zonele de interes ecologic sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 10 și reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier.(3) Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează astfel:
  a) în ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează până la o lățime maximă de 10 metri;
  b) în ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.
  (4) Zonele-tampon sunt suprafețele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ și benzile-tampon sau fâșiile de protecție aflate de-a lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiții agricole și de mediu GAEC 1 și prin cerințele legale în materie de gestionare SMR 1 și SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Zonele-tampon situate în vecinătatea apelor de suprafață sau a captărilor de apă potabilă trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor și a fertilizanților. În cazul zonelor-tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetația riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul zonelor-tampon și al marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 și SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite pășunatul sau tăierea ierbii în sensul art. 4 alin. (1) lit. (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 10.(5) Elementele de peisaj și zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă-tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei exploatații.(6) Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție declarate zone de interes ecologic sunt considerate doar cele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție indigene, respectiv: salcie (Salix spp.), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea îngrășămintelor minerale și a produselor de protecția plantelor sunt prevăzute în anexa nr. 11. (7) Zonele împădurite sunt suprafețe de teren împădurite:
  a) prin măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole“ din cadrul PNDR 2007-2013;
  b) prin submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite“ din cadrul PNDR 2014-2020;
  c) în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.
  (8) Pentru recunoașterea ca zonă de interes ecologic a suprafeței împădurite conform alin. (7) lit. c), fermierul depune la APIA, nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată, documentul care confirmă împădurirea suprafeței printr-o schemă finanțată din fonduri europene sau din bugetul de stat, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile subordonate acesteia, respectiv documentația tehnico-economică și procesul-verbal de recepție.(9) Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 12, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 „Agromediu și climă“ din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Parcelele pentru care fermierii nu au notificat răsărirea stratului vegetal nu sunt luate în considerare ca zone de interes ecologic.(10) Desființarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică.(11) Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 12.(12) Fermierul are obligația să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (11) până la data de 15 octombrie a anului de cerere.(13) Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică de plată sau intenția de a efectua un control pe teren sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformități, modificările solicitate de fermier în conformitate cu alin. (11) nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.(14) Culturile fixatoare de azot sunt prevăzute în anexa nr. 13. Aceste culturi trebuie să fie prezente pe teren pe toată perioada lor de vegetație, sunt considerate culturi principale și participă la calculul diversificării culturilor, inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Fermierii trebuie să respecte măsurile Codului de bune practici agricole în vigoare, referitoare la poluarea cu azot.(15) Un fermier poate declara aceeași zonă sau același element de peisaj o singură dată într-un an de cerere în scopul respectării cerinței referitoare la zonele de interes ecologic.(16) Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziția fermierului sunt zonele de interes ecologic situate pe suprafețele prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. c)-e), g)-j) și o).(17) În sensul aplicării art. 19 alin. (1) lit. c),alin. (3) lit. b) și c) și a art. 21 alin. (5) lit. a) și b) din ordonanță, Lista categoriilor/ culturilor care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu (pajiști permanente, culturi utilizate pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție și culturi de leguminoase) este prevăzută în anexa nr. 14.(18) Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot prevăzute în anexa nr. 13 sau cu strat vegetal prevăzute în anexa nr. 12 se interzice utilizarea produselor pentru protecția plantelor, după cum urmează:
  a) pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat și se termină după recoltare. Fac excepție zonele cultivate cu culturi perene:(i) însămânțate în anul sau anii care precedă anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicție începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, sau după desființarea culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor;(ii) însămânțate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicție începe la semănat și se încheie la 31 decembrie;
  b) pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.
  (19) Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu Miscanthus, se interzice:
  a) utilizarea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care se înființează cultura;
  b) utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio excepție.


  Articolul 92

  În sensul prezentului capitol, în cazul în care aceeași suprafață este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă și mediu, menționate la art. 18 alin. (1) din ordonanță, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu.


  Capitolul XII Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri

  Articolul 93
  (1) În sensul art. 23 alin. (2) lit. a) din ordonanță, cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:
  a) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației înainte de data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;
  b) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației prin transfer de exploatație de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploatației și apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al exploatației către tânărul fermier;
  c) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației după data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor.
  (2) În sensul art. 23 alin. (2) lit. b) din ordonanță, nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri solicitanții care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.(3) Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploatații transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploatației rămâne valabilă și trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploatație. Anul în care s-a efectuat transferul de exploatație în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.(4) Indiferent de numărul și forma de organizare a exploatațiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploatație.(5) În cazul în care transferul de exploatație se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafața rezultată în urma transferului depășește plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafața totală a exploatației rezultată în urma transferului, fără a depăși plata pentru plafonul maxim de 60 ha.


  Articolul 94
  (1) În sensul art. 23 alin. (4) lit. a) din ordonanță, fermierul dovedește controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare, astfel:
  a) este asociat unic sau asociat/acționar majoritar în cadrul societății comerciale;
  b) este titular PFA, II/reprezentant legal în cazul IF;
  c) este titularul exploatației în calitate de persoană fizică.
  (2) Documentele prin care solicitanții dovedesc controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare sunt următoarele:
  a) registrul acționariatului societății comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC, în cazul persoanelor juridice;
  b) certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;
  c) statutul sau fișa postului prin care sunt stabilite atribuțiile administratorului societății comerciale, din care să rezulte că exercită managementul zilnic al persoanei juridice.


  Articolul 95
  (1) Sunt eligibili fermierii activi persoane juridice, prevăzute la art. 23 alin. (4) din ordonanță, dacă la capitalul sau la conducerea persoanei juridice participă cel puțin un tânăr cu vârsta de maximum 40 de ani, care exercită fie exclusiv, fie în comun cu alți acționari/asociați, persoane fizice sau juridice, controlul efectiv și durabil pe termen lung în ceea ce privește deciziile în materie de management, beneficii și riscuri financiare.(2) Dacă mai mulți tineri fermieri, în sensul art. 23 alin. (4) din ordonanță, au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerată momentul stabilirii menționat la art. 23 alin. (2) și (3) din ordonanță.(3) Plata pentru tinerii fermieri nu se mai acordă dacă toți tinerii fermieri care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 23 alin. (5) din ordonanță și la alin. (2) au încetat a mai exercita controlul asupra persoanei juridice.(4) În sensul prezentului articol:
  a) referirea la prima depunere a unei cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață de la art. 23 alin. (2) din ordonanță trebuie înțeleasă ca o referire la prima depunere a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață de către persoana juridică în care controlul este exercitat de un tânăr fermier;
  b) fără a se aduce atingere dispozițiilor de la art. 23 alin. (3) din ordonanță, referirea la „instalare“ trebuie înțeleasă ca o referire la momentul din care tinerii fermieri preiau efectiv controlul asupra persoanei juridice.
  (5) Evaluarea controlului efectiv și durabil pe termen lung în ceea ce privește deciziile în materie de management, beneficii și riscuri financiare se face pe baza documentelor care atestă participarea nemijlocită la deciziile esențiale ale persoanei juridice privind gestionarea afacerilor exploatației, de exemplu: achiziționarea unui nou utilaj, stabilirea planului de culturi și altele asemenea. Partenerii care nu iau decizii nu trebuie să fie considerați tineri fermieri întrucât nu participă la administrare.


  Capitolul XIII Schema pentru micii fermieri

  Articolul 96
  (1) Fermierii incluși în schema de plată pentru micii fermieri prevăzută la capitolul IX - „Schema simplificată pentru micii fermieri“ din ordonanță au următoarele obligații:
  a) să depună anual cererea unică de plată.
  (2) Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri pentru care cuantumul plăților directe depășește 1.250 euro sunt notificați de către APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data de 15 iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării.


  Articolul 97
  (1) Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri informează APIA cu privire la retragerea lor, până la data de 15 iulie a anului de cerere, fără posibilitatea de a mai fi incluși în această schemă de plată.(2) Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri și fermierii care au fost excluși din schemă primesc în continuare celelalte plăți solicitate și nu mai beneficiază de prevederile art. 28 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanță.


  Capitolul XIV Condiții artificiale

  Articolul 98
  (1) Se consideră condiție artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ depunerea cererii unice de plată de către societățile comerciale al căror acționar majoritar este una dintre persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport și terenuri destinate activităților de recreere sau de alte întreprinderi cu activități neagricole similare prevăzute la art. 6 alin. (9) din ordonanță. Aceste societăți comerciale nu pot solicita plăți pe suprafețele care aparțin acționarului majoritar.(2) Se consideră condiție artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ divizarea exploatației agricole, astfel încât să respecte prevederile art. 6 alin. (3) din ordonanță.(3) Se consideră condiție artificială creată pentru a respecta prevederile art. 6 alin. (3) din ordonanță privind calitatea de fermier activ depunerea de cereri unice de plată separate ca persoană fizică și ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiași titular.


  Articolul 99
  (1) Se consideră condiție artificială creată pentru a determina eligibilitatea suprafețelor de teren, prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. b)-l), cedarea dreptului de folosință către un fermier activ asupra acestor suprafețe.(2) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafețe înaintea acordării plăților prin următoarele metode:
  a) solicită documente doveditoare că terenul în cauză nu a fost scos din circuitul agricol;
  b) solicită documente doveditoare privind activitatea agricolă desfășurată de către solicitant pe aceste suprafețe;
  c) efectuează verificări în baza de date LPIS cu privire la zonele rezervațiilor științifice/zonele de protecție strictă și conservare specială/amenajările peisagistice;
  d) efectuează verificări în lista aeroporturilor și culoarelor de siguranță/aerodromurilor/heliporturilor pusă la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  e) efectuează, după caz, verificări în baza de date LPIS și/sau verificări în teren, utilizând ortofotoplanurile cele mai recente, privind existența lucrărilor hidrotehnice, de îmbunătățiri funciare, de gospodărirea apelor și ale căilor de transport terestru, parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene, terenuri de golf, parcuri, pârtii de schi.
  (3) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafețe după acordarea plăților în următoarele situații:
  a) la solicitarea unei terțe persoane în vederea realizării unui control pe teren (plângere pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate sau a normelor de ecocondiționalitate);
  b) la sesizarea instituțiilor cu atribuții de control (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, parchete, poliție etc.);
  c) oricare alt tip de verificări realizate de APIA, MADR, Curtea de Conturi a României, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Audit etc.


  Articolul 100
  (1) Se consideră condiție artificială creată pentru a obține plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu declararea zonelor de interes ecologic, prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, dacă zonele de interes ecologic nu sunt la dispoziția fermierului și acesta nu poate dovedi utilizarea terenului pe care acestea sunt amplasate.(2) Se consideră condiție artificială creată pentru a obține plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu declararea unei alte categorii de folosință în loc de teren arabil, pentru a diminua suprafața de teren arabil totală a exploatației sub 10 ha și pentru a evita obligativitatea conformării la condițiile pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu.


  Articolul 101

  În cazul în care, în urma efectuării plății, se constată că fermierul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, APIA aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Direcția Națională Anticorupție.


  Capitolul XV Măsurile de dezvoltare rurală

  Articolul 102
  (1) Fermierii care solicită plăți compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile prevăzute la art. 35 alin. (3) lit. a) și b) din ordonanță semnează angajamente pe o durată prevăzută de PNDR 2014-2020 prin care se obligă să respecte condițiile de eligibilitate, de bază și specifice fiecărei măsuri.(2) Angajamentele se urmăresc:
  a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 și 11.2 din cadrul măsurii 10 și în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11 (11.1 și 11.2);
  b) la nivel de suprafață totală angajată pentru pachetele 4, 5 și 11.1 din cadrul măsurii 10;
  c) la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon prevăzut la începerea angajamentului, în cazul pachetului 8 din măsura 10.
  (3) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 și/sau măsurii 11 nu se comasează. Pachetele măsurilor 10 și 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepție declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinație cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11, pachetul declarat limitând suplimentar suprafața respectivă, fără a aduce atingere cerinței privind suprafața minimă a parcelei agricole pe pachet și, respectiv, condițiilor de eligibilitate, de bază și specifice fiecărei măsuri.


  Articolul 103
  (1) Pentru angajamentele de mediu și climă aplicate pe suprafață, semnate în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. Astfel, dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului, sau întreaga exploatație este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate înceta și rambursarea nu este solicitată în ceea ce privește perioada în care angajamentul a produs efecte.(2) În cazul în care o suprafață aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeței în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformități depistate ulterior transferului și ca urmare acestuia i se vor reține sumele acordate necuvenit în anii transferului pentru suprafața respectivă.


  Articolul 104
  (1) Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menținute aceleași suprafețe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul anilor de angajament. Parcela pe care s-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.(2) Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie pot începe angajamente în cadrul submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament pentru perioada prevăzută de PNDR 2014-2020. Aceștia au obligația de a menține suprafețele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent submăsurii 11.1.(3) Dacă pe perioada de angajament din submăsura 11.2 se constată nerespectări ale angajamentului ce conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite pentru anii anteriori de cerere, recuperarea se va face și pe perioada conversiei, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de la semnarea angajamentului pe submăsura 11.1.(4) Plățile din cadrul submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, prevăzute în PNDR 2014-2020, pentru fiecare categorie de producție vegetală, și nu în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie.
  În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie, se consideră angajament nerespectat și se aplică sancțiuni, care pot conduce și la recuperarea sumelor acordate în anii anteriori, conform legislației în vigoare.


  Articolul 105

  Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligația să notifice APIA în termen de 10 zile de la înființarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafața respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracțiune de parcelă și nu este condiționată de menținerea suprafeței inițiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeței totale angajate.


  Articolul 106

  Fermierii care solicită sprijin în cadrul pachetului 5 din măsura 10 prezintă la APIA, până la termenul-limită de depunere a cererilor unice de plată, documentele pentru dovedirea utilizării a doi/două hibrizi/soiuri cu precocități diferite pentru cultura înscrisă în declarația de suprafață, astfel:
  a) certificatul oficial de calitate a seminței;
  b) factura de achiziționare a seminței care include următoarele informații: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (semitimpuriu/timpuriu și semitardiv/tardiv) și cantitatea de sămânță achiziționată;
  c) certificatul oficial de calitate și conformitate a furnizorului/producătorului.


  Articolul 107

  În cazul pachetului 5 din măsura 10, condiția de eligibilitate „în cadrul fermei suprafețe arabile mai mici de 10 ha“ vizează suprafețele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate și nesolicitate la plată.


  Articolul 108

  Sunt eligibili pentru accesarea pachetului 8 din cadrul măsurii 10 doar fermierii care desfășoară activitate agricolă.


  Articolul 109
  (1) În cazul pachetului 8 din măsura 10 nu se deschide un nou angajament, cel inițial continuând până la expirarea celor 5 ani, dacă fermierul declară un număr de animale/rasă de până în 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament.(2) Dacă procentul menționat la alin. (1) este depășit, fermierul deschide un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmărește până la împlinirea celor 5 ani.(3) Pentru pachetele măsurii 10 aplicate pe suprafață, atât pentru angajamentele urmărite la nivel de parcelă, cât și pentru angajamentele care se aplică la nivel de total suprafață angajată, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu mai puțin de 50%, dar nu mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, nu se deschide angajament nou, cel inițial continuând până la finalizarea perioadei asumate la data semnării, pentru suprafața extinsă.(4) Pentru pachetele aplicate pe suprafață, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu peste 50% sau mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, angajamentul inițial se închide cu condiția deschiderii unui nou angajament pentru noua suprafață pe perioada prevăzută de PNDR 2014-2020.


  Articolul 110

  Fermierii care accesează măsura 10 și/sau măsura 11 trebuie să facă dovada deținerii cunoștințelor și informațiilor necesare. Dovada/Documentul justificativ privind deținerea competențelor necesare implementării angajamentelor este valabilă/valabil la nivel de măsură și trebuie prezentată/prezentat la APIA până la 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcție de suprafața angajată/numărul de animale angajate. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și informațiilor necesare în raport cu pragul de suprafață/ numărul de animale prevăzut de fișele măsurii 10 sau măsurii 11, suprafața angajată se calculează la nivel de pachet/ subpachet/variantă. Sintagmele „prima plată“, „cea dea II-a plată“ și „cea de-a III-a plată“ menționate în fișele măsurilor M10 și M11 se referă la prima plată dintr-unul din anii de angajament (primul an, al II-lea an, al III-lea an) efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară).


  Articolul 111
  (1) În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum și ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre, și depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere.
  (la 25-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 111 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (2) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie și depune la APIA copia documentației privind acordarea autorizației până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), angajamentul semnat în cadrul submăsurii 11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul obținerii autorizației.
  (la 25-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (3) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități) și prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin submăsura 11.1, anul aprobării autorizației reprezintă ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obținerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament pentru submăsura 11.2.
  (la 25-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 111 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la efectuarea plății pentru măsură, în anul curent de cerere.(5) Copia documentației privind acordarea autorizației de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control, menționat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  (la 25-02-2022, Alineatul (5) din Articolul 111 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Articolul 112

  În cazul apariției în anul curent de cerere a unui caz de forță majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislație, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent submăsurii 11.1/11.2, după caz, chiar dacă suprafața afectată de forța majoră nu va fi certificată pentru anul în cauză.


  Articolul 113
  (1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului) și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada de angajament rămasă.
  (la 25-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 113 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (2) Beneficiarul nu va putea obține pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosință a fost făcută între momentul depunerii cererii unice de plată și emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeței înregistrate în sistemul ecologic.
  (la 25-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 113 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )
  (3) Beneficiarul va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosință numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor unice de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului inițial.
  Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință, astfel:
  a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1;
  b) după finalizarea perioadei asumate prin angajament la data semnării acestuia, în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2.
  (4) Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului inițial.


  Articolul 114
  (1) Pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului (care confirmă statutul de suprafață ecologică), la momentul depunerii cererii unice de plată, în declarația de suprafață, fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1.
  Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia.
  Fermierul poate solicita și deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2.
  (2) În situația în care certificatul nu confirmă statutul de suprafață ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancționat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.(3) În situația în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei și ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2.
  Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.

  (la 25-02-2022, Articolul 114 din Capitolul XV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Articolul 115

  Nu se aplică sancțiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală de la art. 102, în cazul în care suprafețele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecție strictă din parcurile naționale și naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, angajamentele în baza măsurii 10 și/sau măsurii 11 se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori.


  Capitolul XVI Dispoziții finale

  Articolul 116

  Situațiile în care se pot constata nereguli în baza cărora se solicită recuperarea de la beneficiar a sumelor necuvenite acordate sunt prevăzute la art. 41 alin. (2) din ordonanță.


  Articolul 117

  În sensul art. 40 alin. (2) din ordonanță, cauzele imputabile beneficiarului se referă la nedeclararea unui cont valid la APIA.


  Articolul 118
  (1) În situația în care APIA primește sesizări fundamentate privind utilizarea terenului/animalelor pentru care s-a depus cererea unică de plată cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau dacă oricare dintre documentele prezentate de fermieri în legătură cu cererea unică de plată prezintă indicii de fraudă, se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care din documentele prezentate de fermier, inclusiv din cele emise sau avizate de instituții sau autorități publice, rezultă indicii de fraudă sau indicii ale tentativei de a obține pe nedrept plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din ordonanță, se aplică prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 119

  În sensul art. 42 alin. (2) din ordonanță, documentele suplimentare solicitate fermierilor pot fi, de exemplu: extras din registrul special al contractelor de arendă ținut de secretarul consiliului local, înregistrări contabile, registre ale exploatației, dovada suspendării activității agentului economic eliberată de ONRC, certificat constatator emis de ONRC privind acționariatul societăților comerciale, registrul zilierilor angajați în baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.


  Articolul 120

  În sensul art. 33 și 34 din ordonanță, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, pentru a beneficia de plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanță, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 34 din ordonanță, printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15.
  (la 25-02-2022, Articolul 120 din Capitolul XVI a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 24 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022 )


  Articolul 121

  Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 din ordonanță pentru care depune cererea unică de plată, astfel încât să cunoască toate condițiile și criteriile de acordare a acestora.


  Articolul 122

  În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) și (2) și art. 113 din Regulamentul nr. 1.306/2013, datele privind fermierii și/sau cererile unice de plată depuse de aceștia la APIA se fac publice, în conformitate cu art. 111 din Regulamentul nr. 1.306/2013, și pot fi prelucrate de către instituții de audit și/sau de investigare ale Uniunii Europene și/sau ale statelor membre.


  Articolul 123

  Datele din documentele contabile interne pe care fermierul/unitatea de procesare le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 124

  Anexele nr. 1-15*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 125

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros

  București, 1 martie 2021.
  Nr. 45

  Anexa nr. 1


  Stema României

  ROMÂNIA
  JUDEȚUL . . . . . . . . . .*1)
  PRIMARUL . . . . . . . . . .*2)
  . . . . . . . . . .*3)

  Stema unității
  administrativ-teritoriale

  ADEVERINȚĂ

  Prin prezenta adeverință se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A......., având codul de identificare fiscală*4) ........., figurează pe anul ........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic .............*5) ,precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ..... vol. ........., poziția nr. ....., satul ......., str. ...... nr. .......*6)– Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate*8)

  Suprafața

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  ha

  ari

  Perioada de pășunat*7)........– Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității*8)


  Cod rând

  ha

  ari


  Cod rând

  ha

  ari

  Suprafața agricolă în proprietate = cap. II lit. a)*8)
  Terenuri aflate în proprietate, cod 10. coloanele 2, 5, 8, 11, 14

  01


  ,

  Suprafața agricolă dată (cod 10 +. . .+ 15)

  09


  ,

  Suprafața agricolă primită (cod 03 +. . .+ 08)

  02


  ,

  - în arendă

  10


  ,

  - în arendă

  03


  ,

  - în parte

  11


  ,

  - în parte

  04


  ,

  - cu titlu gratuit

  12


  ,

  - cu titlu gratuit

  05


  ,

  - în concesiune

  13


  ,

  - în concesiune

  06


  ,

  - în asociere

  14


  ,

  - în asociere

  07


  ,

  - sub alte forme

  15


  ,

  - sub alte forme

  08


  ,

  din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică

  16


  ,

  Suprafața agricolă utilizată (cod 01 + 02- 09)

  17


  ,

  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul......

  Primarul, . . . . . . . . . *2)
  (prenumele și numele)
  L.S.
  Secretarul, . . . . . . . . . *2)
  (prenumele și numele)

  Inspector cu atribuții în domeniul
  administrării impozitelor și taxelor locale*5),
  ………..
  (prenumele și numele)
  Inspector cu atribuții privind completarea, ținerea
  la zi și centralizarea datelor din registrele agricole*6),
  ……….
  . (prenumele și numele)

  *1) Se înscrie denumirea județului.
  *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale.
  *3) Se înscrie denumirea, unității administrativ-teritoriale.
  *4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor taxelor locale.
  *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.
  *7) În cazul categoriei de folosință "pajiști permanente" (pășuni + fânețe) se completează perioada de pășunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  *8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
  NOTĂ:
  Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.


  Anexa nr. 2


  CENTRALIZATORUL
  privind acordul, datele de identificare, numărul de animale
  pe fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru

  Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ……
  Asociația crescătorilor de animale/Cooperativa/Grupul de producători …..
  Cod/Coduri exploatație ……
  Nr. …../data …….

  Vizat UAT
  Semnătura/Ștampila

  Nr. crt.

  Numele și prenumele membrului asociației crescătorilor de animale/ cooperativei/ grupului de producători

  CNP

  Cod exploataț ie

  Număr de animale cu care pășunează pe suprafața de pajiște concesionată/ închiriată de asociație/ cooperativă/ grup de producători

  UVM total echiva lent*)

  Suprafață parcelă alocată

  Bloc fizic/parcei a alocată

  Suprafața totală alocată/me mbru (ha)

  De acord, semnătură membru

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10


  Total

  -  -

  -

  -


  -

  Președinte,
  .........
  (semnătura, ștampila)

  *) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienții de conversie a animalelor - UVM de mai jos:
  Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:

  Poziție curentă

  Specie de animale

  Coeficient conversie (UVM)

  a

  Tauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani

  1,0

  b

  Ecvidee de peste 6 luni

  1,0

  c

  Bovine între 6 luni si 2 ani

  0,6

  d

  Ovine/Caprine

  0,15


  Anexa nr. 3


  CENTRALIZATOR
  privind acordul, datele de identificare, numărul de animale
  deținute de către fiecare membru al formei asociative

  Unitatea administrativ-teritorială (UAT)
  ………..
  Forma asociativă*) ……….
  Adresa ……….
  Nr. ...../data .......

  Nr. crt.

  Numele și prenumele membrului formei asociative

  CNP

  Codul exploatației din Registrul Național al Exploatațiilor

  Numărul total de animale pe specii și categorii**)

  Total echivalent UVM

  De acord, semnătură membru deținător de animale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  a

  b

  c

  d
  Total

  -


  -

  -

  Suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat .......... ha
  Președinte,
  Semnătura/Ștampila

  *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienții de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:
  Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:

  Poz. crt.

  Specie de animale

  Coeficient conversie (UVM)

  a

  Tauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani

  1,0

  b

  Ecvidee de peste 6 luni

  1,0

  c

  Bovine între 6 luni si 2 ani

  0,6

  d

  Ovine/caprine

  0,15


  Anexa nr. 4


  CENTRALIZATOR
  privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al formei asociative,
  precum și suprafața alocată fiecărui membru deținător de animale

  Unitatea administrativ-teritorială (UAT)
  …………
  Forma asociativă *) ……..
  Adresa ……..
  Nr. ……./data……..

  Nr. crt.

  Numele și prenumele membrului formei asociative

  CNP

  Codul exploatației din Registrul Național al Exploatațiilor

  Numărul total de animale pe specii și categorii**)

  Total echivalent UVM

  Suprafața totală repartizată / membru (ha)

  Din care destinată cositului (ha)

  De acord, semnătură membru deținător de animale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  a

  b

  c

  d


  Total

  -


  -  -

  Președinte,
  Semnătura/Ștampila
  *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienții de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:
  Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:

  Poz. crt.

  Specie de animale

  Coeficient conversie (UVM)

  a

  Tauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani

  1,0

  b

  Ecvidee de peste 6 luni

  1,0

  c

  Bovine între 6 luni si 2 ani

  0,6

  d

  Ovine/caprine

  0,15


  Anexa nr. 5

  CANTITĂȚILE MINIME
  de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe/gram

  Specificație

  UM

  Cantitatea minimă de sămânță

  Nr minim de semințe/ gram

  Soia/Soia lot semincer

  kg/ha

  80/70


  Lucernă/Lucernă lot semincer

  kg/ha

  18/3


  Mazăre boabe pentru industrializare

  kg/ha

  100


  Fasole boabe pentru industrializare

  kg/ha

  80


  Cânepă pentru ulei

  kg/ha

  4


  Cânepă pentru fibră

  kg/ha

  20


  Orez

  kg/ha

  120


  Sămânța de cartof*

  t/ha

  1.5 pentru calibrul mediu între 25 și 35 mm inclusiv;
  3.5 pentru calibrul mediu de peste 35 până la55 mm inclusiv;
  5.5 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv;


  Sfeclă de zahăr

  UG/ha

  0,9


  Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare*

  t/ha

  1.2 pentru calibrul mediu între 28 și 35 mm inclusiv;
  2,4 pentru calibrul mediu de peste 35 până la55 mm inclusiv;
  4.2 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv;


  Legume cultivate în câmp, din care:
  - tomate pentru industrializare prin răsad

  g/ha

  180

  200

  - tomate pentru industrializare semănate direct

  g/ha

  1.000

  200

  - castraveți pentru industrializare

  g/ha

  3.000

  30

  Legume cultivate în sere, din care:
  - tomate pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  64

  200

  - ardei pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  294

  122

  - castraveți pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  458

  30

  - varză pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  197

  203

  - castraveți pentru industrializare

  g/ha

  458

  30

  Legume cultivate în solarii, din care:
  - tomate pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  64

  200

  - ardei pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  294

  122

  - castraveți pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  458

  30

  - varză pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  197

  203

  - vinete pentru consum în stare proaspătă

  g/ha

  117

  200

  - castraveți pentru industrializare

  g/ha

  458

  30

  * Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă și maximă a seminței, pe lot, conform documentelor oficiale care menționează calibrele semințelor.


  Anexa nr. 6

  CONSUMUL ANUAL MAXIM
  de fân de lucernă, șrot de soia și mazăre boabe pe specii de animale

  Specia

  UVM*)

  Consum/cap/an fân de lucernă kg

  Consum anual/cap șrot de soia**) kg

  Consum anual/cap/mazăre boabe kg

  Vacă de lapte

  1

  2.190

  730

  730

  Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de peste 6 luni

  1,0

  2.190

  365

  730

  Bovine între 6 luni si 2 ani

  0,6

  1.314

  219

  438

  Bovine de mai puțin de 6 luni

  0,4

  876

  146

  292

  Ovine/Caprine

  0,15

  328

  55

  110

  Cabaline

  1,0

  2.190

  365

  -

  Scroafe reproducție

  0,5

  200

  250

  500

  Porci creștere/îngrășare (180de zile)

  0,3

  75

  75

  150

  Pui came (6 serii/an)

  0,014

  0,2

  0,7

  1,4

  Găini ouătoare

  0,03

  4,4

  7,5

  15

  Calcul: nr. capete x consum/cap/an
  *) Ratele de conversie a animalelor în unități vită mare ("UVM") sunt cele menționate la art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA.
  **) Un kg șrot de soia este egal cu 1,3 kg boabe de soia.


  Anexa nr. 7

  1. Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe*)

  Luna/Perioada

  Efectiv la începutul perioadei (cap.)

  Total intrări (cap.)

  Total ieșiri (cap.)

  Efectiv la sfârșitul perioadei (cap.)**)

  Zile animale furajate (nr. )

  Efectiv mediu furajat (cap)

  Efectiv mediu furajat (UVM)

  Consum lucernă/soia/fân mazăre boabe total pe UVM (to)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  . . .

  . . .

  . . .

  Total perioadă/an

  *) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie de animale.
  **) (col. 5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
  (col. 6) Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3. X 0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile lună)
  (col. 6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr. zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă) - (col. 4 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă)
  (col. 7) Efectivul mediu furajat lunar = (col. 6) - nr. zile lună
  (col. 7) Efectivul mediu furajat an/total perioadă = (col. 6) - 365 zile (sau nr. zile perioadă).
  (col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr. 6 laOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021
  (la 02-07-2021, Textul pentru coloana 8 de la a doua notă de subsol din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 136 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 02 iulie 2021 )

  (col. 9) consum lucernă/soia/fân/mazăre boabe lunar = (col. 8) X cantitatea de lucerna/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X nr. zile lună
  (col. 9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/fân/mazăre boabe consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăși cantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul nr........... pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.
  2. Productia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe si calculul utilizării acesteia

  Luna/perioada

  Producția lucernă/soia/fân/mazăre boabe realizată (tone)

  (to) din care:


  totală (to)

  medie pe hectar (to)

  Livrată

  Consumată cu animalele

  Depozitată în vederea livrării/consumului cu animalele

  1

  2

  3

  4

  5***)

  6

  Ianuarie


  Februarie


  Martie


  . . .


  . . .


  Total perioadă/an


  ***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM prevăzut la col. 9 din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe.

  Conducătorul exploatației,
  .............
  (semnătura și/sau ștampila)


  Anexa nr. 8

  LISTA
  cu rasele de taurine de carne

  Nr. crt.

  Denumirea rasei taurinei de came

  1

  Aberdeen-Angus

  2

  Limousine

  3

  Charolaise

  4

  Galloway

  5

  Highland

  6

  Aubrac

  7

  Wagyu

  8

  Romagnola

  9

  Bălțata Românească - direcția de exploatare came

  10

  Hereford

  11

  Blonde d'Aquitaine

  12

  Salers

  13

  Sura de Stepă


  Anexa nr. 9a


  Asociația/Agenția..........
  Date de identificare..........
  Nr. ..../data....
  ADEVERINȚĂ
  (Bivolițe de lapte)

  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția ..........., CUI/CIF .................adresa: localitatea ............., str. ................, nr. ......., județul ..........., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei .........., specia .........., cu Acreditarea nr........... data .........., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele .........., prenumele .........., ID APIA .......... adresa: localitatea .........., str..........., nr........, județul .........., deține un efectiv de .......... capete bivolițe de lapte înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA .........., pentru care se solicită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):1. Bivolițe de lapte - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  2. Bivolițe de lapte - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie maximum 100 animale (FB) pe beneficiar
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean .......... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ..........
  Președintele Asociației/Agenției,
  ........................
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura


  Anexa nr. 9b


  Partea A: pentru solicitare SCZ berbeci/țapi și femele ovine/caprine înscriși/înscrise în registrul genealogic al rasei ..........
  Asociația/Agenția ...........
  Date de identificare ...........
  Nr. ..../data.......
  ADEVERINȚĂ

  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția .........., CUI/CIF .........., adresa: localitatea .........., str. .........., nr. ........., județul .........., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ........, specia .........., cu Acreditarea nr. .......... data .........., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie:
  a) adeverește că proprietarul animalelor: numele .........., prenumele .........., ID APIA .........., adresa: localitatea .........., str. .........., nr. .........., județul .........., deține un efectiv de .......... capete femele ovine/femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară și/sau un efectiv de .......... capete berbeci/țapi înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA .........., pentru care se solicită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):1. Femele ovine/femele caprine - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  2. Femele ovine/femele caprine - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  3. Berbeci/țapi - înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (OF + OM ) pe beneficiar.
  (la 02-07-2021, Nota de subsol din Partea A, Anexa nr. 9b a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 136 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 02 iulie 2021 )

  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (CF + CM ) pe beneficiar.
  (la 02-07-2021, Nota de subsol din Partea A, Anexa nr. 9b a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 136 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 02 iulie 2021 )

  b) confirmă faptul că proprietarul animalelor respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap înscris în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCZ.

  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean .......... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ..........
  Președintele Asociației/Agenției,
  ................
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura

  Partea B: pentru solicitare SCZ femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogic
  Biroul județean/Oficiul pentru zootehnie al județului .........
  Nr. .../data
  ADEVERINȚĂ

  Prin prezenta adeverință, Oficiul pentru Zootehnie al Județului .........., adresa: localitatea .........., str. .......... nr. .........., județul .........., confirmă faptul că proprietarul animalelor: numele .......... prenumele .........., ID APIA .........., adresa: localitatea .........., str. .......... nr. .........., județul .........., deține în exploatația cu cod ANSVSA ........., un număr de .......... capete femele de ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care solicită SCZ și un număr de ......... capete de berbeci/țapi cu certificate de origine prezentate, detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință*), din care rezultă că se respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine.
  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (OF) pe beneficiar.
  (la 02-07-2021, Nota de subsol din Partea B, Anexa nr. 9b a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 136 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 02 iulie 2021 )

  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (CF) pe beneficiar.
  (la 02-07-2021, Nota de subsol din Partea B, Anexa nr. 9b a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 136 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 02 iulie 2021 )
  1. Femele ovine/femele caprine - neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  2. Berbeci/țapi cu certificate de origine

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean .........., sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ..........
  Șef birou județean/Coordonator județean,
  ..............
  (numele și prenumele)
  Ștampila


  Anexa nr. 9c


  Asociația/Agenția .............
  Date de identificare .............
  Nr. ..../data....
  ADEVERINȚĂ
  (Taurine de carne)

  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția .........., CUI/CIF .........., adresa: localitatea .........., str. .........., nr. .........., județul .........., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei .........., specia .........., cu Acreditarea nr........... data .........., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele .........., prenumele .........., ID APIA adresa: localitatea .........., str. .........., nr. .........., județul .........., deține un efectiv de .......... capete vaci de came înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei .........., secțiunea principală/suplimentară, și/sau un efectiv de capete tauri de carne înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA .........., pentru care se solicită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează:1. Vaci de carne - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  2. Vaci de carne - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  3. Tauri de carne - înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean .......... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ..........
  Președintele Asociației/Agenției,
  ...........
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura


  Anexa nr. 9d


  Asociația/Agenția ......
  Date de identificare ......
  Nr. ...../data....
  ADEVERINȚĂ
  (Vaci de lapte)

  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția .........., CUI/CIF .........., adresa: localitatea .........., str. .........., nr. .........., județul .........., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei .........., specia .........., cu Acreditarea nr........... data .........., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele .........., prenumele .........., ID APIA adresa: localitatea .........., str. .........., nr. .........., județul ........., deține un efectiv de .......... capete vaci de lapte înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA .........., pentru care se solitită SCZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):1. Vaci de lapte - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)  2. Vaci de lapte - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:

  Nr. crt.

  Exploatația cu cod ANSVSA

  Număr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie minimum 5 capete vaci de lapte (VL) sau minimum 10 capete VL, în funcție de zonă, și maximum 250 de capete VL.
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean .......... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii unice de plată pentru anul ..........
  Președintele Asociației/Agenției,
  ..................
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura


  Anexa nr. 10

  LISTA
  zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare

  Element

  Detalii

  Factor de conversie

  Factor de ponderare

  Suprafața zonei de interes ecologic

  0

  1

  2

  3

  4 = 2x3

  Terase (pe 1 m lungime)

  Construcții destinate prevenirii și combaterii eroziunii solului, executate dea lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă înălțime minimă. 1 m, lățime minimă 3 m

  2

  1

  2mp

  Elemente de peisaj:

  - garduri vii/fâșii împădurite/ arbori în aliniament (pe 1 m)

  Șiruri de arbuști/arbori formate din diferite specii, pentru care suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 10 metri

  5

  2

  10mp

  - arbore izolat (per arbore)

  -

  20

  1,5

  30 mp

  - pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 mp)

  Pâlcuri arbustive, inclusiv arborii în grup, tufele sau pietrele, pentru care suprafața zonei de interes ecologic se calculează pentru o dimensiune maximă de 0,3 hectare

  Nu se aplică.

  1,5

  1,5 mp

  - iazuri (pe 1 mp)

  Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafața de minimum 0,01 ha, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, pentru care suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare

  Nu se aplică.

  1,5

  1,5 mp

  - rigole (pe 1 m)

  Șanțuri sau canale, precum și cursurile deschise de apă pentru irigații sau drenare, exclusiv cele cu pereți betonați, pentru care suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă delO metri

  5

  2

  10mp

  Zone-tampon și margini de câmp (pe 1 m)

  Pot fi orice zone-tampon și margini de câmp cu lățime minimă de 1 metru. Fâșiile de protecție existente pe terenurile arabile situate în vecinătatea apelor de suprafață au o lățime minimă delmpe terenurile cu panta de până la 12% și de 3m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1). De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetație riverană inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. Suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri dacă elementul de peisaj diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC1, SMR1 si SMR10.

  6

  1,5

  9mp

  Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție (pe 1 mp)

  Zone cu plantații de salcie (Salix spp), plop alb (Populus alba) și plop negru (Populus nigra)

  Nu se aplică.

  0,5

  0,5 mp

  Zonele împădurite menționate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările și completările ulterioare (pe 1 mp)

  Terenuri împădurite prin măsura 221
  "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 "împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 2014- 2020 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013

  Nu se aplică.

  1

  1 mJ

  Zone cu strat vegetal (pe 1 mp)

  Amestecurile de specii de culturi prevăzute în anexa nr. 12 la ordin

  Nu se aplică.

  0,3

  0,3 mp

  Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 mp)

  Culturile prevăzute în anexa nr. 131a ordin

  Nu se aplică.

  1

  1 mp

  Zone cu Miscanthus

  -

  Nu se aplică.

  0,7

  0,7 mp


  Anexa nr. 11

  CICLUL MAXIM DE RECOLTĂ,
  cerințele privind utilizarea produselor de protecția plantelor și a îngrășămintelor minerale
  pentru speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, conform art. 91 alin. (6) din ordin

  Ciclul maxim de recoltă:– Salcia (Salix spp.) - 6 ani– Plopul alb (Populus alb) și Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani
  Cerințe privind utilizarea îngrășămintelor minerale și/sau a produselor de protecție a plantelor
  În conformitate cu art. 45 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea îngrășămintelor minerale și/sau a produselor de protecție a plantelor este interzisă.


  Anexa nr. 12

  LISTA
  amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal

  Nr. crt.

  Denumirea populară

  Denumirea științifică

  1

  Muștar + ovăz

  Sinapis alba + Avena sativa

  2

  Muștar + phacelia

  Sinapis alba + Phacelia tanacetifolia

  3

  Muștar + rapiță

  Sinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus

  4

  Latir + măzăriche de toamnă

  Lathyrus sativus + Viciapannonica Crantz/Vicia villosa Roth

  5

  Latir + ovăz

  Lathyrus sativus + Avena sativa

  6

  Mazăre + ovăz

  Pisum sativum L + Avena sativa

  7

  Măzăriche de toamnă + ovăz

  Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa

  8

  Măzăriche de toamnă + secară

  Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale

  9

  Măzăriche de toamnă + triticale

  Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale

  10

  Lupin + trifoi

  Lupinus + Trifolium

  11

  Rapiță + triticale

  Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale

  12

  Rapiță + secară

  Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

  13

  Bob + ovăz

  Vicia faba + Avena sativa

  14

  Secară + trifoi

  Secale cereale + Trifolium

  15

  Trifoi + phacelia

  Trifolium + Phacelia tanacetifolia

  16

  Mazăre + muștar

  Pisum sativum L + Sinapis alba

  17

  Măzăriche de toamnă + camelină

  Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Camelina sativa


  Anexa nr. 13

  LISTA
  culturilor fixatoare de azot

  Nr. crt.

  Denumirea populară

  Denumirea științifică

  1

  Mazăre

  Pisum sativum L

  2

  Fasole

  Phaseolus vulgaris L.

  3

  Soia

  Glycine max L.

  4

  Linte

  Lens culinans

  5

  Lupin

  Lupinus perennis

  6

  Năut

  Cicer arietinum

  7

  Bob

  Vicia faba

  8

  Fasolită

  Vigna spp.

  9

  Trifoi

  Trifolium spp.

  10

  Lucernă

  Medicago sativa

  11

  Sparcetă

  Onobrychis viciifolia


  Anexa nr. 14

  LISTA
  categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole
  benefice pentru climă și mediu

  Categoria

  Nume cultură

  Pajiști permanente

  Pășuni permanente comunale utilizate în comun


  Pășuni permanente utilizate în comun


  Pășuni permanente comunale utilizate individual


  Pășuni permanente utilizate individual


  Fâneată utilizată individual


  Fânete comunale utilizate individual


  Livadă tradițională utilizată ca pășune


  Livadă tradițională utilizată ca fâneată

  Teren necultivat

  Teren necultivat

  Culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură

  Orez

  Iarbă/furaje erbacee

  Pajiști temporare


  Plante de nutret


  Trifoi


  Lucerna


  Ghizdei


  Sparcetă


  Phacelia

  Leguminoase

  Trifoi


  Lucerna


  Sparcetă


  Phacelia


  Ghizdei


  Mazăre boabe


  Fasole boabe


  Linte


  Bob


  Lupin


  Fasolită


  Năut


  Măzăriche de toamnă


  Mazăre furajeră de toamnă


  Soia


  Alte leguminoase pentru boabe


  Anexa nr. 15


  ÎNȘTIINȚAREA
  cu privire la forța majoră

  Subsemnatul, ........., cu domiciliul/sediul în .........., CNP .........., CUI .......... (după caz), nr. din registrul unic de identificare .......... în calitate de .........., vă aduc la cunoștință următorul caz de forță majoră (se bifează):

  a)

  decesul beneficiarului

  Bifa

  b)

  incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului


  c)

  o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, înghețul etc.), incendiul etc.]


  d)

  distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă


  e)

  o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul, respectiv culturile beneficiarului


  f)

  exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia


  g)

  distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatabile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Sectorul vegetal

  Nr. crt.

  Localitatea

  Cultura

  Tip z.i.e*

  Parcela

  Suprafața declarată în cererea unică de plată

  Suprafața afectată

  Bloc fizic

  Fenomenul  . . .

  * Se completează, după caz, tipul zonei de interes ecologic (z.i.e) cu strat vegetal sau culturi fixatoare de azot, în cazul în care cultura/amestecul de culturi pentru stratul vegetal au făcut obiectul unor astfel de declarații.

  Sectorul zootehnic

  Nr. crt.

  Localitatea

  Specia

  Rasa

  Categoria conform art. 72

  Efectiv solicitat în cererea unică de plată
  Capete/ Kg gogoși de mătase

  Efectiv animale afectate de forța majoră
  Capete/Kg gogoși de mătase afectate de forța majoră

  Nr. de identificare (crotalie)

  Fenomenul  . . .

  Alte detalii ...........
  Documente doveditoare atașate ..............
  Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realității.
  Data depunerii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură .......
  Semnătura.........
  Ștampila (după caz)

  ----