ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (**republicată**)privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 septembrie 2004 Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 128/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 iunie 1999, și a mai fost modificată prin:
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, respinsă prin Legea nr. 285/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 iunie 2001;
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001 și abrogată prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. Legea nr. 345/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
  - Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, și abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.


  Titlul I Organizarea și efectuarea transporturilor pe căile ferate române

  Capitolul I Organizarea transporturilor feroviare

  Articolul 1
  (1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înțelege orice deplasare de persoane și de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar, precum și serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operațiuni de transport feroviar.(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes național, reprezintă un serviciu public esențial pentru societate, contribuie la libera circulație, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice, eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit legii.(4) Serviciile conexe transportului sunt activitățile ce se desfășoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.(5) Serviciile adiacente transportului sunt activitățile ce au ca obiect asigurarea desfășurării în siguranță a transportului.(6) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport.(7) Contractul de transport se încheie și se execută în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte și ale actelor normative date în aplicarea acestora.
  (la 13-06-2011, Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de art. 194, Secțiunea a 3-a, Cap. VII din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
  (8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităților proprii, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau închiriate.(9) Activitățile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (la 29-11-2016, Alineatul (9) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (10) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:
  a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obținut o licență în conformitate cu legislația în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestații de transport de marfă și/sau de călători pe calea ferată, tracțiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, și agenții economici care asigură numai tracțiunea;
  b) administratorul infrastructurii - compania națională rezultată din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, administrarea și întreținerea infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea și comanda semnalizării;
  (la 14-11-2019, Litera b) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  b^1) gestionar de infrastructură feroviară - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreținerea și exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condițiile legii. Pe perioada închirierii infrastructurii feroviare neinteroperabile administratorul infrastructurii feroviare exercită drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru infrastructura feroviară închiriată;
  (la 29-11-2016, Alineatul (10) al Articolului I din Capitolul I, Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  c) serviciu de transport feroviar internațional de călători - serviciul de transport feroviar de călători în cadrul căruia trenul traversează cel puțin o frontieră a unui stat membru și al cărui scop principal este acela de a transporta călători între stații aflate în state membre diferite, în cadrul căruia se pot realiza introducerea și/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente ale acestuia pot avea origini și destinații diferite, cu condiția ca toate vagoanele să traverseze cel puțin o frontieră de stat;
  (la 12-06-2009, Litera c) a alin. (10) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )

  d) serviciu de transport internațional de marfă - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel puțin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus și/sau descompus și diferitele părți care îl compun pot proveni și pot avea destinații diferite, cu condiția ca toate vagoanele să treacă cel puțin o frontieră.
  e) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare sau descărcare de bunuri și/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul comunitar.
  (la 12-06-2009, Litera e) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )

  f) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii;
  (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (10) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  g) transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă, care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  h) transport public de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  i) transport public de marfă - serviciile de transport de marfă care sunt de interes economic general și care sunt prestate către clienți în mod nediscriminatoriu și continuu;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  j) drept exclusiv - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  k) obligație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  l) contract de servicii publice - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  m) compensație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  n) operator de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  o) serviciu public de interes național - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul rețelei naționale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  p) transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puțin două moduri de transport, utilizând aceeași unitate de încărcare pe tot parcursul expediției de marfă.
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )


  Articolul 2

  Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obține licență operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute în legislația națională în vigoare.
  (la 29-11-2016, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 3

  Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de către organismul desemnat în acest scop conform legislației în vigoare.
  (la 29-11-2016, Articolul 3 din Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 4

  Pe parcursul desfășurării activității, operatorii de transport feroviar licențiați sunt obligați să realizeze, la termenele și la parametrii tehnici prevăzuți în prescripțiile pentru siguranța circulației feroviare, toate operațiunile de verificare, întreținere și reparații pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulație, sub sancțiunea suspendării sau retragerii licenței.


  Articolul 5
  (1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și alte autorități competente acționează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună și au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, încheie, în condițiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de interes național în vederea furnizării de servicii de transport adecvate.
  (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (2) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (7), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se atribuie conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește și aplică măsuri privind creșterea eficienței economice și a calității serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv prin asigurarea cadrului de creștere a competiției pe această piață.
  (la 14-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (3) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condițiile în care Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (4) Compensația de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensația de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite conform alin. (2) nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public.
  (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (5) Efectul financiar net prevăzut la alin. (4) se calculează conform următorului mecanism:
  Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit de maximum 3%, în care semnificația termenilor este următoarea:
  a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;
  b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;
  c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;
  d) profitul de maximum 3% este calculat la costurile suportate.

  (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (6) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (4) nu conduce la majorarea și suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensații de serviciu public suplimentare față de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.
  (la 14-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (7) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.
  (la 14-11-2019, Alineatul (7) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (8) Sumele prevăzute la alin. (7) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate.
  (la 14-11-2019, Alineatul (8) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (9) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar, cât și alte activități, conturile aferente serviciilor publice sus-menționate trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 14-11-2019, Alineatul (9) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (10) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin decizie a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, cu avizul Consiliului Concurenței.
  (la 14-11-2019, Alineatul (10) din Articolul 5 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (11) Prevederile alin. (1), (3), (4) și (8) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuții de către Autoritatea de Reformă Feroviară, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
  (la 29-11-2016, Articolul 5 din Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 5^1
  (1) În cazul prestării de servicii de transport de marfă, operatorii de serviciu pot beneficia de măsuri de sprijin, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.(2) În cazul prestării de servicii de transport intermodal de marfă, operatorii de servicii pot beneficia de subvenții, în baza unor scheme de ajutor de stat aprobate conform legii.(3) În cazul efectuării de servicii de transport public de marfă sau călători pe calea ferată pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice care beneficiază, din dispoziția autorităților publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri se vor asigura compensații corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.
  (la 14-11-2019, Articolul 5^1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  (la 29-11-2016, Capitolul I din Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 6

  Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat și funcțional, în conformitate cu cerințele siguranței circulației, confortului și tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în condiții de compatibilitate și interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.


  Capitolul II Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare

  Articolul 7
  (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigură dezvoltarea și siguranța transporturilor feroviare.(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții principale în domeniul transporturilor feroviare:
  a) elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare și strategiile de dezvoltare a activităților de transport feroviar, astfel încât să asigure creșterea competitivității transportului feroviar pe piața transporturilor de persoane și bunuri;
  (la 29-11-2016, Litera a) din Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul II, Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  b) elaborează și supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare și de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;
  b^1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b);
  (la 14-11-2019, Litera b^1) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  c) asigură, în condiții identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal și nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, legislației Uniunii Europene, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;
  (la 29-11-2016, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport liber ales;
  (la 29-11-2016, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  e) sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului feroviar public, în vederea susținerii mobilității persoanelor și a bunurilor prin intermediul unui sistem național de servicii publice de transport cu nivel ridicat de performanță, calitate și eficiență economică;
  (la 29-11-2016, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  f) asigură condițiile unui mediu concurențial echitabil în transportul feroviar, precum și condițiile unui mediu concurențial echitabil între modurile de transport;
  (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  g) asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale și a transporturilor de intervenție în caz de calamități naturale sau în alte situații deosebite;
  h) asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naționale de cercetare;
  i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;
  j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;
  k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport;
  (la 29-11-2016, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  l) asigură gestionarea proprietății publice și private a statului din domeniul transportului feroviar;
  m) asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;
  n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut în contractul de activitate al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor;
  (la 29-11-2016, Litera n) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  o) clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naționale și internaționale;
  p) stabilește regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari;
  q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripțiilor și instrucțiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;
  r) emite normative privind construcția și protecția căii ferate.
  (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuții principale:
  a) reprezintă Guvernul în organismele internaționale și în relațiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;
  b) elaborează și promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilității sistemului național de transport feroviar cu sistemele de transport internaționale;
  c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, modernizarea, exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică a infrastructurii feroviare și a materialului rulant;
  d) stabilește nomenclatorul de funcții al personalului care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor;
  e) emite norme obligatorii de atestare, certificare și licențiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate;
  f) organizează examene și emite atestate, certificate și licențe pentru personalul din siguranța circulației;
  g) emite norme obligatorii de licențiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activități de transport feroviar și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor;
  h) emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile feroviare, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;
  i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;
  j) aprobă organizarea regională a transporturilor feroviare;
  k) exercită activitatea de registru, de inspecție și de control în transporturile feroviare;
  l) stabilește condițiile și asigură înmatricularea materialului rulant;
  m) asigură omologarea tehnică de tip a vehiculelor feroviare, precum și certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică a materialelor, componentelor și echipamentelor utilizate la construirea, repararea și întreținerea materialului rulant și a infrastructurii feroviare;
  n) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurii căilor ferate române;
  o) asigură cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activitățile de transport feroviar;
  p) asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației și controlul sanitar-veterinar specific activităților de transport feroviar și emite autorizații sanitar-veterinare;
  q) autorizează, din punct de vedere tehnic, agenții economici care efectuează lucrările de construcție, întreținere și reparație a elementelor infrastructurii feroviare și a materialului rulant;
  r) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru deținătorii de linii ferate industriale și de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum și pentru beneficiarii de transport;
  s) autorizează înființarea și funcționarea centrelor de pregătire, perfecționare și autorizare a personalului din transporturile feroviare;
  t) analizează și decide asupra sesizărilor privind modul de alocare a capacităților infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, și supraveghează desfășurarea activităților de transport feroviar în condiții de concurență loială;
  u) stabilește norme de repartizare nediscriminatorie a capacităților infrastructurii feroviare;
  v) concesionează, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători.
  (4) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită atribuțiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competențe către o autoritate feroviară organizată ca instituție publică, finanțată din venituri extrabugetare.


  Capitolul III Infrastructura feroviară și asigurarea funcționării acesteia

  Articolul 8
  (1) Prin infrastructură feroviară se înțelege ansamblul elementelor necesare circulației și manevrei materialului rulant, clădirile stațiilor de cale ferată, cu facilitățile aferente, precum și celelalte clădiri și facilități destinate desfășurării transportului feroviar.(2) Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în continuare infrastructură feroviară publică, precum și cea aflată în proprietate privată, denumită în continuare infrastructură feroviară privată.(3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum și pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează:
  a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;
  b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.


  Articolul 9
  (1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie națională rezultată ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redevenței, infrastructura feroviară publică și care deține în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani.(3) Părți ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în condițiile legii, și altor companii naționale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu respectarea reglementărilor naționale și comunitare.
  (la 12-06-2009, Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )


  Articolul 10
  (1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri și persoane.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice.(3) Închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitație publică, conform prevederilor legale.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (4) Veniturile obținute din închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreținere, reparații curente, reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă.
  (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (5) Condițiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și condițiile de închiriere a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 11
  (1) Infrastructura feroviară publică se compune din:
  a) liniile ferate de circulație, terenul aferent pe care sunt construite, precum și terenurile situate de o parte și de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranță a infrastructurii feroviare;
  b) podurile, tunelurile, viaductele și alte lucrări de artă, care au legătură cu liniile ferate deschise circulației publice, precum și terenurile aferente acestora;
  c) lucrările geotehnice de protecție și de consolidare, plantațiile de protecție a liniilor ferate și terenurile aferente pe care sunt amplasate;
  d) instalațiile fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare;
  e) triajele de rețea ale căii ferate și terenurile aferente acestora;
  f) alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare.
  (2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care administrează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizare, precum și a Societății Naționale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.


  Articolul 11^1
  (1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, instalațiile de tracțiune electrică și de electroalimentare cu echipamentele aferente, aparținând infrastructurii feroviare publice, pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare în scopul realizării transportului feroviar public.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare, cu echipamentele aferente.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu acordul Ministerului Transporturilor, rețeaua de telecomunicații C.F.R., cu excepția rețelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice, în vederea administrării acesteia.(4) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente.(5) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
  (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 11^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (6) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol și a prevederilor art. 29 alin. (3^2), condițiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară.
  (la 14-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 11^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  (la 29-11-2016, Articolul 11^1 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 12

  Administratorul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune și controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 13

  Listele secțiilor de circulație ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructură feroviară interoperabilă sau neinteroperabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 14

  Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, prin:
  a) îndeplinirea ansamblului funcțiilor tehnice și economice necesare;
  b) asigurarea stării de funcționare a liniilor, instalațiilor și celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliți conform art. 16;
  c) conducerea operativă a circulației trenurilor și autorizarea manevrei pe liniile deschise circulației publice sau cu acces la aceasta;
  d) repartizarea capacităților infrastructurii feroviare și alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor și a contractului de acces pe infrastructura feroviară.


  Articolul 15

  Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menținerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (9) și la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 23 alin. (1).


  Articolul 16

  Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne și internaționale sau celor stabilite prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte. Acești parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe direcții și coridoare de transport, cu ansamblul internațional al căilor ferate.


  Articolul 17

  Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum și terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe și impozite.


  Articolul 18
  (1) Accesul și circulația pe infrastructura feroviară publică sunt permise dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) operatorul de transport feroviar deține o licență în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  b) operatorul de transport feroviar deține un certificat de siguranță în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  c) există un contract de acces pe infrastructura feroviară, încheiat între operatorul de transport feroviar și administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, în condițiile legii.
  (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (1^1) Condițiile care reglementează contractul de acces prevăzut la alin. (1) sunt nediscriminatorii și transparente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004.
  (la 28-05-2005, Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005. )
  (2) Operatorii de transport feroviar străini care efectuează transport feroviar sunt acceptați pentru circulație pe infrastructura feroviară în condițiile legii, acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.
  (la 12-06-2009, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )
  (2^1) Operatorilor de transport feroviar străini, care dețin o licență într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislației aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în condiții echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă.
  (la 12-06-2009, Alin. (2^1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )
  (3) Accesul la infrastructură și furnizarea de servicii în terminalele și porturile legate de activitățile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internațional feroviar de marfă și servicii de transport combinat internațional de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu și transparent, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restricții numai dacă există alternative viabile pe calea ferată în condiții de piață.
  (la 28-05-2005, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005. )
  (4) Fără a încălca prevederile legale privind concurența și activitatea instituțiilor/autorităților publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înființat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță monitorizează concurența pe piața de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piața de transport feroviar de marfă.(5) Dacă în executarea transportului solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestație la Consiliul de supraveghere, în condițiile art. 30 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004.(6) Ca urmare a contestației primite și, dacă este cazul, din proprie inițiativă, Consiliul de supraveghere decide cât mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evoluții nedorite de pe aceste piețe, în conformitate cu reglementările în vigoare.(7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condițiile legii, precum și a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) și ale art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003. Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 89/2003 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.
  (8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componența Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, care nu poate depăși 20% din indemnizația lunară a funcției de secretar de stat.
  (la 02-03-2011, Alin. (8) al art. 18 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. )


  Articolul 18^1
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, operatorii de transport feroviar din statele membre ale Uniunii Europene au drept de acces la infrastructura feroviară din România în scopul furnizării serviciului de transport feroviar internațional de călători, astfel:
  a) pe parcursul derulării serviciului de transport feroviar internațional de călători, aceștia au dreptul să îmbarce călători din orice stație situată pe ruta internațională respectivă și să îi debarce în altă stație, inclusiv în stații situate pe teritoriul aceluiași stat;
  b) în cazul în care în România ponderea transportului feroviar internațional de călători constituie mai mult de jumătate din cifra aferentă fluctuației călătorilor clienți ai operatorilor de transport feroviar, dreptul de acces al operatorilor străini se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2012;
  c) în urma unei solicitări înaintate de autoritățile competente și/sau de operatorii de transport feroviar, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, înființat în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, trebuie să stabilească dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a transporta călători între stații situate în state membre diferite.
  (2) Dacă între un punct de plecare și o destinație există unul sau mai multe contracte de servicii publice, dreptul de acces la serviciile prevăzute la alin. (1) poate fi limitat prin hotărâre a Guvernului, astfel:
  a) o astfel de limitare nu trebuie să aibă ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a călătorilor în orice stație situată pe ruta unui serviciu internațional și de debarcare a acestora în altă stație, inclusiv în stațiile situate în același stat membru, cu excepția cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita echilibrul economic al unui contract de servicii publice;
  b) în urma unei solicitări din partea autorității sau autorităților competente care a/au încheiat contractul de servicii publice, precum și a oricărei alte autorități competente interesate, care are dreptul de a limita accesul, în înțelesul prezentului articol, al administratorului infrastructurii sau al operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să stabilească, pe baza unei analize economice obiective și a unor criterii predeterminate, dacă echilibrul economic respectiv ar fi periclitat;
  c) autoritățile competente și operatorii de transport feroviar care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispoziția Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar informațiile necesare, în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie;
  d) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar analizează informațiile puse la dispoziție, cu consultarea tuturor părților implicate, și informează părțile cu privire la decizia sa motivată în termen de 30 de zile și, în orice caz, în maximum două luni de la primirea tuturor informațiilor relevante;
  e) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar prezintă motivele deciziei sale și specifică termenul și condițiile în care autoritatea sau autoritățile competentă/competente în materie, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice ori operatorul de transport feroviar care solicită accesul pot contesta decizia, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Dreptul de îmbarcare și de debarcare a călătorilor în stațiile situate pe teritoriul României pe ruta unui serviciu de transport internațional de călători poate fi limitat în cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv de a transporta călători între stațiile respective conform unui contract de concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 2007, pe baza unei proceduri competitive de atribuire, desfășurată în condiții de competitivitate și echitate și în conformitate cu principiile aplicabile de drept comunitar. Această limitare poate continua pe durata inițială a contractului, dar nu mai mult de 15 ani.(4) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu impun acordarea, înainte de 1 ianuarie 2010, a dreptului de acces prevăzut la alin. (1) operatorilor de transport feroviar și filialelor lor controlate direct sau indirect, care dețin licență de transport feroviar într-un stat membru în care nu sunt acordate drepturi de acces similare.(5) Deciziile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) sunt supuse controlului judecătoresc, în conformitate cu Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea responsabilă pentru transportul feroviar de călători aplică un tarif operatorilor de transport feroviar care oferă servicii pentru călători pentru exploatarea rutelor care intră în competența autorității respective, între două stații pe teritoriul național, în următoarele condiții:
  a) operatorilor de transport feroviar care oferă servicii de transport feroviar intern sau internațional de călători le este aplicat același tarif pentru exploatarea rutelor care intră în competența autorității respective;
  b) tariful se stabilește prin hotărâre a Guvernului, atunci când condițiile de dezvoltare a pieței de transport feroviar internațional de călători o impun;
  c) tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obligațiile de serviciu public stabilite în contracte de servicii publice atribuite potrivit prevederilor în vigoare;
  d) venitul obținut din aceste tarife și plătit cu titlu de compensație nu poate depăși ceea ce este necesar pentru a acoperi în tot sau în parte costurile ocazionate de executarea obligațiilor de serviciu public relevante, ținându-se cont de încasările pertinente și de un nivel rezonabil de profit pentru executarea obligațiilor respective;
  e) tariful se stabilește potrivit legislației naționale și comunitare în vigoare, cu respectarea principiilor echității, transparenței, nediscriminării și proporționalității între prețul mediu al serviciului pentru călător și nivelul tarifului perceput. Tarifele totale percepute în temeiul prezentului alineat nu trebuie să pericliteze viabilitatea economică a serviciului de transport feroviar internațional de călători căruia îi sunt aplicate;
  f) informațiile necesare în vederea identificării originii și utilizării tarifelor trebuie să fie păstrate de către autoritățile competente și vor fi puse la dispoziția Comisiei Europene.
  (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciului de transport feroviar de călători prestat în tranzit, care începe și se încheie în afara teritoriului comunitar.
  (la 12-06-2009, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. )


  Articolul 19
  (1) Rețeaua de transport feroviar de marfă din România care se include în Rețeaua transeuropeană de transport feroviar de marfă, precum și porturile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului și constă în următoarele componente:
  a) liniile de cale ferată;
  b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructură feroviară saturată, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003. În situația în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respectă, cât mai mult posibil, timpii generali de transport;
  c) liniile de acces la infrastructură în terminalele care servesc sau pot să servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către și de la alte locații și facilități;
  d) liniiile de acces la infrastructură spre și dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură.
  (2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată menționate la alin. (1) lit. a), în funcție de valoarea care este mai mare.(3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat și multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european.(4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aprobă realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite și alocații de la bugetul de stat.


  Articolul 20

  Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale și/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislației privind lucrările publice și se avizează de către Ministerul Apărării Naționale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului național de apărare.


  Articolul 21

  Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor și cu avizele autorităților publice locale și Ministerului Apărării Naționale.


  Articolul 21^1

  Costurile anuale de funcționare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura feroviară pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari, a normativelor tehnice de întreținere și reparație a infrastructurii feroviare și a proiectelor de reabilitare și/sau de modernizare a infrastructurii. Compania națională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor în vederea aprobării:
  a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de venituri și cheltuieli necesare pentru a asigura în condiții de securitate funcționarea infrastructurii feroviare și desfășurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;
  b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii și alte tarife specifice;
  c) justificarea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare.
  --------------
  Art. 21^1 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 noiembrie 2006 prin abrogarea art. I din acest act normativ de către pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 46 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.


  Articolul 22
  (1) Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pe baza veniturilor proprii și, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din fonduri alocate de la bugetul de stat.
  (la 21-06-2011, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011. )
  (2) Veniturile proprii ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se constituie din:
  a) veniturile obținute din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, în lei și în valută;
  b) veniturile obținute din activitatea de închiriere a secțiilor neinteroperabile;
  c) veniturile obținute din alte activități de închiriere a activelor;
  d) veniturile obținute din activități conexe activității de transport feroviar;
  e) veniturile obținute din activități de valorificare a activelor;
  f) veniturile obținute din exploatarea, inclusiv prin închiriere către persoane fizice și juridice, a bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
  (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  g) veniturile obținute din executarea garanțiilor de participare la licitații, a garanțiilor aferente sumelor reținute, a altor garanții constituite conform contractelor de lucrări de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, precum și veniturile obținute din penalitățile și dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, cu condiția utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în cadrul cărora au fost încheiate respectivele contracte;
  (la 14-11-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  h) venituri financiare și extraordinare, după caz, în sensul definit prin legislația națională în vigoare, în principal Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 14-11-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  (la 29-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (3) Veniturile obținute potrivit prevederilor alin. (2) lit. f), ale art. 11^1 și ale art. 29 alin. (3^2) se încasează de compania națională care administrează infrastructura feroviară și se utilizează pentru lucrări și servicii de întreținere și reparație curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare, pentru lucrări și servicii de reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare și pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare și funcționare a infrastructurii feroviare publice.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (4) Veniturile obținute potrivit alin. (2) lit. g) se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării și finalizării obiectivelor proiectelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, cu respectarea legislației în vigoare.
  (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor alocă anual companiei naționale care administrează infrastructura feroviară fonduri de la bugetul de stat care reprezintă diferența dintre costurile totale pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice și veniturile proprii ale companiei.
  (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (6) Abrogat.
  (la 14-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 22 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )


  Articolul 23
  (1) Operatorii de transport feroviar care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă și/sau de călători, folosind capacitățile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, calculat conform cadrului de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzut în contractul de activitate al companiei naționale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor potrivit prevederilor art. 37 și 39.
  (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (2) Abrogat.
  (la 29-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 24

  Promovarea proiectelor pentru construcții de tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea și/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum și pentru magistralele destinate circulației cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, după consultarea operatorilor de transport feroviar.
  (la 29-11-2016, Articolul 24 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 25
  (1) Cheltuielile pentru reparații curente, investiții, reparații capitale/reînnoiri, modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanțate de la bugetul de stat, din fondurile externe nerambursabile și din veniturile obținute potrivit art. 22 alin. (2) lit. b).
  (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acele părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate altor persoane juridice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )


  Articolul 25^1
  (1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, se alocă anual, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, sume necesare pentru:
  a) întreținerea, exploatarea și reparația curentă a infrastructurii feroviare;
  b) reparația capitală/reînnoirea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare;
  c) dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a infrastructurii feroviare;
  d) alte cheltuieli de investiții.
  (2) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreținerea și reparația curentă a infrastructurii feroviare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate deconta:
  a) lucrările și serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor și normelor specifice activității de întreținere, exploatare și funcționare a infrastructurii feroviare;
  b) materialele necesare realizării lucrărilor și serviciilor potrivit lit. a), achiziționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  c) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  d) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților terțe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare:
  a) plății hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate și a cheltuielilor conexe procedurilor de judecată pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile;
  b) reîntregirii veniturilor proprii, prin acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ca urmare a executărilor silite în baza hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, în limita prevederilor bugetare anuale;
  c) finalizării procedurilor de expropriere pentru investițiile finanțate din fonduri nerambursabile.
  (4) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinații, pentru proiectarea, asistența tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție în cadrul unui contract de reabilitare pe fonduri europene și pentru alte cheltuieli de investiții, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare încheiate potrivit legii.(5) Creditele interne și externe contractate de compania națională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția infrastructurii feroviare și pentru alte cheltuieli de investiții. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinația acestuia, dobânzile și garanțiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne și/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei și nu pot depăși 30% din valoarea acestor bunuri.(6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (3) se transferă în conturile proprii ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condițiile legii și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a companiei.
  (la 14-11-2019, Articolul 25^1 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )


  Articolul 26
  (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finanțare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum și pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în condițiile legii.(2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 27
  (1) Liniile ferate aparținând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate.(2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în condiții de siguranță a circulației.(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării ei se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naționale și al administrației publice locale.(4) Pierderile rezultate prin menținerea în exploatare, cât și costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.


  Articolul 28
  (1) În cazul unor calamități naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcțiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condițiile legii.(2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în funcțiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamități naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.


  Capitolul IV Siguranța și protecția infrastructurii feroviare

  Articolul 29
  (1) În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.(2) Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului.
  (la 14-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019, prin abrogarea Punctului 23, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016) )
  (2^1) Toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată se realizează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în baza acordului ocolului silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, al proprietarului. Ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarul, după caz, își exprimă acordul scris și asigură marcarea arborilor destinați tăierii, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării formulate de compania națională care administrează infrastructura feroviară.
  (la 20-05-2021, Alineatul (2^1) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 )
  (2^2) După obținerea acordului, precum și în cazul necomunicării acordului în termenul prevăzut la alin. (2^1), compania națională care administrează infrastructura feroviară va realiza toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare și care periclitează elementele căii ferate și/sau circulația pe calea ferată.
  (la 20-05-2021, Alineatul (2^2) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 )
  (2^3) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură în regim de urgență extragerea și îndepărtarea arborilor căzuți, fără marcarea prealabilă a acestora.
  (la 20-05-2021, Alineatul (2^3) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 17 mai 2021 )
  (2^4) După efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2^3), estimarea volumului de masă lemnoasă și marcarea cioatelor se realizează de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice sau, după caz, de către ocolul silvic nominalizat.
  (la 04-07-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 )
  (2^5) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (2^1) și (2^2) se încadrează în categoria produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, și se valorifică în condițiile legii.
  (la 04-07-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 )
  (3) În cazurile în care limitele stabilite conform alin. (2) cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii.
  (la 04-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 )
  (3^1) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
  (la 14-11-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24^1, Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (3^2) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane. Prin excepție, cu avizul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condițiile specificate la art. 11^1 alin. (6), în vederea amplasării de construcții provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (3^1).
  (la 14-11-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24^1, Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (3^3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3^2) cu privire la executarea unor proiecte de interes public în domeniul infrastructurilor de transport ale autorităților publice locale, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria autorităților publice locale, la solicitarea acestora, fără licitație, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranță a infrastructurii feroviare.
  (la 14-11-2019, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24^1, Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (4) Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Pentru zonele de protecție a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate.
  (la 29-11-2016, Alineatul (4) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (5) În zona de protecție a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, cu aprobarea administratorului infrastructurii feroviare.
  (la 14-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 25^1, Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )


  Articolul 30

  În zona de protecție a infrastructurii feroviare se interzice:
  a) amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei de protecție, respectiv de siguranță, după caz;
  (la 29-11-2016, Litera a) din Articolul 30 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  a^1) depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;
  (la 29-11-2016, Articolul 30 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  b) utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;
  c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic;
  d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar.


  Articolul 31
  (1) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale și utilaje necesare întreținerii acesteia, în scopul eliminării consecințelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranța circulației feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînțelegere, acordarea de despăgubiri și cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiționat de plata prealabilă a despăgubirii.


  Articolul 32

  Pe traseul liniilor ferate aparținând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania națională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecție pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispozițiile art. 31 alin. (1).


  Articolul 33
  (1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicații sau de către Sistemul național de transport al petrolului - gaze naturale/țiței, proprietate publică a statului, se realizează și se menține în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de celelalte ministere implicate și de către organele administrației publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicație/ Sistemul național de transport al petrolului a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.
  (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate și numai cu respectarea normelor și a prescripțiilor în vigoare.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2).


  Capitolul V Siguranța circulației pe căile ferate române

  Articolul 34

  Transportul feroviar public trebuie să se desfășoare într-un climat de disciplină fermă, asigurându-se condițiile necesare pentru deplina siguranță a călătorilor și a bunurilor transportate.


  Articolul 35

  Personalul cu sarcini de siguranță a circulației al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și operatorii de transport feroviar licențiați se supun prevederilor din instrucțiunile de serviciu și reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranța circulației trenurilor.


  Articolul 36

  În scopul realizării circulației feroviare în condiții de siguranță, compania națională care administrează infrastructura feroviară și operatorii de transport feroviar licențiați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență exercită, în limita competențelor aprobate, următoarele atribuții:
  a) asigură, organizează și coordonează circulația și manevra, aplică măsurile de siguranță a circulației pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;
  b) elaborează și propun spre aprobare norme, instrucțiuni și regulamente obligatorii privind activitățile care se desfășoară pe infrastructura feroviară;
  c) elaborează instrucțiuni de exploatare tehnică proprii;
  d) organizează și exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activității de producție și exploatare și de siguranță a circulației feroviare;
  e) exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transportului feroviar public și a proceselor de producție;
  f) iau măsuri pentru folosirea rațională și în condiții de siguranță a mijloacelor de transport feroviar, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreținerea și repararea acestora, aferente activității proprii;
  g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în condițiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări și obiective de investiții noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuția de obiective de investiții noi și participă la recepția și la punerea în funcțiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;
  h) avizează caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport feroviar și soluțiile tehnice pentru lucrările de construcție și de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalațiilor de transport pe căile ferate, precum și în cazul modernizării celor existente;
  i) avizează funcționarea mijloacelor de transport feroviar și exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifică personalul care le deservește, în condițiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz;
  j) avizează caracteristicile tehnice ale instalațiilor complexe ce urmează a fi importate, precum și ale mașinilor și instalațiilor unicat, de mare importanță, care urmează a fi procurate din țară sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate;
  k) avizează orice fel de lucrări de construcții și instalații care se execută în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea și siguranța căilor ferate și a instalațiilor feroviare;
  l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport;
  m) aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreținerea, siguranța circulației feroviare, proiectarea și repararea liniilor de cale ferată, a instalațiilor și a tuturor utilajelor din dotare;
  n) asigură și urmăresc executarea lucrărilor de construcții-montaj și de reparație a mijloacelor din dotare;
  o) organizează recepția materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalațiilor și echipamentelor la unitățile furnizoare și de reparații, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare siguranței circulației feroviare;
  p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcțiile și meseriile din activitatea proprie, precum și răspunderea acestora față de siguranța circulației;
  q) elaborează și propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor și componentelor, în raport cu importanța lor în siguranța circulației feroviare;
  r) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea și atestarea calității, din punct de vedere al siguranței feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant și componentelor utilizate în circulația pe căile ferate române, care au importanță pentru siguranța circulației feroviare;
  s) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice pentru selecționarea, școlarizarea, verificarea cunoștințelor și aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribuții în siguranța circulației pe căile ferate române;
  t) elaborează și propun spre aprobare norme metodologice și de calitate pentru întreținerea și repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant și componentelor utilizate, cu relevanță în siguranța circulației pe căile ferate;
  u) avizează tehnologiile de producție, de reparații și de întreținere pentru instalații, echipamente și material rulant;
  v) organizează, în condițiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranța circulației pe calea ferată, precum și a celui care îndeplinește sarcini de verificare și de îndrumare metodologică pentru siguranța circulației feroviare;
  w) exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranța circulației feroviare și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;
  x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Sănătății și cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea și evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de acestea și pentru reluarea traficului feroviar, precum și pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor și a vinovaților care au condus la producerea unor astfel de evenimente.


  Capitolul VI

  Contractul de activitate și contractul de serviciu public
  (la 25-07-2005, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )


  Articolul 37
  (1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și instituțiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în numele statului.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puțin principiile și parametrii de bază prevăzuți în legislația națională în vigoare, inclusiv Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european. Contractul cuprinde și următoarele elemente:
  (la 29-11-2016, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 29, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  a) indicatori de calitate privind funcționarea infrastructurii feroviare, cu impact asupra calității serviciilor de transport feroviar de călători și marfă;
  (la 29-11-2016, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor și cheltuielilor care privesc performanța economică a companiei care administrează infrastructura feroviară;
  (la 29-11-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  c) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare necesare pentru menținerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați și în concordanță cu normativele privind uzura și intensitatea traficului;
  d) principalele lucrări de reabilitare și modernizare ale infrastructurii feroviare;
  e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice;
  (la 29-11-2016, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  f) lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport pentru activitățile conexe activității de transport feroviar;
  (la 14-11-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  g) capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine.
  (la 14-11-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 37 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  (la 25-07-2005, Art. 37 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )


  Articolul 38
  (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor, pentru și în numele statului, și operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează obligațiilor de serviciu public.
  (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite/redactate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 14-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte condițiile de performanță și calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini și/sau în contractele de servicii publice.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (3^1) Elementele principale ale contractelor de servicii prevăzute la alin. (1) se reglementează prin decizie a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, prevăzută la art. 5 alin. (10), asigurând conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3^1) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condițiile stabilite prin decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară prevăzută la art. 5 alin. (10) și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 14-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparține operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziția sa, conform prevederilor legale în vigoare.
  (la 29-11-2016, Alineatul (5) din Articolul 38 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuții de către Autoritatea de Reformă Feroviară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
  (la 29-11-2016, Articolul 38 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 34, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  (la 25-07-2005, Art. 38 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005. )


  Articolul 39
  (1) Contractul prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de până la 5 ani, se aprobă de către Guvern și se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
  (la 14-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (1^1) Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă de către Guvern și se modifică și/sau actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după aprobarea bugetului de stat și, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 14-11-2019, Articolul 39 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 35^1, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (2) În scopul asigurării continuității serviciului de interes public, în cazul în care contractele prevăzute la alin. (1) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate de către operatorii de transport feroviar de călători și de către operatorul care administrează infrastructura feroviară până la data la care contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători și contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. sunt aprobate în condițiile alin. (1) se decontează în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat.
  (la 25-03-2016, Alin. (2) al art. 39 a fost introdus de art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. )
  (3) Abrogat.
  (la 14-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )

  (la 05-04-2012, Art. 39 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2012. )


  Articolul 40

  Abrogat.
  (la 29-11-2016, Articolul 40 din Capitolul VI , Titlul I a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 41

  Compania națională care administrează infrastructura feroviară și operatorii de transport feroviar licențiați pot avea în structură corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfășoară pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 42

  Personalul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și cel al operatorilor de transport feroviar licențiați, cu atribuții de serviciu privind paza, ordinea publică și controlul trenurilor, gărilor și al altor unități din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice.


  Capitolul VII Dispoziții speciale

  Articolul 43

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 43 a fost abrogat de art. 70, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 44

  În cazul nerespectării prevederilor art. 29 alin. (5) și ale art. 30, compania națională care administrează infrastructura feroviară va acționa imediat, în condițiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desființarea construcțiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum și pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate române.


  Articolul 45

  Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau parțială a licenței pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum și răspunderea penală sau contravențională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecințele generate de astfel de situații.


  Articolul 46

  Faptele care constituie contravenții la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contravenții la normele de protecție a infrastructurii feroviare, sancțiunile care se aplică și organele împuternicite să sancționeze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Titlul II Reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 47
  (1) Societatea Națională a Căilor Ferate Române se reorganizează, prin divizare, într-o companie națională, în societăți naționale și societăți comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:
  a) Compania Națională de Căi Ferate - "C.F.R.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare și a patrimoniului auxiliar feroviar;
  b) Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. - Marfă", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri;
  c) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători;
  d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, administrarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.
  (2) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, prevăzute la alin. (1), funcționează pe principii comerciale, specifice economiei de piață, cu orientare spre obținerea de profit.(3) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, parțial, patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române.


  Articolul 48

  Societatea Națională a Căilor Ferate Române continuă să ființeze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei și a creanțelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Națională a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acesteia.


  Articolul 49

  Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale prevăzute la art. 47 se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora.


  Articolul 50

  Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate administrarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri și de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență pentru traficul existent la data reorganizării.


  Articolul 51

  Activele care nu se preiau de către compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 52
  (1) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale rezultate din reorganizare:
  a) preiau drepturile și obligațiile Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în limitele și în condițiile stabilite prin actul de înființare a acestora;
  b) dețin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile și mobile care le revin prin împărțirea patrimoniului Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  c) pot constitui societăți comerciale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate, în condițiile legii;
  d) asigură realizarea activității de ansamblu a transportului feroviar de interes național.
  (2) Capitalul social inițial al companiei naționale, al societăților naționale și al societăților comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris și vărsat integral de statul român, la data înființării acestora.(3) Acțiunile emise inițial de compania națională, de societățile naționale și de societățile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca acționar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor.(4) Acțiunile emise de compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piață.(5) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, precum și filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condițiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.(6) În perioada în care statul este acționar unic la compania națională, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, după caz, capitalul social inițial fiind subscris și integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.(7) În funcție de condițiile locale pot fi înființate societăți comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societățile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora.(8) Personalului preluat de noile companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, precum și personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 55 și 56.


  Articolul 53

  În realizarea obiectului lor de activitate, compania națională, societățile naționale și societățile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz:
  a) să stabilească, în condițiile legii, și să adapteze la condițiile pieței tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători și de mărfuri, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul lor de activitate;
  b) să elaboreze prescripțiile, tehnologiile, normativele și normele de muncă specifice activității proprii, inclusiv cele de prevenire și stingere a incendiilor;
  c) să inițieze și să încheie convenții și contracte de transport intern și internațional, potrivit reglementărilor în vigoare;
  d) să participe, în nume propriu, la organismele internaționale din domeniul feroviar sau din domenii conexe;
  e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități de călătorii sau de transport;
  f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din stațiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condițiilor contractului de activitate, respectiv a contractului de servicii publice prevăzute la art. 37 și 38, și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  (la 29-11-2016, Litera f) din Articolul 53 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 38, Articolul I, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )

  g) să negocieze obținerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz;
  h) să organizeze structuri proprii de pază și de păstrare a ordinii, în condițiile legii;
  i) să dețină sau să participe cu capital social la alte persoane juridice și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;
  j) să efectueze activități de producție, turism, comerț intern și internațional, prestări de servicii, precum și de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activități;
  k) să organizeze activități proprii de cercetare, proiectare, informatică, învățământ, asistență medicală, medicina și psihologia muncii, perfecționare profesională;
  l) să editeze publicații și lucrări referitoare la prestație, producție, știință și tehnică, specifice activităților pe care le desfășoară;
  m) să facă propuneri privind prescripțiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al construcțiilor și realizărilor tehnice în domeniu;
  n) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, care include alocațiile și compensațiile de la bugetul de stat și care se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 54

  Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile și obligațiile aferente, se repartizează companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale, nou-înființate, prin hotărâre a Guvernului de înființare a acestora, preluându-se corespunzător și contractele de credit.


  Articolul 55
  (1) Personalul necesar companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române și se consideră transferat. Criteriile de selecționare a personalului vor ține seama, în mod prioritar, de competența profesională, disciplina în activitate și de asigurarea posturilor necesare siguranței circulației feroviare.(2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizează de către Societatea Națională a Căilor Ferate, în condițiile legii.


  Articolul 56
  (1) Personalul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, existent la data declanșării procesului de reorganizare, beneficiază de facilități de călătorie gratuită pe calea ferată, în aceleași condiții în care a beneficiat ca salariat al Societății Naționale a Căilor Ferate Române, indiferent de situația acestuia după reorganizare.(1^1) În condițiile alin. (1) va fi asimilat și personalul necesar Autorității pentru Reformă Feroviară.
  (la 14-11-2019, Articolul 56 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 39, Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 205 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 )
  (2) Pensionarii și membrii de familie (soțul, soția și copiii minori) ai personalului prevăzut la alin. (1), precum și personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condițiile legii.(3) La stabilirea vechimii în unitățile de căi ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată pensionarilor și membrilor de familie ai acestora se ia în considerare și perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, în Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unitățile din subordine, până la data desființării acestuia, și în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată.(4) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligațiilor Societății Naționale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimațiilor și permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată.


  Articolul 57
  (1) Compania națională, societățile naționale și societățile comerciale nou-înființate sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni.(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate.


  Articolul 58
  (1) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație al companiei naționale, al societăților naționale și al societăților comerciale nou-înființate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate, reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Președintele consiliului de administrație al companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate este și directorul general al acestora.(3) Atribuțiile consiliului de administrație, precum și ale președintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei naționale, societăților naționale și societăților comerciale nou-înființate.


  Capitolul II Dispoziții finale

  Articolul 59

  Începând cu data înființării primei societăți naționale/comerciale de transport marfă, rezultată în urma reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfă se formează liber pe piață.


  Articolul 60

  Investițiile, modernizările, dezvoltările și reparațiile la infrastructura feroviară publică, precum și investițiile pentru realizarea proiectelor de importanță națională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat și rambursate de la bugetul de stat.


  Articolul 61

  Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligațiilor către stat și instituții publice, existente la data înmatriculării în registrul comerțului a companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, a societăților naționale și a societăților comerciale rezultate din reorganizare, precum și majorările datorate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plată.


  Articolul 62
  (1) În scopul ținerii evidenței bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizare, și pentru asigurarea opozabilității titlurilor acestora față de terți și inițierea acțiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidențe și documentații proprii de cadastru, în condițiile legii.(2) Sumele necesare întocmirii documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare, în condițiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.
  (la 21-06-2011, Alin. (2) al art. 62 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011. )


  Articolul 63

  În perioada în care statul este acționar unic se pot efectua transferuri de active și orice alte elemente patrimoniale între compania națională, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.


  Articolul 64

  Lista produselor și a serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, anexă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, se modifică la liniuța a treia, coloana întâi, și va avea următorul cuprins:
  "- Transport de călători pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare și transport internațional)."


  Articolul 65

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înființare a companiei naționale, a societăților naționale și a societăților comerciale, rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 47 alin. (1), Ministerul Transporturilor va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 37 și 38.


  Articolul 66
  (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, și cu modificările și completările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înființarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.

  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182/1999, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998:
  "Art. II. - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător și companiilor naționale, societăților naționale, societăților naționale și societăților comerciale ce se vor înființa în baza prezentei ordonanțe de urgență."

  -------