ORDIN nr. 2.550/C din 14 noiembrie 2006 (*actualizat*)
privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
(actualizat până la data de 10 august 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.561/C din 30 iulie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a transmis Ministerului Justiţiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale şi maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,
  ţinând seama de dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, onorariile minimale şi maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se face cu declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligaţia de a depune şi un certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia financiară. Onorariile pot fi achitate şi în tranşe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârşitul executării silite.


  Articolul 3

  Dispoziţiile art. 2 nu se aplică în situaţiile în care debitorul este solvabil.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 şi nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.


  Articolul 5

  Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi din cadrul Ministerului Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Bucureşti, 14 noiembrie 2006.
  Nr. 2.550/C.


  Anexa
  ONORARIILE MINIMALE ŞI MAXIMALE
  pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Onorariile Onorariile
  crt. Activitatea prestată minimale maximale
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Notificarea şi comunicarea actelor
      de procedură 20 lei 400 lei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Executări directe:
      - evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană fizică
                                                                         5.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - încredinţarea minorului sau
      stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - vizitarea minorului 50 lei 500 lei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - puneri în posesie, grăniţuiri, 60 lei 2.200 lei pentru debitor
      servituţi, predări de bunuri etc. persoană fizică
                                                                         5.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - desfiinţarea de lucrări sau 150 lei 2.200 lei pentru debitor
      construcţii persoană fizică
                                                                         5.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Executări indirecte a) pentru creanţele în valoare de a) pentru creanţele în valoare
      (urmărirea mobiliară şi până la 50.000 lei inclusiv, de până la 50.000 lei inclusiv,
      imobiliară a creanţelor) onorariul minim se calculează după onorariul maxim este de 10% din
                                   cum urmează: suma reprezentând valoarea
                                   1. pentru creanţele în valoare de creanţei ce face obiectul
                                   până la 500 lei inclusiv, onorariul executării silite;
                                   minim este de 10% din suma
                                   reprezentând valoarea creanţei ce
                                   face obiectul executării silite;
                                   2. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 500 lei, dar până la 1.000 lei
                                   inclusiv, onorariul minim este de
                                   50 lei plus un procent de 5% din
                                   suma care depăşeşte 500 lei din
                                   valoarea creanţei ce face obiectul
                                   executării silite;
                                   3. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 1.000 lei, dar până la
                                   50.000 lei inclusiv, onorariul minim
                                   este de 75 lei plus un procent de 2%
                                   din suma care depăşeşte 1.000 lei din
                                   valoarea creanţei ce face obiectul
                                   executării silite;
                                   b) pentru creanţele în valoare de b) pentru creanţele în valoare
                                   peste 50.000 lei, dar până la de peste 50.000 lei, dar până la
                                   80.000 lei inclusiv, onorariul minim 80.000 lei inclusiv,onorariul
                                   este de 1.175 lei plus un procent de maxim este de 5.000 lei plus un
                                   2% din suma care depăşeşte 50.000 lei procent de până la 3% din suma
                                   din valoarea creanţei ce face care depăşeşte 50.000 lei din
                                   obiectul executării silite; valoarea creanţei ce face
                                   c) pentru creanţele în valoare de obiectul executării silite;
                                   peste 80.000 lei, dar până la c) pentru creanţele în valoare
                                   100.000 lei inclusiv, onorariul minim de peste 80.000 lei, dar până la
                                   este de 1.775 lei plus un procent de 100.000 lei inclusiv, onorariul
                                   1% din suma care depăşeşte 80.000 lei maxim este de 5.900 lei plus un
                                   din valoarea creanţei ce face procent de până la 2% din suma
                                   obiectul executării silite; care depăşeşte 80.000 lei din
                                   d) pentru creanţele în valoare de valoarea creanţei ce face
                                   peste 100.000 lei, onorariul minim obiectul executării silite;
                                   se calculează după cum urmează: d) pentru creanţele în valoare
                                   1. pentru creanţele în valoare de de peste 100.000 lei, onorariul
                                   peste 100.000 lei, dar până la maxim este de 6.300 lei plus un
                                   400.000 lei inclusiv, onorariul procent de până la 1% din suma
                                   minim este de 2.500 lei plus un care depăşeşte 100.000 lei din
                                   procent de 1% din suma care valoarea creanţei ce face
                                   depăşeşte 100.000 lei din valoarea obiectul executării silite.
                                   creanţei ce face obiectul executării
                                   silite;
                                   2. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 400.000 lei, onorariul minim
                                   este de 5.500 lei plus un procent de
                                   până la 0,5% din suma care depăşeşte
                                   400.000 lei din valoarea creanţei ce
                                   face obiectul executării silite. În
                                   cazul în care, la calculul
                                   onorariului maxim se foloseşte un
                                   procent de până la 0,5% inclusiv,
                                   pentru calculul onorariului minim
                                   datorat se aplică acelaşi procent
                                   care a fost folosit şi pentru
                                   calculul onorariului maxim.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4. Poprire a) pentru creanţele în valoare de a) pentru creanţele în valoare
                                   până la 50.000 lei inclusiv, de până la 50.000 lei inclusiv,
                                   onorariul minim se calculează după onorariul maxim este de 10% din
                                   cum urmează: suma reprezentând valoarea
                                   1. pentru creanţele în valoare de creanţei ce face obiectul
                                   până la 500 lei inclusiv, onorariul executării silite;
                                   minim este de 10% din suma
                                   reprezentând valoarea creanţei ce
                                   face obiectul executării silite;
                                   2. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 500 lei, dar până la 1.000 lei
                                   inclusiv, onorariul minim este de
                                   50 lei plus un procent de 5% din
                                   suma care depăşeşte 500 lei din
                                   valoarea creanţei ce face obiectul
                                   executării silite;
                                   3. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 1.000 lei, dar până la
                                   50.000 lei inclusiv, onorariul minim
                                   este de 75 lei plus un procent de 2%
                                   din suma care depăşeşte 1.000 lei din
                                   valoarea creanţei ce face obiectul
                                   executării silite;
                                   b) pentru creanţele în valoare de b) pentru creanţele în valoare
                                   peste 50.000 lei, dar până la de peste 50.000 lei, dar până la
                                   80.000 lei inclusiv, onorariul minim 80.000 lei inclusiv, onorariul
                                   este de 1.175 lei plus un procent de maxim este de 5.000 lei plus un
                                   2% din suma care depăşeşte 50.000 lei procent de până la 3% din suma
                                   din valoarea creanţei ce face care depăşeşte 50.000 lei din
                                   obiectul executării silite; valoarea creanţei ce face
                                   c) pentru creanţele în valoare de obiectul executării silite;
                                   peste 80.000 lei, dar până la c) pentru creanţele în valoare
                                   100.000 lei inclusiv, onorariul minim de peste 80.000 lei, dar până la
                                   este de 1.775 lei plus un procent de 100.000 lei inclusiv, onorariul
                                   1% din suma care depăşeşte 80.000 lei maxim este de 5.900 lei plus un
                                   din valoarea creanţei ce face procent de până la 2% din suma
                                   obiectul executării silite; care depăşeşte 80.000 lei din
                                   d) pentru creanţele în valoare de valoarea creanţei ce face
                                   peste 100.000 lei, onorariul minim se obiectul executării silite;
                                   calculează după cum urmează: d) pentru creanţele în valoare
                                   1. pentru creanţele în valoare de de peste 100.000 lei, onorariul
                                   peste 100.000 lei, dar până la maxim este de 6.300 lei plus un
                                   400.000 lei inclusiv, onorariul minim procent de până la 1% din suma
                                   este de 2.500 lei plus un procent de care depăşeşte 100.000 lei din
                                   1% din suma care depăşeşte valoarea creanţei ce face
                                   100.000 lei din valoarea creanţei ce obiectul executării silite.
                                   face obiectul executării silite;
                                   2. pentru creanţele în valoare de
                                   peste 400.000 lei, onorariul minim
                                   este de 5.500 lei plus un procent de
                                   până la 0,5% din suma care depăşeşte
                                   400.000 lei din valoarea creanţei ce
                                   face obiectul executării silite. În
                                   cazul în care, la calculul
                                   onorariului maxim se foloseşte un
                                   procent de până la 0,5% inclusiv,
                                   pentru calculul onorariului minim
                                   datorat se aplică acelaşi procent
                                   care a fost folosit şi pentru
                                   calculul onorariului maxim.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Protestul de neplată la cambie, 150 lei 400 lei
      bilet la ordin şi cecuri
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Constatarea unor situaţii de 100 lei 2.200 lei pentru debitor
      fapt şi inventarierea unor bunuri persoană fizică
      (art. 239 din Codul de procedură 5.200 lei pentru debitor
      civilă) persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Vânzarea la licitaţie publică 150 lei 2.200 lei
      a bunului ce face obiectul
      împărţelii judiciare
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană fizică
                                                                         2.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană fizică
                                                                         2.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Poprirea asiguratorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană fizică
                                                                         2.200 lei pentru debitor
                                                                         persoană juridică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  11. Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  12. Orice alte acte sau operaţiuni 50 lei 200 lei
      date prin lege
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  13. Confiscări 10% din 10% din valoarea
                                          valoarea realizată
                                          realizată
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  14. Consultaţii în legătură cu
      constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Punctele 3 şi 4 din anexa 1 au fost modificate de art. I din ORDINUL nr. 2.561/C din 30 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 10 august 2012.
  -------