REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 (*actualizat*)
de organizare şi functionare a Directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului
(actualizat până la data de 10 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006.
  **) Conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007, în tot cuprinsul anexei, sintagma "director general" se inlocuieste cu sintagma "director executiv", sintagma "director adjunct" se inlocuieste cu sintagma "director executiv adjunct", iar sintagma "directorul general sau, după caz, directorul executiv" se inlocuieste cu sintagma "director executiv".

  Articolul 1

  (1) Directia generală de asistenţa sociala şi protectia copilului, denumita în continuare Directia generală, are rolul de a asigura la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
  (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Directia generală indeplineste, în principal, urmatoarele functii:
  a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenţa sociala, a planului de asistenţa sociala pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, precum şi a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
  b) de coordonare a activităţilor de asistenţa sociala şi protecţie a copilului la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
  c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
  d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţii în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţa sociala, precum şi cu reprezentantii societatii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
  e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, precum şi pentru solutionarea urgentelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
  f) de reprezentare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului.
  (3) Structura organizatorica, numărul de personal şi bugetul Directiei generale se aproba prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, astfel încât functionarea acesteia să asigure indeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.


  Articolul 2

  Directia generală indeplineste urmatoarele atribuţii principale:
  a) în domeniul protectiei persoanei adulte:
  1. completeaza evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forte proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea masurilor prevăzute în planul individualizat privind masurile de asistenţa sociala;
  2. acorda persoanei adulte asistenţa şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
  3. depune diligente pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
  4. verifica şi reevalueaza trimestrial şi ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsura de asistenţa sociala intr-o institutie, în vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
  5. asigura masurile necesare pentru protectia în regim de urgenta a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionarii în structura proprie a unor centre specializate;
  6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenţa sociala;
  7. indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege;
  b) în domeniul protectiei drepturilor copilului:
  1. întocmeşte raportul de evaluare initiala a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie speciala;
  2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a masurilor de protecţie speciala a copilului;
  3. identifica şi evalueaza familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
  4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;
  5. identifica, evalueaza şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, în condiţiile legii; incheie contracte individuale de muncă şi asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza şi monitorizează activitatea acestora;
  6. acorda asistenţa şi sprijin parintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;
  7. reevalueaza, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protecţie speciala şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
  8. indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati în evidenta sa;
  9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evalueaza condiţiile materiale şi garantiile morale pe care acestea le prezinta şi elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
  10. monitorizează evolutia copiilor adoptati, precum şi a relatiilor dintre acestia şi parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului în indeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
  11. indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege;
  c) alte atribuţii:
  1. coordonează şi sprijina activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judet în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului;
  2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii săi, precum şi cea de admitere a adultului în institutii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţa sociala;
  3. acorda asistenţa tehnica necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenţa sociala şi protectia copilului;
  4. evalueaza şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţa sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenti;
  5. colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;
  6. dezvolta parteneriate şi colaboreaza cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii şi diversificarii serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protectia copilului, în functie de nevoile comunităţii locale;
  7. colaboreaza pe bază de protocoale sau conventii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, în vederea indeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
  8. asigura la cerere consultanţă de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor şi prestatiilor de asistenţa sociala şi protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
  9. propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finantarea, respectiv cofinantarea instituţiilor publice de asistenţa sociala, precum şi a serviciilor pentru protectia copilului;
  10. prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
  11. asigura acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
  12. sprijina şi dezvolta un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
  13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
  14. organizeaza activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica şi de formare continua a acestuia;
  15. asigura serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicală a persoanelor adulte cu handicap;
  16. indeplineste orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judetean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  (1) Structura organizatorica orientativa necesară pentru asigurarea funcţionarii Directiei generale este urmatoarea:
  1. compartimentul pentru ingrijire de tip familial în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;
  2. compartimentul pentru ingrijire de tip familial în domeniul protectiei copilului;
  3. compartimentul pentru ingrijire de tip rezidential în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;
  4. compartimentul pentru ingrijire de tip rezidential în domeniul protectiei copilului;
  5. compartimentul de interventie în regim de urgenta în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte; în cadrul acestuia se organizeaza şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenta ale persoanelor adulte;
  6. compartimentul de interventie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migratie;
  7. compartimentul de interventie în regim de urgenta în domeniul protectiei copilului; în cadrul acestuia se organizeaza şi funcţionează "telefonul copilului";
  8. compartimentul de evaluare a copilului care savarseste fapte penale şi nu raspunde penal;
  9. compartimentul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati;
  10. compartimentul de evaluare şi monitorizare în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului;
  11. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului;
  12. compartimentul antisaracie şi prevenire a marginalizarii sociale;
  13. secretariatul comisiei pentru protectia copilului;
  14. secretariatul comisiei de expertiza medicală a persoanelor adulte cu handicap;
  15. compartimentul resurse umane;
  16. compartimentul economic şi financiar-contabil;
  17. compartimentul tehnic, achizitii publice şi administrativ;
  18. compartimentul juridic şi contencios;
  19. compartimentul audit;
  20. compartimentul de relatii cu publicul.
  (2) În vederea exercitarii şi realizării atribuţiilor ce îi revin Directia generală va asigura incadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane.
  (3) În vederea exercitarii şi realizării atribuţiilor Directiei generale, consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, poate aproba organizarea şi a altor compartimente decat cele prevăzute la alin. (1), asigurand resursele necesare funcţionarii acestora.


  Articolul 4

  (1) Conducerea Directiei generale se asigura de directorul executiv şi de colegiul director.
  (2) Directorul executiv al Directiei generale este ajutat de cel puţin 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activităţile din domeniul protectiei persoanelor adulte, iar unul coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului.
  (3) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct au calitatea de functionar public.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007.


  Articolul 5

  (1) Functiile publice de director executiv şi director executiv adjunct se ocupa prin concurs, în condiţiile legii.
  (2) Candidatii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani şi să fie absolventi cu diploma de licenţă ai învăţământului universitar de lunga durata în unul dintre urmatoarele domenii:
  a) psihologie;
  b) sociologie;
  c) asistenţa sociala;
  d) stiinte umaniste;
  e) stiinte administrative;
  f) stiinte juridice;
  g) stiinte economice;
  h) medicina.
  (3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), candidatii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice sau programe de perfectionare în administratia publică cu durata de minimum un an.
  (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct şi absolventi cu diploma de licenţă ai învăţământului universitar de lunga durata în alte domenii decat cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia sa fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum şi programe de formare şi perfectionare în administratia publică.
  (5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrata pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în functii pentru care s-au solicitat studii universitare.
  (6) Concursul pentru ocuparea functiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizeaza de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003
  privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare.
  (7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003
  , cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeste prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, fiind constituita din:
  a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale;
  b) un reprezentant al consiliului judetean sau, după caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
  c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului sau, după caz, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  d) 2 reprezentanti ai Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, dintre care cel puţin unul ocupa o functie publică echivalenta cu functia pentru care s-a organizat concurs.
  (8) În cadrul interviului, candidatii au obligaţia de a prezenta şi de a sustine un referat cuprinzand analiza sistemului de asistenţa sociala şi protectia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007.


  Articolul 6

  Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum şi 3 consilieri judeteni ori, după caz, locali, având cu precadere studii socioumane, propusi de preşedintele consiliului judetean sau, după caz, de primarul sectorului municipiului Bucureşti. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Directiei generale.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007.


  Articolul 7

  (1) Organizarea, functionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a Directiei generale.
  (2) Colegiul director se intruneste în sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv precum şi în sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi.
  (3) La sedintele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului şi alti consilieri judeteni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti, şi alti consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.
  (4) Colegiul director indeplineste urmatoarele atribuţii principale:
  a) analizeaza şi controlează activitatea Directiei generale; propune directorului executiv masurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Directiei generale;
  b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale şi contul de încheiere a exercitiului bugetar;
  c) avizeaza proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Directiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ;
  d) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi functionare ale Directiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
  e) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitaţie publică organizata în condiţiile legii;
  f) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, concesionarea sau inchirierea de bunuri ori servicii de către Directia generală, prin licitaţie publică organizata în condiţiile legii;
  g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Directiei generale, cu incadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judetean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
  (5) Colegiul director indeplineste şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
  (6) Sedintele colegiului director se desfăşoară în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a presedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007.


  Articolul 8

  (1) Directorul executiv al Directiei generale asigura conducerea executiva a acesteia şi raspunde de buna ei functionare în indeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite dispozitii.
  (2) Directorul executiv reprezinta Directia generală în relatiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din strainatate, precum şi în justiţie.
  (3) Directorul executiv indeplineste, în condiţiile legii, urmatoarele atribuţii principale:
  a) exercita atribuţiile ce revin Directiei generale în calitate de persoana juridica;
  b) exercita functia de ordonator secundar de credite;
  c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Directiei generale şi contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director şi aprobării consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
  d) elaboreaza şi supune aprobării consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţa sociala şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei;
  e) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţa sociala şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezinta spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protectia copilului;
  f) aproba statul de personal al Directiei generale; numeste şi elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii; elaboreaza şi propune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, statul de functii al Directiei generale, având avizul colegiului director;
  g) controlează activitatea personalului din cadrul Directiei generale şi aplica sancţiuni disciplinare acestui personal;
  h) constata contraventiile şi propune aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004
  privind protectia şi promovarea drepturilor copilului;
  i) este vicepresedintele comisiei pentru protectia copilului şi reprezinta Directia generală în relatiile cu aceasta;
  j) asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protectia copilului.
  (4) Directorul executiv indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
  (5) În absenta directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi functionare a Directiei generale.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007.


  Articolul 9

  Numirea, eliberarea din functie şi sanctionarea disciplinara a directorului executiv al Directiei generale se fac la propunerea presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007 prevede:
  "ART. II
  Directorii generali şi directorii generali adjuncţi care nu au statut de functionar public asigura conducerea Directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului până la ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, în condiţiile legii."
  ----------