ORDIN nr. 35 din 26 ianuarie 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
(actualizat până la data de 31 octombrie 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 octombrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 35 din 26 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 48 din 25 ianuarie 2006; ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007; RECTIFICAREA nr. 35/3.112 din ianuarie 2004.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici forţă de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.


  Articolul 4

  Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se înţelege:
  a) activitatea de identificare, codificare şi introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piaţa muncii;
  b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.


  Articolul 5

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din iniţiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţii sindicale, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi furnizori de formare profesională.


  Articolul 6

  În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să conţină:
  a) cerere;
  b) standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional, aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
  c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora;
  d) adresă din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.


  Articolul 7

  Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.


  Articolul 8

  Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.


  Articolul 9

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa
  Nomenclatorul calificărilor
  pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate
  de calificare
  TABELUL NR. 1
  ┌───┬────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Nr.│Gru-│ Denumire grupa de bază │Calificări pentru care se pot organiza │
  │crt│pa │ din COR │programe de formare finalizate cu │
  │ │de │ │certificate de calificare corespunzătoare │
  │ │bază│ │grupei majore 3 "Tehnicieni, maiştri şi │
  │ │din │ │asimilaţi" din Clasificarea ocupaţiilor din │
  │ │COR │ │România (COR) │
  │ │ │ ├──────────┬─────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Cod nomen-│ Calificări │
  │ │ │ │clator │ nivelul 3 calificare │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 1.│3111│Tehnicieni în fizică şi │3111.3.1 │Tehnician metrolog │
  │ │ │chimie │3111.3.2 │Tehnician hidrometeorolog │
  │ │ │ │3111.3.3 │Tehnician chimist de laborator │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 2.│3112│Tehnicieni constructori │3112.3.1 │Tehnician instalator pentru │
  │ │ │ │ │construcţii │
  │ │ │ │3112.3.2 │Normator în construcţii │
  │ │ │ │3112.3.3 │Tehnician în construcţii şi │
  │ │ │ │ │lucrări publice │
  │ │ │ │3112.3.4 │Tehnician devize şi │
  │ │ │ │ │măsurători în construcţii │
  │ │ │ │3112.3.5 │Desenator în construcţii şi │
  │ │ │ │ │arhitectură │
  │ │ │ │3112.3.6 │Merceolog gestionar pentru │
  │ │ │ │ │materiale de construcţii şi │
  │ │ │ │ │instalaţii │
  │ │ │ │3112.3.7 │Laborant pentru construcţii │
  │ │ │ │3112.3.8 │Proiectant restaurări şi │
  │ │ │ │ │reparaţii clădiri │
  │ │ │ │3112.3.9 │Tehnician edilitar │
  │ │ │ │3112.3.10 │Tehnician construcţii │
  │ │ │ │ │hidrotehnice │
  │ │ │ │3112.3.11 │Antreprenor în construcţii │
  │ │ │ │3112.3.12 │Tehnician drumuri şi poduri │
  │ │ │ │3112.3.13 │Tehnician proiectant urbanism │
  │ │ │ │ │şi amenajarea teritoriului │
  │ │ │ │3112.3.14 │Tehnician cadastru funciar │
  │ │ │ │ │topograf │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 3.│3113│Tehnicieni energeticieni│3113.3.1 │Tehnician electromecanic │
  │ │ │şi electricieni │ │ │
  │ │ │ │3113.3.2 │Tehnician electrotehnist │
  │ │ │ │3113.3.3 │Tehnician centrale nuclearo │
  │ │ │ │ │electrice │
  │ │ │ │3113.3.4 │Tehnician termoenergetician │
  │ │ │ │3113.3.5 │Tehnician hidroenergetician │
  │ │ │ │3113.3.6 │Tehnician în instalaţii │
  │ │ │ │ │electrice │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 4.│3114│Tehnicieni în electro- │3114.3.1 │Tehnician transporturi │
  │ │ │nică, transporturi, │3114.3.2 │Agent feroviar │
  │ │ │poştă şi telecomuni- │3114.3.3 │Operator portuar │
  │ │ │caţii │3114.3.4 │Asistent de gestiune în │
  │ │ │ │ │transporturi │
  │ │ │ │3114.3.5 │Tehnician aviaţie │
  │ │ │ │3114.3.6 │Tehnician instalaţii de bord │
  │ │ │ │ │(avion) │
  │ │ │ │3114.3.7 │Tehnician telecomunicaţii │
  │ │ │ │3114.3.8 │Tehnician în automatizări │
  │ │ │ │3114.3.9 │Tehnician electronist │
  │ │ │ │3114.3.10 │Tehnician electronist echipamente│
  │ │ │ │ │de telecomunicaţii │
  │ │ │ │3114.3.11 │Tehnician electronist echipamente│
  │ │ │ │ │de automatizare │
  │ │ │ │3114.3.12 │Tehnician electronist radio TV │
  │ │ │ │ │şi aparatură audio- video │
  │ │ │ │3114.3.13 │Tehnician operator telematică │
  │ │ │ │3114.3.14 │Tehnician mecatronist │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 5.│3115│Tehnicieni şi maiştri │3115.3.1 │Tehnician proiectant în construc-│
  │ │ │mecanici │ │ţia de maşini │
  │ │ │ │3115.3.2 │Tehnician tehnolog mecanic │
  │ │ │ │3115.3.3 │Tehnician mecanic - instalaţii │
  │ │ │ │ │hidropneumatice │
  │ │ │ │3115.3.4 │Tehnician mecanic celulă şi │
  │ │ │ │ │sisteme de propulsie pentru │
  │ │ │ │ │aeronave │
  │ │ │ │3115.3.5 │Tehnician mecanic pentru │
  │ │ │ │ │întreţinere şi reparaţii │
  │ │ │ │3115.3.6 │Tehnician prelucrări mecanice │
  │ │ │ │3115.3.7 │Tehnician electromecanic │
  │ │ │ │3115.3.8 │Tehnician electromecanic auto │
  │ │ │ │3115.3.9 │Tehnician prelucrări la cald │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 6.│3116│Tehnicieni, maiştri │3116.3.1 │Tehnician în chimie industrială │
  │ │ │petrolişti, petrochi- │ │ │
  │ │ │mişti şi din chimia │ │ │
  │ │ │industrială │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 7.│3118│Desenatori tehnici │3118.3.1 │Tehnician desenator pentru │
  │ │ │ │ │construcţii şi instalaţii │
  │ │ │ │3118.3.2 │Topograf în construcţii │
  │ │ │ │3118.3.3 │Topograf de mină │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 8.│3121│Programatori ajutori │3121.3.1 │Administrator reţele locale şi │
  │ │ │ │ │de comunicaţii │
  │ │ │ │3121.3.2 │Analist programator │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 9.│3122│Tehnicieni, operatori │ │ │
  │ │ │echipamente de calcul │3122.3.1 │Tehnician operator tehnici │
  │ │ │ │ │de calcul │
  │ │ │ │3122.3.2 │Tehnician echipamente de calcul │
  │ │ │ │ │şi reţele │
  │ │ │ │3122.3.3 │Tehnician echipamente periferice │
  │ │ │ │ │şi birotice │
  │ │ │ │3122.3.4 │Tehnician operator procesare text│
  │ │ │ │ │imagine │
  │ │ │ │3122.3.5 │Tehnician proiectant CAD │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │10.│3123│Tehnicieni operatori │3123.3.1 │Tehnician-operator roboti │
  │ │ │roboţi industriali │ │industriali │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │11.│3132│Tehnicieni de echipa- │3132.3.1 │Tehnician audio-video │
  │ │ │mente pentru radio- │ │ │
  │ │ │misie, televiziune │ │ │
  │ │ │şi telecomunicaţii │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │12.│3133│Tehnicieni de aparate │3133.3.1 │Tehnician aparate electro- │
  │ │ │electro-medicale │ │medicale │
  │ │ │ │3133.3.2 │Tehnician în echipamente │
  │ │ │ │ │biomedicale │
  │ │ │ │3133.3.3 │Tehnician ortoprotezist │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │13.│3152│Inspectori pentru │3152.3.1 │Tehnician protecţia muncii şi │
  │ │ │protecţia şi igiena │ │prevenirea şi stingerea │
  │ │ │muncii şi │ │incendiilor │
  │ │ │controlori de calitate │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │14.│3161│Tehnicieni şi maiştri │3161.3.1 │Creator - structura şi │
  │ │ │în industriile textilă │ │proiectarea ţesăturilor │
  │ │ │şi pielărie │ │ │
  │ │ │ │3161.3.2. │Creator - proiectant articole din│
  │ │ │ │ │piele şi înlocuitori │
  │ │ │ │3161.3.3 │Creator - structura şi proiectare│
  │ │ │ │ │tricoturilor │
  │ │ │ │3161.3.4 │Creator - proiectant îmbrăcăminte│
  │ │ │ │3161.3.5 │Tehnician în industria pielăriei │
  │ │ │ │3161.3.6 │Tehnician în industria textilă │
  │ │ │ │3161.3.7 │Tehnician designer vestimentar │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │15.│3162│Tehnicieni şi maiştri în│3162.3.1 │Tehnician în industria alimentară│
  │ │ │industria alimentară │ │ │
  │ │ │ │3162.3.2 │Tehnician analize produse │
  │ │ │ │ │alimentare │
  │ │ │ │3162.3.3 │Tehnician morărit şi panificaţie │
  │ │ │ │3162.3.4 │Tehnician conservarea cerealelor │
  │ │ │ │ │şi prepararea nutreţurilor │
  │ │ │ │ │combinate │
  │ │ │ │3162.3.5 │Tehnician controlul calităţii │
  │ │ │ │ │produselor agricole │
  │ │ │ │3162.3.6 │Tehnician controlul calităţii │
  │ │ │ │ │produselor alimentare │
  │ │ │ │3162.3.7 │Tehnician dietetician │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │16.│3171│Tehnicieni şi maiştri în│3171.3.1 │Tehnician în prelucrarea lemnului│
  │ │ │industria lemnului │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │17.│3172│Tehnicieni şi maiştri în│3172.3.1 │Tehnician în industria sticlei │
  │ │ │industria sticlei şi │ │şi ceramicii │
  │ │ │ceramicii şi materia- │31723.2 │Tehnician în industria materi- │
  │ │ │lelor de construcţii │ │alelor de construcţii │
  │ │ │(materiale oxidice) │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │18.│3211│Tehnicieni în ştiinţele │3211.3.1 │Tehnician ecolog şi protecţia │
  │ │ │vieţii şi ecologiei │ │calităţii mediului │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │19.│3213│Tehnicieni agronomi, │3212.3.1 │Tehnician în agricultură │
  │ │ │zootehnişti şi silvici │3213.3.2 │Tehnician agromontan │
  │ │ │în unităţi de producţie │3213.3.3 │Tehnician în silvicultură │
  │ │ │ │3213.3.4 │Tehnician cartarea agrochimică şi│
  │ │ │ │ │pedologică a solurilor │
  │ │ │ │3213.3.5 │Tehnician silvic │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │20.│3224│Optometricieni şi │ │ │
  │ │ │opticieni │3224.3.1 │Optician │
  │ │ │ │3224.3.2 │Tehnician optometrist │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │21.│3226│Fizioterapeuţi şi │ │ │
  │ │ │asimilaţi │3226.3.1. │Tehnician maseur │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │22.│3227│Asistenţi şi tehnicieni │ │ │
  │ │ │veterinari │3227.3.1 │Tehnician veterinar │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │22.│3330│Instructori - educatori │3330.3.1 │Pedagog de recuperare │
  │^1 │ │în unităţi de persoane │ │ │
  │ │ │cu handicap │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │23.│3411│Agenţi de valori şi │ │ │
  │ │ │cambişti (brokeri │ │ │
  │ │ │valori) │3411.3.1 │Broker │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │23.│3413│Agenţi imobiliari │3413.3.1 │Agent imobiliar │
  │^1 │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │24.│3415│Reprezentanţi tehnici │ │ │
  │ │ │şi comerciali │3415.3.1 │Tehnician în turism │
  │ │ │ │3415.3.2 │Tehnician coordonator activităţi │
  │ │ │ │ │de alimentaţie publică │
  │ │ │ │3415.3.4 │Tehnician activităţi de │
  │ │ │ │ │agroturism montan │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │25.│3416│Agenţi contractări şi │ │ │
  │ │ │achiziţii │3416.3.1 │Tehnician în comerţ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │26.│3419│Agenţi în activitatea │3419.3.1 │Agent operaţiuni expediţie şi │
  │ │ │financiară şi │ │transport intern şi │
  │ │ │comercială, │ │internaţional │
  │ │ │neclasificaţi în grupele│ │ │
  │ │ │de bază anterioare │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │27.│3421│Agenţi comerciali │3421.3.1 │Agent comercial │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │27.│3423│Agenţi de ocupare a │3423.3.1 │Agent ocupare │
  │^1 │ │forţei de muncă │3423.3.2 │Inspector resurse umane │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │27.│3429│Agenţi comerciali şi de │3429.3.1 │Agent nave │
  │^2 │ │afaceri, neclasificaţi │ │ │
  │ │ │în grupele de bază │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │28.│3431│Secretari administrativi│3431.3.1 │Secretar - stenodactilograf - │
  │ │ │şi asimilaţi │ │operator birotică │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │29.│3432│Ocupaţii auxiliare în │3432.3.1 │Tehnician în activităţi │
  │ │ │activitatea juridică, │ │financiare şi comerciale │
  │ │ │comercială şi │ │ │
  │ │ │administrativă │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │30.│3433│Contabili │3433.3.1 │Asistent de gestiune │
  │ │ │ │3433.3.2 │Asistent de gestiune în unităţi │
  │ │ │ │ │de cazare şi alimentaţie │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │31.│3441│Inspectori de vamă şi │3441.3.1 │Agent vamal │
  │ │ │frontieră │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │32.│3442│Inspectori de taxe şi │3442.3.1 │Agent fiscal │
  │ │ │impozite │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │33.│3449│Inspectori şi agenţi │3449.3.1 │Funcţionar bancar │
  │ │ │financiari, neclasifi- │ │ │
  │ │ │caţi în grupele de bază │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │
  │ │ │în domeniul artei │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │33.│3460│Asistenţi sociali │3460.3.1 │Pedagog social │
  │^1 │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │34.│3471│Designeri, decoratori │3471.3.1 │Designer industrial │
  │ │ │şi alţi tehnicieni │3471.3.2 │Tehnoredactor │
  │ │ │în domeniul artei │3471.3.3 │Operator pre-press │
  │ │ │ │3471.3.4 │Tehnician poligraf │
  │ │ │ │3471.3.5 │Operator procesare audio video │
  │ │ │ │3471.3.6 │Cameraman - fotoreporter │
  │ │ │ │3471.3.7 │Proiectant decoraţiuni interioare│
  │ │ │ │3471.3.8 │Vitrinier - decorator │
  │ │ │ │3471.3.9 │Tehnician pentru tehnici │
  │ │ │ │ │artistice │
  │ │ │ │3471.3.10 │Desenator tehnic pentru │
  │ │ │ │ │arhitectură şi designer │
  │ │ │ │3471.3.11 │Tehnician machetist │
  │ │ │ │3471.3.12 │Corist │
  │ │ │ │3471.3.13 │Instrumentist │
  │ │ │ │3471.3.14 │Corepetitor │
  │ │ │ │3471.3.15 │Bibliotecar muzical │
  │ │ │ │3471.3.16 │Distribuitor materiale muzicale │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │34.│3473│Muzicieni, cântăreţi, │3473.2.1 │Dansator │
  │^1 │ │dansatori în localuri │ │ │
  │ │ │publice şi asimilaţi │ │ │
  ├───┼────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤
  │35.│3475│Sportivi, antrenori │3475.3.1 │Antrenor │
  │ │ │şi asimilaţi │ │ │
  │ │ │ │3475.3.2 │Instructor sportiv │
  │ │ │ │3475.3.3 │Instructor animator │
  └───┴────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 1 din anexă a fost completat conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  TABELUL NR. 2
  *Font 8*
  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│Gru │Denumire │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcţionari │
  │crt│pa │grupa de │ administrative" din clasificarea ocupaţiilor din România (COR) │
  │ │de │bază din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │bază│ COR │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 2 calificare │nomen- │ nivel 3 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│4111│Stenografe │4111.2.1│Dactilografă │ │ │
  │ │ │ şi │ │ │ │ │
  │ │ │dactilografe│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│4113│Operatori │4113.2.1│Operator introducere, │4113.3.1│Designer pagini web │
  │ │ │introducere,│ │validare şi prelucrare │ │ │
  │ │ │validare şi │ │date │ │ │
  │ │ │prelucrare │ │ │ │ │
  │ │ │ date │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│4131│Magazineri │4131.2.1│Magaziner │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│4141│Bibliotecari│ │ │4141.3.1│Bibliotecar studii medii │
  │ │ │şi arhivari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│4142│Funcţionari │ │ │4142.3.1│Tehnician în activităţi │
  │ │ │expediţie şi│ │ │ │de poştă │
  │ │ │alţi agenţi │ │ │4142.3.2│Operator economic diriginte │
  │ │ │poştali │ │ │ │oficiu poştal │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│4190│ Alţi │ │ │4190.3.1│Tehnician în administraţie │
  │ │ │funcţionari │ │ │ │publică │
  │ │ │de birou │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│4222│Funcţionari │ │ │4222.3.1│Tehnician în hotelărie │
  │ │ │la servici- │ │ │ │ │
  │ │ │ile de │ │ │ │ │
  │ │ │informare şi│ │ │ │ │
  │ │ │recepţioneri│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│4223│Operatori la│4223.2.1│Telefonist │ │ │
  │ │ │serviciile │ │ │ │ │
  │ │ │de telefoane│ │ │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 2 din anexă a fost modificat şi completat conform subpct. 1 şi 2 ale pct. II din anexa la ORDINUL nr. 48 din 25 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.
  TABELUL NR. 3
  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│Gru │Denumire │certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 5 "Lucrători operativi în │
  │crt│pa │grupa de │ servicii, comerţ şi asimilaţi" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) │
  │ │de │bază din ├────────┬────────────────────────┬────────┬──────────────────┬────────┬──────────────┤
  │ │bază│ COR │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │nivel 2 calificare│ │ nivel 3 │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 1.│5112│Conductori │ │ │5112.2.1│Agent │ │ │
  │ │ │şi contro- │ │ │ │comercial │ │ │
  │ │ │lori în │ │ │ │feroviar │ │ │
  │ │ │transporturi│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │publice │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 2.│5113│Ghizi │ │ │ │ │5113.3.1│Agent de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │turism-ghid │
  │ │ │ │ │ │ │ │5113.3.2│Organizator de│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │conferinţe, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │congrese, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │târguri şi │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │expoziţii │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 3.│5121│Adminis- │ │ │5121.2.1│Recepţioner │ │ │
  │ │ │tratori │ │ │ │distribuitor │ │ │
  │ │ │(intendenţi)│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.2│Lucrător hotelier │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.3│Administrator │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │imobile │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.4│Administrator │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │pensiune │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │turistică │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 4.│5122│Bucătari │5122.1.1│Lucrător în │5122.2.1│Bucătar │5122.3.1│Tehnician în │
  │ │ │ │ │alimentaţie │ │ │ │gastronomie │
  │ │ │ │ │ │ │ │5122.3.2│Tehnician │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │nutriţionist │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 5.│5123│Ospătari şi │5123.1.1│Lucrător în │5123.2.1│Ospătar │5123.3.1│Organizator │
  │ │ │barmani │ │alimentaţie │ │(chelner) │ │banqueting │
  │ │ │ │ │ │ │vânzător în │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │unităţi de │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │alimentaţie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 6.│5131│Îngrijitoare│5131.1.1│Îngrijitoare │ │ │ │ │
  │ │ │de copii │ │copii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 7.│5132│Infirmiere │5132.1.1│Băieş │ │ │ │ │
  │ │ │şi îngriji- │5132.1.2│Gipsar │ │ │ │ │
  │ │ │toare în │5132.1.3│Nămolar │ │ │ │ │
  │ │ │instituţii │5132.1.4│Brancardier │ │ │ │ │
  │ │ │de ocrotire │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │socială şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │sanitară │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 8.│5133│Îngrijitoare│5133.1.1│Baby sitter │5133.2.1│Îngrijitoare │ │ │
  │ │ │la domiciliu│5133.1.2│Îngrijitoare │ │bolnavi la │ │ │
  │ │ │ │ │bătrâni la domiciliu │ │domiciliu │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 9.│5139│Lucrători în│ │ │5139.2.1│Mediator │ │ │
  │ │ │serviciu │ │ │ │sanitar │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │5139.2.2│Lucrător │ │ │
  │ │ │populaţie │ │ │ │social │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │caţi în │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │10.│5141│Coafori, │5141.1.1│Lucrător │5141.2.1│Frizer-coafor- │5141.3.1│Cosmetician │
  │ │ │frizeri, │ │pentru estetica │ │manichiurist- │5141.3.2│Coafor stilist│
  │ │ │cosmeticieni│ │şi igiena │ │pedichiurist │5141.3.3│Machior │
  │ │ │şi asimilaţi│ │corpului │5141.2.2│Coafor │ │ │
  │ │ │ │ │omenesc │ │ │ │ │
  │ │ │ │5141.1.2│Manichiurist, │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │pedichiurist │ │ │ │ │
  │ │ │ │5141.1.3│Frizer │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │11.│5142│Valeţi, │5142.1.1│Cameristă │5142.2.1│Lucrător │ │ │
  │ │ │cameriste şi│ │ │ │hotelier │ │ │
  │ │ │însoţitori │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │12.│5149│Lucrători în│5149.1.1│Agent │ │ │ │ │
  │ │ │servicii │ │dezinfecţie, │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │deratizare, │ │ │ │ │
  │ │ │populaţie │ │dezinsecţie │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │5149.1.2│Agent de curăţenie │ │ │ │ │
  │ │ │caţi în │ │clădiri şi mijloace de │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │transport │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │12.│5161│Pompieri │5161.2.1│Servant pompier │ │ │ │ │
  │^1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │13.│5169│Personal de │5169.1.1│Agent pază şi │ │ │ │ │
  │ │ │pază şi │ │ordine │ │ │ │ │
  │ │ │ordine │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │publică, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │caţi în │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │14.│5220│Vânzători în│5220.1.1│Lucrător în │5220.2.1│Comerciant- │ │ │
  │ │ │magazine şi │ │comerţ │ │vânzător │ │ │
  │ │ │ pieţe │ │ │ │mărfuri alimentare│ │ │
  │ │ │ │ │ │5220.2.2│Comerciant- │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │vânzător mărfuri │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nealimentare │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────┴────────┴──────────────────┴────────┴──────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 3 din anexă a fost completat conform subpct. 1 al pct. II din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  TABELUL NR. 4
  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│ │ │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 6 "Agricultori şi lucrători │
  │crt│Gru-│Denumire │ calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit" │
  │ │pa │grupa de │ din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) │
  │ │de │bază din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │bază│ COR │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │ nivel 2 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│6111│Agricultori │6111.1.1│Lucrător în cultura plantelor │6111.2.1│Agricultor culturi de câmp │
  │ │ │şi lucrători│6111.1.2│Preparator furaje şi raţii furajere │ │ │
  │ │ │calificaţi │6111.1.3│Lucrător în gospodărie │ │ │
  │ │ │în culturi │ │agroturistică │ │ │
  │ │ │de câmp şi │ │ │ │ │
  │ │ │legumi- │ │ │ │ │
  │ │ │cultura │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│6112│Arboricul- │6112.1.1│Ciupercar │ │ │
  │ │ │tori şi flo-│6112.1.2│Orezar │ │ │
  │ │ │ricultori │6112.1.3│Florar-decorator │ │ │
  │ │ │ │6112.1.4│Peisagist-floricultor │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│6115│Viticultori │6115.1.1│Pepinerist altoitor │6115.2.1│Horticultor │
  │ │ │şi pomicul- │6115.1.2│Pomicultor │ │ │
  │ │ │tori │6115.1.3│Viticultor │ │ . │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│6121│Crescători- │6121.1.1│Lucrător în creşterea animalelor │6121.2.1│Zootehnist │
  │ │ │îngrijitori │ │ │ │ │
  │ │ │de animale │ │ │ │ │
  │ │ │domestice │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │producţia de│ │ │ │ │
  │ │ │lapte şi │ │ │ │ │
  │ │ │carne │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │4. │6122│Crescător de│6122.1.1│Crescător de păsări │ │ │
  │^1 │ │păsări şi │ │ │ │ │
  │ │ │fazanieri │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │5. │6123│Apicultori │6123.1.1│Apicultor │ │ │
  │ │ │şi │6123.1.2│Sericicultor │ │ │
  │ │ │sericicul- │ │ │ │ │
  │ │ │tori │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │6. │6125│Crescători │6125.1.1│Crescători de animale mici │ │ │
  │ │ │de animale │ │ │ │ │
  │ │ │mici │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │7. │6130│Agrigultori │ │ │6130.2.1│Lucrător în agroturism │
  │ │ │şi lucrători│ │ │6130.2.2│Lucrător în agricultură şi în │
  │ │ │calificaţi │ │ │ │gospodărie ecologică │
  │ │ │în culturi │ │ │6130.2.3│Agricultor montan │
  │ │ │vegetale şi │ │ │ │ │
  │ │ │crescători │ │ │ │ │
  │ │ │de animale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │8. │6141│Lucrători │6141.1.1│Muncitor plantaţii şi amenajare │6141.2.1│Pădurar │
  │ │ │forestieri │ │zonă verde │6141.2.2│Operator la fabricarea │
  │ │ │ │6141.1.2│Drubjist │ │cherestelei │
  │ │ │ │6141.1.3│Tăietor silvic │ │ │
  │ │ │ │6141.1.4│Stivuitor şi recepţioner silvic │ │ │
  │ │ │ │6141.1.5│Lucrător în silvicultură │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │9. │6151│Lucrători în│6151.1.1│Piscicultor │ │ │
  │ │ │culturi │ │ │ │ │
  │ │ │acvatice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │10.│6154│Paznici de │ │ │6154.2.1│Paznic de vânătoare │
  │ │ │vânătoare │ │ │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 4 din anexă a fost completat conform subpct. 1 şi 2 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  TABELUL NR. 5
  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│ │ │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 7 "Meşteşugari şi lucrători │
  │crt│Gru-│Denumire │ calificaţi în meserii de tip artizanat, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi │
  │ │pa │grupa de │ instalaţiilor" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) │
  │ │de │bază din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │bază│ COR │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │ nivel 2 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│7111│Mineri şi │ │ │7111.2.1│Miner │
  │ │ │lucrători în│ │ │7111.2.2│Miner în subteran pentru │
  │ │ │carieră │ │ │ │construcţii │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│7112│Artificieri │ │ │7112.2.1│Artificier de mină │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│7113│Spărgători, │7113.1.1│Cioplitor în piatră şi marmură │7113.2.1│Tăietor, şlefuitor, │
  │ │ │tăietori şi │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│7121│Muncitori │7121.1.1│Muncitor constructor lemn, │ │ │
  │ │ │constructori│ │chirpici, piatră │ │ │
  │ │ │care utili- │7121.1.2│Confecţioner plase şi pânze rabiţ │ │ │
  │ │ │zează │ │din stuf │ │ │
  │ │ │tehnici │ │ │ │ │
  │ │ │şi materiale│ │ │ │ │
  │ │ │tradiţionale│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│7122│Zidari │7122.1.1│Sobar │7122.2.1│Zidar, pietrar, tencuitor │
  │ │ │ │7122.1.2│Constructor pietrar │7122.2.2│Zidar coşuri fabrică │
  │ │ │ │7122.1.3│Lucrător în structuri pentru │7122.2.3│Constructor cuptoare │
  │ │ │ │ │construcţii │ │ metalurgice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│7123│Constructori│ │ │7123.2.1│Fierar betonist, montator │
  │ │ │în beton │ │ │ │prefabricate │
  │ │ │armat şi │ │ │7123.2.2│Constructor structuri │
  │ │ │ asimilaţi │ │ │ │monolite │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│7124│Dulgheri │ │ │7124.2.1│Dulgher-tâmplar-parchetar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│7129│Muncitori │7129.1.1│Pavator │7129.2.1│Constructor căi ferate │
  │ │ │constructori│7129.1.2│Asfaltator │7129.2.2│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │neclasifi- │7129.1.3│Cantonier │ │instalaţii de construcţii │
  │ │ │caţi în │7129.1.4│Constructor linii tramvai │7129.2.3│Agent hidrotehnic │
  │ │ │grupele de │7129.1.5│Muncitor constructor şenal │7129.2.4│Constructor structuri │
  │ │ │bază │ │navigabil │ │monolite │
  │ │ │anterioare │7129.1.6│Meseriaş întreţinere cale │7129.2.5│Constructor drumuri şi │
  │ │ │ │7129.1.7│Revizor cale sau puncte │ │poduri │
  │ │ │ │ │periculoase │7129.2.6│Constructor lucrări │
  │ │ │ │7129.1.8│Montator elemente prefabricate │ │hidrotehnice │
  │ │ │ │7129.1.9│Lucrător pentru drumuri şi cai │7129.2.7│Observator hidrogeolog │
  │ │ │ │ │ferate │7129.2.8│Observator meteorolog │
  │ │ │ │ │ │7129.2.9│Constructor lucrări │
  │ │ │ │ │ │ │îmbunătăţiri funciare │
  │ │ │ │ │ │7129.2. │Alpinist utilitar │
  │ │ │ │ │ │ 10│ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│7131│Constructori│ │ │7131.2.1│Acoperitor-învelitor ţiglă, │
  │ │ │ de │ │ │ │azbociment, tablă │
  │ │ │acoperişuri │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │10.│7132│Parchetari, │7132.1.1│Lucrător finisor pentru construcţii │7132.2.1│Mozaicar montator │
  │ │ │linolişti, │7132.1.2│Parchetar │ │placaje │
  │ │ │mozaicari şi│ │ │7132.2.2│Parchetar-linolist │
  │ │ │faianţari │ │ │7132.2.3│Mozaicar faianţar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │11.│7133│Ipsosari │ │ │7133.2.1│Ipsosar │
  │ │ │ │ │ │7133.2.2│Turnător ornamentalist │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │12.│7134│Montatori │7134.1.1│Lucrător în izolaţii │7134.2.1│Izolator │
  │ │ │de izolaţii │ │ │7134.2.2│Montator pereţi şi │
  │ │ │termice şi │ │ │ │plafoane din ghips carton │
  │ │ │ acustice │ │ │7134.2.3│Confecţioner tâmplărie, │
  │ │ │ │ │ │ │din aluminiu şi mase │
  │ │ │ │ │ │ │plastice │
  │ │ │ │ │ │7134.2.4│Confecţioner geam │
  │ │ │ │ │ │ │termoizolator │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │13.│7135│Geamgii │7135.1.1│Geamgiu │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │14.│7136│Instalatori │7136.1.1│Lucrător instalator pentru │7136.2.1│Instalator instalaţii de │
  │ │ │şi montatori│ │construcţii │ │ventilare şi condiţionare │
  │ │ │de ţevi │ │ │7136.2.2│Instalator instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │tehnico-sanitare şi de gaze │
  │ │ │ │ │ │7136.2.3│Instalator reţele de │
  │ │ │ │ │ │ │distribuţie locale şi │
  │ │ │ │ │ │ │magistrale de gaze │
  │ │ │ │ │ │7136.2.4│Instalator instalaţii de │
  │ │ │ │ │ │ │încălzire centrala │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │15.│7137│Electricieni│ │ │7137.2.1│Electrician constructor │
  │ │ │în │ │ │ │ │
  │ │ │construcţii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │16.│7141│Zugrăvi, │7141.1.1│Vopsitor industrial │7141.2.1│Zugrav, ipsosar, tapetar, │
  │ │ │tapetari, │7141.1.2│Finisor-lăcuitor lemn │ │vopsitor │
  │ │ │lăcuitori şi│ │ │ │ │
  │ │ │vopsitori │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │17.│7143│Curăţitori │7143.1.2│Coşar │ │ │
  │ │ │de faţade şi│ │ │ │ │
  │ │ │coşari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │18.│7211│Turnători, │7211.1.1│Curăţitor sablator │7211.2.1│Turnător │
  │ │ │ formatori, │7211.1.2│Modelator miezuitor │7211.2.2│Modelier │
  │ │ │miezuitori │7211.1.3│Pregătitor şarjă │7211.2.3│Modelator miezuitor │
  │ │ │ │7211.1.4│Lucrător în prelucrări la cald │7211.2.4│Metalurgist neferoase │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │19.│7212│Sudori şi │7212.1.1│Sudor electric │7212.2.1│Sudor │
  │ │ │debitatori │7212.1.2│Sudor oxi-gaz │ │ │
  │ │ │autogeni │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │20.│7213│Tinichigii- │7213.1.1│Spoitor cositor │7213.2.1│Tinichigiu industrial │
  │ │ │cazangii │7213.1.2│Tinichigiu carosier │7213.2.2│Tinichigiu vopsitor auto │
  │ │ │ │ │ │7213.2.3│Tinichigiu construcţii │
  │ │ │ │ │ │7213.2.4│Tinichigiu │
  │ │ │ │ │ │7213.2.5│Cazangiu │
  │ │ │ │ │ │7213.2.6│Lăcătuş construcţii structuri │
  │ │ │ │ │ │ │aeronave │
  │ │ │ │ │ │7213.2.7│Lăcătuş construcţii navale │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │21.│7214│Constructori│7214.1.1│Confecţioner plase din sârmă │7214.2.1│Lăcătuş construcţii │
  │ │ │şi montatori│7214.1.2│Confecţioner cocleţi │ │metalice şi utilaj │
  │ │ │de structuri│7214.1.3│Presator metale la rece │ │tehnologic │
  │ │ │ metalice │7214.1.4│Confecţioner construcţii metalice │7214.2.2│Tubulator naval │
  │ │ │ │7214.1.5│Nituitor │7214.2.3│Lăcătuş mecanic de │
  │ │ │ │7214.1.6│Montator reglor │ │întreţinere şi reparaţii │
  │ │ │ │7214.1.7│Lucrător în prelucrări la rece │ │universale │
  │ │ │ │7214.1.8│Lucrător în lăcătuşerie mecanica │7214.2.4│Lăcătuş mecanic cazane şi │
  │ │ │ │ │structuri │ │instalaţii auxiliare │
  │ │ │ │ │ │7214.2.5│Lăcătuş construcţii │
  │ │ │ │ │ │ │metalice şi navale │
  │ │ │ │ │ │7214.2.6│Constructor-montator de │
  │ │ │ │ │ │ │structuri metalice │
  │ │ │ │ │ │7214.2.7│Lăcătuş mecanic prestări │
  │ │ │ │ │ │ │servicii │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │22.│7215│Lucrători │ │ │7215.2.1│Mecanic montator şi │
  │ │ │la montarea │ │ │ │întreţinere instalaţii în │
  │ │ │şi întreţi- │ │ │ │silvicultură şi exploatări │
  │ │ │nerea de │ │ │ │forestiere │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │ │
  │ │ │de ridicat │ │ │ │ │
  │ │ │ şi │ │ │ │ │
  │ │ │transportat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │23.│7221│Forjori, │7221.1.1│Forjor matriţer │7221.2.1│Forjor-tratamentist │
  │ │ │ştanţatori │ │ │7221.2.2│Formator-presator ferite │
  │ │ │şi presatori│ │ │7221.2.3│Forjor │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │24.│7222│Sculeri │ │ │7222.2.1│Sculer matriţer │
  │ │ │ │ │ │7222.2.2│Mecanic de mecanică fină │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │25.│7224│Lucrători la│7224.1.1│Găuritor filetator │7224.2.1│Strungar │
  │ │ │ maşini de │7224.1.2│Polizator │7224.2.2│Frezor rabotor mortezor │
  │ │ │polizat, │7224.1.3│Şlefuitor metale │7224.2.3│Rectificator │
  │ │ │rectificat │ │ │ │ │
  │ │ │şi ascuţit │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │26.│7231│Mecanici, │7231.1.1│Ajutor mecanic auto │7231.2.1│Electrician electronist │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │auto │
  │ │ │reparatori │ │ │7231.2.2│Mecanic auto │
  │ │ │de auto- │ │ │7231.2.3│Mecanic în industria │
  │ │ │vehicule │ │ │ │construcţiilor de maşini │
  │ │ │ │ │ │7231.2.4│Mecanic instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │hidraulice şi pneumatice │
  │ │ │ │ │ │7231.2.5│Mecanic motoare termice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │27.│7232│Mecanici, │ │ │7232.2.1│Mecanic motoare │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │aeronave │
  │ │ │reparatori │ │ │7232.2.2│Mecanic de aeronave │
  │ │ │de motoare │ │ │7232.2.3│Electromecanic instalaţii │
  │ │ │de avioane │ │ │ │şi aparatură de bord │
  │ │ │ │ │ │ │aeronave │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │28.│7233│Mecanici, │7233.1.1│Lucrător în mecanica de motoare │7233.2.1│Frigotehnist │
  │ │ │montatori şi│7233.1.2│Lucrător în mecanica agricolă │7233.2.2│Mecanic agricol │
  │ │ │reparatori │7233.l.3│Lucrător în mecanica de montaj, │7233.2.3│Mecanic motoare termice │
  │ │ │de maşini │ │întreţinere şi reparaţii │7233.2.4│Motorist nave │
  │ │ │agricole şi │ │ │7233.2.5│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │industriale │ │ │ │instalaţii în industrie │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │29.│7241│Electro- │7241.1.1│Bobinator aparataj electric │7241.2.1│Electrician nave │
  │ │ │mecanici │7241.1.2│Bobinator │7241.2.2│Electrician în instalaţii │
  │ │ │montatori şi│7241.1.3│Lucrător în electrotehnică │ │energetice │
  │ │ │reparatori │7241.1.4│Supraveghetor maşini automate │7241.2.3│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │de aparate │7241.1.5│Depanator aparatură de uz casnic │ │instalaţii comerciale, │
  │ │ │şi echipa- │7241.1.6│Lucrător în electromecanică │ │electrocasnice şi de │
  │ │ │mente │7241.1.7│Confecţioner cablaje auto │ │industrie alimentară │
  │ │ │electrice şi│ │ │7241.2.4│Mecanic agregate rotative │
  │ │ │energetice │ │ │ │termoenergetice │
  │ │ │ │ │ │7241.2.5│Mecanic turbine │
  │ │ │ │ │ │ │hidraulice şi instalaţii │
  │ │ │ │ │ │7241.2.6│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii industriale │
  │ │ │ │ │ │7241.2.7│Electromecanic nave │
  │ │ │ │ │ │7241.2.8│Electromecanic material │
  │ │ │ │ │ │ │rulant │
  │ │ │ │ │ │7241.2.9│Electromecanic centrale │
  │ │ │ │ │ │ │electrice │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Electromecanic utilaje │
  │ │ │ │ │ │ 10│şi instalaţii din │
  │ │ │ │ │ │ │cinematografie │
  │ │ │ │ │ │ │televiziune, radio │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Confecţioner produse │
  │ │ │ │ │ │ 11│electrotehnice │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Montator de aparataj electric │
  │ │ │ │ │ │ 12│ │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Montator, reglor şi depanator │
  │ │ │ │ │ │ 13│ascensoare │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │30.│7242│Electronişti│ │ │7242.2.1│Montator şi reparator │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │electronist de aparate şi │
  │ │ │reparatori │ │ │ │echipamente electronice │
  │ │ │de aparate │ │ │7242.2.2│Electronist aparate şi │
  │ │ │şi echi- │ │ │ │echipamente pentru radio │
  │ │ │pamente │ │ │ │şi TV │
  │ │ │electronice │ │ │7242.2.3│Electronist aparate şi │
  │ │ │ │ │ │ │echipamente de automatizări │
  │ │ │ │ │ │7242.2.4│Electronist reţele de │
  │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii │
  │ │ │ │ │ │7242.2.5│Electronist aparate şi │
  │ │ │ │ │ │ │echipamente de │
  │ │ │ │ │ │ │electronică profesională │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │31.│7244│Electro- │7244.1.1│Jonctor │7244.2.1│Electromecanic telegrafie, │
  │ │ │mecanici │7244.1.2│Lucrător în electronică, │ │telefonie │
  │ │ │montatori şi│ │automatizări │7244.2.2│Electromecanic │
  │ │ │reparatori │ │ │ │radioficare │
  │ │ │de instala- │ │ │ │ │
  │ │ │ţii tele- │ │ │ │ │
  │ │ │grafice şi │ │ │ │ │
  │ │ │telefonice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │32.│7245│Electricieni│7245.1.1│Electrician instalaţii de iluminat │7245.2.1│Electrician exploatări │
  │ │ │montatori │ │ │ │minere │
  │ │ │şi repara- │ │ │7245.2.2│Electrician instalaţii şi │
  │ │ │tori de │ │ │ │echipamente electrice │
  │ │ │linii │ │ │ │industriale │
  │ │ │electrice │ │ │7245.2.3│Electrician echipamente │
  │ │ │aeriene şi │ │ │ │pentru foraj-extracţie │
  │ │ │subterane │ │ │7245.2.4│Electrician de întreţinere │
  │ │ │ │ │ │ │şi reparaţii în industria │
  │ │ │ │ │ │ │mică │
  │ │ │ │ │ │7245.2.5│Electrician reţele electrice │
  │ │ │ │ │ │ │şi posturi de transformare │
  │ │ │ │ │ │7245.2.6│Electrician exploatare │
  │ │ │ │ │ │ │medie şi joasă tensiune │
  │ │ │ │ │ │7245.2.7│Electrician în instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │energetice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │33.│7311│Confecţio- │7311.1.1│Confecţioner seringi │7311.2.1│Ceasornicar │
  │ │ │neri şi │7311.1.2│Presator piese optice │7311.2.2│Optician montator │
  │ │ │reparatori │7311.1.3│Reparator aparate foto │ │aparatură optico- │
  │ │ │de instru- │7311.1.4│Reparator stilouri, brichete │ │mecanică │
  │ │ │mente şi │7311.1.5│Reparator umbrele │7311.2.3│Metrolog şi depanator │
  │ │ │aparate de │ │ │ │mecanică fină, tehnică │
  │ │ │precizie │ │ │ │digitală şi analogică │
  │ │ │ │ │ │ │(MFTDA) │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │34.│7312│Confecţio- │ │ │7312.2.1│Constructor reparator │
  │ │ │neri şi │ │ │ │instrumente muzicale │
  │ │ │acordori de │ │ │ │ │
  │ │ │instrumente │ │ │ │ │
  │ │ │muzicale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │35.│7313│Giuvaergii │7313.1.1│Lucrător în mecanică fină │7313.2.1│Bijutier │
  │ │ │şi alţi │7313.1.2│Şlefuitor diamante naturale │ │ │
  │ │ │lucrători de│ │ │ │ │
  │ │ │precizie în │ │ │ │ │
  │ │ │metal şi │ │ │ │ │
  │ │ │alte │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │36.│7321│Olari şi │7321.1.1│Modelator ceramică │7321.2.1│Olar ceramică (artizanat) │
  │ │ │formatori în│7321.1.2│Glazurator produse ceramice │7321.2.2│Ceramist │
  │ │ │ceramică şi │7321.1.3│Turnător produse ceramice │7321.2.3│Olar şi formator în │
  │ │ │materiale │7321.1.4│Fasonator produse ceramice │ │ceramică şi materiale │
  │ │ │abrazive │7321.1.5│Modelator piese electroizolante │ │ abrazive │
  │ │ │ │7321.1.6│Lucrător în industria ceramicii │7321.2.4│Operator ceramica fina │
  │ │ │ │ │ │7321.2.5│Operator în industria │
  │ │ │ │ │ │ │ceramicii brute │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │37.│7322│Sticlari │7322.1.1│Trăgător, şlefuitor, gradator nivele│7322.2.1│Sticlar │
  │ │ │(suflători, │7322.1.2│Prelucrător topitură sticlă la presă│ │ │
  │ │ │tăietori de │7322.1.3│Prelucrător topitură sticlă la ţeavă│ │ │
  │ │ │sticlă, │7322.1.4│Decorator produse ceramice şi de │ │ │
  │ │ │polizori de │ │ sticlă │ │ │
  │ │ │sticlă etc.)│7322.1.5│Lucrător în industria sticlei │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │38.│7323│Gravori pe │ │ │7323.2.3│Gravor produse de sticlă │
  │ │ │sticlă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │39.│7324│Pictori, │7324.1.1│Oglindar │ │ │
  │ │ │decoratori │ │ │ │ │
  │ │ │pe sticlă şi│ │ │ │ │
  │ │ │ceramică │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │40.│7331│Lucrători- │7331.1.1│Pirogravor │7331.2.1│Sculptor intarsier │
  │ │ │meseriaşi în│7331.1.2│Traforator manual lemn │7331.2.2│Confecţioner proteze │
  │ │ │executarea │7331.1.3│Rotar caretaş │ │ortopedice │
  │ │ │de produse │7331.1.4│Lumânărar │ │ │
  │ │ │artizanale │7331.1.5│Confecţioner cuţite, brice, brăţări,│ │ │
  │ │ │din lemn şi │ │andrele, agrafe, inele │ │ │
  │ │ │alte │7331.1.6│Confecţioner nasturi, piepteni │ │ │
  │ │ │materiale │7331.1.7│Confecţioner obiecte din os, │ │ │
  │ │ │ │ │scoică, mică etc. │ │ │
  │ │ │ │7331.1.8│Confecţioner manual în │ │ │
  │ │ │ │ │metaloplastie │ │ │
  │ │ │ │7331.1.9│Confecţioner scule şi obiecte │ │ │
  │ │ │ │ │manuale │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Dogar │ │ │
  │ │ │ │ 10│ │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Intarsier │ │ │
  │ │ │ │ 11│ │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Lucrător în sculptură │ │ │
  │ │ │ │ 12│ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │41.│7332│Lucrători- │7332.1.1│Confecţioner articole hârtie │ │ │
  │ │ │meseriaşi în│7332.1.2│Confecţioner bibelouri din jenille │ │ │
  │ │ │executarea │7332.1.3│Confecţioner manual de produse │ │ │
  │ │ │de produse │ │din sfori sau frânghii │ │ │
  │ │ │artizanale │7332.1.4│Confecţioner unelte pescuit din │ │ │
  │ │ │din textile,│ │plase │ │ │
  │ │ │piele şi │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │similare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │42.│7342│Stereotipari│ │ │7342.1.1│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │şi galva- │ │ │ │instalaţii poligrafice │
  │ │ │notipişti │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │43.│7345│Legători şi │7345.1.1│Legatar manual (în poligrafie şi │7345.1.1│Legător │
  │ │ │lucrători │ │ateliere speciale) │ │ │
  │ │ │înrudiţi │7345.1.2│Confecţioner flori artificiale │ │ │
  │ │ │ │7345.1.3│Ajutor maşinist │ │ │
  │ │ │ │7345.1.4│Lucrător poligraf │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │44.│7346│Imprimatori │7346.1.1│Imprimator pe mătase, lemn şi │7346.2.1│Imprimator serigraf │
  │ │ │pe mătase, │ │textile │ │ │
  │ │ │lemn şi │ │ │ │ │
  │ │ │textile │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │45.│7411│Măcelari şi │7411.1.1│Carmangier │7411.2.1│Preparator produse din │
  │ │ │alţi lucră- │7411.1.2│Măcelar │ │carne şi peşte │
  │ │ │tori în │7411.1.3│Grătaragiu │ │ │
  │ │ │prelucrarea │7411.1.4│Tranşator │ │ │
  │ │ │cărnii şi │7411.1.5│Lucrător în prelucrare carne, peste,│ │ │
  │ │ │peştelui │ │lapte, conserve │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │46.│7412│Brutari, │7412.1.1│Brutar │7412.2.1│Cofetar-patiser │
  │ │ │patiseri şi │7412.1.2│Cofetar │7412.2.2│Brutar-patiser-preparator │
  │ │ │cofetari │7412.1.3│Patiser │ │produse făinoase │
  │ │ │ │7412.1.4│Covrigar . │ │ │
  │ │ │ │7412.1.5│Lucrător în morărit şi panificaţie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │47.│7413│Lucrători la│ │ │7413.2.1│Preparator produse din │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │lapte │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │lactate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │48.│7414│Lucrători la│7414.1.1│Uscător-deshidrator legume, fructe │7414.2.1│Operator în prelucrarea │
  │ │ │conservarea │ │ │ │legumelor şi fructelor │
  │ │ │fructelor şi│ │ │ │ │
  │ │ │ legumelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │49.│7416│Lucrător la │7416.1.1│Condiţioner tutun pentru │ │ │
  │ │ │prelucrarea │ │fabricarea ţigaretelor │ │ │
  │ │ │tutunului şi│ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din tutun │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │50.│7422│Tâmplari şi │7422.1.1│Tâmplar manual │7422.2.1│Tâmplar universal │
  │ │ │lucrători │7422.1.2│Tâmplar binale │7422.2.2│Tâmplar parchetar linolist │
  │ │ │ asimilaţi │7422.1.3│Tâmplar carosier │7422.2.3│Tâmplar mobilă │
  │ │ │ │7422.1.4│Lucrător în tâmplărie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │51.│7423│Reglori- │ │ │7423.2.1│Strungar în lemn │
  │ │ │montatori │ │ │7423.2.2│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │maşini de │ │ │ │instalaţii în industria │
  │ │ │prelucrat │ │ │ │lemnului │
  │ │ │lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │52.│7424│Împletitori │7424.1.1│Confecţioner bidinele, pensule, │ │ │
  │ │ │de coşuri, │ │perii │ │ │
  │ │ │confecţio- │7424.1.2│Confecţioner mături │ │ │
  │ │ │neri de │7424.1.3│Împletitor de nuiele │ │ │
  │ │ │ perii şi │7424.1.4│Împletitor obiecte din foi de │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │porumb │ │ │
  │ │ │ │7424.1.5│Împletitor fibre plastice │ │ │
  │ │ │ │7424.1.6│Împletitor papură │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │53.│7431│Filatori │ │ │7431.2.1│Filator │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │54.│7432│Ţesători şi │7432.1.1│Tricotor manual │7432.2.1│Ţesător │
  │ │ │tricotori │7432.1.2│Croşetor │7432.2.2│Ţesător restaurator │
  │ │ │ │7432.1.3│Ţesător manual │ │manual covoare │
  │ │ │ │7432.1.4│Repasator │7432.2.3│Confecţioner tricotaje │
  │ │ │ │7432.1.5│Lucrător în filatură-ţesătorie │ │după comandă │
  │ │ │ │ │ │7432.2.4│Finisor produse textile │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │55.│7433│Confecţio- │7433.1.1│Ceaprazar - şepcar │7433.2.1│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │neri de │7433.1.2│Peruchier │ │după comandă │
  │ │ │îmbrăcăminte│7433.1.3│Lenjer │7433.2.2│Pălărier │
  │ │ │pălărieri şi│7433.1.4│Lucrător în tricotaje-confecţii │ │ │
  │ │ │ modiste │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │56.│7434│Blănari şi │ │ │7434.2.1│Confecţioner │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │îmbrăcăminte din piele şi │
  │ │ │ │ │ │ │ înlocuitori │
  │ │ │ │ │ │7434.2.2│Cojocar-blănar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │57.│7435│Meşteri │ │ │7435.2.1│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │croitori în │ │ │ │bărbaţi │
  │ │ │textile şi │ │ │7435.2.2│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │piele │ │ │ │femei │
  │ │ │ │ │ │7435.2.3│Confecţioner produse textile │
  │ │ │ │ │ │7435.2.4│Tricoter-confecţioner │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │58.│7436│Lucrători în│7436.1.1│Broder │ │ │
  │ │ │broderie şi │7436.1.2│Stopeur │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │59.│7437│Tapiţeri şi │7437.1.1│Tapiter │7437.2.1│Tapiţer-plăpumar-saltelar │
  │ │ │asimilaţi │7437.1.2│Salterar │ │ │
  │ │ │ │7437.1.3│Plăpumar │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │60.│7441│Tăbăcari şi │7441.1.1│Meşteşugar argăsitor │7441.2.1│Tăbăcar │
  │ │ │pielari │7441.1.2│Lucrător în finisarea textilelor │7441.2.2│Finisor piele │
  │ │ │ │ │şi a pielii │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │61.│7442│Cizmari şi │7442.1.1│Argăsitor, vopsitor, curelar │7442.2.1│Confecţioner articole din │
  │ │ │meşteşugari │7442.1.2│Lucrător în confecţii piele şi │ │piele şi înlocuitori │
  │ │ │ │ │înlocuitori │7442.2.2│Cizmar │
  │ │ │ │ │ │7442.2.3│Marochiner │
  │ │ │ │ │ │7442.2.4│Confecţioner reparaţii │
  │ │ │ │ │ │ │încălţăminte │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 5 din anexă a fost modificat conform RECTIFICĂRII nr. 35/3.112 din ianuarie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007.
  TABELUL NR. 6
  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│ │ │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 8 "Operatori la instalaţii │
  │crt│Gru-│Denumire │ şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse " │
  │ │pa │grupa de │ din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) │
  │ │de │bază din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │bază│ COR │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │ nivel 2 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1 │8111│Operatori la│ │ │8111.2.1│Maşinist pentru utilaje │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │specifice la extracţie şi │
  │ │ │şi utilaje │ │ │ │execuţia tunelelor │
  │ │ │ miniere │ │ │8111.2.2│Mecanic de mină │
  │ │ │ │ │ │8111.2.3│Mecanic exploatări minere │
  │ │ │ │ │ │8111.2.4│Excavatorist pentru │
  │ │ │ │ │ │ │excavatoare cu rotor de mare │
  │ │ │ │ │ │ │capacitate │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│8112│Operatori la│ │ │8112.2.1│Operatori la instalaţii de │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │preparare a minereurilor şi │
  │ │ │de preparare│ │ │ │rocilor │
  │ │ │a minereuri-│ │ │ │ │
  │ │ │lor şi │ │ │ │ │
  │ │ │rocilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│8113│Operatori la│8113.1.1│Primitor preparator produse fluide │8113.2.1│Operator-prospectator lucrări │
  │ │ │instalaţii │8113.1.2│Operator flotare produse fluide │ │geologice şi geofizice │
  │ │ │de foraj şi │8113.1.3│Lucrător în foraj, extracţie, │8113.2.2│Operator lucrări speciale │
  │ │ │sonde de │ │tratare petrol şi gaze │ │sonde │
  │ │ │extracţie a │ │ │8113.2.3│Mecanic echipamente pentru │
  │ │ │ţiţeiului │ │ │ │foraj extracţii │
  │ │ │ │ │ │8113.2.4│Mecanic utilaje şi instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │în industria chimică şi │
  │ │ │ │ │ │ │petrochimică │
  │ │ │ │ │ │8113.2.5│Electromecanic instalaţii şi │
  │ │ │ │ │ │ │aparate de măsură şi control │
  │ │ │ │ │ │ │pentru foraj extracţie │
  │ │ │ │ │ │8113.2.6│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii în industria │
  │ │ │ │ │ │ │chimică şi petrolieră │
  │ │ │ │ │ │8113.2.7│Operator la extracţia, │
  │ │ │ │ │ │ │tratarea şi transportul │
  │ │ │ │ │ │ │ţiţeiului │
  │ │ │ │ │ │8113.2.8│Operator la extracţia, │
  │ │ │ │ │ │ │tratarea, transportul │
  │ │ │ │ │ │ │şi distribuţia gazelor │
  │ │ │ │ │ │8113.2.9│Sondor foraj │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│8121│Operatori la│8121.1.1│Lucrător în obţinerea şi │8121.2.1│Furnalist │
  │ │ │cuptoare │ │prelucrarea metalelor │8121.2.2│Oţelar │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │ minereuri, │ │ │ │ │
  │ │ │furnalişti │ │ │ │ │
  │ │ │şi oţelari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│8122│Operatori la│8122.1.1│Laminator, presator ţevi plumb │8122.2.1│Mecanic utilaje şi instalaţii │
  │ │ │cuptoare şi │ │ │ │metalurgice │
  │ │ │instalaţii │ │ │8122.2.2│Laminorist │
  │ │ │ pentru │ │ │8122.2.3│Operator la instalaţiile │
  │ │ │turnarea şi │ │ │ │pentru turnarea materialelor │
  │ │ │laminarea │ │ │ │metalice │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│8123│Operatori la│ │ │8123.2.1│Termist tratamentist │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │ │
  │ │ │de tratament│ │ │ │ │
  │ │ │termic al │ │ │ │ │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│8124│Operatori la│8124.1.1│Finisor laminate şi trefilate │8124.2.1│Trefilator, trăgător │
  │ │ │instalaţiile│8124.1.2│Decapator │ │ │
  │ │ │de trefilare│8124.1.3│Regulator ţevi │ │ │
  │ │ │a metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│8131│Operatori la│8131.1.1│Arzător produse din sticlă │8131.2.1│Operator la cuptoarele şi │
  │ │ │cuptoarele │ │ │ │instalaţiile de producere a │
  │ │ │şi instala- │ │ │ │sticlei şi produselor din │
  │ │ │ţiile de │ │ │ │sticlă │
  │ │ │producere a │ │ │ │ │
  │ │ │sticlei şi │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din sticlă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│8139│Operatori la│8139.1.1│Arzător produs ceramice │8139.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │instalaţiile│8139.1.2│Formator produse refractare │ │cocsului şi valorificarea │
  │ │ │de obţinere │ │ │ │subproduselor │
  │ │ │a ceramicii │ │ │8139.2.2│Operator produse refractare │
  │ │ │şi produse- │ │ │ │şi abrazive │
  │ │ │lor refrac- │ │ │8139.2.3│Operator electrozi siderurgici│
  │ │ │tare, │ │ │ │şi produse cărbunoase │
  │ │ │abrazive din│ │ │8139.2.4│Operator la fabricarea │
  │ │ │cărbune şi │ │ │ │produselor refractare │
  │ │ │grafit │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │10.│8141│Operatori la│8141.1.1│Pregătitor P.F.L. şi hârtie pentru │8141.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │filme │ │prelucrare a lemnului │
  │ │ │de prelucra-│8141.1.2│Gaterist la tăiat buşteni │8141.2.2│Operator la producerea │
  │ │ │re a │8141.1.3│Miezuitor panele şi plăci celulare │ │semifabricatelor pe bază de │
  │ │ │lemnului │8141.1.4│Tăietor la fierăstrău panglică │ │lemn │
  │ │ │ │8141.1.5│Lucrător în prelucrarea produselor │ │ │
  │ │ │ │ │semifinite din lemn │ │ │
  │ │ │ │8141.1.6│Fasonator mecanic │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │11.│8142│Operatori la│8142.1.1│Albitor pastă hârtie │8142.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │fabricare a pastei de hârtie │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a pastei de │ │ │ │ │
  │ │ │ hârtie │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │12.│8143│Operatori la│ │ │8143.2.1│Operator la fabricarea şi │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │prelucrarea celulozei şi │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │hârtiei │
  │ │ │a hârtiei │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │13.│8151│Operatori la│ │ │8151.2.1│Operator la instalaţiile │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │de fragmentare, de amestecare,│
  │ │ │de fragmen- │ │ │ │măcinare şi malaxare │
  │ │ │tare, │ │ │ │chimică │
  │ │ │amestecare, │ │ │ │ │
  │ │ │măcinare şi │ │ │ │ │
  │ │ │malaxare │ │ │ │ │
  │ │ │chimică │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │14.│8152│Operator la │8152.1.1│Lucrător în chimie anorganica │8152.2.1│Operator industria chimică │
  │ │ │aparatele de│8152.1.2│Operatori polistireni armaţi cu │ │anorganică │
  │ │ │tratament │ │fibră de sticlă │ │ │
  │ │ │termic în │ │ │ │ │
  │ │ │chimie │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │15.│8154│Operatori la│8154.1.1│Lucrător în chimie organică │8154.2.1│Operator industria chimică │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │organică │
  │ │ │de distilare│ │ │ │ │
  │ │ │şi tratamen-│ │ │ │ │
  │ │ │te chimice │ │ │ │ │
  │ │ │(cu excepţia│ │ │ │ │
  │ │ │rafinării │ │ │ │ │
  │ │ │petrolului │ │ │ │ │
  │ │ │şi gazelor │ │ │ │ │
  │ │ │naturale) │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │16.│8155│Operatori la│ │ │8155.2.1│Operator chimist la │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │chimizarea metanului │
  │ │ │de rafinare │ │ │ │Operator chimist la │
  │ │ │a petrolului│ │ │8155.2.2│chimizarea gazelor de │
  │ │ │şi gazelor │ │ │ │rafinărie │
  │ │ │naturale │ │ │ │Operator industria de │
  │ │ │ │ │ │8155.2.3│prelucrare a ţiţeiului │
  │ │ │ │ │ │ │petrochimie │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │17.│8161│Operatori la│8161.1.1│Ajutor fochist │8161.2.1│Operator cazane, turbine cu │
  │ │ │instalaţiile│8161.1.2│Lucrător operator în energetica │ │aburi, instalaţii auxiliare şi│
  │ │ │de producere│ │ │ │de termoficare │
  │ │ │ a energiei │ │ │8161.2.2│Operator în centrale │
  │ │ │ │ │ │ │hidroelectrice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │18.│8163│Operatori la│8163.1.1│Pompagiu │8163.2.1│Operator la tratarea apei │
  │ │ │incinera- │8163.1.2│Compresorist │ │tehnologice │
  │ │ │toare, │ │ │8163.2.2│Operator hidraulic în │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │alimentări cu apă │
  │ │ │de tratare a│ │ │ │ │
  │ │ │apei şi │ │ │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │18.│8211│Operatori, │8211.2.1│Operator maşini unelte cu comandă │ │ │
  │^1 │ │prelucrători│ │numerică │ │ │
  │ │ │la maşini- │ │ │ │ │
  │ │ │unelte │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │19.│8212│Operatori la│8212.1.1│Cuptorar lianţi │8212.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │maşini şi │8212.1.2│Fasonator produse azbociment │ │materialelor izolatoare │
  │ │ │instalaţii │8212.1.3│Morar lianţi │8212.2.2│Operator prefabricate din │
  │ │ │pentru │8212.1.4│Tratamentist produse azbociment │ │beton │
  │ │ │fabricarea │8212.1.5│Maşinist pentru prefabricate din │8212.2.3│Operator lianţi şi azbociment │
  │ │ │cimentului │ │beton şi beton armat │ │ │
  │ │ │şi a altor │8212.1.6│Lucrător în industria lianţilor │ │ │
  │ │ │produse │ │ │ │ │
  │ │ │minerale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │20.│8221│Operatori la│8221.1.1│Operator la fabricarea săpunurilor │8221.2.1│Operator în industria de │
  │ │ │instalaţiile│8221.1.2│Preparator la fabricarea produselor │ │medicamente şi produse │
  │ │ │pentru │ │cosmetice şi parfumerie │ │cosmetice │
  │ │ │producerea │8221.1.3│Preparator prafuri de spălat şi │8221.2.2│Operator la instalaţiile │
  │ │ │medicamen- │ │curăţat │ │pentru producerea produselor │
  │ │ │telor şi │ │ │ │cosmetice │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │cosmetice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │21.│8222│Operatori la│ │ │8222.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │tratare chimică a metalelor │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a muniţiei │ │ │ │ │
  │ │ │chimice şi │ │ │ │ │
  │ │ │explozibi- │ │ │ │ │
  │ │ │lilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │22.│8223│Operatori la│8223.1.1│Arzător cuptorar │8223.2.1│Operator la confecţionarea │
  │ │ │instalaţiile│8223.1.2│Emailator │ │materialelor electroizolante │
  │ │ │de tratare │8223.l.3│Confecţioner izolaţii la │ │ │
  │ │ │chimică a │ │conductoare electrice │ │ │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │23.│8224│Operatori la│ │ │8224.2.1│Operator producţie şi │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │exploatare film │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a produselor│ │ │ │ │
  │ │ │fotografice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │24.│8229│Operatori la│ │ │8229.2.1│Operator la producerea sodei │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │şi produselor cloro-sodice │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a altor │ │ │ │ │
  │ │ │produse │ │ │ │ │
  │ │ │chimice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │25.│8231│Operatori la│8231.1.1│Mecanic vulcanizator │8231.2.1│Operator fabricarea şi │
  │ │ │instalaţiile│8231.1.2│Preparator de cauciuc │ │prelucrarea polimerilor │
  │ │ │utilajele şi│8231.1.3│Dozator prelucrare cauciuc │8231.2.2│Maşinist la maşini pentru │
  │ │ │maşinile │ │ │ │confecţionat materiale │
  │ │ │pentru │ │ │ │electroizolante │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din cauciuc │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │26.│8232│Operatori la│8232.1.1│Preparator mase plastice │ │ │
  │ │ │instalaţiile│8232.1.2│Presator mase plastice │ │ │
  │ │ │utilajele şi│ │ │ │ │
  │ │ │maşinile │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │articolelor │ │ │ │ │
  │ │ │din │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │plastice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │27.│8240│Operatori la│ │ │8240.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │produselor finite din lemn │
  │ │ │utilajele │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │ din lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │28.│8251│Operatori la│ │ │8251.2.1│Tipăritor offset │
  │ │ │maşinile şi,│ │ │8251.2.2│Operator montaj copiat tipar │
  │ │ │utilajele │ │ │ │de probă │
  │ │ │de imprimat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │29.│8261│Operatori la│8261.1.1│Pregătitor amestecuri în filaturi │ │ │
  │ │ │utilajele de│8261.1.2│Pieptănător │ │ │
  │ │ │filatură │8261.1.3│Destrămător │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │30.│8262│Operatori la│8262.1.1│Operator la maşini de urzit │8262.2.1│Operator la fabricarea şi │
  │ │ │maşinile de │8262.1.2│Operator la maşini de tricotat │ │prelucrarea fibrelor chimice │
  │ │ │ţesut şi │ │rectiliniu │ │ │
  │ │ │tricotat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │31.│8263│Operatori la│8263.1.1│Operator confecţioner industrial │8263.2.1│Confecţioner produse textile │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │sintetice │
  │ │ │utilaje │ │ │8263.2.2│Operator la maşini şi utilaje │
  │ │ │pentru │ │ │ │pentru industria confecţiilor │
  │ │ │industria │ │ │ │ │
  │ │ │confecţiilor│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │32.│8264│Operatori la│8264.1.1│Curăţitor-vopsitor textile │8264.2.1│Operator la utilajele şi │
  │ │ │utilajele şi│8264.1.2│Apretator textile │ │instalaţiile de finisare │
  │ │ │instalaţiile│8264.1.3│Operator universal spălător textile │ │textilă │
  │ │ │de finisare │ │şi curăţitor chimic │ │ │
  │ │ │textilă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │33.│8265│Operatori la│ │ │8265.2.1│Operator la maşini pentru │
  │ │ │maşini │ │ │ │tratarea blănurilor şi pieilor│
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │tratarea │ │ │ │ │
  │ │ │blănurilor │ │ │ │ │
  │ │ │şi pieilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │34.│8266│Operatori la│8266.1.1│Pregătitor piese încălţăminte │8266.2.1│Operator la maşini, utilaje şi│
  │ │ │maşini, │8266.1.2│Tălpuitor industrial │ │instalaţii din industria │
  │ │ │utilaje şi │8266.1.3│Pregătitor articole marochinărie │ │încălţămintei │
  │ │ │instalaţii │8266.1.4│Cusător articole marochinărie │ │ │
  │ │ │din │8266.1.5│Cusător piese din înlocuitori │ │ │
  │ │ │industria │ │ │ │ │
  │ │ │încălţămin- │ │ │ │ │
  │ │ │ tei │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │35.│8269│Operatori la│8269.1.1│Cusător confecţii industriale din │8269.2.1│Operator la confecţionarea │
  │ │ │maşini de │ │blană │ │industrială a articolelor de │
  │ │ │prelucrare │ │ │ │sport şi protecţie din piele │
  │ │ │a altor │ │ │ │şi înlocuitori │
  │ │ │articole din│ │ │ │ │
  │ │ │textile, │ │ │ │ │
  │ │ │blănuri şi │ │ │ │ │
  │ │ │alte materi-│ │ │ │ │
  │ │ │ale similare│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │36.│8271│Operatori la│8271.1.1│Preparator peşte, raci şi broaşte │8271.2.1│Operator la prepararea │
  │ │ │maşinile şi │8271.1.2│Preparator pepsină, cheag │ │conservelor din carne, peşte │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │şi legume │
  │ │ │prelucrare a│ │ │ │ │
  │ │ │cărnii şi │ │ │ │ │
  │ │ │peştelui │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │37.│8272│Operatori la│8272.1.1│Preparator brânzeturi │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │ │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │ │
  │ │ │fabricare a │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │lactate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │38.│8273│Operatori la│8273.1.1│Morar │8273.2.1│Morar-silozar │
  │ │ │maşinile de │8273.1.2│Silozar │8273.2.2│Operator la fabricarea │
  │ │ │măcinat │8273.1.3│Preparator extracte, arome şi │ │nutreţurilor combinate │
  │ │ │cereale şi │ │esenţe │ │ │
  │ │ │mirodenii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │39.│8274│Operatori la│8274.1.1│Preparator îngheţată │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │ │
  │ │ │utilajele │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │pâinii, │ │ │ │ │
  │ │ │pastelor │ │ │ │ │
  │ │ │făinoase, a │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │de patiserie│ │ │ │ │
  │ │ │cofetărie şi│ │ │ │ │
  │ │ │zaharoase │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │40.│8275│Operatori la│8275.1.1│Lucrător la fabricarea uleiurilor │8275.2.1│Operator în industria uleiului│
  │ │ │maşinile şi │ │vegetale │ │ │
  │ │ │utilajele │8275.1.2│Lucrător la fabricarea conservelor │ │ │
  │ │ │pentru │ │din legume sau fructe │ │ │
  │ │ │prelucrarea │8275.1.3│Lucrător în industria alimentară │ │ │
  │ │ │fructelor, │ │extractivă │ │ │
  │ │ │legumelor şi│ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │uleiurilor │ │ │ │ │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │41.│8276│Operatori la│ │ │8276.2.1│Operator în industria │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │zahărului şi produselor │
  │ │ │producere şi│ │ │ │zaharoase │
  │ │ │rafinare a │ │ │ │ │
  │ │ │zahărului │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │42.│8277│Operatori la│8277.1.1│Lucrător la condiţionarea şi │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │prelucrarea plantelor medicinale │ │ │
  │ │ │utilajele de│8277.1.2│Lucrător la prelucrarea cafelei şi │ │ │
  │ │ │prelucrare a│ │a ceaiului │ │ │
  │ │ │cafelei şi │ │ │ │ │
  │ │ │ceaiului │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │43.│8278│Operatori la│8278.1.1│Lucrător la prepararea malţului │8278.2.1│Operator în vinificaţie, │
  │ │ │maşinile şi │8278.1.2│Preparator băuturi răcoritoare │ │alcool, drojdie, băuturi │
  │ │ │instalaţiile│8278.1.3│Preparator rachiuri şi lichioruri │ │alcoolice │
  │ │ │de fabricare│8278.1.4│Distilator rachiuri naturale │8278.2.2│Operator la fabricarea berii │
  │ │ │a berii, │8278.1.5│Vinificator - pivnicer │8278.2.3│Operator la fabricarea │
  │ │ │vinurilor şi│8278.1.6│Lucrător în industria alimentară │ │spirtului şi drojdiei de │
  │ │ │altor │ │fermentativă │ │panificaţie │
  │ │ │băuturi │ │ │8278.2.4│Operator la fabricarea │
  │ │ │ │ │ │ │amidonului şi dextrinei │
  │ │ │ │ │ │8278.2.5│Operator în industria │
  │ │ │ │ │ │ │fermentativă │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │44.│8279│Operatori la│ │ │8279.2.1│Operator la prelucrarea │
  │ │ │utilaje de │ │ │ │tutunului şi produselor din │
  │ │ │prelucrare a│ │ │ │tutun │
  │ │ │tutunului şi│ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din tutun │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │45.│8282│Montatori de│8282.1.1│Acumulatorist │ │ │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │ │
  │ │ │echipamente │ │ │ │ │
  │ │ │electro- │ │ │ │ │
  │ │ │tehnice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │46.│8283│Asamblori de│8283.1.1│Confecţioner circuite imprimate │8283.2.1│Montator, reglor, testor │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │tehnica de calcul │
  │ │ │echipamente │ │ │8283.2.2│Confecţioner componente │
  │ │ │electronice │ │ │ │electronice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │47.│8284│Asamblori de│8284.1.1│Lucrător la fabricarea fermoarelor │8284.2.1│Asamblor biciclete │
  │ │ │produse şi │8284.1.2│Asamblor jucării │ │ │
  │ │ │articole din│8284.1.3│Asamblor articole de sport │ │ │
  │ │ │metal, │ │ │ │ │
  │ │ │cauciuc şi │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │plastice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │48.│8285│Asamblori de│8285.1.1│Confecţioner-asamblor articole din │ │ │
  │ │ │produse şi │ │lemn │ │ │
  │ │ │articole │ │ │ │ │
  │ │ │din lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │49.│8286│Asamblor de │8286.1.1│Confecţioner asamblor de produse │ │ │
  │ │ │produse şi │ │şi articole din carton, textile şi │ │ │
  │ │ │articole din│ │materiale similare │ │ │
  │ │ │carton, │8286.1.2│Confecţioner-asamblor articole din │ │ │
  │ │ │textile şi │ │textile │ │ │
  │ │ │materiale │8286.1.3│Montor articole din piele │ │ │
  │ │ │similare │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │50.│8287│Montatori de│8287.1.1│Ajutor montator mecanic │ │ │
  │ │ │subansamble │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │51.│8290│Operatori la│8290.1.1│Maşinist la maşini de ambalat │8290.2.1│Operator producţie şi │
  │ │ │maşini şi │8290.1.2│Operator la maşina de etichetat │ │exploatare film │
  │ │ │asamblori │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │
  │ │ │caţi în │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │52.│8312│Frânări, │8312.1.1│Acar │8312.2.1│Lucrător de trafic feroviar │
  │ │ │acari şi │8312.1.2│Paznic barieră │8312.2.2│Agent comercial feroviar │
  │ │ │agenţi de │8312.1.3│Revizor ace │ │ │
  │ │ │manevra │8312.1.4│Manevrant vagoane │ │ │
  │ │ │ │8312.1.5│Frânar │ │ │
  │ │ │ │8312.1.6│Lucrător feroviar │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │53.│8331│Tractorişti │8331.1.1│Tractorist │ │ │
  │ │ │şi alţi │8331.1.2│Combainier agricol │ │ │
  │ │ │conducători │8331.1.3│Motorist la motoagregate şi maşini │ │ │
  │ │ │de maşini │ │în silvicultură │ │ │
  │ │ │agricole şi │ │ │ │ │
  │ │ │forestiere │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │54.│8332│Conducători │ │ │8332.2.1│Maşinist utilaje cale şi │
  │ │ │de maşini │ │ │ │terasamente │
  │ │ │şi utilaje │ │ │ │ │
  │ │ │terasiere │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │55.│8333│Conducători │8333.1.1│Maşinist pod rulant │8333.2.1│Macaragiu │
  │ │ │de macarale,│8333.1.2│Funicularist │8333.2.2│Maşinist utilaje portuare │
  │ │ │poduri │8333.1.3│Macaragiu macarale plutitoare │ │ │
  │ │ │mobile, │8333.1.4│Docher, mecanizator (muncitor │ │ │
  │ │ │lifturi │ │portuar) │ │ │
  │ │ │subterane │8333.1.5│Lucrător maşinist utilaje │ │ │
  │ │ │şi asimilaţi│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │56.│8334│Operatori la│8334.1.1│Maşinist la maşini mobile pentru │ │ │
  │ │ │instalaţiile│ │transporturi interioare. │ │ │
  │ │ │de transport│8334.1.2│Maşinist la alte maşini de transport│ │ │
  │ │ │mărfuri │ │pe orizontala şi verticală │ │ │
  │ │ │paletizate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │57.│8340│Marinari, │8340.1.1│Observator far maritim şi staţie │8340.2.1│Marinar │
  │ │ │navigatori │ │semnal de ceaţă │ │ │
  │ │ │şi asimilaţi│8340.1.2│Conducător ambarcaţiuni │ │ │
  │ │ │ │ │agrement pe ape interioare │ │ │
  │ │ │ │8340.1.3│Pontonier feribot │ │ │
  │ │ │ │8340.1.4│Motopompist │ │ │
  │ │ │ │8340.1.5│Marinar legător │ │ │
  │ │ │ │8340.1.6│Timonier │ │ │
  │ │ │ │8340.1.7│Barjist │ │ │
  │ │ │ │8340.1.8│Lucrător în marină │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

  ------------
  Tabelul nr. 6 din anexă a fost completat conform subpct. 1-3 ale pct. V din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  -----------------