HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 9 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1094 din 14 noiembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.2. La articolul 9, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2022-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă și este prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.3. La anexa nr. 2 articolul 1, litera v) se modifică și va avea următorul cuprins:
  v) media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare - media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112);
  4. La anexa nr. 2 articolul 18, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă de 12 luni consecutive, se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.5. La anexa nr. 2 articolul 18, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alin. (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins:(1^2) Obligația de a menține locurile de muncă nou-create se consideră îndeplinită dacă se păstrează atât locurile de muncă create conform art. 1 lit. e), cât și media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare definită la art. 1 lit. v).(1^3) Pierderea locurilor de muncă în perioada ianuarie 2020-30 iunie 2021 nu este considerată ca fiind o încălcare a obligației de menținere a locurilor de muncă.6. La anexa nr. 2 articolul 20 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
  c^1) întreprinderea nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 18 alin. (1)-(1^2).
  7. La anexa nr. 2 articolul 20, alineatul (4^3) se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică și acordurilor de finanțare emise până la data intrării în vigoare a acesteia, cu excepția prevederii de la art. I pct. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 9 noiembrie 2022.
  Nr. 1.373.
  -----