ORDONANTA nr. 67 din 29 august 2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridică ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit aceasta calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independenta a profesiei pot desfăşura:
  a) activitatea de audit financiar;
  b) activitatea de audit intern;
  c) activităţi de consultanţa financiar-contabila şi fiscală;
  d) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil;
  e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu;
  f) activităţi de expertiza contabila;
  g) activităţi de evaluare;
  h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.
  (3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului independentei."
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie să fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesională."
  3. La articolul 5 alineatul (3), litera a(4) va avea următorul cuprins:
  "a(4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;"
  4. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) Hotărârile Conferintei şi ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii."
  6. Articolul 7 şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice şi juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.
  (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.
  (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere.
  (4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care considera ca întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ."
  7. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:
  a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
  b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditata;
  c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii;
  d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege."
  8. Articolul 8 şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt licentiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar.
  (2) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndrumă desfăşurarea programului de pregătire practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, în vederea dobândirii de către aceştia a calităţii de auditor financiar."
  9. La articolul 9, literele a), b) şi c) ale punctului A vor avea următorul cuprins:
  "a) sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1);
  b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, din care cel puţin 2 ani sub îndrumarea unui auditor financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativa a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b);
  c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 11."
  10. La articolul 10, partea introductivă şi litera d) ale punctului A vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea şi sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar activ, prin derogare de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  ................................................................
  d) să facă dovada ca poseda cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România."
  11. După articolul 26 se introduc articolele 26^1 şi 26^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 26^1. - (1) Categoriile de entităţi ale căror situaţii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
  (2) La entitatile care aplica reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Entitatile care nu au obligaţia, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Art. 26^2. - Ministerul Finanţelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, şi va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de modificarea şi/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE."
  12. Articolele 34 şi 35 se abroga.
  13. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societăţilor comerciale care aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate."
  14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta expresia exercitarea mandatului de auditor financiar se înlocuieşte cu expresia exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, iar expresia entitate se înlocuieşte cu expresia entitate economică.


  Articolul 2

  Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe nu au calitatea de auditor financiar, pot îndeplini în continuare aceste atribuţii, timp de cel mult 3 ani, perioada în care pot obţine calitatea de auditor financiar potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002.


  Articolul 3

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul integrării europene,
  Ludovic Orban,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2002.
  Nr. 67.
  ---------