ORDIN nr. 1.464 din 13 iulie 2016
pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.496/ID din 8 iulie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  După articolul 5 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - (1) În scopul eficientizării funcţionalităţilor sistemului informaţional integrat SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate testa prin intermediul publicului componentele (aplicaţii, module, module simplificate) acesteia pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.
  (2) Modalitatea de testare se va realiza prin postarea componentelor sistemului informaţional integrat SUMAL pe siteul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi de pe Google play."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Bucureşti, 13 iulie 2016.
  Nr. 1.464.
  -----