ORDIN nr. 626 din 30 mai 2014
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 626 din 30 mai 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 364 din 29 mai 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. NB 3.584 din 30 mai 2014 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 865 din 29 mai 2014;
  - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
  - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,
  în temeiul dispoziţiilor:
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente."
  2. În anexa nr. 1, la punctul 3, sintagma "CNP/CE/PASS" va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  3. În anexa nr. 1, la punctul 3, secţiunea "Beneficiar" va avea următorul cuprins:
                   ┌────────────────┬──┐ ┌───────────────────┬──┐
      "Beneficiar │Pachet de bază │ │ │ Pachet minimal" │ │
                   └────────────────┴──┘ └───────────────────┴──┘

  4. În anexa nr. 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:
  "4. Diagnostic prezumtiv/diagnostic: ...................
       Cod diagnostic prezumtiv/diagnostic [][][][]
       Tip diagnostic P A/S C M
                            [] [] [] []

  5. În anexa nr. 1, punctul 8 va avea următorul cuprins:
      "8. Număr de consultaţii acordate: []
                                        Acut/Subacut/Acutizări
                                        ale bolilor cronice"

  6. În anexa nr. 2, la litera A, al doilea paragraf de la punctul 2 va avea următorul cuprins:
  "Biletul de trimitere/de internare se completează şi de către medicii din unităţile sanitare cu paturi pentru pacienţii spitalizaţi
  care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de reabilitare medicală în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare şi reabilitare medicală în spitale de recuperare, secţii/compartimente din spitale, sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare."
  7. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă pacientului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia."
  8. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 4 va avea următorul cuprins:
  "4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.
  Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.
  Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere/de internare emis."
  9. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 1 va avea următorul cuprins:
  "Câmpul 1 - "Către specialitatea clinică":
  - se va menţiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul. În situaţia în care pacientul este îndrumat în vederea internării într-o secţie de îngrijiri paliative, se va specifica «îngrijiri paliative - internare»."
  10. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3, litera c), a 13-a liniuţă "Card European (CE)" va avea următorul cuprins:
  "- se bifează căsuţa "Card european (CE)" pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spaţiului Economic European/ai Confederaţiei Elveţiene (cu excepţia României), titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate."
  11. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
  "e) câmpul "CID/CNP, CE, PASS" corespunde codului numeric personal al pacientului/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:
  - pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe. Se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;
  - pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se vor completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul 8 de pe acesta) pentru titularii de card european;
  - pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.
  Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.
  f) se va bifa cu "x" căsuţa "Pachet de bază" sau "Pachet minimal", în funcţie de tipul de asigurare a beneficiarului."
  12. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 4 va avea următorul cuprins:
  "Câmpul 4:
  - "Diagnostic prezumtiv": - se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum şi căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
  În biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază, prin care se recomandă servicii medicale clinice, codul de diagnostic completat va fi 999.
  - Tip diagnostic:
  (i) - se va bifa cu "x": căsuţa P pentru servicii medicale clinice specifice pentru unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice; căsuţa A/S pentru servicii medicale clinice pentru afecţiunile acute/ subacute/acutizări ale bolilor cronice; căsuţa C pentru servicii medicale clinice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate: diabet şi boli de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiuni oncologice; căsuţa M pentru efectuarea de servicii medicale clinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; - pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.
  Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999), prin care se recomandă servicii medicale clinice, nu se completează niciuna dintre căsuţele de la câmpul "tip diagnostic".
  NOTĂ:
  În situaţiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), medicii care fac recomandarea vor completa, pe verso-ul biletului de trimitere informaţiile privind "tipul diagnosticului", aplicând totodată semnătura şi parafa."
  13. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 5 va avea următorul cuprins:
  "Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":
  - se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum şi căsuţele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;"
  14. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 va avea următorul cuprins:
  "Câmpul 8 - "Numărul de consultaţii acordate":
  - în căsuţă se va completa numărul de consultaţii acordate pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice.
  În situaţia în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, acesta va completa în căsuţă numărul total de consultaţii acordate de către acesta, cumulat după caz cu numărul de consultaţii anterior acordate de către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultaţii pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultaţii anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.
  Numărul maxim de consultaţii ce se pot acorda pentru un episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice la nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialităţile clinice este cel prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia."
  15. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Formularele biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/de internare în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 august 2014 inclusiv.


  Articolul III

  Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere /de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) şi 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iunie 2014.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Ţibichi


  Anexa
  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 867/541/2011)
  LISTA
  abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii
  sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele
  membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia
  Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente
   ┌────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐
   │ │ │Card european de │ Acord │
   │Codul ţării │ Denumirea ţării │ asigurări │ internaţional │
   │ │ │ de sănătate │ │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AF │ Afganistan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ZA │ Africa de Sud │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AL │ Albania │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DZ │ Algeria │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AD │ Andorra │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AO │ Angola │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AI │ Anguilla │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AG │ Antigua şi Barbuda │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AN │Antilele Olandeze (Bonaire)│ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AR │ Argentina │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AM │ Armenia │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AW │ Aruba │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SH │Teritoriile Britanice de │ │ │
   │ │peste Mări │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AU │ Australia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AT │ Austria │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AZ │ Azerbaidjan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BS │ Bahamas │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BH │ Bahrain │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BD │ Bangladesh │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BB │ Barbados │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BY │ Belarus │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BE │ Belgia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BZ │ Belize │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BJ │ Benin │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BM │ Bermude │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BO │ Bolivia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BA │ Bosnia şi Herţegovina │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BW │ Botswana │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BR │ Brazilia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BN │ Brunei │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BG │ Bulgaria │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BF │ Burkina Faso │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BI │ Burundi │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ BT │ Bhutan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KH │ Cambodgia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CM │ Camerun │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CA │ Canada │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SP │ Insulele Canare │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CV │ Capul Verde │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KY │ Insulele Cayman │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CZ │ Cehia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CF │ Republica Centrafricană │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CL │ Chile │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CN │ China │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TD │ Ciad │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CY │ Cipru │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CI │ Cote d'Ivoire │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CO │ Columbia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ YT │ Mayotte │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PM │ Saint Pierre şi Miquelon │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KM │ Uniunea Comorelor │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CD │ Republica Democrată Congo │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CG │ Republica Congo │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KR │ Coreea de Sud │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CR │ Costa Rica │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ HR │ Croaţia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CU │ Cuba │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DK │ Danemarca │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DJ │ Djibouti │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DM │ Dominica │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DO │ Republica Dominicană │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ EC │ Ecuador │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ EG │ Egipt │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SV │ El Salvador │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CH │ Elveţia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AE │ Emiratele Arabe Unite │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ER │ Eritreea │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ EE │ Estonia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ET │ Etiopia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FJ │ Fiji │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FI │ Finlanda │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FR │ Franţa │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GA │ Gabon │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GM │ Gambia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GE │ Georgia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GS │ Georgia de Sud şi Insulele│ │ │
   │ │ Sandwich de Sud │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ DE │ Germania │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GH │ Ghana │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GI │ Gibraltar │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GR │ Grecia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GD │ Grenada │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GL │ Groenlanda │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GP │ Guadelupa │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GU │ Guam │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GT │ Guatemala │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GN │ Guineea │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GW │ Guineea-Bissau │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GQ │ Guineea Ecuatorială │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GY │ Guyana │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GF │ Guyana Franceză │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ HT │ Haiti │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ HN │ Honduras │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IN │ India │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ID │ Indonezia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ CK │ Insulele Cook │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FK │Insulele Falkland (Malvine)│ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FO │ Insulele Feroe │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MP │ Insulele Mariane │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SB │ Insulele Solomon │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VG │ Insulele Virgine Britanice│ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VI │ Insulele Virgine SUA │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ WF │ Insulele Wallis şi Futuna │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ JO │ Regatul Haşemit al │ │ │
   │ │ Iordaniei │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IR │ Republica Islamică Iran │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IQ │ Irak │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IE │ Irlanda │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IS │ Islanda │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PS │ Autoritatea Palestiniană │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IT │ Italia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ JM │ Jamaica │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ JP │ Japonia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KZ │ Kazahstan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KE │ Kenya │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KG │ Kârgâzstan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KI │ Kiribati │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ XZ │ Kosovo │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KW │ Kuwait │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LA │ Laos │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LS │ Lesotho │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LV │ Letonia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LB │ Liban │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LR │ Liberia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LY │ Libia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LI │ Liechtenstein │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LT │ Lituania │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LU │ Luxemburg │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ GB │ Marea Britanie │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MO │ Macao │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MK │ Macedonia │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MG │ Madagascar │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MY │ Malaysia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MW │ Malawi │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MV │ Maldive │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ML │ Mali │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MT │ Malta │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MA │ Maroc │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MH │ Marshall (insule) │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MQ │ Martinica │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MR │ Mauritania │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MU │ Mauritius │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MX │ Mexic │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ FM │ Micronezia (stat federal) │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MD │ Moldova │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MC │ Monaco │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MN │ Mongolia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MS │ Montserrat │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MZ │ Mozambic │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ MM │ Myanmar │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NA │ Namibia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NR │ Nauru │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NP │ Nepal │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NI │ Nicaragua │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NE │ Niger │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NG │ Nigeria │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NU │ Insula Niue │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NF │ Insula Norfolk │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NO │ Norvegia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NC │ Noua Caledonie │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NZ │ Noua Zeelandă │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ NL │ Olanda │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ OM │ Oman │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PK │ Pakistan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PW │ Palau │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PA │ Panama │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PG │ Papua Noua Guinee │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PY │ Paraguay │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PE │ Peru │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PH │ Filipine │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PN │ Insulele Pitcairn, │ │ │
   │ │ Henderson, Ducie şi Oeno │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PF │ Polinezia Franceză │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PL │ Polonia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PR │ Puerto Rico │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ PT │ Portugalia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ QA │ Qatar │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KP │ Coreea de Nord │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ RE │ Reunion │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ RU │ Rusia (Federaţie) │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ RW │ Rwanda │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ AS │ Samoa (SUA) │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ WS │ Samoa Occidentală │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SM │ San Marino │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ST │ Sao Tome şi Principe │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SA │ Arabia Saudită │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SN │ Senegal │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ RS │ Serbia │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SC │ Seychelles │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ KN │ Federaţia Saint Kitts şi │ │ │
   │ │ Nevis │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LC │ Saint Lucia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VC │ Saint Vincent şi │ │ │
   │ │ Grenadinele │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SL │ Sierra Leone │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SG │ Singapore │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SY │ Siria │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SK │ Slovacia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SI │ Slovenia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SO │ Somalia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ES │ Spania │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ LK │ Sri Lanka │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ US │ Statele Unite ale Americii│ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SD │ Sudan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SE │ Suedia │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SR │ Surinam │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ SZ │ Swaziland │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TJ │ Tadjikistan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TH │ Thailanda │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TW │ Taiwan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TZ │ Tanzania │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IO │ Teritoriul Britanic din │ │ │
   │ │ Oceanul Indian │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TF │ Teritoriile Australe şi │ │ │
   │ │ Antarctice Franceze │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TG │ Togo │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TK │ Tokelau │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TO │ Tonga │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TT │ Trinidad şi Tobago │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TN │ Tunisia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TR │ Turcia │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TM │ Turkmenistan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ TV │ Tuvalu │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ UG │ Uganda │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ UA │ Ucraina │ NU │ DA │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ HU │ Ungaria │ DA │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ UY │ Uruguay │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ UZ │ Uzbekistan │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VU │ Vanuatu │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VA │ Vatican │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VE │ Venezuela │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ VN │ Vietnam │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ YE │ Yemen │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ZM │ Zambia │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ZW │ Zimbabwe │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ IL │ Israel │ NU │ NU │
   ├────────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
   │ ME │ Muntenegru │ NU │ DA │
   │ │ │ │ │
   └────────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

  -----