DECIZIE nr. 313 din 13 aprilie 2017privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 20 aprilie 2017
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1 și 30, art. 11 alin. (1) și (7), art. 12 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1)-(5) și ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a persoanelor care intenționează să furnizeze servicii poștale, precum și condițiile în care furnizorii de servicii poștale beneficiază de regimul de autorizare generală.


  Articolul 2
  (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea, care stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii poștale, permițând furnizarea de servicii poștale fără obținerea unei decizii explicite din partea ANCOM, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.(2) Drepturile și obligațiile persoanelor care furnizează servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Orice persoană ce intenționează să furnizeze servicii poștale, denumită în continuare solicitant, este obligată să transmită ANCOM o notificare cu privire la această intenție, cel mai târziu în ziua începerii activității.(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea și transmiterea, în original, a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.(3) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la alin. (1) persoanele care furnizează următoarele servicii:
  a) transport și livrare a trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;
  b) transport și livrare a trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;
  c) transport și livrare a trimiterilor efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;
  d) colectare, sortare, transport și livrare a trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;
  e) transport și livrare cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoțesc bunurile transportate și livrate împreună cu acestea;
  f) transport și livrare a trimiterilor neadresate;
  g) exclusiv sortare sau transport al trimiterilor poștale.


  Articolul 4
  (1) Solicitantul va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:
  a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie, sau, în situația persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în copie;
  b) dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată ori al titularului întreprinderii individuale, în copie;
  c) condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, semnate de reprezentantul solicitantului.
  (2) În cazul solicitantului persoană străină cu sediul principal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-a stabilit în România, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine, conținând informații echivalente, în copie. Solicitantul poate desemna o adresă de contact pe teritoriul României pentru primirea corespondenței, precum și o persoană împuternicită să angajeze răspunderea acestuia în relația cu ANCOM, situație în care va transmite Autorității, anexat la formularul-tip al notificării, documentele de identificare ale respectivei persoane, în copie.(3) Solicitantul persoană străină, stabilit în România prin înființarea unei unități fără personalitate juridică, va transmite, în copie, documentele de identificare corespunzătoare societății-mamă, în mod suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1) aferente sediului secundar.(4) Solicitantul poate indica în cuprinsul formularului-tip al notificării data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu poștal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobândi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu poștal. (5) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată anterioară datei realizării notificării, acesta dobândește drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în condițiile art. 5 alin. (1).(6) Documentele redactate într-o limbă străină transmise către ANCOM trebuie însoțite și de traducerea autorizată a acestora în limba română.


  Articolul 5
  (1) Notificarea este considerată realizată numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza servicii poștale. (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor, prevederile art. 4 alin. (4) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.


  Articolul 6
  (1) Solicitantul care a realizat notificarea în condițiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii poștale, denumit în continuare furnizor, și dobândește drepturile și obligațiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile poștale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (4) și (5), după caz. (2) Obținerea dreptului de a furniza un anumit serviciu poștal indicat în notificare nu conferă dreptul de a furniza un alt serviciu poștal. (3) Obținerea dreptului de a furniza anumite servicii poștale pe teritoriul României nu conferă dreptul de a furniza respectivele servicii poștale și pe teritoriul unui alt stat. (4) Furnizorul nu are obligația de a începe prestarea efectivă a serviciilor poștale indicate în notificare. (5) Neînceperea prestării efective a serviciilor poștale de către un furnizor nu amână nașterea drepturilor și obligațiilor acestuia prevăzute de regimul de autorizare generală.(6) Dreptul de a presta serviciile poștale indicate în notificare nu poate fi transmis cu titlu particular către terți.


  Articolul 7

  În termen de 15 zile lucrătoare de la data realizării notificării, ANCOM eliberează și transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile poștale indicate în notificare, precum și data de la care se naște dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii poștale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.


  Articolul 8
  (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare se comunică ANCOM în termen de 15 zile lucrătoare de la data apariției, respectiv de la data înregistrării la instituțiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoțite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.(2) Orice modificare a condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale se comunică Autorității în termenul și condițiile prevăzute la alin. (1), termenul urmând a fi calculat de la data începerii prestării serviciilor poștale în conformitate cu respectivele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale.(3) Orice modificare cu privire la punctele de acces fixe deservite de personal, punctele de contact fixe deservite de personal ori la alte construcții aparținând rețelei poștale a furnizorului se comunică Autorității în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul apariției acesteia ori de la data operării efective a respectivelor elemente componente ale rețelei poștale, după caz, prin transmiterea unei informări care să conțină datele indicate în anexa nr. 2 lit. C.(4) Persoana care s-a stabilit cu orice titlu în România ulterior notificării realizate în condițiile art. 4 alin. (2) are obligația să informeze ANCOM asupra acestui fapt în condițiile alin. (1), prin transmiterea documentelor indicate la art. 4 alin. (1) aferente sediului secundar. (5) În cazul în care modificarea privește furnizarea altor servicii poștale, suplimentare față de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării serviciilor poștale, este necesară realizarea unei noi notificări, în condițiile art. 3. (6) În cazul prevăzut la alin. (5), precum și în cazul în care modificarea privește datele de identificare ale solicitantului/ furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM va elibera și va transmite solicitantului/furnizorului un nou certificat-tip.(7) Persoanele care devin, prin absorbție ori prin orice alt mod, succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor care își încetează astfel existența au obligația de a transmite ANCOM o informare, în termenul și condițiile alin. (1).


  Articolul 9
  (1) Dreptul de a furniza servicii poștale, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri:
  a) la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 3, însoțită, dacă este cazul, de documentele doveditoare privind datele de identificare a furnizorului, respectiv a reprezentantului său, dacă acestea sunt distincte de cele menționate în formularul-tip al notificării sau comunicate conform art. 8 alin. (1) ori calitatea de reprezentant a persoanei care semnează cererea a încetat;
  b) de la data intrării în faliment, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
  c) în cazul aplicării sancțiunii retragerii acestui drept;
  d) la data dizolvării ori a încetării, în orice alt mod, a existenței furnizorului.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) produce efecte de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul acesteia, dacă au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul acesteia. ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate serviciile poștale, iar în cazul în care furnizorul nu a renunțat la dreptul de a furniza toate serviciile poștale va elibera și va transmite acestuia un nou certificat-tip.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile poștale pentru care au fost desemnați furnizori de serviciu universal.


  Articolul 10
  (1) Dreptul de a furniza toate sau anumite categorii de servicii poștale se suspendă în următoarele cazuri:
  a) în caz de suspendare temporară a activității înscrisă în registrul comerțului, constatată de către ANCOM sau la cererea furnizorului, însoțită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului ori a hotărârii judecătorești definitive, după caz;
  b) în cazul aplicării sancțiunii suspendării acestui drept, în condițiile legii, prin decizie a președintelui ANCOM, care se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a ANCOM.
  (2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile și obligațiile furnizorului în relația cu ANCOM, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de servicii poștale. (3) Încetarea suspendării temporare a activității furnizorului produce de drept renașterea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, furnizorului revenindu-i obligația de a transmite ANCOM o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz, privind reluarea activității, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului.(4) Sancțiunea suspendării dreptului de a furniza servicii poștale se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni. (5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de servicii poștale are în relația cu ANCOM obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală și de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de servicii poștale.(6) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorii de servicii poștale nu pot renunța la dreptul de a furniza serviciile poștale în legătură cu care ANCOM a dispus aplicarea sancțiunii suspendării.(7) Încetarea sancțiunii suspendării dreptului de a furniza servicii poștale produce renașterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va putea dispune retragerea dreptului de a furniza servicii poștale.


  Articolul 11
  (1) Retragerea dreptului de a furniza servicii poștale se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii, se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a Autorității. (2) Persoana căreia i s-a aplicat sancțiunea retragerii dreptului de a furniza servicii poștale nu mai poate dobândi dreptul de a furniza servicii poștale pentru o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.


  Articolul 12
  (1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, ANCOM întocmește și actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii poștale sunt înscrise următoarele informații privind fiecare furnizor:
  a) datele de identificare;
  b) serviciile poștale pe care are dreptul să le furnizeze;
  c) data nașterii dreptului de a furniza fiecare serviciu poștal;
  d) lista punctelor de acces fixe deservite de personal, respectiv a punctelor de contact fixe deservite de personal;
  e) mențiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii poștale.


  Articolul 13
  (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii unor documente în original către ANCOM, acestea trebuie să fie semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul solicitantului/ furnizorului numai în una dintre următoarele modalități:
  a) prin depunere la registratura ANCOM, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/furnizorului;
  b) printr-un serviciu poștal;
  c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
  (2) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii în copie a unor documente către ANCOM, acestea trebuie să fie semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poștă electronică sau fax.(3) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței de la sediul central al ANCOM, data confirmării primirii documentelor transmise la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.(4) În cazurile în care prezenta decizie prevede transmiterea unor documente de către ANCOM, acestea se transmit în original către sediul solicitantului/furnizorului ori adresa de corespondență indicată în formularul-tip al notificării printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire ori prin predare personală; solicitantul/furnizorul poate conveni cu ANCOM transmiterea documentelor și în alte condiții, cu respectarea termenelor legale.(5) Formularele prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. a) pot fi obținute de la sediul central, de la orice structură teritorială a ANCOM sau de pe pagina de internet a ANCOM.


  Articolul 14
  (1) Până la data de 31 octombrie 2017, toți furnizorii de servicii poștale au obligația de a transmite către ANCOM condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. Dispozițiile art. 8 alin. (2) și art. 13 se aplică în mod corespunzător.(2) Până la momentul începerii prestării serviciilor poștale în conformitate cu condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1), vor fi aplicabile condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale elaborate și transmise ANCOM, în conformitate cu dispozițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția clauzelor referitoare la condițiile în care este angajată răspunderea contractuală a furnizorului față de utilizator, cărora le vor fi aplicabile dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), notificarea realizată în condițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, își produce în continuare efectele, cu aplicarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 16
  (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la publicare.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu

  București, 13 aprilie 2017.
  Nr. 313.

  Anexa nr. 1 Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale 1. Definiții1.1. În înțelesul prezentei anexe următorii termeni se definesc astfel:
  a) trimitere poștală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuție. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii „M“, pachetele mici, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială și mandatele poștale pe suport hârtie. În această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;
  b) colet poștal - trimitere poștală cu greutatea maximă de 50 kg, ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială;
  c) serviciul de publicitate prin poștă - serviciul poștal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poștale interne sau internaționale depuse la același punct de acces, în același timp, care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și a numărului de identificare ale destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poștă chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit, precum și trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj;
  d) serviciul express - serviciul poștal care presupune, în mod cumulativ:– eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;– predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;– predarea rapidă a trimiterii poștale;– răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare prevăzuți de prezenta anexă;
  e) serviciul de trimitere contra ramburs - serviciul poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate;
  f) serviciul confirmare de primire - serviciul poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;
  g) serviciul schimbare destinație - serviciul poștal având ca obiect trimiteri poștale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului întrun termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum și în posibilitatea opririi predării trimiterii poștale;
  h) serviciul livrare specială - serviciul poștal având ca obiect trimiteri poștale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poștale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poștală, potrivit indicațiilor expeditorului privind fie data și ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
  i) serviciul mandat poștal pe suport hârtie - serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;
  j) ofertă comercială - ansamblul ofertelor privind furnizarea de servicii poștale, cu excepția ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.
  1.2. În cuprinsul prezentei anexe sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Serviciile poștale care intră sub incidența regimului de autorizare generală2.1. Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal2.1.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:2.1.1.1. trimiteri de corespondență;2.1.1.2. imprimate;2.1.1.3. pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori.2.1.2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale2.1.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv)2.1.4. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia2.1.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) constând în:2.1.5.1. trimiteri de corespondență;2.1.5.2. imprimate;2.1.5.3. pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori.2.1.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:2.1.6.1. trimiterile poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. 2.1.1;2.1.6.2. coletele poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);2.1.6.3. coletele poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.2.2. Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal2.2.1. Servicii având ca obiect trimiteri de corespondență în număr mare, colete poștale în număr mare, imprimate în număr mare, precum și pachete mici în număr mare2.2.2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg, având ca obiect:2.2.2.1. trimiteri de corespondență;2.2.2.2. imprimate.2.2.3. Servicii de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale2.2.4. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea sacilor „M“2.2.5. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv)2.2.6. Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia2.2.7. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg și 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia2.2.8. Servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor poștale prevăzute la pct. 2.1 și pct. 2.2.1-2.2.7:2.2.8.1. contra ramburs;2.2.8.2. schimbare destinație;2.2.8.3. livrare specială;2.2.8.4. confirmare de primire;2.2.8.5. express.2.2.9. Serviciul mandat poștal pe suport hârtie intern și internațional3. Regulile aplicabile furnizării serviciilor poștale3.1. Aplicabilitatea regulilor
  Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică tuturor serviciilor poștale, inclusiv serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze un furnizor de serviciu universal, dacă prin dispoziții speciale nu se prevede altfel.
  3.2. Obiectul serviciilor poștale3.2.1. Serviciul poștal standard constă în preluarea de către furnizor a trimiterii poștale și predarea acesteia la adresa destinatarului, într-un anumit termen și în schimbul unui tarif.3.2.2. În cazul mandatului poștal pe suport hârtie, serviciul poștal standard constă în preluarea de către furnizor a sumei de bani care face obiectul acestui serviciu și remiterea acesteia destinatarului, conform indicațiilor expeditorului, într-un anumit termen și în schimbul unui tarif.3.2.3. Furnizorul poate adăuga la serviciul poștal standard diferite caracteristici care individualizează fiecare serviciu poștal pe care îl prestează și care, de regulă, presupun costuri și tarife suplimentare.3.2.4. Serviciile prevăzute la pct. 1.1 lit. d)-i) sunt considerate servicii poștale distincte; furnizorul poate adăuga la fiecare dintre aceste servicii alte caracteristici suplimentare, inclusiv caracteristici suplimentare aparținând unui alt serviciu poștal distinct, dintre cele prevăzute la pct. 1.1 lit. d)-i).3.2.5. În situația în care furnizorul adaugă unuia dintre serviciile poștale prevăzute la pct. 1.1 lit. d)-i) cel puțin o caracteristică suplimentară aparținând unui alt serviciu poștal dintre cele menționate la pct. 1.1. lit. d)-i), acesta va indica serviciul poștal principal căruia i s-au adăugat caracteristici suplimentare. În acest caz, serviciul poștal căruia i s-au adăugat caracteristici suplimentare urmează regimul juridic al serviciului poștal desemnat ca principal, furnizorul fiind însă ținut și de respectarea caracteristicilor suplimentare adăugate acestuia. 3.2.6. În cazul în care, conform prevederilor pct. 3.2.4, caracteristici suplimentare sunt adăugate serviciului express ori printre caracteristicile suplimentare adăugate unui serviciu poștal sunt cele ce particularizează serviciul express, serviciul poștal principal va fi întotdeauna serviciul express. 3.3. Dreptul de a furniza servicii poștale3.3.1. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poștale indicate în notificare în orice localitate de pe teritoriul României, pe o perioadă nedeterminată, în condițiile ofertelor sale comerciale. 3.3.2. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poștale indicate în notificare, având ca obiect trimiteri poștale internaționale, cu respectarea legislației statelor tranzitate și a celor pe teritoriul cărora prestează serviciile poștale respective. 3.4. Oferta de servicii poștale3.4.1. Ofertele comerciale ale furnizorului, stabilite cu respectarea dispozițiilor legale, cuprind cel puțin:
  a) condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale;
  b) denumirile comerciale ale serviciilor poștale, dacă furnizorul adoptă sau utilizează denumiri comerciale pentru anumite tipuri de servicii;
  c) tarifele serviciilor poștale oferite;
  d) eventualele caracteristici suplimentare, altele decât cele poștale menționate la pct. 1.1 lit. d)-i), dacă acestea sunt oferite.
  3.4.2. În cazul în care furnizorul adoptă denumiri comerciale ale unor servicii poștale, acesta are obligația de a menționa în ofertele sale comerciale categoria în care se încadrează serviciul respectiv, conform prevederilor pct. 2, cu respectarea dispozițiilor pct. 3.2.4-3.2.6. 3.4.3. Furnizorul poate diferenția ofertele sale comerciale, printre altele, în funcție de:
  a) categoriile de expeditori (persoane fizice sau persoane juridice);
  b) zona geografică unde se prestează serviciul (unde se realizează colectarea și/sau livrarea);
  c) numărul minim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal;
  d) gradul de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi presortarea, marcarea datei de prezentare sau prezentare borderou în format electronic.
  3.4.4. Este interzisă introducerea în ofertele comerciale privind furnizarea serviciilor poștale a altor tipuri de servicii pe care furnizorul este autorizat să le desfășoare în alte domenii, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele de transport marfă, persoane sau taxi.3.4.5. În cazul în care furnizorul utilizează o marcă sau o denumire comercială ce conține inscripția „express“ sau „expres“ în titulatura comercială a unui alt serviciu poștal decât serviciul express, acesta are obligația de a preciza în oferta sa comercială că respectiva marcă sau denumire comercială este atribuită unui serviciu poștal care nu are caracteristicile serviciului express, astfel cum acest serviciu este definit și reglementat prin prezenta anexă.
  3.5. Tarifarea serviciilor poștale3.5.1. Furnizorul are dreptul de a stabili în mod liber tarifele corespunzătoare serviciilor oferite utilizatorilor, inclusiv reducerile pe care le aplică, precum cele raportate la volum, gradul de prelucrare a trimiterilor poștale etc.3.5.2. Cu respectarea legislației în vigoare, furnizorul are dreptul să dezvolte orice fel de sisteme de plată ori de atestare a plății serviciilor pe care le furnizează, cu excepția timbrelor poștale.3.5.3. În situația în care furnizorul aplică tarife diferențiate în funcție de caracteristicile fizice ale trimiterilor poștale (în particular, în funcție de greutate), acesta are obligația de a deține și utiliza la momentul preluării trimiterii poștale prin intermediul personalului propriu, atât la adresa indicată de expeditor, cât și la fiecare punct de acces deservit de personal, instrumentele de măsură corespunzătoare (în particular, cântare). În cazul aplicării de formule de conversie, de exemplu volumetrică sau de greutate, acestea vor fi evidențiate în mod clar în cadrul ofertelor comerciale. 3.5.4. Tariful încasat sau care urmează a fi încasat, stabilit pe baza caracteristicilor fizice ale trimiterii poștale determinate la momentul acceptării respectivei trimiteri în rețeaua poștală a furnizorului, nu mai poate fi ulterior modificat prin reanalizarea acestor caracteristici fizice.3.6. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile poștale3.6.1. În cazul în care furnizorul a lansat o ofertă publică, acesta are obligația de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul la serviciile poștale indicate în aceasta, respectiv de a nu refuza prestarea acestora atât timp cât sunt respectate regulile de acceptare stabilite prin condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale ce fac obiectul ofertei. Furnizorul nu poate refuza accesul la un serviciu poștal indicat în oferta comercială decât din motive temeinic justificate.3.6.2. Furnizorul de servicii poștale are dreptul de acces la rețeaua și elementele de infrastructură ale rețelei poștale publice operate de către un furnizor de serviciu universal, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poștale, în condiții transparente, proporționale și nediscriminatorii.3.7. Contractul de furnizare a serviciilor poștale3.7.1. Contractul individual se consideră încheiat între expeditor sau integrator și furnizor în condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale stabilite de furnizor, la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală.3.7.2. Contractul prevăzut la pct. 3.7.1 se încheie prin acceptarea de către expeditor sau integrator a ofertei furnizorului, elaborată în conformitate cu dispozițiile pct. 3.4, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.3.7.3. Furnizorul serviciilor poștale contra ramburs, confirmare de primire, schimbare destinație, livrare specială și, respectiv, serviciilor având ca obiect trimiteri poștale cu valoarea declarată are obligația de a elibera, inclusiv prin mijloace electronice, la momentul acceptării trimiterii poștale, un document care să ateste serviciul ales de către expeditor sau integrator.3.7.4. Furnizorul serviciului mandat poștal pe suport hârtie are obligația să pună la dispoziția expeditorului și să îi solicite acestuia completarea unui formular-tip, ce va cuprinde obligatoriu rubrici privind: identitatea furnizorului de servicii poștale; suma de bani care face obiectul mandatului poștal; data la care suma de bani a fost preluată de către furnizor; numele și prenumele/denumirea, codul numeric personal sau codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum și adresa expeditorului; numele și prenumele/denumirea, codul numeric personal sau codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, adresa și, atunci când este cazul, contul destinatarului; semnătura expeditorului; semnătura destinatarului ori confirmarea remiterii sumei de bani care face obiectul mandatului poștal în contul destinatarului, după caz. 3.7.5. În cazul mandatului poștal pe suport hârtie, contractul individual între expeditor și furnizor se consideră încheiat la momentul preluării de către furnizor a formularului de mandat și a sumei de bani ce urmează să fie transferată și remisă destinatarului prin intermediul rețelei poștale.3.7.6. Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părților, cu respectarea prevederilor legale imperative.3.7.7. Momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală este momentul depunerii trimiterii poștale la punctul de acces nedeservit de personal sau momentul preluării trimiterii poștale de către personalul furnizorului. 3.7.8. Prin colectarea de către personalul furnizorului a trimiterii poștale, furnizorul recunoaște respectarea de către expeditor a condițiilor de acceptare a trimiterilor poștale. 3.7.9. Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator și furnizor încetează în unul dintre următoarele cazuri:
  a) prin predarea trimiterii poștale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
  b) prin predarea către destinatar a sumei de bani ce face obiectul mandatului poștal pe suport hârtie (răspunderea părților subzistă acestui moment) sau prin returnarea acesteia la expeditor;
  c) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;
  d) prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului confirmare de primire;
  e) prin acordul părților;
  f) la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 3.12.1;
  g) prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poștale;
  h) de drept, în condițiile pct. 3.10.6 lit. c) și pct. 3.12.4.
  3.7.10. Legea aplicabilă contractului este legea română.
  3.8. Prestarea unor operațiuni de către terți3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terți a unor operațiuni de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poștale. În cazul colectării și livrării trimiterilor poștale, aceste operațiuni pot fi realizate doar în numele și pe seama unui furnizor de servicii poștale, fie de către o persoană care deține calitatea de furnizor de servicii poștale, fie de către un terț care nu deține această calitate, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acestea.3.8.2. Furnizorul de servicii poștale care realizează operațiuni de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poștale prin intermediul oricărui terț care exercită aceste operațiuni în numele și pe seama sa răspunde față de utilizatori pentru prestarea serviciului poștal.3.8.3. Furnizorul are dreptul să își pună rețeaua poștală la dispoziție în vederea furnizării de servicii poștale numai unui alt furnizor și doar pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta. 3.9. Colectarea trimiterii poștale3.9.1. Colectarea trimiterii poștale se realizează numai prin intermediul punctelor de acces nedeservite de personal (cutie poștală, sistem automat de colectare etc.) ori prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.3.9.2. Furnizorul are obligația de a colecta trimiterea poștală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are indicat numele/denumirea sau adresa expeditorului.3.9.3. Prin excepție de la prevederile pct. 3.9.2, în cazul trimiterii poștale care face obiectul serviciului mandat poștal pe suport hârtie ori a serviciului contra ramburs, furnizorul are obligația de a colecta trimiterea poștală numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.3.9.4. Furnizorul va putea colecta trimiteri poștale având ca obiect bunuri pentru care, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, sunt stabilite condiții speciale de transport și conservare, numai în măsura în care deține toate avizele și autorizațiile necesare pentru transportul, manipularea și depozitarea unor astfel de bunuri. 3.10. Predarea trimiterii poștale către destinatar3.10.1. Predarea unei trimiteri poștale se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  a) la orice recipient (cutia poștală de la adresa destinatarului, căsuța poștală, sistem automat de livrare, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri poștale;
  b) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
  c) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale.
  3.10.2. Predarea trimiterii poștale care face obiectul serviciului confirmare de primire se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
  b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale.
  3.10.3. Predarea trimiterii poștale care face obiectul serviciului contra ramburs se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
  b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale;
  c) la orice sistem automat de livrare la care destinatarul este de acord să primească bunul care face obiectul serviciului contra ramburs și care permite achitarea de către destinatar a contravalorii acestuia.
  3.10.4. Predarea sumei de bani ce face obiectul serviciului mandat poștal pe suport hârtie se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar;
  b) personal către destinatar, la punctul de contact deservit de personal, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea mandatului poștal;
  c) în contul bancar al destinatarului indicat de către expeditor pe formularul-tip.
  3.10.5. Predarea trimiterii poștale care face obiectul serviciului express sau al serviciului livrare specială se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală. 3.10.6. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poștale în următoarele cazuri:
  a) când trimiterea poștală preluată prin punctele de acces nedeservite de personal nu respectă condițiile generale de acceptare stabilite de furnizor, în special când:– expeditorul nu a plătit integral tariful corespunzător trimiterii poștale;– ambalajul trimiterii poștale prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;– trimiterea poștală conține bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
  b) când, după preluarea trimiterii poștale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conține bunuri interzise la transport sau care nu respectă condițiile speciale de transport stabilite conform legislației în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate;
  c) când, după preluarea trimiterii poștale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poștală cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine furnizorului.
  3.10.7. Furnizorul are obligația de a încasa, la predarea trimiterii poștale, contravaloarea bunului care face obiectul serviciului contra ramburs, declarată de expeditor, și de a o transmite ulterior expeditorului.3.10.8. Furnizorul are obligația de a preda trimiterea poștală care face obiectul serviciului confirmare de primire numai cu condiția ca destinatarul ori persoana autorizată să primească trimiterea poștală să confirme, în scris, primirea trimiterii poștale, prin indicarea datei și a numelui și prenumelui în clar, a calității sale în raport cu destinatarul și, respectiv, prin adăugarea semnăturii, pe formularul utilizat de furnizor în acest sens.3.10.9. Furnizorul serviciului confirmare de primire are obligația de a preda expeditorului sau integratorului, în condițiile pct. 3.10.2, documentul care atestă, în scris, confirmarea primirii trimiterii poștale de către destinatar ori de către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.3.10.10. Furnizorul serviciului de trimitere recomandată are obligația de a elibera expeditorului sau integratorului o dovadă care atestă depunerea trimiterii poștale în rețeaua sa poștală sau livrarea la destinatar a trimiterii poștale, atunci când se solicită de către acesta în termenul stabilit conform prevederilor pct. 3.14.6. lit. c).3.10.11. Furnizorul serviciului de trimitere cu valoare declarată are obligația de a elibera expeditorului sau integratorului o dovadă care atestă depunerea trimiterii poștale în rețeaua sa poștală, atunci când se solicită de către acesta în termenul stabilit conform prevederilor pct. 3.14.6. lit. d).3.10.12. Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor express și livrare specială, furnizorul are obligația de a aviza destinatarul și de a păstra la un punct de contact, în vederea predării, trimiterile poștale care nu au putut fi predate acestuia. 3.10.13. În aviz vor fi indicate, în mod obligatoriu, data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului, precum și denumirea, adresa și programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poștală. În cazul în care la adresa destinatarului nu este instalat niciun recipient pentru primirea trimiterilor poștale, furnizorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a se asigura că avizul va ajunge la cunoștința destinatarului, inclusiv prin transmiterea acestuia prin mijloace electronice. Sarcina probei revine furnizorului. 3.10.14. Termenul de păstrare în vederea predării trimiterilor poștale nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului și nu va implica plata unor tarife suplimentare. 3.10.15. În situația în care expeditorul sau integratorul a solicitat, în scris, la momentul depunerii trimiterii poștale returnarea cu celeritate a trimiterii poștale, fără avizarea destinatarului și, respectiv, fără păstrarea trimiterii poștale la dispoziția acestuia, prin derogare de la prevederile pct. 3.10.12 și 3.10.14, furnizorul va proceda la returnarea respectivei trimiteri poștale, în termenul stabilit conform pct. 3.14.6, în măsura în care oferă această facilitate prin intermediul condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale. Sarcina probei revine furnizorului.
  3.11. Returnarea trimiterii poștale3.11.1. Furnizorul are obligația de a returna expeditorului sau integratorului, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 3.10, trimiterea poștală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:
  a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcție sau un recipient la care trimiterea poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
  b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
  c) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale sau a sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poștal pe suport hârtie, semnarea formularului-tip în baza căruia se execută predarea sumei de bani sau confirmarea în scris, potrivit pct. 3.10.8, a primirii trimiterii poștale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.
  3.11.2. Furnizorul are obligația de a stabili termenele de returnare la expeditor sau integrator, având dreptul, în mod corelativ, de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru aceste operațiuni.
  3.12. Păstrarea trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului sau integratorului3.12.1. Furnizorul are obligația de a păstra la dispoziția utilizatorului toate trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului sau integratorului, pentru o perioadă stabilită în condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, dar care nu poate fi mai mică de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale, respectiv de 18 luni de la data depunerii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal prestate de către un furnizor de serviciu universal desemnat. 3.12.2. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.3.12.3. Furnizorul are dreptul de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poștale la dispoziția utilizatorului. 3.12.4. Furnizorul poate distruge trimiterea poștală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului. În acest caz contractul încetează de drept, sarcina probei revenindu-i furnizorului.3.13. Marcarea trimiterilor poștale și a elementelor rețelei poștale3.13.1. Furnizorul are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale introduse în rețeaua sa poștală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poștale, cu denumirea sau marca sa comercială.3.13.2. Furnizorul are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale introduse în rețeaua sa poștală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poștale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor, cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poștă francate cu amprente obținute cu presă de imprimerie sau un alt procedeu de imprimare ori de timbrare.3.13.3. Data depunerii este data la care trimiterea poștală a fost colectată de către personalul furnizorului.3.13.4. Furnizorul serviciului express are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale interne și internaționale colectate de pe teritoriul României care fac obiectul acestui serviciu, introduse în rețeaua sa poștală, cu data și ora depunerii trimiterilor poștale.3.13.5. Furnizorul are obligația de a marca toate trimiterile poștale interne și internaționale colectate de pe teritoriul României care fac obiectul serviciului express cu inscripția „express“. 3.13.6. Furnizorul are obligația de a marca toate trimiterile poștale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poștă cu inscripția „publicitate“.3.13.7. Furnizorul are obligația să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea și distribuirea trimiterilor poștale.3.13.8. Furnizorul are obligația să inscripționeze în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua sa poștală, inclusiv cutiile poștale, punctele de acces, mijloacele de transport și punctele de contact. 3.14. Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale3.14.1. Furnizorul are obligația de a stabili, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale care vor conține cel puțin informațiile prevăzute la pct. 3.14.2, pct. 3.14.4-3.14.11, pct. 3.14.13 și pct. 3.14.16-3.14.18, având în vedere caracteristicile fiecărui serviciu poștal indicat în notificare. 3.14.2. Furnizorul are obligația de a stabili condiții de acceptare a trimiterilor poștale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poștală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poștale, referitoare la:
  a) ambalarea, respectiv etichetarea, în special în ceea ce privește bunurile fragile ori care necesită o manipulare specială;
  b) condițiile de returnare la expeditor sau integrator a trimiterii poștale;
  c) trimiterile poștale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispozițiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul și mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul);
  d) în cazul serviciului contra ramburs, al serviciului mandat poștal pe suport hârtie și al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, a mandatului poștal, respectiv a valorii declarate;
  e) moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandat poștal pe suport hârtie sau serviciului contra ramburs;
  f) felul trimiterilor poștale, respectiv interne sau internaționale, care fac obiectul serviciului poștal.
  3.14.3. Suplimentar informațiilor prevăzute la pct. 3.14.2, condițiile de acceptare a trimiterilor poștale mai pot privi:
  a) dimensiunile trimiterii poștale;
  b) greutatea trimiterii poștale;
  c) modalitățile concrete de depunere a trimiterii poștale, în funcție de caracteristicile serviciului poștal, precum și de resursele, mijloacele de transport și de manipulare de care dispune furnizorul;
  d) modul de completare a datelor de identificare și a adresei expeditorului sau destinatarului;
  e) numărul minim sau maxim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal;
  f) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poștale prin mijloace proprii și zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor poștale prin intermediul unui alt furnizor, pentru fiecare serviciu poștal în parte;
  g) dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal;
  h) modalitățile de plată a tarifului serviciului poștal.
  3.14.4. Furnizorul are obligația de a stabili un termen de păstrare în vederea predării trimiterilor poștale, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.3.14.5. Furnizorul are obligația de a stabili un termen concret de păstrare a trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 9 luni de la data depunerii trimiterilor poștale, respectiv de 18 luni de la data depunerii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal prestate de către un furnizor de serviciu universal desemnat.3.14.6. Furnizorul are obligația de a stabili condițiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poștale prestate, respectiv timpii de livrare la destinatar și de returnare la expeditor sau integrator a trimiterilor poștale, precum și:
  a) termenele de returnare către expeditor sau integrator a contravalorii bunurilor care fac obiectul trimiterilor poștale, în cazul serviciului contra ramburs;
  b) termenele de returnare către expeditor sau integrator a dovezilor, confirmate în scris de destinatar sau de persoana autorizată, privind predarea trimiterilor poștale ce fac obiectul serviciului confirmare de primire;
  c) termenul în care poate fi solicitată de către expeditor sau integrator dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată, care însă nu poate fi mai mic de 9 luni de la data colectării de către furnizor a respectivei trimiteri poștale, precum și termenul în care furnizorul va comunica dovada solicitată;
  d) termenul în care poate fi solicitată de către expeditor sau integrator dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, care însă nu poate fi mai mic de 9 luni de la data colectării de către furnizor a respectivei trimiteri poștale, precum și termenul în care furnizorul va comunica dovada solicitată.
  3.14.7. Furnizorul serviciului express are obligația de a stabili timpii de livrare garantați, care se calculează de la depunerea trimiterii poștale și care vor respecta următoarele condiții:
  a) în cazul trimiterilor poștale interne, timpii de livrare nu vor depăși 12 ore în aceeași localitate, 24 de ore între reședințele de județ și intrajudețean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localități;
  b) în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României nu poate depăși limitele prevăzute la lit. a).
  3.14.8. În cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, furnizorul serviciului express are obligația de a stabili timpii garantați, exprimați în ore, aferenți perioadei în care trimiterea poștală se află în afara teritoriului României. 3.14.9. Furnizorul serviciului express are obligația respectării timpilor de livrare stabiliți în conformitate cu prevederile pct. 3.14.7 și 3.14.8. 3.14.10. Furnizorul are obligația de a stabili condițiile în care este angajată răspunderea sa contractuală față de expeditor. Aceste condiții vor privi, cel puțin:
  a) cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, neexecutarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc., fără a aduce atingere prevederilor art. 42, 44 și 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, care au caracter minimal;
  b) modul de calcul și cuantumul despăgubirilor.
  3.14.11. Expeditorul poate renunța, în favoarea destinatarului, la dreptul de despăgubire care îi revine în temeiul dispozițiilor pct. 3.14.10.3.14.12. Furnizorul poate stabili clauze de agravare a răspunderii, cum ar fi angajarea răspunderii furnizorului față de utilizator pentru nerespectarea fiecărui timp de livrare și, respectiv, de returnare, stabiliți în condițiile pct. 3.14.6. 3.14.13. Furnizorul serviciului express are obligația de a stabili condițiile în care este angajată răspunderea sa față de expeditor pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale având în vedere caracteristicile serviciului, în special în ceea ce privește timpii de livrare. 3.14.14. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, livrarea unei trimiteri poștale se poate realiza de către un furnizor de servicii poștale distinct de cel care a colectat trimiterea poștală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poștală. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poștală răspunde față de utilizator pentru prestarea serviciului.3.14.15. Furnizorul poate stabili condițiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum și celelalte obligații ale acestuia.3.14.16. Furnizorul are obligația de a stabili un mecanism simplu, transparent și accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțială ori totală sau deteriorarea trimiterii poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să conțină prevederi referitoare la:
  a) persoana care poate introduce reclamația, menționânduse că acest drept revine atât expeditorului, cât și destinatarului;
  b) modurile de transmitere și, corelativ, de confirmare a primirii reclamației;
  c) termenul de introducere a reclamației, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale;
  d) proceduri care să permită soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor, cu indicarea, în special, a dovezilor acceptate, corespunzătoare evenimentului reclamat;
  e) termenul de soluționare a reclamației, care, cumulat cu termenul prevăzut la lit. f), nu va putea fi mai mare de 3 luni de la data introducerii reclamației;
  f) termenul și modalitățile adecvate de plată, de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamațiilor întemeiate.
  3.14.17. În cazul reclamațiilor întemeiate, furnizorul va acorda despăgubirile în termenul și condițiile stabilite conform pct. 3.14.16 lit. f), fără a fi necesară în acest sens vreo solicitare expresă din partea utilizatorului.3.14.18. Termenele și condițiile prevăzute la pct. 3.14.16 și 3.14.17 se aplică și trimiterilor poștale internaționale, cu excepția situațiilor în care prin acordurile internaționale la care România este parte se prevede altfel.
  3.15. Informarea utilizatorilor3.15.1. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția utilizatorului, în limba română, la fiecare punct de acces deservit de personal și pe pagina de internet, ofertele sale comerciale elaborate conform pct. 3.4. 3.15.2. Publicarea pe pagina de internet a ofertelor comerciale se va face în cadrul unei secțiuni dedicate, la loc ușor vizibil și accesibil prin intermediul unui link direct, care să aibă o denumire sugestivă. 3.15.3. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția utilizatorului, în limba română, pe pagina proprie de internet, lista actualizată a punctelor de acces și de contact operate, tipul și adresa acestora din urmă, cu excepția cutiilor poștale.3.15.4. Este interzisă punerea la dispoziția utilizatorilor, prin intermediul punctelor de acces ori de contact deservite de personal sau a paginii de internet aparținând furnizorului, a unor informații ce nu respectă condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale. 3.15.5. Furnizorul este obligat să afișeze, în loc vizibil, la fiecare punct de acces deservit de personal zilele și orele la care ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.3.15.6. Toate punctele de acces nedeservite de personal, inclusiv cutiile poștale, care fac parte din rețeaua poștală a unui furnizor trebuie să fie inscripționate de către acesta, în mod lizibil, cu zilele și orele la care ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.3.15.7. În cazul în care furnizorul nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea poștală înregistrată, acesta, la cererea expeditorului, este obligat să îi comunice, înainte de acceptarea trimiterii poștale, denumirea furnizorului care va realiza predarea trimiterii către destinatar. 3.16. Secretul trimiterii poștale, protejarea integrității trimiterii poștale, protecția datelor cu caracter personal, asigurarea confidențialității informațiilor transmise sau stocate, protecția dreptului la viață privată3.16.1. Furnizorul are obligația de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care deține trimiterile poștale, metode de manipulare care pot altera/deteriora, prin intervenția unor factori externi, trimiterea poștală ori conținutul acesteia.3.16.2. Furnizorul are obligația de a nu deschide trimiterea poștală colectată închisă, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 3.10.6 lit. b) și c).3.16.3. Furnizorul are obligația de a nu condiționa prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, cu excepția situațiilor în care există indicii că trimiterea poștală conține bunuri care nu respectă condițiile generale de acceptare.3.16.4. Furnizorul are obligația de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poștale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaște conținutul trimiterii poștale. 3.16.5. Furnizorul are obligația de a nu divulga și de a nu oferi terților posibilitatea de a lua cunoștință, în orice mod și în orice moment al prestării serviciilor poștale, de informații referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poștale ori la conținutul trimiterii poștale, inclusiv la cuantumul sumei care face obiectul trimiterii poștale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.3.17. Gestionarea reclamațiilor3.17.1. Furnizorul are obligația de a primi reclamațiile prealabile adresate de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a serviciului poștal.3.17.2. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poștală este obligat să transmită reclamațiile primite, spre soluționare, furnizorului care a preluat trimiterea poștală respectivă. 3.17.3. Reclamația prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar. 3.17.4. Furnizorul are obligația de a întocmi și de a actualiza permanent un registru general în care vor fi înscrise toate reclamațiile adresate de expeditori sau destinatari, documentele justificative solicitate acestora și rezultatul soluționării reclamațiilor, inclusiv în cazul în care serviciul poștal este prestat de mai mulți furnizori.3.17.5. Reclamația este considerată întemeiată atunci când este angajată răspunderea contractuală a furnizorului față de expeditor sau destinatar. 3.18. Tariful de monitorizare
  Furnizorul are obligația de a contribui la cheltuielile administrative ale Autorității prin plata unui tarif de monitorizare anual, în cuantumul și în condițiile prevederilor cap. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  3.19. Mecanismul de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal
  ANCOM poate impune furnizorilor de servicii poștale autorizați, conform procedurii de autorizare generală, plata unei contribuții financiare pentru compensarea costului net înregistrat de către furnizorii de serviciu universal, generat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care aceștia au fost desemnați să le presteze și/sau obligația de a colecta și vira contribuțiile utilizatorilor la mecanismul de compensare, în condițiile cap. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  3.20. Informarea ANCOM
  Furnizorul are următoarele obligații de informare a ANCOM:
  a) de a transmite informațiile solicitate potrivit prevederilor deciziei președintelui ANCOM privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale;
  b) de a comunica, în format electronic editabil, conform anexei nr. 2 la decizie, modificările, completările sau actualizările care au ca obiect punctele de acces ori punctele de contact fixe deservite de personal sau alte construcții aparținând rețelei poștale, atunci când informarea respectivă cuprinde un număr mai mare de 20 de astfel de elemente componente ale rețelei poștale;
  c) de a transmite orice informație solicitată de ANCOM în condițiile legii.


  Anexa nr. 2

  NOTIFICARE
  privind furnizarea serviciilor poștale în condițiile regimului de autorizare generală

  A. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta*):
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumirea solicitantului**):                                                  │
  │...........................................................................   │
  │.............................................................                 │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Sediul solicitantului:                                                        │
  │Adresa completă**).........................................................   │
  │(Str. nr., bl., sc., et., ap.)                                                │
  │Județ/Sector**)............................................................   │
  │Oraș/Comună**).............................................................   │
  │Sat (dacă este cazul)**)........ Telefon**)................ Fax ...........   │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │E-mail**) ....................... Pagina de internet**) ...................   │
  │Cont bancar .............................                                     │
  │(24 de caractere)                                                             │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Solicitantul este înregistrat în registrul național***):                      │
  │Județ/Sector ........... Cod unic de înregistrare**) ......................   │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Reprezentantul solicitantului - date de identificare și date de contact:      │
  │Nume**) .............. Prenume**) .........................................   │
  │Cod numeric personal**) ............................                          │
  │Adresa completă ...........................................................   │
  │(Str. nr., bl., sc., et., ap.)                                                │
  │Județ/Sector ............ Oraș/Comună ................. Sat ...............   │
  │Telefon ................. Fax ......................... E-mail ............   │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa de corespondență a solicitantului:                                     │
  │Adresa completă ...........................................................   │
  │(Str. nr., bl., sc., et., ap.)                                                │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Județ/Sector ............ Oraș/Comună ................. Sat ...............   │
  │Telefon .............. Fax ................ E-mail ........................   │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoana de contact a solicitantului:                                         │
  │Nume ........................                                                 │
  │Prenume ...........................                                           │
  │Telefon .............. Fax ................ E-mail ........................   │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă
  * În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor prezenta informațiile de identificare echivalente.
  ** Completarea acestor câmpuri este obligatorie; obligația nu va subzista în cazul e-mailului și al paginii de internet în situația în care acestea nu există.
  *** Registrul comerțului, Registrul asociațiilor și fundațiilor, Registrul federațiilor etc.

  B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și data estimativă a începerii activității (data la care se va naște dreptul de a furniza serviciul respectiv):
  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │           Tipurile de servicii pe care solicitantul intenționează să le furnizeze                                   │     Data          │
  │                                                                                                                     │(Se completează cu │
  │                                                                                                                     │data de la care    │
  │                                                                                                                     │solicitantul       │
  │                                                                                                                     │intenționează să   │
  │                                                                                                                     │dobândească dreptul│
  │                                                                                                                     │de a furniza       │
  │                                                                                                                     │serviciile poștale:│
  │                                                                                                                     │    zz.ll.aaaa.)   │
  ├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │[] A. Servicii poștale│[] A.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor       │                   │
  │ incluse în sfera     │poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de        │                   │
  │serviciului universal │corespondență, imprimate)                                                                     │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] A.2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor       │                   │
  │                      │interne și internaționale                                                                     │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] A.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale  │                   │
  │                      │interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv)                             │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] A.4. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de       │                   │
  │                      │greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o    │                   │
  │                      │adresă aflată pe teritoriul acesteia                                                          │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și       │                   │
  │                      │internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate) │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne │                   │
  │                      │și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență,         │                   │
  │                      │imprimate) sau colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg          │                   │
  │                      │(inclusiv), respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg│                   │
  │                      │(inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul      │                   │
  │                      │acesteia                                                                                      │                   │
  ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │[] B. Servicii poștale│[] B.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor       │                   │
  │ neincluse în sfera   │poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență,   │                   │
  │ serviciului universal│imprimate)                                                                                    │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.2. Servicii de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne și       │                   │
  │                      │internaționale                                                                                │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale  │                   │
  │                      │interne cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv)                                 │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.4. Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale            │                   │
  │                      │internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv) expediate de pe          │                   │
  │                      │teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia                      │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.5. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de       │                   │
  │                      │greutate între 20 kg și 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o    │                   │
  │                      │adresă aflată pe teritoriul acesteia                                                          │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.6. Serviciul contra ramburs                                                              │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.7. Serviciul schimbare destinație                                                        │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.8. Serviciul livrare specială                                                            │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.9. Serviciul confirmare de primire                                                       │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.10. Serviciul express                                                                    │                   │
  │                      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │                      │[] B.11. Serviciul mandat poștal intern și internațional pe suport hârtie                     │                   │
  └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

  C. Detalii privind rețeaua poștală utilizată pentru furnizarea serviciilor poștale*: Notă
  * Comunicarea către ANCOM se va face în format electronic editabil, conform lit. C, atunci când informarea/lista cuprinde un număr mai mare de 20 de elemente componente ale rețelei poștale.

  Lista conținând toate punctele fixe de acces și de contact, deservite de personal, precum și toate celelalte construcții aparținând rețelei poștale (în cazul în care tabelul de mai jos nu conține spațiu suficient pentru înscrierea tuturor informațiilor se va anexa o listă cu acestea):
  C.1. Puncte de acces fixe deservite de personal (prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală)
  ┌────┬──────┬──────┬───┬──────┬───────┬───┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Județ/│Oraș/ │Sat│Adresa│Telefon│Fax│Program de lucru cu publicul│
  │crt.│Sector│Comună│   │(Str. │       │   │(Se vor indica zilele și    │
  │    │      │      │   │nr.,  │       │   │intervalele orare aferente  │
  │    │      │      │   │etc.) │       │   │acestora, de exemplu:       │
  │    │      │      │   │      │       │   │Luni-Vineri 9:00-17:30.)    │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 1. │      │      │   │      │       │   │                            │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 2. │      │      │   │      │       │   │                            │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 3. │      │      │   │      │       │   │                            │
  └────┴──────┴──────┴───┴──────┴───────┴───┴────────────────────────────┘

  C.2. Puncte de contact fixe deservite de personal (prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor)
  ┌────┬──────┬──────┬───┬──────┬───────┬───┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Județ/│Oraș/ │Sat│Adresa│Telefon│Fax│Program de lucru cu publicul│
  │crt.│Sector│Comună│   │(Str. │       │   │(Se vor indica zilele și    │
  │    │      │      │   │nr.,  │       │   │intervalele orare aferente  │
  │    │      │      │   │etc.) │       │   │acestora, de exemplu:       │
  │    │      │      │   │      │       │   │Luni-Vineri 9:00-17:30.)    │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 1. │      │      │   │      │       │   │                            │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 2. │      │      │   │      │       │   │                            │
  ├────┼──────┼──────┼───┼──────┼───────┼───┼────────────────────────────┤
  │ 3. │      │      │   │      │       │   │                            │
  └────┴──────┴──────┴───┴──────┴───────┴───┴────────────────────────────┘

  C.3. Alte clădiri ce aparțin rețelei poștale (de exemplu, centre de sortare, de tranzit, depozite etc.)
  ┌────┬──────┬──────┬───┬────────────────┬───────┬───┐
  │Nr. │Județ/│Oraș/ │Sat│     Adresa     │Telefon│Fax│
  │crt.│Sector│Comună│   │(Str. nr., etc.)│       │   │
  ├────┼──────┼──────┼───┼────────────────┼───────┼───┤
  │ 1. │      │      │   │                │       │   │
  ├────┼──────┼──────┼───┼────────────────┼───────┼───┤
  │ 2. │      │      │   │                │       │   │
  ├────┼──────┼──────┼───┼────────────────┼───────┼───┤
  │ 3. │      │      │   │                │       │   │
  └────┴──────┴──────┴───┴────────────────┴───────┴───┘

  D. Următoarele documente sunt anexate notificării:
  [] certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie**; Notă
  **) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.

  [] certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în registrul federațiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, în copie**; Notă
  **) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.

  [] dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, în copie**); Notă
  **) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.

  [] suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislația din statul de origine conținând informații echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societății-mamă, în copie;
  [] numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenței în relația cu ANCOM;
  [] numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relația cu ANCOM, precum și actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relația cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislația din statul de origine conținând informații echivalente, în copie;
  [] condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale.

  E. Solicitantul își exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în registrul public al furnizorilor de servicii poștale:
  [] Da
  Semnătura reprezentantului solicitantului


  Anexa nr. 3

  Către
  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații


  CERERE
  de renunțare la dreptul de a furniza servicii poștale


  Furnizorul …………….................................., cu sediul în localitatea …….......……, str. …………...…………..…… nr. ………, bl. …………….., sc. ……………, et. ………..........., ap. …………., județul/sectorul ……………………, codul fiscal/codul unic de înregistrare…………………..………, reprezentat de …….....…………….........., domiciliat în localitatea …..........…..……….……, str. …………………… nr. ….., bl. …., sc. …….…..., et. ………..., ap. ….…., orașul/comuna ……………., județul/sectorul …………………..………, cod numeric personal …………, renunță, începând cu data de ………………, la dreptul de a furniza:I. toate tipurile de servicii poștale pentru care este autorizatII. următoarele tipuri de servicii poștale:
  A. servicii poștale incluse în sfera serviciului universal
  A.1. servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate)
  A.2. servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale
  A.3. servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv)
  A.4. servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
  A.5. serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate)
  A.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate) sau colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

  B. servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal
  B.1. servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență, imprimate)
  B.2. servicii de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale
  B.3. servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv)
  B.4. servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia
  B.5. servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg și 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
  B.6. serviciul contra ramburs
  B.7. serviciul schimbare destinație
  B.8. serviciul livrare specială
  B.9. serviciul confirmare de primire
  B.10. serviciul express
  B.11. serviciul mandat poștal intern și internațional pe suport hârtie

  Mențiuni (dacă este cazul): …………..…............................
  . ............................................................................
  Am luat cunoștință de faptul că, în situația în care pentru anul în curs se datorează tarif de monitorizare, netransmiterea în termen de 15 zile de la data încetării calității de furnizor a documentelor prevăzute la art. 126 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, are ca efect determinarea obligației de plată prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor din anul în care am avut această calitate fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, și a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calității.
  Semnătura reprezentantului furnizorului
  ............................................................