ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(3) Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidentei persoanei, producerea, eliberarea şi evidenta cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul."
  2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condiţiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul paşapoartelor, circulaţia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea de către Ministerul de Interne a unor documente necesare persoanei.
  (2) Coordonarea activităţii de evidenta informatizata a persoanei, de producere, eliberare şi evidenta a documentelor se asigura de Ministerul de Interne prin Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Cetăţenii români sunt luati în evidenta la naştere, pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere, comunicate de autorităţile administraţiei publice locale. Comunicarea se face la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
  4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Actualizarea datelor Registrului permanent de evidenta a populaţiei se realizează de formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei pe baza documentelor prezentate de persoana fizica în cauza sau comunicate, în situaţiile prevăzute de lege, de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit atribuţiilor ce le revin, în legătură cu situaţia persoanei fizice.
  (2) Fişele de evidenta a populaţiei, precum şi fişele de apartament ce constituie exemplarul II al cărţilor de imobil, pentru clădirile cu destinaţia de locuinta, din mediul urban, întocmite şi actualizate până la data de 1 iulie 2000, vor fi conservate şi păstrate de către formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei, urmând să fie exploatate şi utilizate pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a instituţiilor interesate, în condiţiile legii."
  5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunică acesteia, la cerere, date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei."
  6. La articolul 9 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
  "(2) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, solicitate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, precum şi în cel al realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora.
  (3) Se exceptează de la plata furnizarile de date din evidenta populaţiei către:
  a) casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora;
  b) Ministerul Finanţelor, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice."
  7. La articolul 13 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru copiii orfani, abandonaţi, institutionalizati în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, precum şi pentru persoanele în vârsta care nu au venituri proprii şi sunt internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială cheltuielile pentru eliberarea cărţii de identitate vor fi suportate de instituţiile în subordinea cărora se afla respectivele unităţi."
  8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează persoanei fizice care nu poseda toate actele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate."
  9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - În cartea de identitate se pot face menţiuni de către lucrătorii formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, referitoare la stabilirea reşedinţei, iar în baza comunicării scrise a organelor abilitate, şi cu privire la interdicţia de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu."
  10. Litera a) a articolului 22 va avea următorul cuprins:
  "a) persoana care pierde cetăţenia română ori căreia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în străinătate, la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu, o dată cu primirea pasaportului;"
  11. După litera b) a articolului 22 se introduce litera c) cu următorul cuprins:
  "c) persoana care a pierdut sau căreia i s-a furat actul de identitate şi ulterior l-a găsit, dacă i s-a eliberat între timp carte de identitate. Aceasta este obligată ca în termen de 48 de ore sa predea actul de identitate găsit formatiunii de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu sau de reşedinţa."
  12. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.
  13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 39 se face de către personalul anume desemnat din Ministerul de Interne, care aplica şi amenda."
  14. După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 42^1. - (1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru producerea documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerul de Interne prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei.
  (2) Veniturile realizate de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, din producerea şi eliberarea documentelor, precum şi din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activităţi, se reţin ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital.
  (3) Dotarea Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei se realizează prin grija Ministerului de Interne, din producţia interna şi din import.
  (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul şi materialele procurate din import sunt scutite de la plata taxelor vamale."


  Articolul 2

  Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "Organele specializate în ţinerea evidentei militare sunt centrale militare judeţene, municipale şi de sector, unităţile de poliţie, precum şi, după caz, formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne."
  2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:
  "De asemenea, sprijină, îndrumă şi verifica activitatea unităţilor de poliţie şi a formatiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne în ceea ce priveşte ţinerea evidentei militare a recrutilor şi rezervistilor."
  3. Literele g) şi j) ale articolului 59 se abroga.
  4. După articolul 59 se introduce articolul 59^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 59^1. - Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne şi formaţiunile subordonate au următoarele obligaţii privind evidenta militară a recrutilor şi rezervistilor:
  a) să efectueze în documentele de evidenta a recrutilor şi rezervistilor, în localităţile unde nu funcţionează centre militare judeţene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta;
  b) sa comunice lunar centrelor militare judeţene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scoşi din evidenta;
  c) sa întocmească tabele nominale cuprinzând recrutii sau rezervistii luati ori scoşi din evidenta şi să le trimită, la termenele stabilite, centrelor militare judeţene, municipale sau de sector;
  d) să efectueze în actele de identitate ale cetăţenilor cu obligaţii militare, în localităţile unde sunt centre militare judeţene, municipale sau de sector, menţiunea de schimbare a domiciliului, iar în cele ale recrutilor, şi menţiunea de stabilire ori de schimbare a reşedinţei, numai după ce aceştia fac dovada ca au fost luati în evidenta de către centrele militare respective;
  e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare şi ordinele de chemare la mobilizare de la cetăţenii cu obligaţii militare care se prezintă pentru a anunta ca părăsesc ţara şi sa comunice centrelor militare judeţene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca părăsesc ţara pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, precum şi pe cei care au plecat definitiv din ţara."
  5. Alineatul 2 al articolului 61 se abroga.


  Articolul 3

  Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul 2 al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  "Autovehiculele se înmatriculează la formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, cu excepţia celor ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale, care se înmatriculează la acest minister, şi a tramvaielor şi troleibuzelor, care se înmatriculează la unităţile de transport care le deţin."
  2. Alineatul 2 al articolului 22 va avea următorul cuprins:
  "Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne sau de formaţiunile subordonate".
  3. Alineatul 1 teza a doua din articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate."


  Articolul 4

  Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 5 şi cu opoziţiile, dacă s-au făcut, se trimit de consiliul local, spre rezolvare, Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."
  2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei verifica dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, apreciind temeinicia cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, va da o decizie motivată, după caz, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului."
  3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Dovada schimbării numelui se face cu decizia de admitere a schimbării numelui, data de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei, sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbării numelui."
  4. Alineatul 1 al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei."


  Articolul 5

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga dispoziţiile lit. o): "tine evidenta populaţiei, eliberează acte de identitate şi înregistrează schimbarea domiciliului, precum şi a reşedinţei cetăţenilor români, în condiţiile prevăzute de lege;" de la art. 15 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  (2) La aceeaşi dată denumirile "Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrari", "Direcţia de paşapoarte" şi "Direcţia de evidenta a populaţiei" din conţinutul actelor normative în vigoare se înlocuiesc cu denumirea "Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei".
  (3) De asemenea, denumirile "serviciul de paşapoarte", "serviciul judeţean de evidenta a populaţiei" şi "formatiunea de evidenta a populaţiei" se înlocuiesc cu denumirea "formatiunea de evidenta informatizata a persoanei".


  Articolul 6

  Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  ----------