ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România**)
(actualizată la data de 28 aprilie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
  ----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.
  a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
  ----------
  Litera a^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
  ----------
  Litera a^2) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  a^3) vehicul mixt - vehicul destinat prin construcţie pentru transportul de persoane şi marfă în compartimente separate;
  ----------
  Lit. a^3) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;
  ----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  c) distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în condiţii prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, precum şi subunităţile Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere şi înregistrează informaţiile în baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  d) reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
  ----------
  Litera e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  f) tarif de trecere - o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului;
  ----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;
  ----------
  Litera g) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------
  Litera h) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------
  Litera i) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  j) rovinietă - înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;
  ----------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  k) costuri de construcţie - costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:
  (i) infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau
  (ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative;
  ----------
  Litera k) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari;
  ----------
  Litera l) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  m) reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.
  ----------
  Litera m) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere, denumit în continuare SIEGMCR;
  ----------
  Lit. n) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  o) mijloace tehnice - echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt:
  (i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;
  (ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;
  ----------
  Lit. o) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  p) peaj - înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere;
  ----------
  Lit. p) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  q) trecere - parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere.
  ----------
  Lit. q) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (1^1) Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (1^2) Peaj valabil reprezintă înregistrarea, în baza de date a SIEGMCR, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a cărui perioadă de valabilitate nu a expirat.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.
  ----------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.
  (2^1) Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ, între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune şi care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu pct. 5^1.
  (2^3) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere şi tarifele de concesiune nu pot fi impuse în acelaşi timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum.
  ----------
  Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^4) Pe reţeaua de drumuri naţionale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.
  ----------
  Alin. (2^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^5) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri naţionale din România pe care se aplică tariful de trecere sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  ----------
  Alin. (2^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^6) Tariful de utilizare şi tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România.
  ----------
  Alin. (2^6) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  (3^1) Începând cu data de 1 august 2010*) nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  ----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  (5) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al aplicării tarifului de utilizare şi al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile*), 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.
  ----------
  Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.
  (7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
  ----------
  Alin. (7^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  (7^2) Tariful de trecere se achită înainte de trecere.
  ----------
  Alin. (7^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (7^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (72), tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
  ----------
  Alin. (7^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (7^4) Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării îşi pierde valabilitatea.
  ----------
  Alin. (7^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (8) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
  ----------
  Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (8^1) Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.
  ----------
  Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (9) Încasarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind achitarea acestora şi eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori. Datele, modul de înregistrare al acestora în baza de date a SIEGMCR şi documentele care atestă achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, precum şi modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  ----------
  Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta şi peajul îşi menţin valabilitatea.
  ----------
  Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare şi contravaloarea tarifului de trecere corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  ----------
  Alin. (11) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (12) Începând cu data de 1 august 2010*), în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau al ministrului transporturilor.
  ----------
  Alin. (12) al art. 1 a fost modificat de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.
  (13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta şi peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.
  ----------
  Alin. (13) al art. 1 a fost modificat de pct. 13 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.


  Articolul 1^1

  (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie, de operare şi de întreţinere.
  (2) Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală.
  (3) Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România pe care tariful de trecere se înregistrează prin intermediul SIEGMCR, precum şi data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 1^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Art. 1^1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Articolul 1^2

  (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu.
  (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.
  ----------
  Art. 1^2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Articolul 3

  (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
  a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
  (i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
  (ii) unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
  (iii) unităţile Serviciului Român de Informaţii;
  (iv) unităţile Serviciului de Informaţii Externe;
  (v) unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;
  (vi) unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  (vii) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;
  (viii) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgentă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  (ix) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi subunităţile acesteia;
  (x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
  (xi) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
  (xii) serviciile de ambulanţă;
  b) istorice, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului;
  c) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte;
  d) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 16 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (1^1) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi:
  a) vehiculele care desfăşoară activităţi pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră pe distanţa aflată pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte pe care se aplică tariful de trecere;
  b) autoturismele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere şi locul de muncă sau teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere, şi care utilizează podul, tunelul sau trecătoarea de munte pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.
  ----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 18 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^1) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt marcate, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2^2) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1^1) sunt exceptate de la plata tarifului de trecere numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (3) Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) şi alin. (1^1) în/din baza de date a SIEGMCR şi marcarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate revine utilizatorilor acestora.
  ----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 20 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (4) Documentele necesare şi condiţiile de înscriere/eliminare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) şi alin. (1^1) în/din baza de date a SIEGMCR şi de marcare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  ----------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 20 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (5) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-c), înscrise în baza de date ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate şi de la obligaţia de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea înscrierii acestora în baza de date a SIEGMCR.
  ----------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 21 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (6) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii), marcate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, sunt exceptate şi de la obligaţia de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea marcării de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de trecere.
  ----------
  Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 21 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.

  Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.
  Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.

  Articolul 6

  (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.
  (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.
  (3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:
  a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
  b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2).
  (4) Tarifele de trecere pot fi stabilite în lei sau în euro.
  ----------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 22 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (5) Tarifele de trecere stabilite în lei se achită de către utilizatorii români în lei şi de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
  ----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (6) Tarifele de trecere stabilite în euro se achită de către utilizatorii români în lei şi de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 1^1 alin. (3).
  ----------
  Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (7) Nivelul în lei sau în alte valute al tarifelor de trecere stabilite în euro se actualizează anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
  ----------
  Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (8) Tarifele menţionate la alin. (7) se aplică la valoarea întreagă, fără monedă divizionară.
  ----------
  Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Articolul 7

  (1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.
  (2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 24 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 8

  (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 25 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (1^1) Fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 26 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (2) Contravenţia prevăzută la alin. (11), se consideră săvârşită după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (7^3).
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 27 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.
  (3^1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.
  (3^2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (1^1) este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 4, care poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (3^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 28 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  ----------
  Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  (5) Amenzile contravenţionale se pot aplica atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieşirea din România.
  ----------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 29 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.
  (7) Abrogat.
  ----------
  Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat de pct. 30 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.


  Articolul 9

  (1) Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 se face de către:
  a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
  b) poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
  c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. care efectuează controlul:
  (i) în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;
  (ii) pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;
  d) personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.
  (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se face de către personalul prevăzut la alin. 2.
  (4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
  (5) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit conform alin. (4) se încheie în lipsa contravenientului.
  (6) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului.
  (7) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa peajului valabil, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (7^3) şi după identificarea contravenientului, utilizator român sau străin, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului.
  (8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenţiei, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.
  (9) Terminalele de interogare necesare constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) vor fi puse la dispoziţia agenţilor constatatori şi întreţinute, în mod gratuit, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 31 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 10

  Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  --------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.


  Articolul 10^1

  Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contravenienţilor cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau îşi are sediul.
  ----------
  Art. 10^1 a fost modificat de pct. 32 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 11

  Aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere nu exonerează utilizatorii români şi străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prevăzute de legislaţia în vigoare.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 12

  Sumele încasate în urma aplicării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifelor de trecere se constituie venit la dispoziţia acesteia şi vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea, exploatarea şi modernizarea drumurilor de interes naţional, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 34 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.

  Art. 12^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.

  Articolul 12^2

  (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), lit. n), lit. o), lit. p), alin. (1^2), alin. (7^3), alin. (7^4), alin. (9)-(11), alin. (13), art. 1^1 alin. (3), art. 3 alin. (1^1), alin. (2^1), alin. (2^2), alin. (3)-(6), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1^1), alin. (2), alin. (3^2)-(5), art. 9, art. 10 şi art. 10^1 nu se aplică tarifelor de trecere pentru care informaţiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de trecere, monitorizarea şi controlul achitării acestora nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR.
  (2) Nivelul şi modul de aplicare a tarifului de trecere care nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR se reglementează prin ordin al ministrului transporturilor.
  ----------
  Art. 12^2 a fost introdus de pct. 35 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 13

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.
  -----------
  Art. 13 a fost modificat de alin. (3) al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 36 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.


  Articolul 15

  Prezenta ordonanţa transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.
  -------------
  Art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Anexa 1


  Anexa 1

  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naţionale
  ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
  │ │ Tipul vehiculului │ Durata de │ Tariful │
  │ │ │ utilizare a │ [euro] │
  │ │ │reţelei de drumuri│(TVA inclus) │
  │ │ │ naţionale din │ │
  │ │ │ România │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ A │Autoturisme │ 1 zi │ - │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 7 zile │ 3 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 30 de zile │ 7 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 90 de zile │ 13 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 28 │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ B │Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai │ 1 zi │ - │
  │ │mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 7 zi │ 6 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 30 de zile │ 16 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 90 de zile │ 36 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 96 │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ C │a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t │ 1 zi │ 4 │
  │ │mai mic decât MTMA mai mic sau egal ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │cu 7,5 t │ 7 zile │ 20 │
  │ │b) Vehicule de transport persoane cu mai ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv │ 30 de zile │ 52 │
  │ │conducătorul auto) şi maximum 23 de ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │ 90 de zile │ 120 │
  │ │auto) ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 320 │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ D │a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t │ 1 zi │ 7 │
  │ │mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │b) Vehicule de transport persoane cu mai │ 7 zile │ 35 │
  │ │mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │conducătorul auto) │ 30 de zile │ 91 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 90 de zile │ 210 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 560 │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ E │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 9 │
  │ │mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │3 axe (inclusiv) │ 7 zile │ 45 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 30 de zile │ 117 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 90 de zile │ 270 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 720 │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ F │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 11 │
  │ │mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe├──────────────────┼─────────────┤
  │ │(inclusiv) │ 7 zile │ 55 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 30 de zile │ 143 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 90 de zile │ 374 │
  │ │ ├──────────────────┼─────────────┤
  │ │ │ 12 luni │ 1.210 │
  └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

  ---------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2


  Anexa 2

  CUANTUMUL
  amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor
  în cazul lipsei rovinietei valabile
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │ Tipul vehiculului │Cuantumul amenzii│
  │ │contravenţionale │
  │ │ (lei) │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────┤
  │ │ minim │ maxim │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal │ │ │
  │cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) │ 3.000 │ 4.500│
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal │ │ │
  │cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) │ 2.750 │ 3.000│
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA │ │ │
  │ mai mic decât 12,0 t │ │ │
  │b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de │ │ │
  │ locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) │ 1.750 │ 2.250 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA │ │ │
  │ mai mic sau egal cu 7,5 t │ │ │
  │b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri │ │ │
  │ pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de │ │ │
  │ locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) │ 1.250 │ 1.750 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai │ │ │
  │mic sau egal cu 3,5 t │ 750 │ 1.250 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
  │Autoturisme │ 250 │ 500 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘

  ---------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  Abrogată.
  --------------
  Anexa 3 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Anexa 4

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 4 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.


  Anexa 3

  Sectoarele de drum, podurile, tunelurile,
  trecătorile de munte de pe reţeaua de
  drumuri naţionale din România pe care
  se aplică tariful de trecere
   ┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Nr. │Indicativ drum│Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de│
   │crt.│ │munte de pe reţeaua de drumuri naţionale din România pe │
   │ │ │care se aplică tariful de trecere │
   ├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1 │DN 5 │Pod peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse*) │
   ├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2 │DN 2A │Pod peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii │
   ├────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 3 │A2 │Poduri peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă │
   └────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Tariful de trecere se percepe numai pentru sensul Giurgiu-Ruse.

  ──────────

  ----------
  Anexa 3 a fost introdusă de pct. 37 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 4

  Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile
  utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil
   ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
   │ │ Tip vehicul │Cuantumul amenzii│
   │ │ │contravenţionale │
   │ │ │ (lei) │
   ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────┤
   │ │ │ minim │ maxim │
   ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
   │ 1 │a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult │ │ │
   │ │8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul │ 130 │ 260 │
   │ │auto-autoturisme │ │ │
   │ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată │ │ │
   │ │mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele │ │ │
   │ │rutiere de transport persoane │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
   │ 2 │a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult │ │ │
   │ │de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi │ │ │
   │ │maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul │ │ │
   │ │auto │ 470 │ 940 │
   │ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată │ │ │
   │ │mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, │ │ │
   │ │exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
   │ 3 │a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult │ │ │
   │ │de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)│ │ │
   │ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată │ 640 │ 1.280 │
   │ │mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe │ │ │
   │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │ │ │
   │ │persoane │ │ │
   ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
   │ 4 │Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ │ │
   │ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe │ 910 │ 1.820 │
   │ │(inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport │ │ │
   │ │persoane │ │ │
   └───┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘

  ----------
  Anexa 4 a fost introdusă de pct. 37 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.
  -------