ORDIN nr. 69 din 10 iunie 2004
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 16 iunie 2004  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  Gabriela Coman
  Bucureşti, 10 iunie 2004.
  Nr. 69.


  Anexa
  STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND
  MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI
  Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei copilului, este o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii/instituţii publice şi private.
  Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului. Indicatorii din documentul prezent se verifică odată cu cei prevăzuţi în standardele minime obligatorii pentru servicii. Totodată, standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap.
  Standardele sunt grupate pe următoarele arii de interes:
  Utilizarea metodei
  1. Condiţii de utilizare a metodei
  Etapele managementului de caz
  2. Etapele managementului de caz
  3. Evaluarea iniţială
  4. Evaluarea detaliată/complexă
  5. Echipa multidisciplinară
  6. Planul individualizat de protecţie şi planul de servicii
  7. Monitorizare şi re-evaluare
  8. Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului
  Managerul de caz
  9. Recrutare şi angajare
  10. Atribuţii principale şi delegarea responsabilităţilor
  11. Formarea iniţială şi continuă
  12. Supervizare
  UTILIZAREA METODEI
  Standardul 1
  Condiţii de utilizare
  Managementul de caz este utilizat ori de câte ori situaţia copilului impune acest lucru prin urgenta, complexitatea şi durata intervenţiilor necesare pentru soluţionarea acesteia.
  Rezultat
  Prin utilizarea managementului de caz în domeniul protecţiei copilului se asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstitutională, organizată, riguroasă, eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil.
  Proceduri de implementare a standardului 1
  1.1. Toţi furnizorii de servicii pentru protecţia copilului utilizează metoda managementului de caz pentru cel puţin următoarele situaţii: a) luarea unei măsuri de protecţie şi b) încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională a copilului cu dizabilităţi. În cazurile de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copilului, furnizorul de servicii utilizează această metodă în conformitate cu standardele minime obligatorii, denumite în continuare SMO, atât cele prezente, cât şi celelalte aprobate în domeniul protecţiei copilului.
  1.2. Furnizorul de servicii asigură resursele (umane, financiare, materiale) necesare desfăşurării optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile SMO prezente şi ale metodologiilor specifice fiecărui tip de serviciu pe care îl oferă.
  1.3. În vederea utilizării corecte a managementului de caz, furnizorul de servicii îşi stabileşte, împreună cu coordonatorii serviciilor, criteriile de eligibilitate pentru accesul clienţilor la serviciile pe care le oferă (denumite şi criterii de admitere), precum şi metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu. Aceste documente se întocmesc pe baza prevederilor SMO corespunzătoare serviciilor respective şi ale ghidurilor metodologice aferente şi, totodată, pot fi dezvoltate în raport cu practica, experienţa şi literatura de specialitate.
  1.4. Coordonatorii serviciilor se asigură că aceste documente sunt aduse la cunoştinţa personalului de specialitate.
  1.5. Furnizorul de servicii se asigură că aceste documente sunt re-evaluate periodic şi, după caz, revizuite, în funcţie de cel puţin următorii factori: nevoile comunităţii, dinamica serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către personalul de specialitate.
  Indicatorii pentru Standardul 1
  (I) 1.1.1. Toţi copiii cu măsură de protecţie au desemnat un manager de caz.
  (I)1.1.2. Toţi copiii cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa serviciului de evaluare complexă din cadrul serviciului public specializat pentru protecţia copilului au desemnat un manager de caz.
  (I)1.1.3. Numărul de copii aflaţi în evidenţa furnizorului de servicii pentru prevenire care au desemnat un manager de caz sau responsabil de caz supervizat de un manager de caz.
  (I)1.3. Existenţa criteriilor de eligibilitate/criterii de admitere, metodologiilor şi procedurilor de lucru pentru fiecare serviciu pentru protecţia copilului oferit de furnizori autorizaţi/acreditaţi conform legii. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari se pot referi de exemplu la: gradul de complexitate al cazului, tipul şi numărul de clienţi, nevoile şi diversitatea serviciilor etc.
  (I)1.4. Personalul din cadrul serviciilor pentru protecţia copilului cunoaşte şi aplică prevederile menţionate în aceste documente.
  (I)1.5. Periodicitatea re-evaluărilor, numărul de revizuiri şi motivaţia efectuării acestora.
  ETAPELE MANAGEMENTULUI DE CAZ
  Standardul 2
  Etapele managementului de caz
  Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleaşi în soluţionarea fiecărui caz în parte, indiferent de ordinea în care sunt parcurse sau de durata acestora.
  Rezultat
  Managerii de caz şi responsabilii de caz aplică unitar aceleaşi proceduri în soluţionarea cazurilor, caracteristice managementului de caz, indiferent de serviciul în care activează.
  Proceduri de implementare a standardului 2
  2.1. Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei copilului, implică parcurgerea următoarelor etape principale:
  a) Identificarea şi preluarea cazurilor: copii aflaţi în dificultate sau în situaţii de risc, copii cu dizabilităţi;
  b) Evaluarea comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului în context sociofamilial;
  c) Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan individualizat de protecţie sau, după caz, plan de servicii;
  d) Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil;
  e) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi intervenţiilor specializate;
  f) Închiderea cazului, respectiv a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor.
  2.2. Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile individualizării şi personalizării, precum şi pe implicarea activă (consultare şi participare) a copilului şi familiei/reprezentantului legal.
  2.3. Managerul de caz asigură derularea acestor etape pentru toţi copiii eligibili conform prevederilor SMO prezente şi înregistrează toate informaţiile în dosarul copilului.
  2.4. Managerul de caz şi responsabilul de caz folosesc metodele şi instrumentele specifice pentru documentarea cazului cerute de lege şi cele recomandate de către Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali din România.
  Indicatorii pentru Standardul 2
  (I)2.1., 2.2. Metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice serviciului, dosarele copiilor.
  (I)2.3. Fişa de post a managerului de caz.
  (I)2.4. Furnizorul de servicii are prevăzute în regulamentele serviciilor utilizarea documentelor şi a instrumentelor de lucru, precum şi modalităţile de înregistrare a datelor şi informaţiilor despre copil şi familie/reprezentant legal.
  Standardul 3
  Evaluarea initiala
  Managerul de caz asigură realizarea evaluării iniţiale a situaţiei copilului în maxim 72 de ore de la înregistrarea solicitării directe, a referirii sau a semnalării cazului, dacă nu se impune un alt termen de către alte standarde minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului.
  Rezultat
  Evaluarea iniţială a situaţiei copilului are loc în cel mai scurt timp, în funcţie de urgenţa şi gravitatea cazului.
  Proceduri de implementare a standardului 3
  3.1. Furnizorul de servicii trebuie să elaboreze proceduri de identificare, înregistrare, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz, astfel încât evaluarea iniţială a situaţiei copilului să se realizeze în termenul prevăzut de SMO prezent. Aceste proceduri sunt în acord cu legislaţia în vigoare, inclusiv SMO din domeniul protecţiei copilului.
  3.2. Identificarea cazurilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii: a) solicitare directă din partea copilului şi/sau a familiei/reprezentantului legal, b) referire din partea unui alt serviciu/instituţii publice sau private şi c) semnalare/sesizare scrisă sau telefonică din partea unor alte persoane decât membrii familiei/reprezentantul legal.
  3.3. În desemnarea managerului de caz, coordonatorul serviciului ia în considerare cel puţin următoarele aspecte: a) numărul de cazuri aflate în responsabilitatea acestuia, b) complexitatea cazuisticii, c) experienţa, d) cunoaşterea problematicii respective, e) relaţia cu copilul şi familia şi f) colaborarea cu reţeaua de servicii şi instituţii.
  3.4. Evaluarea iniţială este efectuată de regulă de managerul de caz. Aceasta poate fi efectuată şi de alţi profesionişti în condiţiile menţionate de SMO aprobate în domeniul protecţiei copilului.
  3.5. Se întocmeşte un raport sau, după caz, o fişă de evaluare iniţială care trebuie să aibă avizul şefului pe ordine ierarhică.
  3.6. În baza informaţiilor din raportul/fişa de evaluare iniţială se ia decizia continuării managementului de caz sau închiderii cazului prin referire sau orientare către alte servicii/instituţii abilitate. Conţinutul raportului/fişei de evaluare iniţială, precum şi decizia luată în baza acestuia se comunică clienţilor în cel mai scurt timp de la întocmirea raportului/fişei de evaluare iniţială şi se consemnează. Referirea implică realizarea unui document înregistrat şi transmis serviciului/instituţiei abilitate, atât direct, cât şi prin intermediul clientului, iar în unele situaţii şi contactarea telefonică a serviciului/instituţiei respective.
  Indicatorii pentru Standardul 3
  (I)3.1.-3.3. Existenţa procedurilor de identificare, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz.
  (I)3.4. Numărul de evaluări iniţiale efectuate de managerul de caz şi respectiv de alţi profesionişti/lună/an. Evaluarea iniţială poate fi realizată de alţi profesionişti în următoarele situaţii de exemplu:
  - Serviciul în cauză nu dispune de manageri de caz, situaţie în care evaluarea iniţială este efectuată de responsabilul de caz;
  - În situaţiile de urgenţă în care deplasarea managerului de caz sau a echipei mobile de intervenţie necesită o durată mai mare de o oră, evaluarea iniţială este efectuată de către responsabilii de caz din cadrul autorităţii locale din comunitatea în care se află copilul. În lipsa acestora, evaluarea iniţială poate fi efectuată de persoanele resursă aflate cel mai aproape de copil. Persoanele resursă reprezintă profesionişti formaţi în domeniul în care se intervine specializat pentru copilul în cauză, care pot fi din cadrul serviciilor pentru protecţia copilului sau alte servicii/instituţii.
  (I)3.5. Rapoartele/fişele de evaluare iniţială sunt avizate de către şeful ierarhic.
  (I)3.6.1. Numărul de cazuri referite şi respectiv orientate către alte servicii/instituţii abilitate/lună/an.
  (I)3.6.2. Dosarele copiilor sau alte documente în care se consemnează informarea clienţilor cu privire la conţinutul raportului/fişei de evaluare iniţială şi decizia luată în baza acestuia.
  Standardul 4
  Evaluarea detaliata/complexa
  Managerul de caz, împreună cu o echipă corespunzătoare de profesionişti, asigură realizarea evaluării detaliate/complexe a situaţiei copilului în context sociofamilial.
  Rezultat
  Prin utilizarea managementului de caz, copilul beneficiază de o evaluare comprehensivă şi multidimensională a nevoilor sale specifice şi individuale, precum şi ale familiei sale. Copilul şi familia/reprezentantul legal sunt implicaţi activ în procesul de evaluare.
  Proceduri de implementare a standardului 4
  4.1. Evaluarea iniţială, cât şi cea detaliată/complexă are loc în principal în urma întâlnirilor directe cu cei implicaţi, în mediul de viaţă al acestora.
  4.2. Furnizorul de servicii asigură resursele necesare deplasării în teren a managerului de caz şi, dacă este necesar, a celorlalţi profesionişti implicaţi în evaluare şi încurajează întâlnirile cu copilul şi familia sa, în mediul de viată al acestora.
  4.3. Managerul de caz consemnează informaţiile obţinute în cadrul acestor întâlniri în rapoarte de vizită care includ cel puţin următoarele aspecte: sinteza discuţiilor purtate în cursul întâlnirii, data, locul şi scopul vizitei următoare, agreată în prealabil cu familia şi copilul.
  4.4. Rapoartele de vizită sunt înaintate şefului ierarhic spre avizare. Conţinutul acestor rapoarte este adus la cunoştinţa familiei şi copilului numai dacă nu aduce prejudicii derulării procesului de evaluare.
  4.5. Vizitele la domiciliul familiei se realizează pe baza unui program stabilit de comun acord cu familia şi copilul, în cazul în care este nevoie, managerul de caz poate realiza şi vizite neanunţate, numai dacă apreciază că există motive temeinice şi cu acordul şefului ierarhic.
  4.6. Managerul de caz solicită familiei şi copilului o listă cu persoane care pot da referinţe despre situaţia în care se află. Totodată, managerul de caz informează familia şi copilul despre contactarea altor persoane decât cele desemnate de aceştia în vederea obţinerii de referinţe.
  4.7. În urma evaluării detaliate/complexe, managerul de caz întocmeşte raportul de evaluare detaliată/complexă care trebuie avizat de şeful pe ordine ierarhică şi transmis, în termen maxim de 3 zile de la întocmirea sa, membrilor echipei, familiei/ reprezentantului legal şi, după caz, copilului.
  Indicatorii pentru Standardul 4
  (I)4.1.1., 4.4., 4.6., 4.7.1 Metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului includ aceste date.
  (I)4.1.2. Programul de întâlniri cu copilul şi familia la domiciliul acestora, precum şi în locuri special amenajate (pentru efectuarea anumitor evaluări de către profesioniştii din echipa multidisciplinară sau colaboratori).
  (I)4.2. Documente administrative şi financiare care atestă alocarea de fonduri şi alte resurse pentru deplasarea în teren.
  (I)4.3. Existenţa şi conţinutul rapoartelor de vizită semnate de către şeful ierarhic.
  (I)4.5. Planificarea vizitelor şi evidenţa deplasărilor în teren.
  (I)4.7.2. Existenţa şi conţinutul raportului de evaluare detaliată/complexă, semnat de şeful ierarhic. În situaţia luării unei măsuri de protecţie, raportul de evaluare detaliată coincide cu raportul de evaluare psihosocială menţionat de legislaţia în vigoare.
  Standardul 5
  Echipa multidisciplinara
  Managerul asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor managementului de caz, a unei echipe de profesionişti, de regulă multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar.
  Rezultat
  Munca în echipă şi parteneriatul interinstituţional asigură abordarea globală a situaţiei copilului, prin acţiuni sinergice şi coerente pe plan individual, familial şi comunitar şi, totodată, contribuie în mod esenţial la soluţionarea cazului.
  Proceduri de implementare a standardului 5
  5.1. Furnizorul de servicii efectuează demersurile necesare pentru munca în echipă multidisciplinară şi interinstituţională, precum şi pentru expertiza unor specialişti colaboratori, conform propunerilor şi solicitărilor, în scris, ale managerilor de caz.
  5.2. Managerul de caz înaintează anual propuneri scrise coordonatorului serviciului în care activează cu privire la modificarea organigramei serviciului în cauză în vederea asigurării muncii în echipă la un randament optim.
  5.3. Managerul caz solicită, în scris, şefului ierarhic, ori de câte ori este nevoie, intervenţia suplimentară a unor specialişti din afara echipei, care activează în cadrul altor servicii/instituţii cu care furnizorul de servicii nu are un acord încheiat.
  5.4. În vederea formulării propunerilor şi solicitărilor menţionate anterior, precum şi a întocmirii planului individualizat de protecţie/planului de servicii, a referirii sau orientării cazului către alte servicii/instituţii, managerul de caz are acces la cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului/sectorului întocmită de consiliul judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti.
  Totodată, furnizorul de servicii pune la dispoziţia managerului de caz lista cu serviciile/instituţiile şi specialiştii cu care are încheiate contracte de colaborare, precum şi lista cu instituţiile publice pentru copil şi familie existente la nivelul judeţului/ sectorului.
  5.5. Managerul de caz asigură organizarea întâlnirilor echipei (numite şedinţe de caz) în mod periodic - cel puţin o dată pe săptămână pentru a discuta cazurile şi a lua deciziile necesare soluţionării acestora, în funcţie de situaţie, managerul de caz se poate întâlni şi individual cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului. La aceste întâlniri pot participa familia/reprezentantul legal şi copilul dacă echipa/profesioniştii consideră că este necesar.
  Indicatorii pentru Standardul 5
  (I)5.1.1. Organigrama serviciului. Contractele de colaborare încheiate de furnizorul de servicii şi/sau de către serviciul cu personalitate juridică cu alte servicii/instituţii, precum şi cu specialişti independenţi din domeniul social, medical, educaţional, juridic, financiar etc. Dosarele copiilor.
  (I)5.1.2. Metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului includ aceste date. De exemplu: componenţa echipei serviciului, procedurile de lucru în echipă (rolul şi responsabilităţile fiecărui membru, programul întâlnirilor, comunicarea între membrii echipei etc.).
  (I)5.2. Existenţa propunerilor atât la nivelul coordonatorului serviciului, cât şi la furnizorul de servicii şi măsurile luate în urma acestora, precum şi motivele în cazul în care nu s-au luat măsuri.
  (I)5.3. Existenţa solicitărilor scrise pentru expertiză suplimentară şi măsurile luate în urma acestora, precum şi motivele în cazul în care nu s-au luat măsuri.
  (I)5.4. Managerul de caz dispune de următoarele documente: cartografierea serviciilor sociale, lista cu servicii/instituţii şi specialiştii cu care furnizorul de servicii are încheiate contracte de colaborare şi lista cu instituţiile publice pentru copil şi familie existente la nivelul judeţului/sectorului (inspectoratul de poliţie, direcţia de sănătate publică, spitale, inspectoratul şcolar etc.).
  (I)5.5.1. Programul întâlnirilor echipei.
  (I)5.5.2. Minutele/procesele verbale/alte documente care consemnează întâlnirile individuale cu profesioniştii şi cu echipa.
  (I)5.5.3. Numărul de întâlniri la care au participat familia şi copilul/caz/an şi per total cazuri/an.
  Standardul 6
  Planul individualizat de protecţie şi planul de servicii
  Managerul de caz, împreună cu echipa, elaborează planul individualizat de protecţie, respectiv planul de servicii în termen maxim de 30 de zile de la înregistrarea cazului. Copilul şi familia sa/reprezentantul legal sunt implicaţi activ în procesul de elaborare a planului individualizat de protecţie, respectiv a planului de servicii.
  Rezultat
  Copilul şi familia sa/reprezentantul legal, precum şi alte persoane importante pentru copil beneficiază de servicii şi intervenţii personalizate în conformitate cu nevoile identificate şi propriile opţiuni.
  Proceduri de implementare a standardului 6
  6.1. În baza raportului de evaluare detaliată/complexă, managerul de caz întocmeşte planul individualizat de protecţie/planul de servicii. Se recomandă ca proiectul planului individualizat de protecţie să fie întocmit în cel mai scurt timp posibil de la înregistrarea cazului la serviciul public specializat pentru protecţia copilului, astfel încât să fie prezentat comisiei pentru protecţia copilului odată cu raportul de evaluare psihosocială iniţială atunci când se ia decizia unei măsuri de protecţie şi planul să fie anexă a hotărârii comisiei. Se recomandă ca planul de servicii să fie întocmit atunci când copilul şi familia sa necesită mai mult de un tip de serviciu sau prestaţie în vederea prevenirii separării copilului de familie, în situaţia în care se are în vedere întocmirea planului individualizat de protecţie sau revizuirea planului de servicii presupune separarea copilului de familie prin luarea unei măsuri de protecţie de către Comisia pentru Protecţia Copilului, se recomandă ca managerul de caz să asigure condiţiile întrunirii consiliului de familie.
  6.2. Conţinutul planului individualizat de protecţie/planul de servicii este stabilit de comun acord cu echipa, familia/ reprezentantul legal şi copilul în raport cu vârsta şi gradul de maturitate.
  6.3. Managerul de caz organizează cel puţin o întâlnire cu echipa în vederea finalizării planului individualizat de protecţie/planul de servicii.
  6.4. Planul individualizat de protecţie/planul de servicii este avizat de şeful ierarhic şi transmis, în termenul maxim de 30 de zile prevăzut de SMO prezente, membrilor echipei, familiei/ reprezentantului legal şi, după caz, copilului. Copilului i se aduce la cunoştinţă conţinutul planului utilizând mijloace şi materiale adecvate vârstei, gradului de maturitate, tipului de dizabilitate şi/sau gradului de handicap.
  6.5. Managerul de caz transmite fiecărui membru al echipei responsabilităţile şi planificarea activităţilor în echipă necesare pentru implementarea şi monitorizarea planului individualizat de protecţie/planul de servicii.
  6.6. Furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor cuprinse în planul individualizat de protecţie/planul de servicii se face în baza contractului cu familia/reprezentantul legal încheiat cu managerul de caz. Se recomandă adaptarea modelului prevăzut în Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap.
  Indicatorii pentru Standardul 6
  (I)6.1. Existenţa unui plan individualizat de protecţie pentru fiecare copil pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului hotărăşte o măsură de protecţie. Existenţa planurilor de servicii pentru copiii pentru care se previne separarea de familie în condiţiile prevăzute de SMO prezente. Existenţa documentului (proces verbal, minută, raport etc.) care atestă întrunirea consiliului de familie în situaţiile prevăzute de SMO prezente.
  (I)6.2., 6.4.1. Planul individualizat de protecţie/Planul de servicii este semnat de managerul de caz, membrii echipei şi familia/reprezentantul legal, precum şi de şeful ierarhic şi câte o copie se află la toate aceste persoane.
  (I)6.3. Minută întâlnirii echipei (dosarul copilului).
  (I)6.4.2. Copilul cunoaşte conţinutul planului individualizat de protecţie/planul de servicii.
  (I)6.5. Membrii echipei cunosc programul de derulare a activităţilor, termenele şi responsabilităţi fiecăruia în implementarea şi monitorizarea planului individualizat de protecţie/planul de servicii.
  (I)6.6. Existenţa contractelor cu familia/reprezentantul legal (dosarele copiilor).
  Standardul 7
  Monitorizarea şi re-evaluarea
  Managerul de caz monitorizează realizarea planului individualizat de protecţie/planului de servicii, respectiv progresele care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului până când procesul de asistenţă şi/sau protecţie nu se mai dovedeşte necesar.
  Rezultat
  Copilul şi familia sa/reprezentantul legal şi alte persoane importante pentru copil beneficiază de servicii şi intervenţii adecvate permanent situaţiei reale şi prezente, precum şi de sprijinul şi asistenţa specializată a managerului de caz în relaţia cu profesioniştii şi serviciile/instituţiile cuprinse în planul individualizat de protecţie, respectiv planul de servicii.
  Proceduri de implementare a standardului 7
  7.1. În contextul monitorizării, managerul de caz are în vedere cel puţin următoarele aspecte: a) verificarea demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de protecţie/planul de servicii, în maxim 2 zile de la termenele de iniţiere stabilite în planul respectiv; b) verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (de exemplu, progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute) cel puţin lunar în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate; c) răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor/activităţilor (de exemplu, identificarea de resurse pentru transportul familiei şi copilului, rezolvarea problemelor logistice sau procedurale); d) asigurarea fluxului de informaţie între membrii echipei, alţi specialişti implicaţi în implementarea planului individualizat de protecţie/planului de servicii, familie şi copil; e) medierea relaţiei dintre familie şi copil pe de o parte şi profesionişti pe de altă parte (de exemplu, prin acompaniere, negocierea conflictelor); f) re-evaluarea situaţiei copilului, respectiv a modului de implementare a planului individualizat de protecţie/planului de servicii, cel puţin o dată la 3 luni şi, dacă este necesar, revizuirea planului respectiv; g) înregistrarea permanentă a informaţiilor, progreselor, evoluţiei cazului în dosarul copilului; h) modificarea contractului cu familia/reprezentantul legal atunci când este cazul.
  7.2. În vederea realizării monitorizării, profesioniştii stabiliţi responsabili pentru implementarea planului individualizat de protecţie/planului de servicii au obligaţia de a întocmi rapoarte de monitorizare, lunar sau ori de câte ori este nevoie (de exemplu, la solicitarea managerului de caz, cu ocazia revizuirii programului de intervenţie sau a apariţiei unor modificări a situaţiei copilului şi familiei). La rândul său, managerul de caz este obligat să aducă la cunoştinţa membrilor echipei orice modificare survenită în situaţia copilului care afectează atingerea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie/planul de servicii.
  7.3. Rapoartele de monitorizare sunt transmise managerului de caz în maxim 3 zile de la întocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la apariţia problemei/situaţiei pentru care au fost întocmite (pentru cele ocazionale).
  7.4. Managerul de caz împreună cu echipa realizează re-evaluarea situaţiei copilului o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie, precum şi revizuirea planului individualizat de protecţie/planului de servicii dacă acest lucru este necesar.
  7.5. Managerul de caz organizează întâlnirile cu echipa în vederea re-evaluării situaţiei copilului şi respectiv revizuirii planului individualizat de protecţie/planului de servicii.
  7.6. Re-evaluarea situaţiei copilului şi, după caz, revizuirea planului individualizat de protecţie/planului de servicii au loc în aceleaşi condiţii de implicare activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului (de exemplu, încurajarea exprimării libere a opiniei, inclusiv a temerilor, consultare în luarea deciziilor).
  7.7. Re-evaluarea situaţiei copilului şi revizuirea planului individualizat de protecţie/planului de servicii au loc în maxim 48 de ore de la înregistrarea situaţiilor care implică admiterea copilului într-o instituţie de orice tip pentru copii sau pentru copil şi familie care nu au fost prevăzute în planul iniţial (de exemplu, spitalizare, inclusiv în unităţi medico-sociale, măsură de protecţie într-un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, găzduire în adăposturi pentru victimele violenţei în familie).
  7.8. Managerul de caz întocmeşte raportul de re-evaluare sau, după caz, de revizuire care trebuie avizate de şeful ierarhic şi transmise, în termen maxim de 3 zile de la întocmirea acestora, membrilor echipei, familiei şi, după caz, copilului.
  7.9. Pe parcursul monitorizării, în situaţii excepţionale, a unor cazuri extrem de dificile, se recomandă ca managerul de caz, cu avizul furnizorului de servicii, să asigure organizarea unei întâlniri (numită conferinţă de caz) sau a unei teleconferinte a membrilor echipei cu experţi recunoscuţi în domeniul în cauză în vederea soluţionării cazurilor respective.
  Indicatorii pentru Standardul 7
  (I)7.1. Documentaţia referitoare la monitorizarea şi re-evaluarea cazurilor (dosarele copiilor, metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului, fişele de post).
  (I)7.2., 7.3. Existenţa şi conţinutul rapoartelor de monitorizare lunare şi, după caz, ocazionale. Numărul de rapoarte de monitorizare/caz/an.
  (I)7.4.1., 7.8. Existenţa şi conţinutul rapoartelor trimestriale şi ocazionale de re-evaluare, respectiv revizuire. Numărul de rapoarte de revizuire/caz/an.
  (I)7.4.2. 7.5. Minutele întâlnirilor de re-evaluare/revizuire.
  (I)7.6. Dosarele copiilor.
  (I)7.7. Numărul de cazuri în care au avut loc revizuiri ale planului individualizat de protecţie/planului de servicii datorate situaţiilor care implică admiterea copilului într-o instituţie. Respectarea termenelor prevăzute de SMO prezente.
  (I)7.9. Numărul de cazuri în care se utilizează conferinţa de caz/teleconferinta.
  Standardul 8
  Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului
  În vederea consolidării rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii obiectivelor planului individualizat de protecţie sau ale planului de servicii, managerul de caz asigură derularea activităţilor de monitorizare post-servicii.
  Rezultat
  Închiderea cazului are loc în momentul în care procesul de asistenţă şi/sau protecţie a copilului nu se mai dovedeşte a fi necesar şi familia îşi redobândeşte capacitatea optimă de autonomie şi funcţionare.
  Proceduri de implementare a standardului 8
  8.1. Monitorizarea post-servicii are loc pe o perioadă de cel puţin 3 luni de la încheierea implementării planului individualizat de protecţie/planului de servicii.
  Se recomandă ca această perioadă de monitorizare post-servicii să fie în medie de 6 luni, cu posibilităţi de prelungire în anumite situaţii, cu avizul furnizorului de servicii.
  8.2. În procesul de monitorizare post-servicii, managerul de caz colaborează cu autorităţile locale din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul.
  8.3. În procesul de monitorizare post-servicii, managerul de caz colaborează cu profesionişti din servicii/instituţii care pot consolida rezultatele obţinute în urma implementării planului individualizat de protecţie/planului de servicii, menţine relaţiile copil-familie şi asigura (re)integrarea socială a copilului.
  8.4. Managerul de caz pregăteşte familia/reprezentantul legal şi copilul în vederea închiderii cazului pe tot parcursul derulării managementului de caz. Totodată, managerul de caz, echipa şi restul profesioniştilor implicaţi în rezolvarea cazului încurajează autonomia familiei pentru a nu crea dependenţa acesteia faţă de serviciile sociale.
  8.5. Pe tot parcursul derulării cazului, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani, precum şi familia/reprezentantul legal au acces la datele din dosarul copilului, numai dacă acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia. În situaţia în care unele date din dosar pot face rău copilului, coordonatorul serviciului poate decide restricţionarea accesului persoanelor menţionate anterior la aceste date, cu avizul furnizorului de servicii, pe o perioadă determinată de timp şi acest fapt se consemnează de către managerul de caz în dosarul copilului împreună cu motivaţia acestui fapt.
  8.6. Datele din dosarul copilului sunt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite altor profesionişti care nu fac parte din echipă, cu excepţia prevederilor din codul de procedura penală.
  Indicatorii pentru Standardul 8
  (I)8.1. Durata perioadei de monitorizare post-servicii/caz. Motivaţia prelungirii acestei perioade şi documentele care atestă avizul furnizorului de servicii (de exemplu, solicitarea scrisă către furnizor şi aprobarea acesteia, actele financiare care atestă acordarea de fonduri suplimentare pentru prelungirea acestei perioade).
  (I)8.2. Informări scrise din partea autorităţilor locale despre situaţia copilului şi a familiei, precum şi despre serviciile furnizate sau facilitate, existenţa unui plan de servicii etc.
  (I)8.3. Contractele de colaborare încheiate de furnizorii de servicii, informări scrise din partea profesioniştilor despre situaţia copilului şi a familiei, precum şi despre serviciile furnizate.
  (I)8.4. Dosarele copiilor.
  (I)8.5. Numărul anual de cazuri în care accesul la unele date din dosarul copilului a fost restricţionat temporar de către coordonatorul serviciului, cu avizul furnizorului de servicii.
  (I)8.6. După caz: existenţa unor clauze referitoare la confidenţialitate în contractele de muncă, în fişele de post, semnarea unor contracte de confidenţialitate etc.
  MANAGERUL DE CAZ
  Standardul 9
  Recrutare şi angajare
  Managerii şi responsabilii de caz sunt selectaţi cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare.
  Rezultat
  Furnizorul de servicii asigură angajarea managerilor şi responsabililor de caz în condiţiile standardelor minime obligatorii prezente şi în acord cu misiunea serviciului pentru protecţia copilului în cauză.
  Proceduri de implementare a standardului 9
  9.1. Managerul de caz trebuie să aibă studii superioare în asistenţă socială şi experienţă de cel puţin 3 ani în servicii pentru copil şi familie. Se acordă prioritate la angajare profesioniştilor cu pregătire în managementul de caz, precum şi celor cu pregătire/experienţă în domeniul de referinţă al serviciului pentru protecţia copilului în cauză (de exemplu, în cazul unui serviciu adresat copilului cu dizabilităţi, se acordă prioritate la angajare profesioniştilor care au pregătire/experienţă în domeniul asistentei şi protecţiei copilului cu dizabilităti).
  9.2. Manageri de caz pot fi şi absolvenţi de învăţământ superior în domeniul socio-uman cu experienţă de cel puţin 5 ani în serviciile pentru copil şi familie. Se acordă prioritate la angajare profesioniştilor cu pregătire în managementul de caz.
  9.3. Responsabilul de caz trebuie să aibă studii superioare socio-umane.
  Responsabilul de caz este profesionistul care asigură elaborarea şi implementarea programului de intervenţie specifică care este parte integrantă a planului individualizat de protecţie, respectiv profesionistul care asigură elaborarea şi realizarea planului de servicii în lipsa unui manager de caz. Activitatea responsabilului de caz este supervizată de un manager de caz. Prevederile SMO prezente se aplică şi pentru responsabilii de caz atunci când îndeplinesc responsabilităţi corespunzătoare managerilor de caz.
  9.4. Dacă serviciul social în cauză funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă ca o parte din managerii şi responsabilii de caz să vorbească limba minorităţii respective. Totodată se recomandă angajarea unor profesionişti cu abilităţi empatice şi de comunicare cu copiii şi familiile.
  9.5. Numărul managerilor de caz dintr-un serviciu pentru protecţia copilului sau numărul total de manageri de caz de care dispune furnizorul de servicii trebuie să fie suficient astfel încât nevoile clienţilor să fie satisfăcute, misiunea serviciului îndeplinită şi încărcătura per manager de caz să fie de maxim 30 de cazuri active.
  Cazurile active sunt considerate cele care sunt în lucru până la perioada de monitorizare post-servicii; cazurile referite şi cele în care managerul de caz îşi deleagă responsabilităţile parţial sau în integralitate nu sunt considerate cazuri active.
  9.6. Numărul responsabililor de caz dintr-un serviciu pentru protecţia copilului sau numărul total de responsabili de caz de care dispune furnizorul de servicii trebuie să fie suficient astfel încât nevoile clienţilor să fie satisfăcute, misiunea serviciului îndeplinită şi încărcătura per responsabil de caz să fie de maxim 25 de cazuri active, cu excepţiile prevăzute de alte standarde minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului.
  Indicatorii pentru Standardul 9
  (I)9.1.-9.4. Diplome de studii, certificate de absolvire sau calificare, fişele de post, contractele de muncă etc.
  (I)9.5. Numărul de cazuri active/manager de caz. Numărul de cazuri/manager de caz/an.
  (I)9.6. Numărul de cazuri active/responsabil de caz. Numărul de cazuri/responsabil de caz/an.
  Standardul 10
  Atribuţii principale şi delegarea responsabilitatilor
  Furnizorul de servicii întocmeşte fişele de post pentru managerii şi responsabilii de caz conform legii în vigoare şi prevederilor standardelor minime obligatorii prezente.
  Totodată, în stabilirea metodologiilor şi procedurilor de lucru caracteristice fiecărui serviciu pentru protecţia copilului, furnizorul de servicii ia în considerare cu prioritate metoda managementului de caz.
  Rezultat
  Managerii şi responsabilii de caz cunosc şi aplică prevederile standardelor minime obligatorii prezente.
  Proceduri de implementare a standardului 10
  10.1. Atribuţiile principale ale managerului de caz sunt următoarele: a) coordonarea eforturilor, demersurilor şi activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului; b) alcătuirea echipei multidisciplinare şi, după caz, înterinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; c) asigurarea colaborării şi implicării active a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, precum şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de exemplu, organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere); d) asigurarea comunicării între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; e) asigurarea respectării etapelor managementului de caz; f) întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului.
  10.2. Desemnarea managerului de caz se face în condiţiile SMO prezente şi celorlalte aprobate în domeniul protecţiei copilului, în situaţiile în care comisia pentru protecţia copilului trebuie să ia o decizie privind o măsură de protecţie pentru copil, serviciul public specializat pentru protecţia copilului, imediat după înregistrarea cazului, desemnează managerul de caz din cadrul său sau a unui organism privat autorizat, ori a serviciilor pentru protecţia copilului din subordinea acestor doi furnizori de servicii.
  10.3. Delegarea responsabilităţilor se realizează cu acordul şefului ierarhic.
  Delegarea responsabilităţilor în integralitate se realizează către profesionişti care îndeplinesc aceleaşi condiţii minime ca şi profesionistul care deleagă, în funcţie de situaţie, delegarea parţială a responsabilităţilor se realizează către profesionişti care îndeplinesc aceleaşi condiţii minime ca şi profesionistul care deleagă, condiţiile minime pentru a fi responsabil de caz sau condiţii suficiente pentru efectuarea activităţii respective care sunt precizate de alte standarde minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului ori datorate pregătirii/experienţei profesionistului în cauză.
  Indicatorii pentru Standardul 10
  (I)10.1.-l0.3. Fişele de post, metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu pentru protecţia copilului, dosarele copiilor.
  Standardul 11
  Formarea initiala şi continua
  Managerul de caz are pregătirea şi abilităţile profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii şi în echipă.
  Rezultat
  Copiii şi familiile acestora beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.
  Proceduri de implementare a standardului 11
  11.1. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul managementului de caz şi respectiv în domeniul de referinţă al serviciului pentru protecţia copilului în cauză, fiecare manager de caz beneficiază de formare în aceste domenii, asigurată din bugetul angajatorului.
  11.2. Managerul de caz comunică şefului ierarhic care sunt nevoile de pregătire.
  Totodată, în funcţie de evaluarea anuală a activităţii managerului de caz, şeful ierarhic poate identifica şi alte domenii de pregătire.
  11.3. Managerii de caz beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului. Teme recomandate pentru formarea continuă: funcţiile managerului de caz, relaţia copil/familie - manager de caz, confidenţialitate şi etică profesională, criterii de eligibilitate pentru accesul la servicii, nomenclatorul serviciilor, sistemul public de asistenţă socială şi prestaţiile, cadrul legal, promovarea interesului copilului/familiei (advocacy), servicii sociale la nivel local, metode şi proceduri de evaluare, planificare şi monitorizare.
  11.4. Managerii de caz sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe.
  11.5. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a managerilor de caz vor fi promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorii şi furnizorii de servicii.
  11.6. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a managerilor de caz se realizează conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaţional, sanitar şi al formării profesionale a adulţilor.
  Indicatorii pentru Standardul 11
  (I)11.1.-11.5. - Dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului şi voluntarilor, cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi continuă prevăzute de SMO prezente.
  - Lista programelor de pregătire contractate sau organizate de furnizorul de servicii. Programarea participării la cursurile de pregătire.
  - Managerii de caz sunt informaţi cu privire la noutăţile şi schimbările din domeniul lor de activitate.
  (I)11.6. Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională şi cele cu recunoaştere din partea angajatorului. În cazul celor din urmă se verifică modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizând criteriile existente în legislaţia de formare profesională a adultului.
  Standardul 12
  Supervizare
  Furnizorul de servicii dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcţionarea serviciilor pentru protecţia copilului Ia randament optim.
  Rezultat
  Managerii de caz beneficiază de supervizare din partea unor specialişti pregătiţi şi cu experienţă în acest sens.
  Proceduri de implementare a standardului 12
  12.1. Coordonatorii şi furnizorii de servicii au obligaţia de asigura supervizarea internă şi externă a managerilor de caz.
  12.2. Coordonatorii serviciilor organizează întâlniri periodice de supervizare cu managerii de caz, individual şi în echipă, şi la cererea acestora. Toate întâlnirile sunt înregistrate.
  12.3. Supervizarea se realizează de specialişti cu studii superioare socio-umane cu experienţă de cel puţin 5 ani în servicii pentru copil şi familie, pregătire în supervizare şi experienţă de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie în plus fată de persoanele cărora li se asigura supervizarea respectivă.
  12.4. Coordonatorii serviciilor şi alţi specialişti angajaţi ai furnizorului de servicii care desfăşoară activităţi de supervizare beneficiază de cel puţin 42 de ore de formare continuă în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.
  Indicatori pentru Standardul 12
  (I)12.1.-12.2. - Număr de întâlniri de supervizare, individuale şi în echipă/manager de caz/lună/an.
  - Număr de întâlniri de supervizare la solicitarea managerilor de caz/echipei/an.
  (I)12.3. Documentele înregistrate referitoare la supervizare. Lista specialiştilor care desfăşoară activităţi de supervizare, angajaţi ai furnizorului de servicii şi cu care acesta are încheiate contracte de colaborare.
  (I)12.4. Programul de pregătire în domeniul supervizării, programarea specialiştilor la cursuri de supervizare.
  ______________