HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 decembrie 2013privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Agenția pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființată potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională, a Centrului Național "România Digitală" și a Centrului Național de Supercomputing, este finanțată integral din venituri proprii și se află în subordinea Ministerului pentru Societatea Informațională.(2) Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională este denumit în continuare CNMSI, Centrul Național "România Digitală" este denumit în continuare CNRD și Centrul Național de Supercomputing este denumit în continuare CNS.


  Articolul 2
  (1) AADR preia patrimoniul fostelor centre naționale CNMSI, CNRD și CNS, în condițiile legii.(2) AADR are sediul în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.


  Articolul 3

  AADR își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 4

  Obiectivele AADR sunt următoarele:
  a) implementarea la nivel național de sisteme informatice care furnizează servicii de eGuvernare;
  b) operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;
  c) implementarea reglementărilor privind activitățile specifice guvernării prin mijloace electronice în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru România;
  d) operarea de interfețe dintre sistemele informatice ale instituțiilor publice și cetățeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile publice electronice furnizate de administrația publică.
  e) punerea în practică a interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice care furnizează servicii digitale în administrația publică;
  (la 02-10-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )

  f) implementarea de servicii digitale care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;
  (la 02-10-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )

  g) implementarea tehnologiilor specifice și a modelelor de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor digitale pe baza platformelor de tip cloud;
  (la 02-10-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )

  h) implementarea și exploatarea mecanismelor de acces la serviciile digitale în regim de mobilitate și de independență față de tehnologia de acces, pentru maximizarea adresabilității acestora.
  (la 02-10-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )


  Articolul 5

  În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuții principale:1. Dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, asigurând din punct de vedere tehnic și procedural funcționarea:
  a) Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic Național, accesibil la adresa www.e-guvernare.ro;
  b) Sistemului "Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor" din cadrul Sistemului Electronic Național, accesibil la adresa www.ghiseul.ro;
  c) Sistemului electronic de achiziții publice din cadrul Sistemului Electronic Național, accesibil la adresa www.e-licitatie.ro;
  d) Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;
  e) Sistemului pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;
  f) Cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului Electronic Național;
  g) Sistemului "Proiect pentru Integrarea Serviciilor de e-guvernare în SEN" www.edirect.e-guvernare.ro;
  h) Sistemului eAcademie;
  i) Sistemului electronic centralizat de autentificare și de identificare a utilizatorilor pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare;
  j) Sistemului din cadrul Sistemului Electronic Național prin care se asigură pentru serviciile publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, servicii de verificare și validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditați din statele membre ale Uniunii Europene;
  k) altor sisteme informatice de utilitate publică, destinate furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice, stabilite de către Guvern;
  l) Portalului eRomania;
  m) Sistemului de colaborare on-line, a instrumentelor și a serviciilor electronice concepute pentru a permite cetățenilor și mediului de afaceri să contribuie la inițiativele guvernamentale.
  2. Oferă sprijin Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în elaborarea și implementarea strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației și colaborează, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu toate structurile parlamentare și guvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate, în vederea atingerii obiectivelor strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației.
  (la 02-10-2019, Punctul 2. din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  3. Îndeplinește atribuțiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaționalizarea și administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.4. Elaborează și implementează proiecte pentru dezvoltarea societății informaționale, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forței de muncă calificate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și impulsionarea progresului tehnologic.5. Elaborează și implementează proiecte pentru creșterea gradului de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor de către cetățeni și mediul de afaceri.6. Participă la elaborarea standardelor și reglementărilor tehnice în domeniul guvernării electronice și asigură implementarea acestora.7. Acordă asistență către instituțiile publice la realizarea proiectelor de implementare a serviciilor publice furnizate prin procedură electronică, reingineria, managementul și gestiunea proceselor de lucru.8. Verifică din punctul de vedere al interconectării cu Sistemul Electronic Național, la solicitarea autorităților administrației publice, aplicații și sisteme informatice destinate furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice.9. Implementează tehnologii de tip cloud pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare.10. Realizează, implementează și dezvoltă sisteme și aplicații informatice destinate furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice, la solicitarea autorităților administrației publice.11. Realizează, implementează și operează la nivel național sisteme informatice, din resurse proprii și/sau prin cooperare cu alte autorități ale administrației publice, în scopul furnizării serviciilor publice prin intermediul procedurii electronice.12. Analizează și poate emite, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională sau a altor instituții publice, puncte de vedere privind proiectele tehnice și caietele de sarcini privind implementarea serviciilor publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, în vederea asigurării interoperabilității cu Sistemul Electronic Național, precum și corelarea acestora cu Strategia Agenda Digitală pentru România.13. Asigură recuperarea datelor în caz de dezastru și continuitatea serviciilor în cazul sistemelor informatice operate, precum și, la solicitarea altor instituții publice, pentru alte sisteme informatice destinate furnizării de servicii prin mijloace electronice.14. Furnizează, la solicitarea instituțiilor publice, servicii de asigurare a disponibilității on-line a datelor și serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice.15. Asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, precum și, la solicitarea altor instituții publice, securitatea altor sisteme informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice.16. Colaborează cu instituții și organizații naționale, regionale și internaționale din domeniul său de competență.17. Participă la elaborarea de standarde și reglementări privind cadrul tehnic și procedural de interoperabilitate a sistemelor informatice destinate furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice.18. Elaborează și realizează programe și proiecte de informare și educare a cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informațională, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice.19. Participă, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională sau a altor instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice.20. Realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare în domeniul său de competență, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și servicii publice prin mijloace electronice.21. La solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională, elaborează puncte de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul serviciilor societății informaționale și furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competență.22. Realizează centrul de suport pentru serviciile publice furnizate prin mijloace electronice, atât pentru sistemele informatice operate, cât și pentru alte instituții publice la solicitarea acestora.23. Promovează și sprijină în mod activ creșterea interoperabilității între sistemele informatice utilizate la nivelul administrației publice actuale, standardizare, reducerea costurilor și accelerarea informatizării administrației publice locale.24. Participă la realizarea strategiilor guvernamentale în domeniul e-guvernării și colaborează cu toate comisiile parlamentare și guvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate.25. Întocmește și înaintează către Ministerul pentru Societatea Informațională rapoarte privind respectarea de către instituțiile publice a prevederilor legale din domeniul său de competență.25^1. Stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
  (la 02-10-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  25^2. Stabilește relații cu mediul de afaceri în vederea consultărilor pe domenii de interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
  (la 02-10-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  25^3. Stabilește relații cu entități din străinătate care au competențe și atribuții în domeniul implementării și exploatării serviciilor digitale în administrația publică, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
  (la 02-10-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  25^4. Participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în organisme internaționale de cooperare în domeniul său de competență.
  (la 02-10-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  25^5. Exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
  (la 02-10-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  26. Exercită oricare alte activități din domeniul său de competență, stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 6

  În realizarea principalelor atribuții, AADR are următoarele responsabilități:
  a) întocmește rapoarte anuale asupra activității proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului pentru societatea informațională;
  b) înaintează Ministerului pentru Societatea Informațională propuneri privind elaborarea de acte normative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul său de activitate;
  c) acordă consultanță de specialitate pentru instituții și organizații naționale, regionale și internaționale, la solicitarea acestora;
  d) încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile din țară care au atribuții în domeniu și cu instituții similare din străinătate, pe baza mandatului primit de la Ministerul pentru Societatea Informațională, în condițiile legii;
  e) asigură recunoașterea în sistemele informatice pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
  f) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare și validare a stării certificatelor calificate emise de furnizorii de servicii de certificare acreditați;
  g) operează soluții tehnice prin care se asigură continuitatea serviciilor în cazul sistemelor operate;
  h) asigură, la solicitarea autorităților administrației publice, servicii de găzduire a aplicațiilor și sistemelor informatice destinate furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice (virtualizare);
  i) poate prelua, în condițiile legii, infrastructuri și sisteme informaționale și de comunicații ale altor autorități ale administrației publice (virtualizare);
  j) exercită oricare alte activități stabilite, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Capitolul II Structura organizatorică, conducerea și asigurarea surselor de finanțare a activității

  Articolul 7
  (1) Structura organizatorică a AADR este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informațională, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru, în condițiile legii, la propunerea președintelui.(2) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informațională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul AADR se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informațională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(4) AADR va funcționa cu un număr de 80 de posturi, specifice personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, exclusiv posturile de președinte și vicepreședinți.(5) Cele 80 de posturi din cadrul AADR sunt posturi de natură contractuală.


  Articolul 8
  (1) Conducerea AADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.
  (la 02-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  (2) În activitatea de conducere, președintele este ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.
  (la 02-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  (3) Președintele conduce întreaga activitate a AADR și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(4) Președintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreședinții sunt salarizați la nivelul subsecretarului de stat, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate anual pentru AADR.
  (la 02-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4. din HOTĂRÂREA nr. 712 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 02 octombrie 2019 )
  (5) Președintele este ordonator terțiar de credite.(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite decizii în condițiile legii.


  Articolul 9

  Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale AADR se asigură din venituri proprii, în condițiile legii.


  Articolul 10
  (1) AADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:
  a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează și le operează, încasate potrivit legii;
  b) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activitățile desfășurate în domeniul său de activitate, în condițiile legii;
  c) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii;
  d) donații și sponsorizări în condițiile legii.
  (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc prin decizia președintelui AADR și se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al AADR se aprobă potrivit legii.(4) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.(5) Pentru efectuarea încasărilor și plăților necesare, AADR dispune de conturi și subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului și la bănci comerciale, în condițiile legii.


  Articolul 11
  (1) Personalul CNMSI, CNRD și CNS va fi preluat în cadrul AADR, în condițiile legii, în limita a 80 de posturi de natură contractuală, exclusiv cele de președinte și vicepreședinte.(2) Salarizarea personalului contractual al AADR se realizează conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 12

  AADR are în dotare, prin preluare de la CNMSI și CNRD, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 5 autoturisme, cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 13

  În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională", "Centrul Național "România Digitală"" și "Centrul Național de Supercomputing" se înlocuiesc cu denumirea "Agenția pentru Agenda Digitală a României" și, respectiv, abrevierile "CNMSI", "CNRD" și "CNS" se înlocuiesc cu abrevierea "AADR".


  Articolul 14

  Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Ministerul pentru Societatea Informațională are în subordine Agenția pentru Agenda Digitală a României și în coordonare directă Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, instituții prevăzute în anexele nr. 2 și 3.
  2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.439/2009 privind înființarea Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională și a Centrului Național "România Digitală", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, și Hotărârea Guvernului nr. 139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Supercomputing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010.


  Articolul 16

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 18 decembrie 2013.
  Nr. 1.132.

  Anexa nr. 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  ┌───────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ Agenția pentru
  │Total personal │ │ ┌──────────┐ │ Agenda Digitală
  │ 83 posturi │ │ │PREȘEDINTE│ │ a României
  │ inclusiv │ │ └──────────┘ │
  │ președintele │ │┌──────────────┐ ┌──────────────┐│
  │ și │ ││VICEPREȘEDINTE│ │VICEPREȘEDINTE││
  │vicepreședinții│ │└──────────────┘ └──────────────┘│
  └───────────────┘ └────────────────┬────────────────┘
  ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐
  │Compartimentul├───────>│<─┤Compartiment│
  │ Audit │ │ │ Juridic │
  │Public Intern │ │ └────────────┘
  └──────────────┘ │
  ┌─────────────┐ │
  │Compartiment ├────────>│
  │ Documente │ │
  │Clasificate │ │
  └─────────────┘ │
  v
  ┌────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┐
  v v v v v
  ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐
  │ Serviciul │ │ Direcția │ │ Direcția │ │ Serviciul │ │ Serviciul│
  │Implementare│ │ Suport │ │dezvoltare și│ │Administrativ│ │ economic,│
  │ Strategie │ │Aplicații și│ │suport tehnic│ │ și │ │ achiziții│
  │ Agenda │ │ Conținut │ │e-guvernare │ │Resurse Umane│ │ publice │
  │ Digitală │ └────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────┘
  └────────────┘


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 548/2013)
  Unități care funcționează în subordinea
  Ministerului pentru Societatea Informațională

  Denumirea unității

  Agenția pentru Agenda Digitală a României