ORDIN nr. 1.503 din 18 decembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 28 decembrie 2017
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.748/CB din 14.11.2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu,
  ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

  București, 18 decembrie 2017.
  Nr. 1.503.

  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 578/2006)
  METODOLOGIE
  de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu


  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1

  Prezenta metodologie stabilește modul de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le declare și să le plătească la Fondul pentru mediu.


  Articolul 2

  Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice și persoane juridice, care datorează contribuții, taxe, penalități și alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Evidența cantitativă și valorică a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor referitoare la activitatea desfășurată se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentele relevante pentru stabilirea cantităților și valorilor ce constituie baza de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 4
  (1) La stabilirea contribuțiilor, taxelor, penalităților, precum și a altor sume prevăzute la art. 2, reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității, dacă aceste tranzacții/activități sunt relevante pentru stabilirea creanțelor fiscale privitoare la sumele ce se constituie ca venit la bugetul Fondului pentru mediu.(2) Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor și acumulatorilor se stabilește pe baza informațiilor cuprinse în următoarele documente: facturi și anexele la acestea, avize de însoțire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fișe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de câte ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.(3) Reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control sunt obligați să motiveze decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției ce face obiectul neluării în considerare/ reîncadrării, precum și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.


  Articolul 5

  Semnificația termenilor și expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie.


  Articolul 6
  (1) Programul informatic de asistență privind completarea formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“, elaborat și pus la dispoziția contribuabililor/ plătitorilor în mod gratuit de către Administrația Fondului pentru Mediu, conține module pentru calculul contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contribuabilii/plătitorii au obligația de a furniza informațiile suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare a deșeurilor cuprinse în „Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu“.(3) Programul informatic de asistență poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web al Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro


  Capitolul II Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 7
  (1) Sunt obligați la plata contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice.(2) Sunt exceptate de la plata contribuției de 3% veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sistemul de apărare.


  Articolul 8
  (1) Obligația de a calcula, de a reține prin stopaj la sursă, de a declara și de a vira la Fondul pentru mediu contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase revine operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați potrivit legislației în vigoare, inclusiv comercianți de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, înregistrați potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.(2) În categoria operatorilor economici colectori și/sau valorificatori se includ și comercianții de deșeuri care intră fizic în posesia acestora, autorizați conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul vânzării de deșeuri metalice feroase și neferoase printr-un contract de intermediere cu un broker înregistrat în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația prevăzută la alin. (1) revine operatorului economic valorificator care achiziționează respectivele deșeuri.


  Articolul 9

  Operatorii economici prevăzuți la art. 8 au obligația de a declara și vira contribuția de 3% la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.


  Articolul 10

  Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici prevăzuți la art. 8 se face de către generatorii deșeurilor, persoane juridice prevăzute la art. 7 alin. (1), pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 3% și cu reținerea acesteia de către cumpărător.


  Articolul 11

  Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici prevăzuți la art. 8 se face de către generatorii deșeurilor, persoane fizice prevăzute la art. 7 alin. (1), pe bază de borderou de achiziție/factură/adeverință de primire și plată, cu reținerea contribuției de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deșeuri.


  Articolul 12

  În cazul în care veniturile din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase sunt realizate de către generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector și/sau de valorificatori autorizat în condițiile legii, inclusiv comercianții de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici prevăzuți la art. 8, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.


  Articolul 13
  (1) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor care devin deținători de deșeuri metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, au obligația de a plăti contribuția de 3% la Fondul pentru mediu.(2) Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.


  Capitolul III Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 14
  (1) Operatorii economici deținători de surse staționare, a căror utilizare afectează factorii de mediu, sunt obligați la plata taxelor la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanți în atmosferă generate, în cuantumul și pentru substanțele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă și au înregistrări ale măsurătorilor efectuate periodic, recunoscute de agenția județeană pentru protecția mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x V,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;
  T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  V - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 15
  (1) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 14 alin. (1) care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanți în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:
  T = Q x Val,
  unde:
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
  T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Val - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Cantitățile de poluanți emiși în atmosferă de surse staționare se calculează după următoarea formulă:
  Q = f x A,
  unde:
  A - cantitatea de combustibil, materii prime și materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcție de tipul de proces;
  f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcție de proces;
  Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme.
  (3) Factorul de emisie „f“ este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenția județeană pentru protecția mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.(4) Factorul de emisie „f“ stabilit de comun acord cu agenția județeană pentru protecția mediului poate fi revizuit în funcție de intervențiile asupra instalației și/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.


  Articolul 16

  Taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, se declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.


  Capitolul IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 17
  (1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți, în vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul deșeurilor inerte și deșeurilor nepericuloase reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru deșeurile municipale sunt considerați terți producătorii de deșeuri persoane fizice ori juridice ce se află în posesia acestora, inclusiv unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.(4) Obligația prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, administratori de depozite:
  a) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri inerte, pentru deșeurile inerte încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;
  b) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile municipale încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;
  c) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deșeuri nepericuloase.
  (5) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt cele reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 18
  (1) În baza principiului „poluatorul plătește“ și pentru implementarea instrumentului economic „plătește cât arunci“, contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă de către persoana a cărei activitate a generat deșeurile, care le încredințează în vederea eliminării finale prin depozitare.(2) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform competențelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, includ în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau asigură fondurile necesare achitării acesteia, in vederea stimulării colectării selective și sortarea deșeurilor municipale.


  Articolul 19
  (1) Baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă cantitățile de deșeuri inerte și cantitățile de deșeuri nepericuloase cântărite la încredințarea în vederea eliminării finale.(2) În situația în care în cadrul depozitului există stație de sortare/tratare autorizate, baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă diferența între cantitatea de deșeuri preluată în vederea eliminării prin depozitare și cantitatea de deșeuri sortată/tratată și încredințată operatorilor economici autorizați în vederea valorificării.


  Articolul 20

  Taxele pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, de către proprietarii, respectiv de către administratorii de depozite.


  Capitolul V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 21
  (1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:
  a) care introduc pe piața națională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
  b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;
  c) care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piața națională;
  d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piața națională.
  (2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.(3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare diferenței dintre cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile care au fost preluate de operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 22
  (1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:
  a) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;
  b) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;
  c) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21;
  d) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21.
  (2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.
  Formula matematică de calcul este:
  Contribuția = Max (a; b; c) * 2 lei,

  unde:
  Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  a = d + e + f + g + h;
  b = (Q_t * R – Σqr_i);
  c = (Q_t * V – Σqv_i);
  d = Max[(Q_metal * R_metal – qr_metal); (Q_Al * R_Al – qr_Al)];
  e = Max[(Q_plastic * R_plastic – qr_plastic); (Q_PET * R_PET – qr_PET)];
  f = (Q_lemn * R_lemn – qr_lemn);
  g = (Q_hârtie/carton * R_hârtie/carton – qr_hârtie/carton);
  h = (Q_sticla * R_sticla – qr_sticla);
  Q_Al - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piața națională;
  Q_hârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton introdusă pe piața națională;
  Q_lemn - cantitatea de ambalaje din lemn introdusă pe piața națională;
  Q_metal - cantitatea de ambalaje din metal introdusă pe piața națională;
  Q_PET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piața națională;
  Q_plastic - cantitatea de ambalaje din plastic introdusă pe piața națională;
  Q_sticla - cantitatea de ambalaje din sticlă introdusă pe piața națională;
  Q_t - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21;
  qr_Al - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din aluminiu;
  qr_hârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din hârtie/carton;
  qr_i - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul „i“, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;
  qr_lemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din lemn;
  qr_metal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din metal;
  qr_PET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din PET;
  qr_plastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic;
  qr_sticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din sticlă;
  qv_i - cantitatea valorificată efectiv din materialul „i“, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, prin orice operație de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
  R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
  R_Al - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;
  R_hârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;
  R_lemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;
  R_metal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;
  R_PET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;
  R_plastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;
  R_sticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;
  V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.
  (4) Cantitățile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, includ și cantitățile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferență are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(6) Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată într-un an, suplimentar față de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.(7) Cantitatea de deșeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile globale de valorificare prin reciclare.(8) Ambalajele reutilizabile și ambalajele de desfacere se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.(9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidențiată distinct în documente și care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidențele contabile se face prin atribuirea unei valori juste.(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:
  a) cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională, cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piața națională, respectiv cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima oară;
  b) data introducerii pe piața națională, data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.
  (12) La calculul contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt luate în considerare deșeurile de ambalaje generate în afara teritoriului național.


  Articolul 23
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, și le pot îndeplini prin:
  a) valorificarea deșeurilor de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;
  b) colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate numai prin intermediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, în baza unui contract de prestări servicii în care se stipulează în mod expres că tranzacțiile se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje în numele operatorului economic responsabil.
  (2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material pentru:
  a) cantitățile de deșeuri de ambalaje generate din activitatea proprie și cantitățile returnate de la beneficiari, care au fost valorificate - exclusiv deșeurile de producție, pe tip de operație de valorificare, inclusiv cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
  b) cantitățile de deșeuri de ambalaje care au fost valorificate în baza contractului prevăzut la alin. (1) lit. b), pe tip de operație de valorificare, distinct pentru cele provenite de la următoarele categorii:1. generatori de deșeuri;2. deținători de deșeuri de ambalaje, inclusiv operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru comercializarea deșeurilor de ambalaje;3. instalații de sortare.
  (3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin alte forme decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, informațiile privind operatorii economici cu care au încheiat contracte de prestări servicii prevăzuți la art. 23 alin. (1), precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21.


  Articolul 24

  Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, deșeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, trebuie să fie înregistrate în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, evidența gestiunii deșeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.


  Articolul 25
  (1) Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, în cazul deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23 alin. (1), trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  a) cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic autorizat din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și/sau valorificarea deșeurilor de ambalaje, iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 23 alin (1);
  b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile și să fie efectuată în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deșeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuți la art. 23 alin. (1);
  c) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje trebuie să se menționeze că încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, precum și datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
  d) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale trebuie să se dețină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;
  e) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate in interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deșeuri;
  f) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate in afara Uniunii Europene trebuie să se dețină dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  g) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate, operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operației la care a fost supus materialul de ambalare.
  (2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje care revin operatorilor economici prevăzuți la art. 23 alin. (1).(3) Operatorul economic prevăzut la art. 23 este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje de la operatorul cu care a încheiat contractul de prestări servicii până la operatorul economic valorificator, prin documentele financiar-contabile și documentele justificative care stau la baza întocmirii situațiilor prevăzute la art. 23.


  Articolul 26

  Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantitățile de ambalaje pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale potrivit contractului încheiat;
  b) să obțină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situația cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, întocmită conform anexei nr. 3 la metodologie;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale prin contract, cantitățile de deșeuri de ambalaje totale și din fiecare tip de material declarate de operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie ca valorificate prin reciclare, respectiv valorificate prin alte forme decât reciclarea și incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.


  Articolul 27
  (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuți la art. 26 și operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, numai cantitățile de ambalaje pentru care există obligația de declarare prevăzută la art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.(2) La data semnării contractului prevăzut la alin. (1), operatorii economici prevăzuți la art. 26 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la data încheierii contractului.


  Articolul 28

  Pentru cantitatea de ambalaje care nu este gestionată prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 22-25.


  Capitolul VI Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 29

  Operatorii economici, care introduc pe piața națională substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, au obligația de a calcula și de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din valoarea acestora.


  Articolul 30

  Substanțele pentru care se datorează contribuția de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.


  Articolul 31
  (1) Baza de calcul la care se aplică contribuția de 2% la Fondul pentru mediu în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.(2) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.


  Articolul 32

  Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.


  Capitolul VII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 33

  Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților, au obligația de a calcula și de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din valoarea de vânzare a acestora.


  Articolul 34

  Baza de calcul la care se aplică contribuția de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare a masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.


  Articolul 35

  Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă și/sau materialele lemnoase obținute.


  Capitolul VIII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 36
  (1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg anvelopă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile realizate efectiv.(3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de gestionare a anvelopelor uzate corespunzătoare cantităților de anvelope introduse pe piața națională pentru care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.


  Articolul 37
  (1) Contribuția pentru introducerea pe piața națională a anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piața națională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic și contribuția stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = [(Q x Ob) – Qrealizat] x 2 lei,
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Q - cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piața națională în anul precedent;
  Ob - obligația anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
  Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.


  Articolul 38

  Obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuți la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, conform legislației în vigoare.


  Articolul 39
  (1) Obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, prin:
  a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităților introduse pe piața națională în anul precedent de către operatorii economici prevăzuți la art. 36, și reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, reciclarea și/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantități de anvelope uzate colectate;
  b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităților introduse pe piața națională în anul precedent de operatorii economici prevăzuți la art. 36, și încredințarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refolosește ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz.
  (2) Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate sunt obligați să dovedească îndeplinirea acestora prin documente financiar-contabile și documente justificative, din care să rezulte:
  a) cantitățile de anvelope uzate preluate sau colectate de pe piață;
  b) cantitățile de anvelope uzate încredințate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
  c) cantitățile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, precum și metoda utilizată;
  d) trasabilitatea anvelopelor uzate prevăzute la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie.
  (3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor de gestionare este necesar ca:
  a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă, iar evidența gestiunii anvelopelor uzate să fie ținută cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
  b) cantitățile de anvelope uzate menționate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul unei prestări de servicii, în care prestatorul este operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie, iar beneficiarul este operatorul economic prevăzut la art. 36 care a optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate. Facturarea serviciilor de valorificare a anvelopelor uzate se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor reglementărilor contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.


  Articolul 40

  Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent;
  b) să stabilească lunar cantitățile de anvelope preluate/ colectate de pe piața națională și încredințate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică termoenergetic, după caz;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piața națională.


  Articolul 41

  Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent;
  b) să obțină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situația cantităților de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum și metoda utilizată;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.


  Articolul 42
  (1) La data semnării contractului de transferare a responsabilității privind realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuți la art. 36 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la încheierea contractului.(2) Gestiunea anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.


  Articolul 43
  (1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați să menționeze în contracte și în facturi dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.(2) În lipsa mențiunii prevăzute la alin. (1), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate și nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligațiilor de plată.


  Articolul 44

  Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic peste obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.


  Capitolul IX Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 45
  (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a calcula și de a vira la Fondul pentru mediu o contribuție de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare.(2) La semnarea și/sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, care să certifice că operatorul economic care urmează să gestioneze fondul de vânătoare nu figurează cu obligații de plată restante către bugetul Fondului pentru mediu.(3) Contribuția de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se declară și se plătește anual de persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea pentru anul precedent.


  Capitolul X Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 46
  (1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 50 lei/tonă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prevăzute la alin. (1) numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006. (3) Plata se face pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare de către operatorul serviciului de salubrizare.


  Articolul 47
  (1) Contribuția se calculează prin formula:
  Contribuția = (Ccol*P – Crec)*50 lei,
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Ccol - cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, exprimată în tone, și se calculează utilizând formula: Ccol = Cdep + Cval + Crec, în care:
  Cdep - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;
  Cval - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;
  Crec - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, exprimată în tone;
  P – obiectivul anual de reducere prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în procente.
  (2) Pentru anul în curs se vor însuma toate cantitățile de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, precum și cantitățile de deșeuri municipale efectiv încredințate de către aceștia spre reciclare.(3) Dacă în formula prevăzută la alin. (1) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(4) Pentru anul 2017, cantitățile de deșeuri municipale valorificate energetic în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2017 se vor cumula cu cantitățile reciclate pe parcursul întregului an.


  Articolul 48

  Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 49
  (1) Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să dețină situații lunare și anuale, potrivit formularului din anexa nr. 4 la metodologie, întocmite de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative cu privire la:
  a) cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;
  b) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre reciclare;
  c) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea.
  (2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor colectate până la operatorul economic valorificator.(3) Operația de valorificare prin reciclare se recunoaște numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din anexa nr. 2 la metodologie aplicabile tipului de deșeu, de către operatorul economic care a efectuat operația de valorificare.(4) În cazul deșeurilor municipale reciclate prin compostare, sunt luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere numai cantitățile de deșeuri compostate în instalații autorizate din punctul de vedere al protecției mediului pentru producerea de medii de creștere a plantelor, de soluri de ghiveci înlocuitoare de turbă, de produse pentru fertilizare, produse pentru îmbunătățirea solurilor, pentru gestionarea humusului.


  Capitolul XI Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 50

  Obligația de a calcula și de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, după cum urmează:
  a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile și sacoșele fabricate în România;
  b) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru pungile și sacoșele achiziționate din afara spațiului național.


  Articolul 51
  (1) Sunt supuse taxării, fără excepție, toate pungile și sacoșele pentru cumpărături, indiferent de forma acestora sau de modalitatea de realizare a mânerului, cu sau fără perforații, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.(2) Sunt considerate ca fiind obținute din resurse neregenerabile următoarele materiale:– polietilenă de joasă densitate (LDPE);– polietilenă de înaltă densitate (HDPE);– polietilenă de medie densitate (MDPE);– polietilenă liniară (LLDPE);– polistiren (PS);– policlorură de vinil (PVC);– polipropilenă (PP);– materiale compozite fabricate din hârtie și polietilenă și/sau polipropilenă;– materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.(3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.


  Articolul 52
  (1) Nu sunt supuse taxării pungile și sacoșele pentru cumpărături confecționate din materiale obținute din resurse regenerabile.(2) Substanțele/Aditivii folosite/folosiți pentru inscripționarea elementelor de identificare și informare potrivit legii, substanțele folosite pentru personalizare/colorare nu sunt considerate resurse neregenerabile dacă ponderea fiecăreia dintre ele nu depășește 1% din greutatea pungii sau a sacoșei - produs finit și, cumulativ, 5% din greutatea pungii sau a sacoșei - produs finit.


  Articolul 53

  Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării, sunt obligați pentru fiecare lot:
  a) să dețină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziția materiei prime/materialului din care sunt confecționate pungile/sacoșele, în original sau copie legalizată;
  b) să dețină situații lunare, pe tip de material, privind cantitatea și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piața națională;
  c) la efectuarea inspecției fiscale să facă dovada tipului/compoziției materialului utilizat la fabricarea pungilor și sacoșelor introduse pe piața națională.


  Articolul 54

  Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piața națională;
  b) să declare și să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.


  Articolul 55

  Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligați să înscrie elementele de identificare și caracterizare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să evidențieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.


  Capitolul XII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 56

  Obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.


  Articolul 57

  Taxa de 0,30 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se datorează astfel:
  a) la momentul introducerii pe piața națională, de către operatorii economici prevăzuți la art. 56 care importă sau achiziționează intraunional uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri;
  b) la momentul primei distribuiri pe piața națională, de către operatorii economici prevăzuți la art. 56 care produc uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri;
  c) la momentul primei distribuiri pe piața națională, pentru produsul obținut, de către operatorii economici prevăzuți la art. 56 care importă/achiziționează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricație, cum ar fi aditivi sau alte substanțe organice ori anorganice, pentru obținerea unor proprietăți speciale;
  d) la momentul primei distribuiri pe piața națională, pentru diferența dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piață și cantitatea de ulei de bază achiziționată, de către operatorii economici prevăzuți la art. 56 care achiziționează de pe piața națională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricație, cum ar fi aditivi sau alte substanțe organice ori anorganice, pentru obținerea unor proprietăți speciale.


  Articolul 58

  Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se evidențiază distinct pe facturile de vânzare, pe tot lanțul, până la consumatorul final.


  Articolul 59

  Operatorii economici prevăzuți la art. 56 trebuie să întocmească lunar situații în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, din care să rezulte:
  a) cantitățile de uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri, introduse pe piața națională;
  b) cantitățile de uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri, distribuite pentru prima dată pe piața națională.


  Articolul 60

  În cazul în care unitatea de măsură a uleiurilor din documentele de proveniență este exprimată în litri, volumul acestora se convertește în masă în funcție de densitatea specificată în fișa tehnică primită de la producător. În lipsa acestei informații se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).


  Articolul 61

  Operatorii economici prevăzuți la art. 56 sunt obligați să declare și să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul XIII Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 62
  (1) Obligația de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.(2) Situația operatorilor și operatorilor de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, informațiile privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia, precum și alte documente relevante se comunică Administrației Fondului pentru Mediu de către autoritatea competentă până cel târziu la data de 10 mai a anului în care se aplică penalitatea.(3) Valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum se determină în baza informațiilor disponibile pe site-ul EUROSTAT.


  Articolul 63
  (1) Cuantumul obligației la Fondul pentru mediu se calculează după următoarea formulă:
  P = (100 euro x Q) x N x V_iapc an/V_iapc 2012,
  unde:
  N - numărul de certificate nerestituite;
  P - penalitatea datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Q - cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului în care se aplică penalitatea;
  V_iapc an - valoarea indicelui anual armonizat al prețurilor de consum aferent anului în care se aplică penalitatea;
  V_iapc 2012 - valoarea indicelui anual armonizat al prețurilor de consum în anul 2012 = 97,99.
  (2) Penalitatea se actualizează cu indicele armonizat al prețurilor de consum o singură dată, la momentul emiterii deciziei.


  Articolul 64
  (1) Sumele ce vor fi plătite pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă de operatorii sau operatorii de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior se stabilesc de Administrația Fondului pentru Mediu prin decizie.(2) Sumele de la alin. (1) se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:
  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
  b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.
  (3) Pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.


  Capitolul XIV Modul de calcul al obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 65

  Obligația de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine furnizorilor și producătorilor prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au obligația de a achiziționa certificate verzi și care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.


  Articolul 66
  (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc de Administrația Fondului pentru Mediu prin decizii, în baza înștiințărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia, în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc de furnizorii și producătorii prevăzuți la art. 65, în funcție de data comunicării deciziei, astfel:
  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
  b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.


  Capitolul XV Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 67
  (1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine:
  a) operatorilor economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, pentru cantitățile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitățile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
  b) operatorilor economici autorizați pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantitățile de anvelope pentru care au preluat responsabilitățile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
  (2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către:
  a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a), pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
  b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b), pentru diferența dintre cantitățile de anvelope uzate corespunzătoare obiectivelor de gestionare prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate și cantitățile de anvelope uzate efectiv gestionate.
  (3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităților de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care au preluat responsabilitatea.


  Articolul 68
  (1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:
  a) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;
  b) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;
  c) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 67;
  d) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 67.
  (2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.
  Formula matematică de calcul este:
  Contribuția = Max (a; b; c) * 2 lei,
  unde:
  Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  a = d + e + f + g + h;
  b = (Q_t * R – Σqr_i);
  c = (Q_t * V – Σqv_i);
  d = Max[(Q_metal * R_metal – qr_metal); (Q_Al * R_Al – qr_Al)];
  e = Max[(Q_plastic * R_plastic – qr_plastic); (Q_PET * R_PET – qr_PET)];
  f = (Q_lemn * R_lemn – qr_lemn);
  g = (Q_hârtie/carton * R_hârtie/carton – qr_hârtie/carton);
  h = (Q_sticla * R_sticla – qr_sticla);
  Q_Al - cantitatea de ambalaje din aluminiu pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_hârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_lemn - cantitatea de ambalaje din lemn pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_metal - cantitatea de ambalaje din metal pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_PET - cantitatea de ambalaje din PET pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_plastic - cantitatea de ambalaje din plastic pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_sticla - cantitatea de ambalaje din sticlă pentru care a preluat responsabilitatea;
  Q_t - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67;
  qr_Al - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din aluminiu;
  qr_hârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din hârtie/carton;
  qr_i - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul „i“, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;
  qr_lemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din lemn;
  qr_metal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din metal;
  qr_PET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din PET;
  qr_plastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic;
  qr_sticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din sticlă;
  qv_i - cantitatea valorificată efectiv din materialul „i“, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, prin orice operație de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
  R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
  R_Al - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;
  R_hârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;
  R_lemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;
  R_metal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;
  R_PET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;
  R_plastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;
  R_sticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;
  V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.
  (4) Cantitățile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, includ și cantitățile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferență are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(6) Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată într-un an suplimentar față de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.(7) Cantitatea de deșeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile globale de valorificare prin reciclare.


  Articolul 69

  Pentru calculul contribuției datorate la Fondul pentru mediu de operatorii economici prevăzuți la art. 67 alin. (1) lit. b) se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = [(Q x Ob) – Qrealizat] x 2 lei,
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Ob - obligația anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
  Q - cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării pentru care au preluat responsabilitatea;
  Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.


  Articolul 70
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 67 sunt obligați să dețină situații lunare și anuale cu privire la cantitățile de ambalaje, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, întocmite distinct pentru fiecare tip de material, respectiv cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.(2) Operatorii economici prevăzuți la art. 67 alin. (1) lit. a) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material de ambalare, cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje care au fost colectate și valorificate în baza contractelor încheiate cu fiecare colector și cu fiecare valorificator, pe tip de operație de valorificare, distinct pentru deșeurile de ambalaje colectate/preluate:1. direct de la generatori de deșeuri;2. de la operatori de salubritate; 3. de la alți deținători de deșeuri de ambalaje, inclusiv comercianți de deșeuri autorizați sau, după caz, înregistrați potrivit legislației aplicabile pentru comercializarea deșeurilor de ambalaje.(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 67 alin. (1) lit. b) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, cu privire la cantitățile de anvelope uzate gestionate în baza contractelor încheiate cu fiecare colector și valorificator.


  Articolul 71

  Operatorii economici prevăzuți la art. 67 sunt obligați:
  a) să declare semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare, respectiv cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67 și cantitățile de anvelope uzate gestionate;
  b) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităților de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67;
  c) să asigure trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv de anvelope uzate gestionate, pe tip de material, de la operatorul economic autorizat cu care a încheiat contract pentru colectarea deșeurilor până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie, prin cel puțin următoarele informații, distinct pe fiecare tip de material:1. codul unic de înregistrare și denumirea operatorilor economici cu care a încheiat contract de colectare a deșeurilor, inclusiv comercianți înregistrați, sau, în cazul sortărilor din deșeuri municipale, a operatorilor economici care dețin instalație de sortare/stație de sortare;2. codul unic de înregistrare și denumirea operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari până la operatorii economici valorificatori sau până la operatori economici/persoane fizice ce dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;3. codul unic de înregistrare și denumirea operatorilor economici autorizați care asigură valorificarea deșeurilor sau incinerarea cu recuperare de energie a acestora;4. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, distinct pentru fiecare dintre operatorii economici colectori sau valorificatori, precum și data tranzacțiilor;
  d) să dețină o situație a contractelor încheiate de operatorii economici prevăzuți la art. 67 cu operatorii economici colectori sau valorificatori;
  e) să întocmească și să transmită lunar operatorilor economici cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie situația cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele acestuia, întocmită pentru fiecare tip de material, conform anexei nr. 3 la metodologie.


  Articolul 72
  (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:
  a) cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate, trebuie să facă obiectul unor contracte încheiate între operatorul economic prevăzut la art. 67 și operatori economici autorizați pentru prestarea de servicii de colectare, prestarea de servicii de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate;
  b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile, în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea/gestionarea respectivelor deșeuri;
  c) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje trebuie să se menționeze că încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 67, precum și datele de identificare ale acestora;
  d) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de anvelope uzate trebuie să se menționeze că încredințarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare de către operatorii economici prevăzuți la art. 67, precum și datele de identificare ale acestora;
  e) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, trebuie să se dețină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;
  f) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deșeuri;
  g) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, trebuie să se dețină dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  h) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate, operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operației la care a fost supus materialul de ambalare.
  (2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind reciclate, respectiv gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, care revin operatorilor economici prevăzuți la art. 67.(3) Operatorul economic prevăzut la art. 67 este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje, respectiv a anvelopelor uzate, de la colectorul cu care a contractat serviciile până la valorificator, prin documente financiar-contabile și documente justificative.


  Capitolul XVI Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 73
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2017, obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de EEE declarate ca fiind introduse pe piața națională de operatorii economici care introduc pe piața națională EEE și cantitățile de EEE constatate de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piața națională.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate.(4) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii ratelor anuale minime de colectare a deșeurilor de EEE corespunzătoare cantităților de EEE introduse pe piața națională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.


  Articolul 74

  Operatorii economici prevăzuți la art. 73 sunt obligați:
  a) să stabilească și să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cantitățile introduse pe piața națională până la data de 14 august 2018 inclusiv, pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 73 alin. (1);
  b) să stabilească și să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cantitățile introduse pe piața națională începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 73 alin. (1).


  Articolul 75

  Operatorii economici prevăzuți la art. 73 pot realiza obligațiile anuale de colectare a deșeurilor de EEE în mod individual și/sau prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.


  Articolul 76
  (1) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, diminuată cu cantitatea de deșeuri de EEE efectiv colectate și contribuția stabilită în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = {[(Qt1deee – Qc1deee)] x C1} + {[(Qt2deee – Qc2deee)] x C2]},
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  C1 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  C2 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;
  Qc1deee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligația de a declara și de a plăti contribuția, pentru categoriile
  de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  Qc2deee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligația de a declara și de a plăti contribuția, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;
  Qt1deee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 73, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  Qt2deee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 73, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.
  (3) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73 care pun pe piață EEE din mai multe categorii, încadrate conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, determinarea îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare și calculare a taxelor datorate către Fondul pentru mediu, atunci când este cazul, se va face separat, pe cele 2 fluxuri, astfel cum sunt acestea definite în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73 care pun pe piață și EEE din categoria 5 de EEE încadrate conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, respectiv din categoria 3 de EEE încadrate conform anexei nr. 2 la același act normativ, se consideră îndeplinite obligațiile anuale de colectare, avându-se în vedere exclusiv deșeurile de produse provenite din această categorie.(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (2) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(6) Cantitatea de deșeuri de EEE colectată într-un an suplimentar față de obligațiile anuale de colectare nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.


  Articolul 77

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își realizează în mod individual ratele minime anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar cantitățile introduse pe piața națională pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ, începând cu data de 15 august 2018;
  b) să stabilească lunar, pentru fiecare categorie de EEE, cantitățile de deșeuri de EEE colectate de pe piața națională;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitatea de EEE pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, precum și cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru care există obligația de a declara, conform art. 73, care a fost colectată de pe piața națională și încredințate spre valorificare, separat, (i) pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 și (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 73, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare, separat, (i) pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 și (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.


  Articolul 78

  Operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își îndeplinesc în mod individual obligațiile anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pentru:
  a) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, precum și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;
  b) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori autorizați, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;
  c) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie sau de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori sau valorificatori autorizați, care au fost încredințate, în baza unui contract, unui operator economic colector sau valorificator, pe fiecare categorie prevăzută anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;
  d) trasabilitatea deșeurilor de EEE provenite din activitatea proprie și a celor provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori și/sau valorificatori autorizați, evidențiată pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, de la generatorul de deșeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conțină în mod clar cel puțin următoarele informații:1. datele de identificare ale generatorilor deșeurilor, ale stațiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deșeuri municipale, ale colectorilor;2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, care acționează ca intermediari începând de la generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și până la operatorii economici colectori sau valorificatori;3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;4. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuți la lit. a)-c), precum și data tranzacțiilor.


  Articolul 79
  (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt necesare următoarele:
  a) deșeurile de EEE prevăzute la art. 78 care provin din activitatea proprie trebuie să fie înregistrate în evidența contabilă a generatorului, cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
  b) cantitățile de deșeuri de EEE menționate la art. 78 lit. c) trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de colectare, în care prestatorul este operatorul economic colector sau valorificator, iar beneficiarul operator economic prevăzut la art. 73;
  c) facturarea serviciilor de colectare deșeuri de EEE se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc colectarea respectivelor deșeuri de EEE pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73.
  (2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE care colectează și valorifică deșeuri de EEE pentru operatorii prevăzuți la art. 73 sunt obligați să menționeze în contracte, pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transportului de deșeuri de EEE dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menționate la alin. (1) lit. b) și a mențiunii prevăzute la alin. (2), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic colector sau valorificator pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare ale operatorilor economici prevăzuți la art. 73.


  Articolul 80

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își îndeplinesc obligațiile anuale de colectare prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar și să dețină situații privind cantitățile de EEE totale și pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1);
  b) să obțină lunar de la organizația colectivă cu care au încheiat contractul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare situația cantităților de deșeuri de EEE colectate, pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de EEE totale și pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de declarare potrivit art. 73, precum și cantitățile totale de deșeuri de EEE colectate și pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru cantitățile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizații colective.


  Articolul 81
  (1) Pot face obiectul contractului încheiat între operatorii economici prevăzuți la art. 80 și o organizație colectivă către care se transferă responsabilitatea, potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, numai cantitățile de EEE pentru care există obligația de declarare prevăzută la art. 73, începând cu luna în care a fost încheiat contractul.(2) La data semnării contractului pentru realizarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE, operatorii economici prevăzuți la art. 73 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la încheierea contractului.(3) Pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE sunt luate în considerare cantitățile de deșeuri de EEE contractate de organizațiile colective cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile și documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:
  a) cantitățile de deșeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităților;
  b) cantitățile de deșeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deșeuri de EEE prin achiziție de la populație sau de la distribuitori și comercianți;
  c) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la operatorii economici ce acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori;
  d) cantitățile de deșeuri de EEE rezultate din procesul de sortare a deșeurilor municipale din stațiile de sortare;
  e) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la operatorii economici valorificatori;
  f) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității gestionării deșeurilor de EEE, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79.


  Articolul 82
  (1) Operatorii economici care colectează deșeuri de EEE pentru organizațiile colective, autorizate potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați să menționeze în contracte și în documentele contabile de însoțire a deșeurilor de EEE dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.(2) În lipsa mențiunii prevăzute la alin. (1), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE și nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligațiilor de plată ale operatorilor economici prevăzuți la art. 73.(3) Operația de colectare se recunoaște dacă este autorizată și dacă este desfășurată de către operatorul economic potrivit autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.


  Capitolul XVII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 83
  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili și cantitățile de baterii și acumulatori portabili constatate de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piața națională.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili efectiv colectate.(4) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.


  Articolul 84

  Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, operatorii economici prevăzuți la art. 83 sunt obligați:
  a) să stabilească lunar și să dețină situații privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 83 alin. (1);
  b) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 83 alin. (1).


  Articolul 85

  Operatorii economici prevăzuți la art. 83 pot realiza obligațiile anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili în mod individual sau prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 86
  (1) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, diminuată cu cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili efectiv colectate, și contribuția de 4 lei/kg.(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = [(Qtdbap – Qcdbap] x 4 lei/kg,
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Qcdbap - cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite din baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti conform art. 83, care au fost efectiv colectate;
  Qtdbap - cantitatea totală de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Dacă în formula prevăzută la alin. (2) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(4) Cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectată într-un an suplimentar față de obligațiile anuale de colectare nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.


  Articolul 87

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 83 care își realizează în mod individual obiectivele anuale de colectare, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar, pentru fiecare categorie de baterii și acumulatori portabili, cantitățile introduse pe piața națională pentru care există obligația potrivit art. 83 alin. (1);
  b) să stabilească lunar cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate de pe piața națională;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 83 alin. (1), precum și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti conform art. 83, care a fost colectată de pe piața națională;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 83, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare.


  Articolul 88

  Operatorii economici prevăzuți la art. 83 care își realizează în mod individual obligațiile anuale de colectare, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pentru:
  a) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite din activitatea proprie;
  b) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, stații de sortare, colectori autorizați;
  c) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite din activitatea proprie sau de la generatori sau deținători de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, stații de sortare, colectori autorizați, care au fost încredințate, în baza unui contract, unui operator economic colector sau valorificator;
  d) trasabilitatea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili provenite din activitatea proprie și a celor provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, stații de sortare, colectori autorizați, evidențiată pe categorie de baterii și acumulatori portabili, de la generatorul de deșeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conțină în mod clar cel puțin următoarele informații:1. datele de identificare ale generatorilor deșeurilor, ale stațiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deșeuri municipale, ale colectorilor;2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, care acționează ca intermediari începând de la generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și până la operatorii economici colectori sau valorificatori;3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;4. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuți la lit. a)-c), precum și data tranzacțiilor.


  Articolul 89
  (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili sunt necesare următoarele:
  a) deșeurile de baterii și acumulatori portabili prevăzute la art. 88 ce provin din activitatea proprie să fie înregistrate cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
  b) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili menționate la art. 88 lit. c) să facă obiectul unei prestări de servicii de colectare în care prestatorul este operatorul economic colector sau valorificator, iar beneficiarul, operatorul economic prevăzut la art. 86;
  c) facturarea serviciilor de colectare deșeuri de baterii și acumulatori portabili se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc colectarea respectivelor deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru operatorii economici prevăzuți la art. 83.
  (2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili care colectează și valorifică deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru operatorii prevăzuți la art. 83 sunt obligați să menționeze în contracte, pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transportului de deșeuri de baterii și acumulatori portabili dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menționate la alin. (1) lit. b) și a mențiunii prevăzute la alin. (2), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare ale operatorilor economici prevăzuți la art. 83.


  Articolul 90

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 83 care își îndeplinesc obligațiile anuale de colectare prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați:
  a) să stabilească lunar și să dețină situații, pentru fiecare categorie, privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care există această obligație, potrivit art. 83 alin. (1);
  b) să obțină lunar de la organizația colectivă cu care au încheiat contractul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare situația cantităților de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate;
  c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de declarare, potrivit art. 83, precum și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate;
  d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 83, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare.


  Articolul 91
  (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuți la art. 90 și o organizație colectivă către care se transferă responsabilitatea, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, numai cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de declarare prevăzută la art. 83 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.(2) La data semnării contractului pentru realizarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, operatorii economici prevăzuți la art. 83 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la încheierea contractului.(3) Pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili sunt luate în considerare cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili contractate de organizațiile colective cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile și documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:
  a) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităților;
  b) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deșeuri de baterii și acumulatori portabili prin achiziție de la populație sau de la distribuitori și comercianți;
  c) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite de la operatori economici ce acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori;
  d) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate de operatorii de salubrizare;
  e) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite de la operatorii economici valorificatori;
  f) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili provenite din activitatea proprie care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 90, cu respectarea prevederilor art. 89.


  Articolul 92
  (1) Operatorii economici care colectează deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru organizațiile colective, autorizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să menționeze în contracte și în documentele contabile de însoțire a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.(2) În lipsa mențiunii prevăzute la alin. (1), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili și nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligațiilor de plată ale operatorilor economici prevăzuți la art. 83.(3) Operația de colectare se recunoaște dacă este autorizată și dacă este desfășurată de către operatorul economic potrivit autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.


  Capitolul XVIII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Articolul 93
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine:
  a) operatorilor economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru cantitățile de echipamente electrice și electronice pentru care au preluat responsabilitățile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
  b) operatorilor economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, pentru cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitățile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către:
  a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a) pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate;
  b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili efectiv colectate.
  (3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obligațiilor de colectare a deșeurilor de EEE, respectiv de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare cantităților de EEE, respectiv cantităților de baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.


  Articolul 94
  (1) În cazul operatorilor economici prevăzuți la art. 93 alin. (1) lit. a), contribuția se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, diminuată cu cantitatea de deșeuri de EEE efectiv colectate, și contribuția stabilită în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contribuția pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018, se determină luându-se în calcul numai deșeurile de EEE din această categorie.(3) Contribuția pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018, se determină luându-se în calcul numai deșeurile de EEE din aceste categorii.(4) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = {[(Q1tdeee – Q1cdeee) x C1] + [(Q2tdeee – Q2cdeee) x C2]},
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  C1 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  C2 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;
  Q1cdeee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția, ce au fost colectate, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  Q2cdeee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția, ce au fost colectate, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;
  Q1tdeee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 93, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;
  Q2tdeee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 93, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.
  (5) Dacă în formula prevăzută la alin. 4 diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(6) Cantitatea de deșeuri de EEE colectată într-un an suplimentar față de obligațiile anuale de colectare nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.


  Articolul 95
  (1) În cazul operatorilor economici prevăzuți la art. 93 alin. (1) lit. b), contribuția se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, diminuată cu cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili efectiv colectate, și contribuția de 4 lei/kg.(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:
  Contribuția = [(Qtdbap – Qcdbap] x 4 lei/kg,
  unde:
  Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;
  Qcdbap - cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite din baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti conform art. 93, care au fost efectiv colectate;
  Qtdbap - cantitatea totală de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Dacă în formula prevăzută la alin. 2 diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(4) Cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectată într-un an suplimentar față de obligațiile anuale de colectare nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.


  Articolul 96

  Operatorii economici prevăzuți la art. 93 sunt obligați:
  a) să stabilească semestrial și să dețină, pentru fiecare categorie, situații privind cantitățile de EEE, respectiv de baterii și acumulatori portabili pentru care s-a preluat responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor;
  b) să stabilească semestrial și să dețină, pentru fiecare categorie, situații privind cantitățile de deșeuri de EEE, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili care au fost colectate;
  c) începând cu 1 ianuarie 2019, să declare semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de EEE totale și pe fiecare categorie pentru care există obligația de a declara potrivit art. 93, cantitățile de deșeuri de EEE totale și pe fiecare categorie colectate, respectiv cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara potrivit art. 93 și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate;
  d) începând cu 1 ianuarie 2019, să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv a obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 93.


  Articolul 97

  Operatorii economici prevăzuți la art. 93 sunt obligați să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pentru:
  a) cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv de baterii și acumulatori portabili, pentru care s-a preluat responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare;
  b) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați;
  c) trasabilitatea deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cea a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate, pe fiecare categorie, de la producătorul de deșeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conțină în mod clar cel puțin următoarele informații:1. datele de identificare ale generatorilor deșeurilor, ale stațiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deșeuri municipale, ale colectorilor;2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari începând de la generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și până la operatorii economici colectori sau valorificatori;3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;4. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obligațiilor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuți la lit. a)-c), precum și data tranzacțiilor;
  d) contractele încheiate cu operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.


  Articolul 98
  (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, sunt necesare următoarele:
  a) Facturarea serviciilor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile;
  b) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice care colectează deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru operatorii prevăzuți la art. 93 sunt obligați să menționeze în contracte, pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire ale transportului de deșeuri de echipamente electrice și electronice dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de deșeuri de echipamente electrice și electronice;
  c) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care colectează deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru operatorii prevăzuți la art. 93, sunt obligați să menționeze în contracte, pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire ale transportului de deșeuri de baterii și acumulatori portabili dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.
  (2) În lipsa facturii fiscale de prestare a serviciilor de colectare menționate la alin. (1) lit. a) și a mențiunii prevăzute la alin. (1) lit. b), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic colector pentru îndeplinirea obligațiilor anuale ale operatorilor economici prevăzuți la art. 93.(3) Operația de colectare se recunoaște dacă este autorizată și dacă este desfășurată de către operatorul economic potrivit autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.


  Articolul 99

  Pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, sunt luate în considerare numai cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, contractate de operatorii economici prevăzuți la art. 93 cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile și documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:
  a) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităților;
  b) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deșeuri prin achiziție de la populație sau de la distribuitori și comercianți;
  c) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite de la colectori autorizați sau alți operatorii economici care acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori;
  d) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate de către operatorii de salubrizare;
  e) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite de la operatorii economici valorificatori;
  f) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuți la art. 80, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79;
  g) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuți la art. 90, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 90, cu respectarea prevederilor art. 89.


  Articolul 100

  Anexele nr. 1-4 fac parte din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  la metodologie
  Semnificația termenilor specifici
  1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.3. Ambalaj reutilizabil este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.4. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.5. Anvelope uzate sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.6. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.7. Baterii sau acumulatori sunt definiți potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.8. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră sunt definite potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.9. Certificat verde este definit potrivit prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.10. Cu titlu profesional, semnificând în cadrul activității desfășurate în mod obișnuit și repetat, în scop lucrativ.11. Depozit de deșeu este definit potrivit prevederilor lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.12. Deșeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.13. Deșeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.14. Deșeu de baterii sau acumulatori este definit conform prevederilor art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.15. Deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt definite potrivit prevederilor lit. e) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.16. Deținătorul de deșeuri este definit potrivit prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.17.
  a) Deșeuri inerte sunt definite potrivit prevederilor lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
  b) Deșeuri nepericuloase sunt clasificate ca nepericuloase conform prevederilor art. 7 dinLegea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  c) Deșeuri municipale sunt definite potrivit prevederilor lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ca reprezentând deșeuri menajere și alte deșeuri care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere.
  18. Documente financiar-contabile și documente justificative sunt cel puțin următoarele: factura, avizul de însoțire, formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cele prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.19. Echipamente electrice și electronice (EEE) sunt definite potrivit prevederilor lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.20. Eliminarea este definită potrivit prevederilor pct. 12 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și este detaliată în anexa nr. 2 la același act normativ.21. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.22. Generator de deșeuri este asimilat producătorului inițial de deșeuri, respectiv primul deținător de deșeuri.23. Gestionarea deșeurilor este definită conform prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.24. Introducere pe piața națională a unui produs, în sensul prevederilor cap. V, XI și XV din ordin, este definită potrivit lit. z) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.25. Introducere pe piața națională, în sensul prevederilor cap. VI, este definită potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.26. Introducere pe piața națională, în sensul prevederilor cap. VIII din ordin, este definită potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.27. Introducere pe piața națională, în sensul prevederilor cap. XII din ordin, este acțiunea de a face disponibil pe piața națională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii și/sau utilizării, inclusiv utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta.28. Introducere pe piața națională, în sensul prevederilor cap. XVI și XVIII din ordin, este definită potrivit prevederilor lit. m) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.29. Introducere pe piața națională, în sensul prevederilor cap. XVII și XVIII din ordin, este definită potrivit art. 3 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.30. Masă lemnoasă este definită potrivit prevederilor pct. 20 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.31. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 21 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.32. Operator, în sensul prevederilor cap. XIII din ordin, semnifică orice persoană care operează sau controlează o instalație care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, sau care, potrivit legislației în vigoare, a fost învestită cu putere de decizie economică asupra funcționării tehnice a instalației.33. Operatorul de aeronave este definit potrivit prevederilor art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.34. Operator economic - persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii.35. Operator economic colector semnifică operatorul economic autorizat pentru strângerea deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare.36. Operator economic valorificator semnifică operatorul economic care desfășoară activitățile de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.37. Organizație colectivă este definită conform prevederilor lit. ș) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.38. Producător de deșeuri este definit potrivit prevederilor pct. 17 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.39. Reciclare este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.40. Resurse regenerabile și neregenerabile sunt definite conform prevederilor art. 2 pct. 60 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.41. Sistem-depozit este definit potrivit prevederilor lit. u) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.42. Surse regenerabile de energie sunt definite conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.43. Surse staționare care generează emisii de poluanți în atmosferă semnifică construcții, utilaje, instalații, inclusiv de ventilație, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante în atmosferă, precum și instalațiile fixe de ardere aparținând aceluiași operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.44. Trasabilitate este definită potrivit prevederilor pct. 22 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.45. Uleiuri semnifică toate uleiurile industriale și lubrifianții solizi sau lichizi, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene.46. Uleiuri de bază semnifică uleiurile minerale rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanțe organice ori anorganice, pentru obținerea unor proprietăți speciale.47. Unități administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.48. Valorificare este definită potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar operațiunile de valorificare sunt detaliate în anexa nr. 3 la același act normativ.49. Valoarea justă semnifică suma la care poate fi tranzacționat un activ de bunăvoie între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv.50. Reciclarea deșeurilor de ambalaje este definită potrivit prevederilor lit. ș) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  Cerințele de încadrare a unei operații de valorificare ca operație de reciclare pentru deșeuri

  Evaluarea operației de valorificare ca fiind operație de reciclare se realizează potrivit Diagramei privind procesul de valorificare a deșeurilor, prezentată în figura nr. 1.
  Un deșeu se consideră ca fiind reciclat în momentul în care acesta și-a încetat statutul de deșeu, potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Fig. nr. 1 - Diagrama privind procesul de valorificare a deșeurilor


  Anexa nr. 3

  la metodologie
  Situația cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate/incinerate
  cu recuperare de energie pentru Societatea Comercială ..............., C.U.I. ................

  Denumirea operatorului economic ...........
  CUI ....................
  Nr. contract ....................
  Perioada de raportare: ....................................................

  Tip deșeu

  Total (kg)

  Operația de valorificare

  Hârtie

  Carton

  Plastic

  Metal

  Lemn

  Denumire:

  Cod:

  Cantitatea de ambalaje preluată/Contractată (kg)

  Obiectiv de valorificare prin reciclare (kg)

  Obiectiv de valorificare prin alte forme (kg)

  Nume și prenume
  ............................
  Semnătură
  ................
  L.S.


  Anexa nr. 4

  la metodologie
  Denumirea operatorului serviciului de salubrizare ............................
  CUI ..............................
  Date de contact ....................
  Contract de salubrizare nr. ...................
  Situația trasabilității deșeurilor colectate
  pentru UAT ................., C.U.I. ..................

  - tone -

  Perioada (luna și an)

  Operator economic (depozit, valorificator, reciclator etc.)

  Cantitățile de deșeuri municipale:

  Denumire

  C.U.I.

  Autorizație de mediu

  Eliminate prin depozitare

  Încredințate spre reciclare

  Încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea

  Nr./dată

  Valabilitate

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Nume și prenume
  ............................
  Semnătură
  ................
  L.S.

  -----