LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice se pot pensiona la cerere și pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.(3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe.(4) Pentru fiecare an care depășește vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), care îndeplinesc condițiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție avută la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcție de execuție specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.(6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, pensionați anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.(7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (5) și (6), echivalarea funcțiilor de execuție avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de execuție specifică, se face prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.(9) Membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice optează între pensia de serviciu și pensia din sistemul public.(10) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.


  Articolul 2

  În cazul decesului titularului pensiei de serviciu, soțul supraviețuitor și copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.


  Articolul 3
  (1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate.(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.(3) De pensia de serviciu prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază și persoanele pensionate din Departamentul de Comerț Exterior care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de pensie din sistemul public de pensii.(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data încetării activității, și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.


  Articolul 4

  Pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în Departamentul de Comerț Exterior, și care au fost trimiși în misiuni permanente în străinătate cu grade și funcții diplomatice sau consulare de către Departamentul de Comerț Exterior, perioadele respective se cumulează și se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de prezenta lege.


  Articolul 5
  (1) Perioadele în care, pe durata angajării în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, persoanele prevăzute la art. 1 și 3 au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare, în țară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcții de demnitate publică numite sau alese, precum și pentru a îndeplini funcții în calitate de reprezentanți ai statului român în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale interguvernamentale ori experți în cadrul acestora, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.(2) Durata cursului postuniversitar de relații internaționale, înființat în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea și funcționarea cursului postuniversitar de relații internaționale, organizat pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din București, absolvit de către persoanele prevăzute la art. 1 și 3, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.


  Articolul 6
  (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice.(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public, precum și partea din pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu, care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(5) Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată.
  (la 07-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 07 august 2017 )
  (6) Pensia de serviciu se acordă la cerere și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de pensionare la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.


  Articolul 7

  Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri definitive nu beneficiază de prevederile prezentei legi.


  Articolul 8

  Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de prezenta lege, precum și baza de calcul al acestora se dovedesc cu documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului/Departamentul de Comerț Exterior, pe răspunderea acestora.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013, aprobată prin Legea nr. 381/2013.


  Articolul 10

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 21 iulie 2015.
  Nr. 216.
  -----