ORDIN nr. 2.507 din 31 decembrie 2007 (*actualizat*)
pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
(actualizat la data de 29 iulie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 pentru următoarele domenii majore de intervenţie:
  5.1. Domeniul major de intervenţie - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul (POS CCE) 2007-2013;
  5.2. Domeniul major de intervenţie - Sprijin pentru comunicare, evaluare şi tehnologia informaţiei.
  (2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională.
  (3) Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să respecte cumulativ:
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007
  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - să facă parte din categoriile menţionate în prezentul ordin;
  - să corespundă obiectivelor axei prioritare 5 «Asistenţă Tehnică»;
  - să fie direct legate de activităţile proiectului şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele acestuia.
  ------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 2

  (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 alin. (1) sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate începând cu data de 12 iulie 2007, data aprobării oficiale a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 de către Comisia Europeană, pe toată durata de implementare a acestuia, adică până la data de 31 decembrie 2015.
  (2) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 alin. (1) sunt considerate eligibile pentru agenţiile de dezvoltare regională, începând cu data semnării Acordului de delegare dintre Autoritatea de Management pentru POS CCE şi agenţiile de dezvoltare regională, până la data de 31 decembrie 2015.
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 3

  (1) Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura Autorităţii de Management pentru POS CCE şi al organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, precum şi onorariile experţilor angajaţi prin contract de servicii, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau audit.
  (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau audit încadrat în cadrul agenţiilor de dezvoltare regionale cu atribuţii specifice gestionării POS CCE, conform atribuţiilor delegate acestora de Autoritatea de Management pentru POS CCE, specifice gestionării Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» (POS CCE) 2007-2013 sau activităţilor adiacente gestionării acestuia.
  (3) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului de muncă sau de servicii, proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent/aferentă atribuţiilor specifice gestionării Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» (POS CCE) 2007-2013 sau activităţilor adiacente gestionării acestuia.
  (4) În cadrul cheltuielilor de personal, considerate eligibile, pentru personalul de conducere şi de execuţie încadrat potrivit alin. (1) şi (2) în organismele intermediare din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională sunt incluse şi sporurile, primele, orele suplimentare al căror cuantum este prevăzut în contractele colective de muncă, aprobate prin hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională.
  (5) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării POS CCE din cadrul Autorităţii de Management pentru POS CCE şi al organismelor intermediare cu ocazia deplasărilor interne şi/sau externe sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea acestora.
  (6) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (5) sunt eligibile cheltuielile pentru transport, inclusiv cel efectuat cu autoturismul personal, caz în care se decontează combustibilul, pentru cazare şi diurnă.
  (7) Pentru personalul organismelor intermediare din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională cuantumul plafonului pentru diurna prevăzută la alin. (6) este cel prevăzut de legislaţia naţională, dar nu poate depăşi de 2,5 ori plafonul pentru diurnă prevăzut pentru instituţiile publice. Cheltuielile de transport şi de cazare prevăzute la alin. (6) sunt considerate eligibile în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006
  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995
  privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Cheltuielile prevăzute la alin. (6), efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării POS CCE din cadrul Autorităţii de Management pentru POS CCE şi organismele intermediare, cu excepţia organismelor intermediare din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională, sunt considerate eligibile în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 4

  Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:
  a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte şi studii specifice necesare Autorităţii de Management pentru POS CCE şi pentru următoarea perioadă de programare;
  b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică;
  c) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit, verificare şi control;
  d) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului;
  e) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente, seminare, conferinţe, sesiuni de informare, comitete de monitorizare, reuniuni de lucru;
  f) cheltuielile de informare şi publicitate aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, altele decât cele prevăzute la lit. e): difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, multiplicarea, conceperea, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale;
  g) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
  h) cheltuielile pentru achiziţia de servicii informatice şi de comunicaţii, inclusiv: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul; întreţinere, instalare, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice;
  i) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia personalului pentru Autoritatea de Management pentru POS CCE, organismele intermediare şi agenţiile de dezvoltare regională cu atribuţii specifice gestionării POS CCE;
  j) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul Autorităţii de Management pentru POS CCE, al organismelor intermediare şi al personalului din agenţiile de dezvoltare regională cu atribuţii specifice gestionării POS CCE;
  k) cheltuielile pentru instruirea potenţialilor beneficiari şi/sau a beneficiarilor;
  l) cheltuielile pentru evaluarea (POS CCE) 2007-2013 şi a Planului de comunicare;
  m) cheltuielile prevăzute la lit. e), j) şi k) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (pauze de cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau pauze de masă).
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 5

  (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul, instalaţii şi subansamble şi piese de schimb, dacă acestea nu sunt incluse în costul serviciilor de instalare, întreţinere şi reparare. Metoda de calcul folosită la calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor aferente achiziţionării echipamentelor se va stabili de către Autoritatea de Management pentru POS CCE şi se va ataşa ca anexă la contractul de finanţare.
  (2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mărci.
  (3) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, a echipamentelor şi sistemelor antiefracţie, precum şi a materialelor consumabile sunt eligibile.
  (4) Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii, cărţi relevante, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sau pentru softul de consultare legislativă, precum şi cotizaţiile la asociaţii sunt eligibile.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 6

  (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile şi includ cheltuielile efectuate pentru:
  a) plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale;
  b) telefon, fax, internet, servicii poştale şi curierat rapid;
  c) achiziţionarea materialelor şi a serviciilor de întreţinere a sediului, inclusiv cheltuielile pentru amenajarea şi repararea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul organismelor intermediare;
  ------------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.
  d) serviciile de instalare, întreţinere şi pentru reparaţiile echipamentelor, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;
  e) serviciile de întreţinere şi pentru reparaţiile autoturismelor, inclusiv cheltuielile cu reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionării autoturismelor şi echipamentelor cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 695 din 15 iunie 2015 / ORDINUL nr. 2.140 din 15 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015.
  f) carburanţi, lubrifianţi şi consumabilele pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului;
  ----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 695 din 15 iunie 2015 / ORDINUL nr. 2.140 din 15 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015.
  g) arhivare;
  h) plata salariilor pentru personalul administrativ;
  i) închirierea şi/sau leasingul sediului destinat activităţii zilnice a beneficiarului.
  (2) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în conformitate cu metodologia elaborată de Autoritatea de management.
  (3) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor privind funcţionarea Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 şi a organismelor intermediare desemnate.


  Articolul 7

  Sunt considerate eligibile cheltuielile cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale, efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică".


  Articolul 8

  Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, echipamente, instalaţii, efectuate în cadrul axei prioritare 5 «Asistenţă Tehnică».
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 1 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 450 din 8 aprilie 2013 / ORDINUL nr. 655 din 20 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.


  Articolul 9

  Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, echipamente, dacă sunt în proprietatea Autorităţii de management şi/sau a organismelor intermediare, sunt necesare funcţionării acestora, respectiv plata primelor de asigurare pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 695 din 15 iunie 2015 / ORDINUL nr. 2.140 din 15 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015.


  Articolul 10

  Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier şi cumpărarea de mijloace de transport, utilizate exclusiv în scopul proiectului, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 695 din 15 iunie 2015 / ORDINUL nr. 2.140 din 15 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015.


  Articolul 11

  Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale sunt considerate eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică", cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 12

  Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică sunt eligibile dacă sunt efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică".


  Articolul 13

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 decembrie 2007.
  Nr. 2.507.
  ----------