HOTĂRÂRE nr. 448 din 29 iulie 1994
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994  În temeiul art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigura aplicarea unitară a legislaţiei muncii şi protecţiei sociale şi coordonează activităţile privind munca şi protecţia socială.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative cu privire la domeniile sale de activitate.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are dreptul sa ceara, iar agenţii economici şi unităţile din sectorul public au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării modului în care se aplică legislaţia muncii şi protecţiei sociale.


  Articolul 3

  În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are, în principal, următoarele atribuţii:
  În domeniul forţei de muncă şi somajului:
  (1) evaluează resursele şi necesităţile de muncă ale societăţii şi elaborează programe de ocupare a forţei de muncă;
  (2) organizează activităţi de formare, integrare şi reintegrare socioprofesionala;
  (3) realizează măsuri active de protecţie socială a şomerilor;
  (4) administrează bugetul fondului de şomaj.
  În domeniul protecţiei sociale:
  (1) aplica legislaţia în domeniul asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori; elaborează metodologia şi realizează îndrumarea în domeniul asigurărilor sociale;
  (2) administrează bugetele asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori; realizează controlul veniturilor asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori;
  (3) organizează, coordonează şi urmăreşte activităţile de asistenţa socială pentru sprijinirea familiilor şi categoriilor de populaţie defavorizate;
  (4) organizează sistemul de trimitere la tratament balnear şi odihnă pentru pensionari şi salariaţi din sistemul bugetar.
  În domeniul salarial:
  (1) propune strategii şi măsuri cu privire la salarizarea în regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
  (2) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu;
  (3) colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în acest domeniu.
  În domeniul protecţiei muncii:
  (1) elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind protecţia muncii;
  (2) autorizează, din punct de vedere al protecţiei muncii, agenţii economici, certifica echipamentele tehnice, avizează echipamentele individuale de protecţie; elaborează şi urmăreşte aplicarea actelor normative privind încadrarea în grupe de muncă;
  (3) realizează controlul privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în acest domeniu.
  În domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale:
  (1) coordonează şi asigura perfecţionarea legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale; avizează proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementări în domeniul muncii şi protecţiei sociale;
  (2) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind încheierea, înregistrarea şi derularea contractelor şi conflictelor colective de muncă;
  (3) organizează evidenta muncii prestate de salariaţii agenţilor economici cu capital privat, ai societăţilor şi organizaţiilor nonprofit, precum şi ai persoanelor fizice care folosesc personal salariat.
  Alte domenii de activitate:
  (1) propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reforma în domeniul muncii şi protecţiei sociale;
  (2) elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic pentru munca şi protecţie socială;
  (3) elaborează şi aplica criterii metodologice privind gestiunea personalului în sectorul bugetar;
  (4) analizează şi avizează actele normative elaborate în domeniul organizării şi gestiunii personalului din sectorul bugetar;
  (5) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Internaţionala a Muncii;
  (6) colaborează şi cooperează cu organisme naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, în probleme privind munca şi protecţia socială.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, oficii, servicii şi birouri.
  (3) Numărul maxim de posturi, finanţate de la bugetul de stat, pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este de 411, exclusiv demnitarii.
  (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale compartimentelor din structura ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.


  Articolul 5

  (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţie Sociale se exercită de către ministru.
  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministru reprezintă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în relaţiile interne şi internaţionale.
  (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul muncii şi protecţiei sociale poate emite ordine şi instrucţiuni.
  (4) În cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează colegiul ministerului ca organ consultativ; componenta colegiului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.


  Articolul 6

  (1) În subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Înfiinţarea unităţilor cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se face în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
  (3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale instituţiilor publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.


  Articolul 7

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi pentru unităţile subordonate, care se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga hotărârile Guvernului nr. 793/1992, nr. 254/1993 şi nr. 686/1993,privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  Număr maxim de posturi : 411
  (exclusiv demnitarii)
                               ┌───────────┐
                               │ MINISTRU │
                               └──────┬────┘
                                      │ ┌─────────────────────────────────┐
              ┌──────────────────┐ │ │Directia generală de informatica,│
              │ Consilieri ├────┼────┤strategie şi reforma în domeniul │
              └──────────────────┘ │ │ muncii şi protectiei sociale │
                                      │ └─────────────────────────────────┘
             ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────┐
             │ Controlul ministrului├─┼─────┤Directia de relatii cu publicul│
             └──────────────────────┘ │ └───────────────────────────────┘
                                      │ ┌────────────────────────────┐
                                      ├─────┤Control financiar propriu*1)│
                                      │ └────────────────────────────┘
                                      │
         ┌───────────┬─────────┬──────┴────────────┬─────────────────┐
         │ │ │ │ │
  ┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐
  │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│
  └───────┬────────┘ │ └────────┬───────┘ └─────────┬──────┘ └───────┬────────┘
          │          │          │                   │                │
     ┌────┼──────┐ │ ┌───┬──┼───┬──┐ ┌────┬┴─┬──┐ ┌───┼────┐
   ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴─┐┌┴─┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌─┴─┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐ │
   │A │ │B │ │ C ││D ││E│ │F││G│ │H││I│ │ J │ │K││L││M│ │N ││O │┌─┴─┐
   └┬─┘ └──┘ └─┬─┘└──┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┬─┘ └─┘└─┘└─┘ └──┘└──┘│ P │
    ├a1 ├c1 ├j1   └───┘
    ├a2 └c2 └j2
    └a3


      LEGENDA
      -------
      A - Direcţia generală forta de muncă şi şomaj
      a1 - Direcţia ocupare forta de muncă
      a2 - Direcţia de formare şi integrare profesională
      a3 - Direcţia administrării fondului de şomaj

      B - Corp control fond şomaj
      C - Direcţia generală de legislaţia muncii
      c1 - Direcţia de legislaţie a muncii şi contencios
      c2 - Direcţia camerelor de muncă

      D - Direcţia relaţii internaţionale

      E - Direcţia generală de asigurări sociale şi pensii de stat
      F - Direcţia generală de pensii, asigurări sociale şi tratament
          balnear pentru agricultori
      G - Direcţia bugetului asigurărilor sociale
      H - Direcţia de metodologie, îndrumare şi controlul încasării
          contribuţiilor de asigurări sociale
      I - Direcţia generală asistenţa socială şi politici familiale
      J - Direcţia generală politica salariala
      j1 - Direcţia politica salariala la regii autonome şi societăţi comerciale
      j2 - Direcţia pentru salarizarea personalului din sectorul bugetar
      K - Direcţia pentru concertarea partenerilor sociali în domeniul salarizarii
      L - Direcţia resurse umane şi gestiune de personal în sectorul bugetar
      M - Direcţia generală economică financiară
      N - Inspecţia de stat pentru protecţia muncii^2)
      O - Direcţia de stat pentru metodologie, norme standarde şi indicatori
          de protecţie a muncii
      P - Direcţia autorizare agenţi economici, certificare echipamente
          tehnice, avizare echipamente individuale de protecţie şi grupe
          de muncă
  -----------
    ^1) Se organizează la nivel de direcţie.
    ^2) Se organizează la nivel de direcţie generală.  Anexa 2


                               UNITĂŢILE
      care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

     I. Unităţi finanţate de la bugetul de stat
      1. Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate (4.080 posturi)^1)
      2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii (466 posturi)
      3. Unităţile de asistenţa socială (47 posturi)
      4. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (388 posturi)^2)
      5. Oficiul Muncii (20 posturi).

      II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare
      1. Institutul Roman de Management
      2. Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
      3. Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.
      4. Revista de protecţie a muncii "Obiectiv".

      III. Unităţi şi activităţi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat
      1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor (215 posturi)
      2. Corp Control Asigurări Sociale (160 posturi, din care 10 posturi în cadrul ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 150 posturi în cadrul direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti).
  ------------
      ^1) La aceasta se adauga, conform reglementărilor în domeniu, un număr de 1650 posturi finanţate din fondul de şomaj.
      ^2) În anul 1994 funcţionează cu un număr maxim de 380 posturi, potrivit Legii nr. 36/1994.
                         --------------