LEGE nr. 202 din 27 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  "h) consumator - astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În vederea combaterii şi stopării publicităţii înşelătoare şi a respectării dispoziţiilor privind publicitatea comparativă, comercianţii, astfel cum sunt definiţi la art. 3 lit. d), precum şi asociaţiile şi organizaţiile care au un interes legitim pot să sesizeze Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Consiliul Naţional al Audiovizualului.
  (2) În vederea respectării dispoziţiilor privind publicitatea comparativă, consumatorii, astfel cum sunt definiţi la art. 3 lit. h), pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
  (3) La sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Finanţelor Publice, prin reprezentanţii săi, constată încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 10.
  (4) La sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) sau din oficiu, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţii săi, constată încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 şi aplică sancţiunile corespunzătoare."
  3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Sesizarea adresată Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor poate fi îndreptată:
  a) împotriva unuia sau a mai multor comercianţi din acelaşi sector economic;
  b) împotriva responsabilului de cod, în cazul în care respectivul cod încurajează nerespectarea dispoziţiilor legale în materie."
  4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) La sesizarea comercianţilor ori a consumatorilor, a asociaţiilor şi a organizaţiilor care au interes legitim sau din oficiu, Ministerul Finanţelor Publice ori, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţii săi, va solicita comerciantului care îşi face publicitate să furnizeze toate dovezile necesare privind exactitatea afirmaţiilor, a indicaţiilor ori a prezentărilor din anunţul publicitar.
  (2) Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor solicită comercianţilor care îşi fac publicitate dovezi potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), luând în considerare interesele legitime ale acestor comercianţi, precum şi cele ale comercianţilor ori ale consumatorilor prejudiciaţi, după caz.
  (3) Comerciantul care îşi face publicitate este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la termenele şi în forma stabilite de acestea, toate documentele, datele şi informaţiile care să probeze exactitatea afirmaţiilor conţinute în anunţul publicitar.
  (4) În cazul publicităţii comparative, comerciantul care îşi face publicitate este obligat să prezinte, cu celeritate, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor dovezile, documentele, datele şi informaţiile prevăzute în prezentul articol.
  (5) În cazul în care dovezile solicitate nu sunt prezentate de comerciant ori prezentarea dovezilor se face de către acesta după expirarea termenului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori dacă aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente, afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor fi considerate inexacte."
  5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."
  6. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În cazul în care se constată încălcarea de către comerciantul care îşi face publicitate a dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6, ţinând cont de toate interesele implicate în cauză şi, în special, de interesul public, Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 10 alin. (1), următoarele măsuri complementar:"
  7. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) În vederea eliminării efectelor de durată ale publicităţii înşelătoare sau ale publicităţii comparative ilegale a cărei încetare, respectiv interzicere, a fost dispusă printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, care nu a fost contestat, ori printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus o astfel de măsură, Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţi împuterniciţi, va solicita comerciantului în cauză:"
  8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."
  9. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice ori, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor dispun, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. a), încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale, vor comunică de îndată măsura respectivă Consiliului Naţional al Audiovizualului.
  ......................................................................
  (4) În situaţia în care Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că o comunicaţie comercială audiovizuală conţine elementele unei publicităţi înşelătoare ori comparative ilegale, acesta va sesiza Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor."
  10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) În cazul în care se constată că faptele reclamate nu constituie publicitate înşelătoare sau, după caz, publicitate comparativă ilegală, Ministerul Finanţelor Publice ori, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va emite decizie motivată de respingere a sesizării."
  11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Dreptul comercianţilor de a sesiza faptele prevăzute la art. 4 şi 6 se prescrie în termen de 3 luni de la data la care persoanele, asociaţiile sau organizaţiile care au un interes legitim, potrivit prevederilor prezentei legi, au luat cunoştinţă de anunţul publicitar, dar nu mai târziu de 6 luni de la data apariţiei acestuia.
  (2) Dreptul consumatorilor de a sesiza faptele prevăzute la art. 6 se prescrie potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  12. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Consiliul Naţional al Audiovizualului pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare, prevăzute la alin. (1), formularea unui punct de vedere de specialitate."


  Articolul II

  Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 27 iunie 2013.
  Nr. 202.
  _______