ORDIN nr. 6.072 din 31 august 2023privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 1 septembrie 2023
  Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.(4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (5) În situații justificate, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ministrul educației emite instrucțiuni.


  Articolul 2
  (1) Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului național, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației. (2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației.


  Articolul 3

  Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 4

  Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 174, art. 177 și art. 185 privind examenul național de licențiere în cariera didactică, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I din Legea nr. 198/2023 se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 5

  Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 6

  Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelență olimpică I și II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024.


  Articolul 7

  Metodologia de reorganizare a claselor de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024.


  Articolul 8
  (1) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 261 din Legea nr. 199/2023, instituțiile de învățământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispozițiile acestei legi.(2) Procedurile desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile și după data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 9
  (1) Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 31 august 2023.
  Nr. 6.072.

  Anexa nr. 1

  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023


  Nr.
  crt.

  Denumirea actului normativ

  Termen

  1

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar

  1.09.2024

  2

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu ale IȘE

  31.03.2024

  3

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare

  31.03.2024

  4

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru oferirea de facilități angajatorilor care înființează unități de învățământ preuniversitar pentru a oferi servicii de educație timpurie, destinate cu precădere copiilor propriilor angajați

  31.12.2024

  5

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

  2.04.2024

  6

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și regulamentului de funcționare ale ARACIIP și ale birourilor județene/biroului municipiului București ale/al ARACIIP

  15.05.2025

  7

  Hotărâre de Guvern privind tarifele percepute de ARACIIP

  1.08.2025

  8

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de funcționare, utilizare și aprobare a formatului Cardului național de elev

  1.08.2025

  9

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea stimulentelor financiare pentru cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ din zonele de investiții prioritare în educație

  31.08.2024

  10

  Hotărâre de Guvern privind structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Centrului Național pentru Educație Incluzivă

  30.06.2025

  11

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii

  1.10.2024

  12

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport

  1.10.2024

  13

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar

  15.08.2024

  14

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național de combatere a violenței școlare

  31.03.2024

  15

  Hotărâre de Guvern privind condițiile financiare aplicabile și forma de angajare a persoanelor selectate pentru a activa în unități de învățământ din străinătate pentru predarea limbii române

  2.05.2025

  16

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea condițiilor de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare

  1.08.2024

  17

  Hotărâre de Guvern privind condițiile de finanțare a beneficiarilor de burse pentru românii de pretutindeni

  1.08.2024

  18

  Hotărâre de Guvern privind Registrul național al calificărilor

  2.04.2024

  19

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a statutului și rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației pe tot parcursul vieții

  5.01.2025

  20

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționarea centrelor de formare continuă în limbile minorităților naționale

  2.04.2024

  21

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea setului de standarde de calitate pentru programele de formare inițială

  1.08.2024

  22

  Hotărâre de Guvern privind desfășurarea practicii pedagogice

  1.08.2024

  23

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor

  1.04.2025

  24

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor, a competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, a taberelor de profil, a simpozioanelor și a altor activități specifice, cuantumul stimulentelor financiare acordate profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților

  1.08.2024

  25

  Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului integrat de management al școlarității

  1.08.2025

  26

  Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare

  1.11.2024

  27

  Hotărâre de Guvern privind standardul informatic minim pentru dezvoltarea platformelor strategice educaționale

  30.05.2024

  28

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale pentru digitalizarea educației și dezvoltarea competențelor digitale în rândul comunității educaționale

  30.09.2024

  29

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „O carte pentru fiecare“

  30.12.2024

  30

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „Vouchere culturale pentru elevi“

  1.09.2024

  31

  Hotărâre de Guvern privind Strategia națională pentru susținerea părinților

  30.03.2024

  32

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual

  2.04.2024

  33

  Hotărâre de Guvern privind finanțarea investițiilor specifice în agricultură și silvicultură desfășurate în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol și silvic

  1.08.2024

  34

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de calitate pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

  1.09.2025

  35

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea taxelor pentru elevii care se prezintă la examenul național de bacalaureat după cele 3 susțineri gratuite

  1.08.2025

  36

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ din învățământul preuniversitar

  1.09.2025

  37

  Ordin al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea listei școlilor incluse în PNMS

  15.02.2024

  38

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea indicatorilor de eficiență și impact ai PNMS

  1.04.2024

  39

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal

  31.03.2024

  40

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal vocațional teologic

  31.03.2024

  41

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul liceal vocațional teologic

  30.08.2024

  42

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar

  31.03.2024

  43

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară pentru învățământul liceal

  30.08.2024

  44

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate

  30.08.2024

  45

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și standardelor naționale de evaluare

  30.08.2024

  46

  Ordin al ministrului educației privind reperele de adaptare curriculară în funcție de nivelul de sprijin

  30.08.2024

  47

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul special

  31.03.2024

  48

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special

  30.08.2024

  49

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor de asistență psihopedagogică pentru elevii din cadrul învățământului special și special integrat

  30.08.2024

  50

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru învățământul special

  31.08.2025

  51

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul“

  30.08.2024

  52

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“

  30.08.2024

  53

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“

  31.03.2025

  54

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională „Istoria, robia și deportarea romilor“

  31.08.2024

  55

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina opțională „Istoria, robia și deportarea romilor“

  31.03.2025

  56

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea și asigurarea manualelor școlare alternative și altor auxiliare didactice

  3.06.2024

  57

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea condițiilor de egalizare de șanse, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate

  1.09.2025

  58

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Planului anual de cercetare - Institutul de Științe ale Educației

  2.12.2024

  59

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru studiul disciplinelor de specialitate pe clase, grupe sau individual în cadrul învățământului de artă și sportiv

  2.04.2024

  60

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea calificărilor în cadrul CDEOȘ

  31.08.2024

  61

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru proiectarea și aprobarea CDEOȘ pentru filiera tehnologică

  31.08.2024

  62

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru predarea disciplinei Religie

  31.12.2024

  63

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea tarifelor pentru plata colaboratorilor CNCE și IȘE

  31.03.2024

  64

  Ordin al ministrului educației privind regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiile de învățământ

  2.04.2024

  65

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de emitere a documentelor școlare

  2.04.2024

  66

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de monitorizare și prevenire a segregării școlare, respectiv intervenție în situații de segregare școlară

  30.04.2024

  67

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programului „Școala după școală“

  2.05.2024

  68

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea activităților propuse în cadrul programului „Învățare remedială“

  2.05.2024

  69

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea programului „Învățare remedială“

  2.05.2024

  70

  Ordin privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

  2.05.2024

  71

  Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie

  2.05.2024

  72

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor

  2.05.2024

  73

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Statutului elevului

  2.05.2024

  74

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot

  2.05.2024

  75

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar

  1.09.2024

  76

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a statutului de școală verde

  30.06.2024

  77

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului „Școala Europeană“

  1.09.2024

  78

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Consiliului ARACIIP

  31.08.2025

  79

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului privind ocuparea funcției de director al BJ-ARACIIP

  30.06.2025

  80

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIIP

  30.06.2025

  81

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a DJIP/DMBIP

  30.05.2025

  82

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor pentru carieră didactică

  30.06.2025

  83

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Inspecție Școlară

  30.06.2025

  84

  Ordin al ministrului educației privind înființarea BJ-ARACIIP

  30.05.2025

  85

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din DJIP/DMBIP

  30.06.2025

  86

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de conducere de director birou județean al ARACIIP, respectiv a funcțiilor de conducere de director din cadrul CCD

  30.06.2025

  87

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității manageriale desfășurate de personalul de conducere, îndrumare și control

  31.08.2025

  88

  Ordin al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar

  1.09.2024

  89

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru acordarea premiului pentru activitate suplimentară (2%)

  30.06.2025

  90

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor de evaluare a activității profesionale a personalului didactic de predare în baza rezultatelor evaluărilor sumative standardizate

  31.08.2026

  91

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de obținere a titlului de profesor emerit

  31.12.2024

  92

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit

  2.04.2024

  93

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Programului național de stimulare a excelenței didactice

  2.06.2024

  94

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar

  31.08.2024

  95

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru cartografierea și identificarea zonelor de investiții prioritare în educație

  2.07.2024

  96

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea unităților de învățământ aflate în zone defavorizate sau izolate pentru acordarea primei de instalare

  15.07.2024

  97

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea, funcționarea și rolurile consiliilor de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație

  31.07.2024

  98

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a educației incluzive în domeniul învățământului special și special integrat

  31.12.2024

  99

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor privind asigurarea bazei materiale necesare pentru integrarea copiilor cu CES în unitățile de învățământ preuniversitar

  31.01.2025

  100

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor pentru realizarea camerelor resursă pentru suport educațional și psihopedagogic

  31.12.2024

  101

  Ordin al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie

  31.12.2024

  102

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de desfășurare a stagiului atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială

  1.10.2024

  103

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de acces și participare pe piața forței de muncă și/sau în învățământul superior a beneficiarilor primari cu CES

  30.12.2024

  104

  Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind înființarea, organizarea și funcționarea școlilor din spital și a metodologiei de organizare și funcționare a școlarizării la domiciliu și în spital

  30.12.2024

  105

  Ordin al ministrului educației și al ministrului justiției privind desfășurarea activităților de instruire școlară în penitenciare, centre educative și centre de detenție

  1.09.2024

  106

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților componente ale Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar

  31.08.2024

  107

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video

  31.08.2024

  108

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire și gestionare a suspiciunilor de rele tratamente aplicate minorilor

  31.08.2024

  109

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea în registrul special al unităților de învățământ de tip școală românească în afara granițelor țării

  30.09.2024

  110

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programelor de limbă, cultură și civilizație românească ca parte a învățământului antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal

  30.09.2024

  111

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind acordarea burselor pentru românii de pretutindeni

  30.08.2024

  112

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind condițiile de școlarizare a bursierilor români de pretutindeni

  30.08.2024

  113

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltarea în Cariera Didactică

  30.05.2025

  114

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale și a profilului profesional al personalului didactic din învățământul preuniversitar

  31.05.2024

  115

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice sistemului de învățământ preuniversitar

  30.04.2024

  116

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea reperelor curriculare și calificărilor de formare inițială în specialitate a personalului didactic

  30.04.2025

  117

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități de aplicație

  2.05.2024

  118

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de selecție a membrilor Corpului de mentorat și licențiere în cariera didactică

  30.04.2025

  119

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare a învățământului preuniversitar pedagogic

  1.08.2024

  120

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei prin care se stabilește tipul programelor pentru dezvoltare în cariera didactică, asigurarea calității programelor și sistemul de acumulare a creditelor

  30.04.2024

  121

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planului național de formare continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar

  30.04.2024

  122

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală

  1.08.2024

  123

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a rezultatelor învățării programelor de formare continuă pentru personalul didactic și procedura-cadru de finanțare

  31.12.2024

  124

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea formatului portofoliului educațional și modalitatea de funcționare a acestuia

  31.08.2025

  125

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înregistrarea și monitorizarea portofoliilor profesionale și a programelor de formare profesională ale cadrelor didactice

  31.08.2025

  126

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (este și în LIS)

  30.04.2024

  127

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CJRAE/CMBRAE

  2.04.2024

  128

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind procedura și criteriile de selecție a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului și adolescentului: sănătate, consiliere/evaluare/terapie psihologică și asistență socială

  30.08.2024

  129

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru realizarea raportului descriptiv de evaluare referitor la dezvoltarea fizică și la formarea competențelor cognitive și socioemoționale ale copilului

  1.04.2024

  130

  Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea listei bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice

  30.04.2025

  131

  Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind constituirea comisiei de expertiza capacității de muncă în domeniul educației pentru aprobarea situațiilor de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală

  30.04.2025

  132

  Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și examinarea periodică a stării de sănătate a beneficiarilor primari

  1.09.2024

  133

  Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare

  7.07.2024

  134

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de înscriere, evaluare și aprobare a proiectelor de educație extrașcolară organizate la nivel național și internațional

  1.09.2024

  135

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului proiectelor de educație extrașcolară

  1.03.2024

  136

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și a condițiilor de participare a cadrelor didactice la organizarea și funcționarea cluburilor și cercurilor ȘTIAM

  1.04.2025

  137

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a stimulentelor financiare sau de altă natură, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru elevii care participă la acțiuni de voluntariat

  1.09.2025

  138

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului public pentru directorii unităților destinate activităților extrașcolare

  4.02.2025

  139

  Ordin al ministrului educației privind unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior și unitățile de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ

  15.11.2024

  140

  Ordin al ministrului educației privind omologarea mijloacelor de învățământ

  15.11.2024

  141

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea unităților de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ

  15.11.2024

  142

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național de recrutare pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ

  4.02.2025

  143

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei platformelor educaționale digitale și a metodologiilor privind gestionarea bazelor de date aferente

  2.05.2024

  144

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea, înființarea, organizarea, funcționarea, planul de migrare și interconectare, precum și calendarul operaționalizării catalogului electronic

  1.03.2024

  145

  Ordin al ministrului educației privind operaționalizarea mecanismului de monitorizare a nivelului de maturitate digitală pentru învățământul preuniversitar

  1.08.2025

  146

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare

  17.03.2024

  147

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

  17.03.2024

  148

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie

  1.03.2024

  149

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru aprobarea alternativelor educaționale

  1.06.2024

  150

  Ordin al ministrului educației privind organizarea nivelurilor de învățământ pentru alternativele educaționale

  1.06.2024

  151

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal

  1.09.2025

  152

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la liceu

  1.03.2024

  153

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea programului educațional „A doua șansă“

  31.12.2024

  154

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind constituirea, organizarea concursului de selecție și funcționarea corpului managerilor educaționali

  4.02.2025

  155

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea avizelor pentru exercitarea profesiei

  30.04.2025

  156

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea codului-cadru de etică profesională

  30.08.2024

  157

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de studii, vechime și competențe pentru funcțiile didactice auxiliare de informatician, analist programator și tehnician

  30.08.2024

  158

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice

  30.08.2024

  159

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reducerea normei didactice cadrelor didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învățământ

  15.11.2024

  160

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea degrevării totale sau parțiale pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control

  15.11.2024

  161

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere: teoretică, vocațională sau tehnologică

  30.08.2024

  162

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurilor de elaborare a avizelor de schimbare a destinației bazei materiale și a terenului unităților de învățământ preuniversitar

  2.04.2024

  163

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru limbă de predare

  15.11.2024

  164

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea bibliotecilor școlare, inclusiv cele virtuale

  31.08.2024

  165

  Ordin al ministrului educației și al ministrului apărării naționale privind conducerea, îndrumarea și controlul activităților specifice procesului educațional în cadrul unităților de învățământ liceal militar

  31.08.2025

  166

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență redusă

  14.04.2024

  167

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea distincțiilor și premiilor

  30.05.2024

  168

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei de filiere/profiluri/specializări/calificări pentru care absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării

  1.09.2025

  169

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale

  1.08.2025

  170

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București pentru Excelență

  30.06.2024

  171

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Excelență

  31.06.2024

  172

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru învățământ preuniversitar

  30.05.2025

  173

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal vocațional teologic

  2.05.2024

  174

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Grupului Național pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

  25.01.2025

  175

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei pentru Tranziția către Învățământul Dual

  25.01.2025

  176

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal

  1.09.2025

  177

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă

  14.04.2024

  178

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea consorțiilor școlare

  30.08.2024

  179

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate de părțile implicate în fiecare consorțiu de învățământ dual

  2.05.2024

  180

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul liceal tehnologic

  25.01.2025

  181

  Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal tehnologic dual, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării

  28.05.2024

  182

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor de pregătire profesională

  1.09.2025

  183

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de echivalare a activității de instruire practică desfășurată la operatorul economic

  17.12.2024

  184

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea de clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între unități de învățământ și operatori economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interinstituționale

  30.04.2025

  185

  Ordin al ministrului educației pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind activitățile de tutorat din cadrul programelor de învățământ tehnologic dual

  10.10.2024

  186

  Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării

  2.04.2024

  187

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare, desfășurare și stabilire a calendarului pentru examenul de certificare de nivel 3 și 4

  28.05.2024

  188

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

  30.05.2024

  189

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent silvic

  30.05.2024

  190

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind avizarea organizațiilor furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat

  1.06.2025

  191

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de inspecție școlară generală, tematică și inspecția de specialitate a unităților de învățământ preuniversitar

  1.09.2025

  192

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de experți externi pentru monitorizare și control

  1.09.2025

  193

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru autorizarea privind funcționarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de educație extrașcolară

  1.09.2025

  194

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația specială

  1.09.2025

  195

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de emitere a acordului ARACIIP privind reprofilarea și înființarea de noi cercuri, discipline sau ramuri sportive în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare

  1.09.2025

  196

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea procedurii de acordare a avizului ARACIIP pentru înființarea de specializări în cadrul profilurilor autorizate

  1.09.2025

  197

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute de elevii care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației

  21.11.2024

  198

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru susținerea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

  1.04.2024

  199

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei disciplinelor la examenul național de bacalaureat

  1.08.2025

  200

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a examenului de bacalaureat

  1.08.2025

  201

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de admitere

  1.08.2026

  202

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea evaluării naționale

  1.08.2026

  203

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului național de licențiere în cariera didactică

  1.08.2027

  204

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea gradelor didactice

  1.08.2027

  (la 13-02-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 februarie 2024 )


  Anexa nr. 2

  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023


  Nr.
  crt.

  Denumirea actului normativ

  Termen

  1

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, atribuțiile specifice, numărul de posturi pentru Autoritatea Națională pentru Calificări

  2.04.2024

  2

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de funcționare ale CNRID

  1.08.2024

  3

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Limbii Române

  1.08.2024

  4

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea formatului și conținutului cadrului național al calificărilor

  2.04.2024

  5

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea titlurilor și calificărilor universitare

  2.04.2024

  6

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară

  2.04.2024

  7

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

  2.04.2024

  8

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea tipurilor de conținut și formatul actelor de studii, precum și al suplimentului la diplomă

  15.03.2024

  9

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind elementele și procesele de evaluare externă și de auditare

  15.03.2024

  10

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele și indicatorii specifici pentru fiecare proces de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior

  2.04.2024

  11

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea tarifelor de autorizare, de acreditare și de menținere a acreditării pentru organizațiile furnizoare de educație/instituțiile de învățământ superior și pentru programe și domenii de studii

  2.04.2024

  12

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea burselor și stagiilor pentru școlarizarea studenților români de pretutindeni și a studenților străini

  2.04.2024

  13

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior

  2.04.2024

  14

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania“

  2.04.2024

  15

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar

  2.04.2024

  16

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Sprijinire a Învățării Științelor Exacte, a Ingineriei și Matematicii

  2.04.2024

  17

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță

  2.04.2024

  18

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor

  2.04.2024

  19

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind corespondența nivelurilor de calificare și titlurile ocupațiilor din COR

  2.04.2024

  20

  Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior (PNRUIS)

  1.09.2024

  21

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)

  1.09.2024

  22

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea eficienței manageriale, a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața muncii

  1.09.2024

  23

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului superior dual (ciclul scurt, I, II și III, doctorat profesional)

  2.04.2024

  24

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților

  2.04.2024

  25

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

  1.03.2024

  26

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de consiliere din instituțiile de învățământ superior

  1.03.2024

  27

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea învățământului superior dual

  2.04.2024

  28

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de confirmare a deciziei agenției de evaluare a calității înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior

  1.03.2024

  29

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru organizarea de programe de studii integrate finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă

  15.03.2024

  30

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea listei dublelor specializări

  15.03.2024

  31

  Ordin al ministrului educației privind organizarea practicii pedagogice din cadrul programelor de studii universitare de masterat didactic

  15.03.2024

  32

  Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru acordarea asistenței medicale, stomatologice și psihologice gratuite studenților

  2.04.2024

  33

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii pentru virarea către Ministerul Educației a 5% din încasările în valută

  1.03.2024

  34

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de recunoaștere automată a diplomelor și certificatelor obținute în instituții de învățământ superior din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

  15.03.2024

  35

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

  15.03.2024

  36

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru recunoașterea și echivalarea, precum și recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate

  2.04.2024

  37

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea și înregistrarea programelor de studii în Registrul Național al Calificărilor

  2.04.2024

  38

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea specializărilor pentru care se organizează licență didactică cu dublă specializare

  15.03.2024

  39

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții

  15.03.2024

  40

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor privind aprobarea metodologiei pentru scutirea plății impozitului pe venitul din salarii personalului desemnat de operatorul economic

  2.05.2024

  41

  Ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea condițiilor specifice pentru persoanele care sunt îndrumători de practică și tutori

  2.05.2024

  42

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind actele de studii și documentele universitare emise de instituțiile de învățământ superior

  2.04.2024

  43

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale pentru obținerea atestatului de abilitare

  2.04.2024

  44

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor

  2.04.2024

  45

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanțare de bază, într-un procent de maximum 10%, pentru cheltuieli de investiții

  15.03.2024

  46

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare burse și stagii de specializare a românilor de pretutindeni

  2.04.2024

  47

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

  2.04.2024

  48

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ de prestigiu

  15.03.2024

  49

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea cercetării științifice universitare

  2.04.2024

  50

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru alocare de resurse financiare consorțiilor sau instituțiilor de învățământ superior fuzionate

  2.04.2024

  51

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat

  2.04.2024

  52

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru mobilitatea academică

  2.04.2024

  53

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR/RUNIDAS

  2.04.2024

  54

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități

  2.04.2024

  55

  Ordin al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare a burselor pentru stagii de formare profesională a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română în unități de învățământ sau instituții de învățământ superior din străinătate

  2.04.2024

  56

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini

  15.04.2024

  57

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru închirierea bunurilor mobile și imobile din proprietatea privată a statului

  2.04.2024

  58

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară

  2.04.2024

  59

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea microcertificărilor

  2.04.2024

  60

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modelele de certificate utilizate, interoperabilitatea registrelor și fluiditatea schimbului de date

  2.05.2024

  61

  Ordin al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile CNC, actele de studii sau calificare eliberate, tipul de programe de educație și formare profesională prin care pot fi dobândite niveluri de calificare, niveluri de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiilor de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

  15.04.2024

  62

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați sau în centre de evaluare a competențelor autorizate/acreditate și/sau în cadrul altor entități cu rol echivalent din afara României

  15.04.2024

  63

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru identificarea, descrierea, evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale

  2.04.2024

  64

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea competențelor dobândite de tineri și adulți, în contexte nonformale și informale, în cadrul centrelor de evaluare

  2.04.2024

  65

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și condițiilor de încadrare ale personalului ANC

  2.04.2024

  66

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului consultativ la nivelul ANC

  2.04.2024

  67

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de elaborare și actualizare a calificărilor profesionale

  2.04.2024

  68

  Ordin al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea, validarea, aprobarea și gestionarea standardelor ocupaționale și de calificare

  2.04.2024

  69

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi

  2.04.2024

  70

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală

  2.04.2024

  71

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor pentru acordarea certificatului de competențe transversale

  2.04.2024

  72

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior

  1.03.2024

  73

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru conferirea de plachete și diplome aniversare

  2.04.2024

  74

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea standardelor minime privind organizarea activităților de evaluare continuă și evaluare sumativă

  15.04.2024

  75

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Comitetului de selecție pentru comisiile de specialitate CNATDCU

  1.06.2024

  76

  Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNATDCU

  15.07.2024

  77

  Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNEMU

  15.07.2024

  78

  Ordin al ministrului educației privind constituirea și organizarea secretariatului tehnic al comisiilor naționale

  15.07.2024

  79

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNEMU

  15.07.2024

  80

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNSPIS

  15.07.2024

  81

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNBU

  15.07.2024

  82

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNATDCU

  15.07.2024

  83

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU

  1.08.2024

  84

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNEMU

  1.08.2024

  85

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNSPIS

  1.08.2024

  86

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNBU

  1.08.2024

  87

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea nomenclatorului tipurilor de documente cuprinse în RUNIDAS

  1.09.2024

  88

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru organizarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive

  2.05.2024

  89

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de educație timpurie

  30.04.2024

  90

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de pedagogie a învățământului primar

  30.04.2024

  91

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare

  30.04.2024

  92

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat didactic

  30.04.2024

  93

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat de psihopedagogie specială

  30.04.2024

  94

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat de consiliere școlară și de carieră

  30.04.2024

  95

  Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor de formare psihopedagogică

  30.04.2024

  (la 13-02-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 februarie 2024 )

  -----