HOTĂRÎRE nr. 768 din 8 noiembrie 1991 ***Republicată
privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 1 noiembrie 1994  Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 650/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994.
  Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 22 noiembrie 1991 şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1992.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1, ca persoana juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectari Tehnologice în Transporturi.
  "Registrul Auto Roman" -R.A. se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
  Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".


  Articolul 2

  "Registrul Auto Roman" - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţă a circulaţiei, protecţie a mediului înconjurător şi în categoria de folosinţă căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea statiilor de inspecţie tehnica, la cererea Ministerului Transporturilor, precum şi operaţiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.


  Articolul 3

  Pe lângă atribuţiile menţionate la art. 2, "Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:
  - omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în ţara sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;
  - încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţă prevăzute de lege;
  - organizarea şi ţinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulaţia şi acordarea numărului de registru;
  - efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit esantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnica;
  - certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;
  - acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;
  - elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
  - efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;
  - efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne şi a Institutului Roman de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricatia de serie, în scopul verificării stabilitatii procesului de fabricaţie;
  - efectuarea de cercetări şi proiectari legate de siguranţă circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;
  - elaborarea şi propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;
  - analizarea aplicării regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;
  - efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulaţie, în scopul gasirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;
  - stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor;
  - omologarea vehiculelor care funcţionează cu motoare cu combustibil neconventionali;
  - stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;
  - proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
  - consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor vehicule rutiere de serie mica sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru staţiile de inspecţie tehnica;
  - participarea, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare, la elaborarea de regulamente de securitate rutiera şi poluare.


  Articolul 4

  Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei**), reprezentind mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare şi a clădirilor în care îşi are sediul.


  Articolul 5

  Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, persoanele care le importa sau le construiesc din piese detasate, au obligaţia să solicite omologarea pentru circulaţie de la "Registrul Auto Roman" - R.A., în virtutea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 septembrie 1991.


  Articolul 6

  În scopul punerii de acord a regulilor şi prescripţiilor tehnice specifice cu cele ale instituţiilor similare şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu acestea, "Registrul Auto Roman" - R.A. poate participa, conform legii, la asociaţii, convenţii şi acorduri cu organisme similare din alte tari pentru colaborare şi cooperare în domeniul sau de activitate.


  Articolul 7

  "Registrul Auto Roman" - R.A. are în structura sa reprezentante pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.


  Articolul 8

  Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.


  Articolul 9

  Structura organizatorică şi funcţională a "Registrului Auto Roman" - R.A. se aproba de consiliul de administraţie.
  ------------- Notă **) Patrimoniul a fost reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.


  Articolul 10

  Registrul Auto Roman" - R.A. îşi acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administraţie.


  Articolul 11

  "Registrul Auto Roman" - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condiţiile legii.


  Articolul 12

  "Registrul Auto Roman" - R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pentru contribuţia deosebită la buna desfăşurare a activităţii, consiliul de administraţie poate hotărî, în limita disponibilităţilor, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 14

  Personalul Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectari Tehnologice în Transporturi, care se preia de către "Registrul Auto Roman" - R.A., se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de diferenţele până la salariul avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.


  Anexa 1
  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
  a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"

  Capitolul 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.


  Articolul 2

  "Registrul Auto Roman" - R.A. este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.


  Articolul 3

  "Registrul Auto Roman" - R.A. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1.
  "Registrul Auto Roman" - R.A. are în structura sa reprezentante pe teritoriul României.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 4

  "Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:
  4.1. omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate în ţara sau importate, pe baza încercărilor efectuate în laboratoarele proprii;
  4.2. încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţă prevăzute de lege;
  4.3. organizarea şi ţinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise în circulaţia şi acordarea numărului de registru;
  4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, a statiilor de inspecţie tehnica;
  4.5. efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit esantion de vehicule rutiere, în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnica;
  4.6. certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;
  4.7. acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;
  4.8. elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
  4.9. efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;
  4.10. efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne şi a Institutului Roman de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricatia de serie, în scopul verificării stabilitatii procesului de fabricaţie;
  4.11. efectuarea de cercetări şi proiectari legate de siguranţă circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;
  4.12. analizarea aplicării regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;
  4.13. elaborarea şi propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;
  4.14. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulaţie, în scopul gasirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;
  4.15. stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a vehiculelor;
  4.16. omologarea vehiculelor cu motoare care funcţionează cu combustibili neconventionali;
  4.17. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;
  4.18. proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
  4.19. consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor autovehicule rutiere de serie mica sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru staţiile de inspecţie tehnica;
  4.20. participarea la lucrările organizaţiilor şi organismelor internaţionale şi naţionale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderării la acestea şi asigurarea transpunerii în practica a hotărîrilor adoptate pentru aplicarea convenţiilor internaţionale.


  Capitolul 3 Patrimoniul


  Articolul 5

  Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei. În exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului sau, "Registrul Auto Roman" - R.A. foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, potrivit legii.


  Capitolul 4 Structura regiei


  Articolul 6

  "Registrul Auto Roman" - R.A. are în subordinea sa reprezentante pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.
  Consiliul de administraţie stabileşte constituirea reprezentantelor, structura organizatorică şi relaţiile lor în cadrul regiei şi cu terţii.


  Articolul 7

  În cadrul regiei se constituie direcţii, servicii, laboratoare, oficii şi birouri, în funcţie de necesităţile şi volumul activităţilor.


  Capitolul 5 Organele de conducere ale regiei


  Articolul 8

  Conducerea "Registrului Auto Roman" - R.A. se asigura prin:
  - consiliul de administraţie;
  - directorul general.


  Articolul 9

  Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi este compus din 11 persoane, dintre care una este directorul general al regiei, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
  Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Transporturilor, ceilalţi membri fiind numiţi dintre inginerii, economistii, inspectorii, juristii specializaţi în domeniul de activitate al regiei.


  Articolul 10

  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.


  Articolul 11

  Atribuţiile principale, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sunt următoarele:
  11.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;
  11.2. aproba programele de dezvoltare şi funcţionare a reţelei de reprezentante din teritoriu;
  11.3. examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;
  11.4. aproba utilizarea fondului valutar, potrivit legii;
  11.5. stabileşte, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată;
  11.6. stabileşte funcţiile şi meseriile specifice;
  11.7. stabileşte taxe şi tarife proprii pentru serviciile şi prestaţiile efectuate;
  11.8. aproba statutul personalului regiei;
  11.9. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;
  11.10. exercita orice alte atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de funcţionare şi organizare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.


  Articolul 12

  Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.


  Articolul 13

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmînd ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.


  Articolul 14

  Consiliul de administraţie prezintă anual ministerului de resort un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.


  Articolul 15

  Directorul general al regiei este numit de ministrul transporturilor*).


  Articolul 16

  Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul şi numeşte, prin decizie, conducătorii compartimentelor de muncă din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.


  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli


  Articolul 17

  "Registrul Auto Roman" - R.A. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor şi aprobate anual de către acesta, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a .


  Articolul 18

  Veniturile şi cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la venituri sumele încasate din tarifele aplicate la prestaţiile efectuate, iar la cheltuieli, valorile consumate pentru funcţionarea regiei.


  Articolul 19

  Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezerva şi de dezvoltare, asigura sumele necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor de funcţionare, precum şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.


  Articolul 20

  "Registrul Auto Roman" - R.A. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limitele competentelor acordate şi stabileşte sursele proprii de finanţare.


  Articolul 21

  Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.


  Capitolul 7 Relaţiile regiei


  Articolul 22

  Pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, compartimentele de muncă ale regiei stabilesc relaţii functionale, de cooperare şi colaborare.


  Articolul 23

  Relaţiile comerciale dintre "Registrul Auto Roman" - R.A. şi alte regii, societăţi comerciale sau alţi parteneri, se desfăşoară pe baze contractuale, guvernate de principiul libertăţii contractuale.


  Articolul 24

  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condiţiile legii.


  Capitolul 8 Controlul activităţii


  Articolul 25

  Gestiunea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este controlată de organe proprii, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Finanţelor.


  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal


  Articolul 26

  Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, şi celorlalte reglementări în vigoare.


  Capitolul 10 Dispoziţii finale


  Articolul 27

  "Registrul Auto Roman" - R.A. respecta şi răspunde de aplicare tuturor prevederilor din legislaţia interna, precum şi din convenţiile şi celelalte reglementări emise de organisme internaţionale din domeniul sau de activitate.
  ----------- Notă *) Până la desemnarea managerului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 263/1994, prevederile referitoare la conducerea regiei autonome, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată, se aplică în continuare.
  ---------------------------------