LEGE Nr. 109 din 10 octombrie 1996
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 18 octombrie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Titlul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Activitatea de baza a cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit se desfăşoară prin cooperative de consum şi cooperative de credit - bănci populare.


  Articolul 2

  Organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit sunt asociaţii autonome, apolitice şi neguvernamentale, al căror scop principal este organizarea de activităţi bazate pe principiul intrajutorarii membrilor lor.
  Organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit se constituie pe principiul asocierii libere, nediscriminatorii şi funcţionează în mod democratic. Organele de conducere ale organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit se aleg în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de statutele proprii.
  Fiecare membru al unei cooperative participa la luarea hotărîrilor adunării generale cu un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale subscrise.


  Articolul 3

  Organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit se constituie dintr-un număr variabil de membri, iar capitalul social este format din părţi sociale de valoare egala. Este interzisă constituirea de organizaţii cu capital social fix.


  Articolul 4

  Pentru a servi cît mai bine interesele membrilor şi ale comunităţii, organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit pot colabora pe plan local şi naţional cu autorităţile publice, agenţii economici şi organizaţiile similare, precum şi pe plan internaţional cu organisme cooperatiste şi alţi parteneri.


  Articolul 5

  Cooperativele de credit - bănci populare se pot asocia în case teritoriale ale cooperativelor de credit, iar acestea în Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP.
  Cooperativele de consum şi casele teritoriale ale cooperativelor de credit se pot asocia în federale teritoriale ale cooperativelor de consum şi de credit - FEDERALCOOP.
  Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum şi de credit şi CREDITCOOP se pot asocia în Uniunea Naţionala a Cooperativelor de Consum şi de Credit - CENTROCOOP.


  Titlul II Cooperativa de consum


  Capitolul 1 Constituirea cooperativelor de consum


  Articolul 6

  Cooperativele de consum sunt asociaţii de persoane fizice, constituite în mod liber, fără nici un fel de discriminare de naţionalitate, origine etnică, limba, religie, apartenenţa politică, avere, origine socială sau sex.


  Articolul 7

  Cooperativele de consum se pot organiza pe raza teritorială a uneia sau a mai multor localităţi. În aceeaşi localitate pot funcţiona una sau mai multe cooperative de consum.


  Articolul 8

  Cooperativele de consum se înfiinţează pe baza unui act constitutiv, cu un număr de minimum 15 membri fondatori, organizarea activităţii fiind reglementată prin statutul cooperativei, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.


  Articolul 9

  Actul constitutiv al cooperativei de consum se semnează de toţi membrii fondatori şi se certifica, pentru autenticitatea semnaturilor, de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale în care cooperativa îşi va avea sediul.
  Statutul cooperativei de consum se aproba de adunarea generală a membrilor fondatori.


  Articolul 10

  Cooperativa de consum dobîndeşte personalitate juridică în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive, pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu, şi poate funcţiona după înmatricularea ei la Registrul comerţului şi după obţinerea codului fiscal de la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
  Cooperativele de consum desfiinţate sau comasate după anul 1990 se pot reinfiinta prin hotărârea membrilor cooperatori, cu respectarea prevederilor alin. 1 din prezentul articol, redobândind patrimoniul avut conform bilanţului contabil încheiat la data desfiinţării sau comasarii.


  Articolul 11

  Poate fi membru cooperator orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, are capacitate de exerciţiu, domiciliază în raza de activitate a cooperativei de consum, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv şi statutul acesteia şi a subscris cel puţin o parte socială.
  Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese sunt contrare celor ale cooperativei de consum sau care îi face concurenta neloială.
  Prin statut se pot reglementa şi alte condiţii pentru admiterea ca membru cooperator.
  Foştii membri cooperatori îşi menţin calitatea de membru indiferent de mărimea părţilor sociale avute iniţial, cu condiţia completării valorii părţilor sociale la nivelul prevăzut în statutul cooperativei de consum.


  Articolul 12

  După constituirea cooperativei de consum, persoana fizica care doreşte sa devină membru semnează o cerere de înscriere în cooperativa, în care menţionează: numele, prenumele, domiciliul, numărul şi valoarea totală a părţilor sociale pe care doreşte să le subscrie, suma pe care o vărsa în contul acestor părţi sociale şi data cererii. De asemenea, în cerere se va menţiona ca a luat cunoştinţa despre prevederile actului constitutiv şi ale statutului cooperativei de consum, pe care le recunoaşte.


  Articolul 13

  La înscrierea în cooperativa de consum, fiecare membru cooperator trebuie să depună, la casieria acesteia, minimum 30% din valoarea părţilor sociale subscrise, precum şi taxa de înscriere.
  Diferenţa se depune de către membrii cooperatori în termenul stabilit de adunarea generală a cooperativei de consum.


  Articolul 14

  Cererea de înscriere în cooperativa de consum se aproba de către biroul executiv al acesteia, care nu o poate respinge decît în situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în statutul cooperativei.
  Decizia biroului executiv se comunică, în scris, solicitantului în termen de 15 zile de la data când a fost înregistrată cererea. Dacă în acest termen solicitantul nu primeşte nici o înştiinţare, el este considerat admis.
  Solicitantul respins are drept de contestaţie la consiliul de administraţie al cooperativei de consum în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei. Contestaţia se adresează prin comisia de cenzori, care este obligată sa o supună dezbaterii consiliului de administraţie. Decizia consiliului de administraţie poate fi contestată la adunarea generală a cooperativei de consum în termen de un an de la comunicare.
  Cererile de înscriere aprobate de biroul executiv sau de consiliul de administraţie al cooperativei de consum se supun confirmării adunării generale la prima şedinţa a acesteia.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 15

  Obiectul de activitate al cooperativei de consum se realizează, în principal, prin:
  a) comerţ cu amănuntul şi cu ridicată;
  b) alimentaţie publică, activitate hoteliera, turism intern şi extern;
  c) producţie industriala şi prestări de servicii;
  d) cumpărare de produse de la populaţie şi de la agenţi economici şi valorificarea acestora prin prelucrare sau prin comercializarea ca atare;
  e) vînzare de materiale de construcţii, maşini şi unelte agricole, produse petroliere şi articole de uz casnic, îngrăşăminte, animale de reproducţie, furaje, seminţe, rasaduri, puieţi şi alte produse specifice activităţii agricole;
  f) organizarea, pentru proprietarii de terenuri agricole şi agenţii economici, a unor servicii agrozooveterinare, inclusiv închirierea de maşini şi unelte agricole;
  g) organizarea şi desfăşurarea de activităţi agricole vegetale, zootehnice, piscicole, apicole, sericicole;
  h) export şi import de mărfuri, produse, servicii şi schimburi de mărfuri cu organizaţii cooperatiste, întreprinderi şi firme din alte tari;
  i) cooperări şi asocieri cu alte unităţi cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din ţara şi din străinătate, precum şi participari la capitalul social al unor societăţi comerciale;
  j) executarea de lucrări de investiţii pentru nevoile proprii şi pentru terţi;
  k) reclama şi publicitate;
  l) acţiuni cultural-educative şi sportive, precum şi sponsorizări ale unor manifestări culturale, ştiinţifice, tehnice, sportive;
  m) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului.


  Capitolul 3 Părţile sociale


  Articolul 16

  Mărimea unei părţi sociale se determina prin statut.


  Articolul 17

  Părţile sociale nu pot fi cesionate sau vîndute altor persoane, ori gajate. Ele nu pot fi constituite prin titluri negociabile. Părţile sociale nu sunt purtătoare de dobinzi. Ele nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de consum sau faţă de terţi.


  Articolul 18

  Cota-parte din profitul cooperativei de consum se atribuie fiecărui membru cooperator proporţional cu participarea sa la capitalul social şi constituie dividende.
  Dividendele neîncasate de membrii cooperatori în termen de 3 ani de la data stabilită de adunarea generală se adauga la părţile sociale ale titularilor, fără a mai fi necesar acordul acestora.


  Articolul 19

  Evidenta membrilor cooperatori şi a părţilor sociale subscrise şi vărsate de aceştia se tine de cooperativa de consum într-un registru special.


  Articolul 20

  Statutul cooperativei de consum poate prevedea ca membrul cooperator să-şi retragă, la cerere, una sau mai multe părţi sociale, raminind membru atât timp cît deţine cel puţin o parte socială.


  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle membrilor cooperatori


  Articolul 21

  Membrii cooperatori au următoarele drepturi:
  a) sa primească, pentru părţile sociale vărsate, dividende din profitul anual, potrivit adunării generale a cooperativei de consum;
  b) sa participe la adunările generale şi sa propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii cooperativei de consum şi a organelor de conducere ale acesteia;
  c) sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale cooperativei de consum sau în comisia de cenzori a acesteia, să fie aleşi delegaţi la adunarea generală a FEDERALCOOP la care este asociata cooperativa, la Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit, să fie aleşi în organele de conducere şi de control ale FEDERALCOOP şi ale CENTROCOOP;
  d) sa beneficieze de avantajele materiale şi social-culturale care decurg din activitatea cooperativei de consum;
  e) să aibă prioritate la cumpărarea unor mărfuri şi la efectuarea unor servicii.


  Articolul 22

  Membrii cooperatori au următoarele îndatoriri:
  a) sa achite, la termenele stabilite, valoarea părţilor sociale subscrise;
  b) sa aducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a cooperativei de consum;
  c) sa apere şi sa păstreze bunurile cooperativei de consum;
  d) sa cunoască şi să respecte prezenta lege şi statutul cooperativei de consum.
  Membrii cooperatori sunt răspunzători pentru obligaţiile cooperativei de consum din care fac parte, în limita părţilor sociale subscrise.


  Capitolul 5 Încetarea calităţii de membru cooperator


  Articolul 23

  Calitatea de membru cooperator încetează prin retragere, excludere sau deces.


  Articolul 24

  Retragerea membrilor cooperatori din cooperativa de consum se poate face prin cerere scrisă. Prin statut se prevede termenul în care se poate anunta retragerea, care nu poate fi mai mic de 3 luni şi mai mare de 6 luni faţă de data de retragere anunţată.


  Articolul 25

  În statut se poate prevedea un termen minim de la data înscrierii în cooperativa de consum în care membrul cooperator nu se poate retrage din aceasta.


  Articolul 26

  În caz de deces, calitatea de membru cooperator se pierde în ziua decesului, iar drepturile succesorului se stabilesc pe baza bilanţului contabil încheiat la sfârşitul anului.


  Articolul 27

  Membrul cooperator poate fi exclus din cooperativa de consum în cazurile în care:
  a) pus în întârziere, nu a achitat în întregime, la termenele fixate, cel puţin o parte socială subscrisă;
  b) nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi membru în cooperativa de consum respectiva, prevăzute la art. 11;
  c) săvârşeşte infracţiuni în dăuna cooperativei de consum.
  Hotărârea de excludere se ia în consiliul de administraţie al cooperativei de consum şi se comunică celui în cauza prin scrisoare recomandată. Membrul cooperator exclus poate contesta hotărârea la adunarea generală a cooperativei de consum, prin comisia de cenzori, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.


  Articolul 28

  În cazul retragerii, membrii cooperatori au dreptul la restituirea părţilor sociale vărsate, a dividendelor şi a cotei-părţi din fondul de dezvoltare, proporţional cu participarea la capitalul social al cooperativei, iar în caz de deces, acestea se restituie, la cerere, moştenitorilor legali sau testamentari.
  La excluderea din cooperativa de consum, membrului cooperator i se restituie părţile sociale vărsate, precum şi dividendele corespunzătoare părţilor sociale deţinute de acesta.


  Capitolul 6 Organele de conducere


  Articolul 29

  Organele de conducere ale cooperativei de consum sunt:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul de administraţie;
  c) biroul executiv.
  Adunarea generală


  Articolul 30

  Adunarea generală este organul de conducere a activităţii cooperativei de consum şi este alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori înscrişi în cooperativa respectiva.


  Articolul 31

  În cazul în care convocarea tuturor membrilor cooperatori, într-o singura adunare generală, nu este posibila sau cooperativa de consum îşi desfăşoară activitatea pe raza mai multor localităţi, la adunarea generală vor participa delegaţi aleşi în fiecare localitate ori pe cartiere în baza normelor unitare de reprezentare şi mandatare stabilite de consiliul de administraţie al cooperativei.


  Articolul 32

  Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. Adunările generale ordinare se ţin o dată pe an, în termen de 30 de zile de la încheierea bilanţului contabil anual. Adunările generale extraordinare se ţin ori de cîte ori este nevoie.


  Articolul 33

  Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii principale:
  a) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi;
  b) aproba, pe baza bilanţului contabil anual şi a raportului comisiei de cenzori, modul de repartizare a profitului, inclusiv dividendele şi alte drepturi sau avantaje ce se acordă membrilor cooperatori, precum şi modul de acoperire a eventualelor pierderi;
  c) aproba programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli; aproba descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie;
  d) aproba şi modifica statutul cooperativei de consum;
  e) aproba asocierea cooperativei de consum la FEDERALCOOP sau cu alte cooperative;
  f) confirma primirea de noi membri cooperatori;
  g) soluţionează contestaţiile privind excluderea membrilor cooperatori;
  h) analizează hotărârile consiliului de administraţie privind dobindirea, înstrăinarea sau transmiterea de bunuri şi ia măsurile necesare de tragere la răspundere a celor vinovaţi, în cazul în care se constată că s-au adus prejudicii cooperativei de consum;
  i) aproba constituirea diferitelor fonduri, precum şi mărimea lor, conform prevederilor legale;
  j) stabileşte şi modifica valoarea unei părţi sociale, numărul minim al acestora, precum şi termenele de achitare a contravalorii părţilor sociale subscrise;
  k) analizează activitatea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori;
  l) alege consiliul de administraţie şi comisia de cenzori;
  m) alege delegaţi la adunarea generală a FEDERALCOOP la care este asociata;
  n) fixează remunerarea membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori;
  o) confirma menţinerea în funcţie a salariaţilor cu gestiune şi a sefilor de unităţi.


  Articolul 34

  Adunările generale extraordinare se întrunesc ori de cîte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:
  a) majorarea cuantumului părţilor sociale şi a numărului minim al acestora;
  b) schimbarea sediului cooperativei de consum;
  c) fuziunea cu alte cooperative de consum, divizarea sau dizolvarea cooperativei de consum;
  d) modificarea obiectului de activitate al cooperativei de consum;
  e) desemnarea lichidatorilor, în cazul dizolvării cooperativei de consum;
  f) retragerea mandatului membrilor consiliului de administraţie sau al cenzorilor: pentru abateri de la legile în vigoare sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;
  g) aproba sau confirma, după caz, acţiunile de cooperare şi asociere ale cooperativei de consum cu alte organizaţii cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice, din ţara şi din străinătate, precum şi participarea cooperativei la capitalul social al unor societăţi comerciale;
  h) orice alte probleme pentru care în prezenta lege sau statut este cerută aprobarea adunării generale.


  Articolul 35

  Pentru validitatea hotărîrilor adunărilor generale ordinare şi extraordinare este necesară prezenta majorităţii membrilor cooperatori cu drept de vot sau a delegaţilor acestora. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.
  Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 1 din prezentul articol, adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunări, dacă este prezenta cel puţin o treime din numărul membrilor cooperatori sau al delegaţilor acestora.


  Articolul 36

  Adunarea generală ordinară sau extraordinară se convoacă de către consiliul de administraţie prin preşedintele acestuia.
  Consiliul de administraţie este obligat sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară, după caz, şi în situaţiile în care este cerută de cel puţin o zecime din numărul total al membrilor cooperatori sau la cererea cenzorilor.
  Dacă administratorii sau cenzorii cooperativei de consum nu convoacă adunarea generală, FEDERALCOOP la care este asociata cooperativa în cauza poate convoca adunarea generală, cu respectarea prevederilor art. 35.


  Articolul 37

  Convocarea se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată şi cuprinde locul, data şi ora ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu prezentarea tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterii acesteia.
  Înştiinţarea pentru convocarea adunării generale poate să prevadă şi data la care ar urma să fie ţinuta cea de-a doua adunare generală, în situaţia în care la prima convocare nu s-ar realiza numărul statutar de membri cooperatori prezenţi.
  Între datele prevăzute pentru cele doua convocări nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore şi nici mai mare de 15 zile.


  Articolul 38

  Bilanţul contabil şi raportul cenzorilor trebuie să fie puse la dispoziţia membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de consum, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea adunării generale.


  Articolul 39

  Adunările generale sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte sau de către persoana aleasă de adunarea generală în acest scop.


  Articolul 40

  Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor, precum şi pentru confirmarea menţinerii în funcţie a angajaţilor cu gestiune şi a sefilor de unităţi. Administratorii şi membrii cooperatori, salariaţi ai cooperativei de consum, nu pot lua parte la votul asupra problemelor care privesc responsabilitatea lor.


  Articolul 41

  Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii şi pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.
  Consiliul de administraţie


  Articolul 42

  Consiliul de administraţie este format din 5-15 membri şi 3-5 supleanţi, aleşi de adunarea generală dintre membrii cooperativei pentru o perioadă de 4 ani. Administratorii trebuie să fie cetăţeni români.
  Administratorii sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.


  Articolul 43

  În prima sa şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi, după caz, un vicepreşedinte, precum şi pe ceilalţi membri ai biroului executiv.


  Articolul 44

  Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt declarate incapabile sau au suferit condamnări penale.
  Soţul, sotia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi aleşi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie.


  Articolul 45

  Membrii consiliului de administraţie nu pot fi, fără autorizarea adunării generale, administratori, directori executivi şi cenzori în societăţi comerciale care au acelaşi obiect de activitate cu cel al cooperativei de consum. De asemenea, nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele care exercită activităţi concurente cooperativei de consum, pe cont propriu sau în numele altei persoane.
  Nerespectarea interdicţiei menţionate la alineatul precedent atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administraţie şi, în funcţie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din cooperativa de consum şi răspunderea pentru daunele produse.


  Articolul 46

  Administratorii sunt obligaţi să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garanţie bănească ce nu poate fi mai mica decît contravaloarea a zece părţi sociale.
  Pentru nedepunerea garanţiei în termenul prevăzut la alineatul precedent, administratorul în cauza va fi revocat din funcţie.
  Garanţia rămâne în contul cooperativei de consum şi nu poate fi restituită decît după eliberarea administratorului din aceasta funcţie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi al ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a funcţionat şi după descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar respectiv.
  În caz de deces, garanţia administratorului se restituie succesorilor acestuia, după aprobarea de către adunarea generală a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi al anului în care administratorul a decedat şi după descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar respectiv.


  Articolul 47

  Administratorii nu pot fi reprezentaţi de alte persoane.


  Articolul 48

  Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de cîte ori este nevoie.
  Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul de administraţie este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.


  Articolul 49

  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi;
  b) analizează periodic activitatea economică, financiară, organizatorică şi social-culturală desfăşurată de cooperativa de consum şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;
  c) hotărăşte înfiinţarea de noi unităţi pentru realizarea obiectului de activitate;
  d) stabileşte schema organizatorică a cooperativei de consum;
  e) organizează acţiuni de cooperare şi de asociere cu alte organizaţii cooperatiste, cu persoane fizice sau cu persoane juridice din ţara sau din străinătate, pe care le supune spre confirmare adunării generale;
  f) aproba programul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului şi asigura îndeplinirea acestuia;
  g) hotărăşte asupra dobândirii şi înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;
  h) aproba, potrivit reglementărilor în vigoare, trecerea în diferite forme de organizare şi administrare a unor unităţi proprii;
  i) aproba retragerea membrilor cooperatori şi rezolva contestaţiile persoanelor cărora biroul executiv nu le-a aprobat cererea de înscriere în cooperativa de consum;
  j) retrage mandatul membrilor biroului executiv înainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobării adunării generale revocarea din consiliul de administraţie a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completează, din rindul supleanţilor, locurile devenite vacante;
  k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală.


  Articolul 50

  Administratorii răspund solidar faţă de cooperativa de consum pentru:
  a) realitatea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori;
  b) existenta registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corecta;
  c) existenta reală a profitului distribuit;
  d) gospodărirea judicioasă şi eficienta a patrimoniului cooperativei de consum;
  e) executarea întocmai a hotărîrilor adunării generale;
  f) îndeplinirea îndatoririlor pe care legea şi statutul le impun şi care nu au caracterul unei obligaţii speciale şi personale.


  Articolul 51

  Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţa despre neregularităţile săvârşite de aceştia, nu le aduc la cunoştinţa cenzorilor.
  Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori.
  Pentru deciziile luate în şedinţele la care nu au asistat, administratorii rămân răspunzători, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunoştinţa despre acestea nu au făcut împotrivirea în formele arătate la alineatul precedent.


  Articolul 52

  Administratorul care are, într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei de consum trebuie să înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi sa nu ia parte la nici o deliberare cu privire la aceasta. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie ca sunt interesaţi soţul, sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al treilea inclusiv.


  Articolul 53

  Acţiunea de răspundere împotriva administratorilor pentru faptele care privesc responsabilitatea lor se hotărăşte de adunarea generală, care desemnează şi persoana însărcinată sa exercite acţiunea în justiţie.
  Din momentul în care adunarea generală a hotărît sa pornească acţiunea în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept şi adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.
  Răspunderea administratorilor nu încetează prin aprobarea bilanţului contabil şi nici prin descărcarea data anual de adunarea generală.
  Biroul executiv


  Articolul 54

  Biroul executiv este organul care conduce activitatea curenta a cooperativei de consum în perioada dintre şedinţele consiliului de administraţie.


  Articolul 55

  Biroul executiv se compune din 3-5 membri aleşi de consiliul de administraţie dintre membrii săi.
  Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele biroului executiv al cooperativei de consum.


  Articolul 56

  Biroul executiv se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este nevoie.
  Deciziile biroului executiv se iau cu votul majorităţii membrilor săi.


  Articolul 57

  Biroul executiv este obligat să prezinte, la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie, registrul sau de deliberări şi sa supună confirmării acestuia hotărârile luate.


  Articolul 58

  Biroul executiv are următoarele atribuţii principale:
  a) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi raportează acestuia despre activitatea desfăşurată;
  b) iniţiază acţiuni pentru atragerea de noi membri şi de vărsare a părţilor sociale subscrise;
  c) analizează şi hotărăşte asupra cererilor de înscriere în cooperativa de consum;
  d) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  e) stabileşte şi modifica, în condiţiile legii, preţurile şi tarifele la produsele, respectiv la lucrările executate şi la serviciile prestate;
  f) tine un registru al şedinţelor şi al deliberărilor sale;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de consiliul de administraţie sau care rezultă din necesitatea derulării operative a activităţii cooperativei de consum, cu excepţia celor care sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului de administraţie.


  Titlul III Cooperativa de credit - banca populara


  Capitolul 1 Constituirea cooperativelor de credit - bănci populare


  Articolul 59

  Prevederile art. 6-14 se aplică în mod corespunzător şi cooperativelor de credit - bănci populare.
  Numărul minim de membri fondatori ai cooperativelor de credit - bănci populare este de 100 de persoane care au subscris şi au vărsat cel puţin o parte socială.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 60

  Cooperativele de credit - bănci populare desfăşoară activităţi în beneficiul membrilor cooperatori privind:
  a) acordarea de împrumuturi şi efectuarea de prestări de servicii bancare;
  b) acordarea, cu prioritate, de împrumuturi în condiţii avantajoase membrilor cooperatori, producători agricoli, pentru cumpărarea de animale, furaje, maşini, utilaje, unelte agricole, îngrăşăminte şi alte bunuri pentru dezvoltarea producţiei agricole în gospodăriile individuale, în funcţie de resursele de refinantare;
  c) fructificarea economiilor băneşti ale membrilor cooperatori şi ale altor persoane;
  d) contractarea de împrumuturi de la bănci;
  e) păstrarea disponibilităţilor băneşti ale membrilor cooperatori, ale altor persoane fizice sau juridice, în conturi deschise, la cererea acestora, şi efectuarea de operaţiuni în cont;
  f) operaţiuni de schimb valutar;
  g) operaţiuni cu caracter financiar-bancar, efectuate în mandat.


  Capitolul 3 Părţile sociale


  Articolul 61

  Prevederile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător şi cooperativelor de credit - bănci populare.
  Dobinda pentru resursele de refinantare a cooperativelor de credit - bănci populare se suporta din venituri.


  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle membrilor cooperatori


  Articolul 62

  Prevederile art. 21 lit. a)-d) se aplică în mod corespunzător şi membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.
  Membrii cooperativelor de credit - bănci populare au, de asemenea, următoarele drepturi:
  a) să fie aleşi ca delegaţi şi la adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit şi să fie aleşi în organele de conducere şi de control ale acesteia;
  b) sa primească împrumuturi în condiţiile prevăzute de regulamentul privind acordarea împrumuturilor;
  c) să depună spre fructificare economiile lor băneşti pentru care primesc o dobinda stabilită de adunarea generală, potrivit normelor elaborate în acest scop de CREDITCOOP.


  Articolul 63

  Prevederile art. 22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.
  Membrii cooperatori, beneficiari de împrumuturi, au obligaţia sa achite la termen ratele de împrumut şi dobinzile aferente.


  Capitolul 5 Încetarea calităţii de membru cooperator


  Articolul 64

  Prevederile art. 23-28 se aplică în mod corespunzător şi membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.


  Articolul 65

  Membrul cooperativei de credit - banca populara se poate retrage din cooperativa numai dacă a trecut cel puţin un an de la data achitării ultimei rate de împrumut.


  Capitolul 6 Organele de conducere


  Articolul 66

  Organele de conducere ale cooperativei de credit - banca populara sunt:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul de administraţie;
  c) biroul executiv.


  Articolul 67

  Prevederile art. 30-58 se aplică în mod corespunzător şi cooperativelor de credit - bănci populare.
  Adunarea generală a cooperativei de credit - banca populara aproba asocierea acesteia la casa teritorială a cooperativelor de credit şi alege delegaţi la adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit.


  Titlul IV Casa teritorială a cooperativelor de credit


  Capitolul 1 Constituirea casei teritoriale a cooperativelor de credit


  Articolul 68

  Casa teritoriala a cooperativelor de credit se constituie prin asocierea libera a cooperativelor de credit - bănci populare de pe raza unuia sau a mai multor judeţe.
  La asociere, fiecare cooperativa de credit - banca populara plăteşte o taxa de înscriere stabilită de adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit şi subscrie una sau mai multe părţi sociale.


  Articolul 69

  Înmatricularea casei teritoriale a cooperativelor de credit la Registrul comerţului se face pe baza actului de constituire şi a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 70

  Prevederile art. 60 se aplică în mod corespunzător şi casei teritoriale a cooperativelor de credit.
  Casa teritorială a cooperativelor de credit desfăşoară, de asemenea, următoarele activităţi:
  a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit - bănci populare asociate în faţa instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti;
  b) sprijină cooperativele de credit - bănci populare asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfăşurarea activităţii curente şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
  c) acorda asistenţa economico-financiară, juridică şi de alta specialitate cooperativelor de credit - bănci populare asociate;
  d) centralizează şi analizează bilanţurile contabile şi rezultatele îndeplinirii programelor trimestriale, precum şi datele operative lunare ale cooperativelor de credit - bănci populare asociate;
  e) constituie bănci de date economico-sociale necesare cooperativelor de credit - bănci populare asociate şi organizează servicii de informatizare;
  f) efectuează controlul respectării prevederilor statutare de către cooperativele de credit - bănci populare asociate;
  g) organizează, pentru cooperativele de credit - bănci populare asociate, instruiri ale personalului, acţiuni de reclama şi publicitate, acţiuni social-culturale şi sportive;
  h) exercita, potrivit legii, controlul financiar de gestiune la cooperativele de credit - bănci populare asociate.
  Activităţile prevăzute la lit. a), b), c) şi g) din prezentul articol se efectuează la cererea cooperativelor de credit - bănci populare.


  Capitolul 3 Părţile sociale


  Articolul 71

  Numărul părţilor sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizaţie cooperatista asociata, precum şi valoarea unei părţi sociale se stabilesc de adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit.


  Articolul 72

  La înscrierea în casa teritorială a cooperativelor de credit, organizaţiile cooperatiste asociate achită cel puţin 30% din valoarea părţilor sociale subscrise, iar diferenţa se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de adunarea generală.
  Părţile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.


  Articolul 73

  Cota-parte din profitul casei teritoriale a cooperativelor de credit, rămasă după plata impozitului pe profit şi după constituirea fondurilor potrivit legii, statutelor proprii şi normelor aprobate de CENTROCOOP, se atribuie organizaţiilor cooperatiste asociate proporţional cu cota de participare la capitalul social şi constituie dividende.


  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle organizaţiilor cooperatiste asociate


  Articolul 74

  Cooperativelor de credit - bănci populare, în calitate de asociaţi în casa teritorială a cooperativelor de credit, li se aplică în mod corespunzător reglementările privind drepturile şi obligaţiile organizaţiilor cooperatiste asociate prevăzute la art. 90 şi 91.


  Capitolul 5 Încetarea calităţii de asociat


  Articolul 75

  Cooperativele de credit - bănci populare pierd calitatea de asociat la casa teritorială a cooperativelor de credit, în condiţiile reglementărilor prevăzute la art. 92-94 şi la art. 96-98, care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 76

  Contestaţiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizaţiei cooperatiste asociate din casa teritorială a cooperativelor de credit se depune la Consiliul de administraţie al CREDITCOOP în termen de 30 de zile de la data ţinerii adunării generale a casei teritoriale a cooperativelor de credit.
  Hotărârea Consiliului de administraţie al CREDITCOOP poate fi contestată la Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.


  Capitolul 6 Organele de conducere


  Articolul 77

  Organele de conducere ale casei teritoriale a cooperativelor de credit sunt:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul de administraţie;
  c) biroul executiv.
  Adunarea generală


  Articolul 78

  Adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit este formată din reprezentanţii tuturor cooperativelor de credit - bănci populare asociate. Numărul reprezentanţilor se stabileşte de către consiliul de administraţie, proporţional cu numărul membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.


  Articolul 79

  Prevederile art. 32-41 se aplică în mod corespunzător şi caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.
  Adunarea generală aproba asocierea cooperativelor de credit - bănci populare la casa teritorială a cooperativelor de credit şi asocierea acesteia la FEDERALCOOP şi al CREDITCOOP.
  Consiliul de administraţie


  Articolul 80

  Administrarea casei teritoriale a cooperativelor de credit este încredinţată unui consiliu de administraţie al cărui număr de membri se stabileşte de adunarea generală astfel încât fiecare cooperativa de credit - banca populara să aibă cel puţin un reprezentant.
  Membrii consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţeni români, membri cooperatori în cooperativele de credit - bănci populare de pe raza de activitate a casei teritoriale a cooperativelor de credit respective.


  Articolul 81

  În prima sa şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi pe ceilalţi membri ai biroului executiv.


  Articolul 82

  Prevederile art. 42 alin. 2, ale art. 44-53 şi ale art. 105 se aplică în mod corespunzător şi caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.
  Biroul executiv


  Articolul 83

  Biroul executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit conduce activitatea curenta în perioada cuprinsă între şedinţele consiliului de administraţie şi se compune din 5-9 membri, inclusiv preşedintele.
  Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele biroului executiv.


  Articolul 84

  Prevederile art. 56-58 şi ale art. 107 se aplică în mod corespunzător şi biroului executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit.


  Titlul V Federala teritorială a cooperativelor de consum şi de credit - FEDERALCOOP


  Capitolul 1 Constituirea federalei teritoriale a cooperativelor de consum şi de credit - FEDERALCOOP


  Articolul 85

  Federala teritorială a cooperativelor de consum şi de credit - FEDERALCOOP se constituie prin asocierea libera a cooperativelor de consum şi a casei teritoriale a cooperativelor de credit de pe raza unuia sau a mai multor judeţe. FEDERALCOOP efectuează operaţiuni în vederea satisfacerii nevoilor asociaţilor săi, precum şi activităţi economice proprii.
  La asociere, fiecare organizaţie cooperatista asociata plăteşte o taxa de înscriere stabilită de adunarea generală a FEDERALCOOP şi subscrie una sau mai multe părţi sociale.


  Articolul 86

  Înmatricularea federalei teritoriale a cooperativelor de consum şi de credit - FEDERALCOOP la Registrul comerţului se face pe baza actului de constituire şi a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 87

  Obiectul de activitate al FEDERALCOOP consta în:
  a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice şi social-culturale ale cooperativelor de consum şi ale casei teritoriale a cooperativelor de credit în faţa instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti;
  b) sprijină organizaţiile cooperatiste asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfăşurarea activităţii curente şi pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
  c) desfăşoară, prin unităţile sale, activităţi comerciale, de producţie, executa lucrări şi prestează servicii;
  d) aprovizioneaza, cu prioritate, cooperativele de consum asociate, cu mărfuri şi produse;
  e) desface produsele realizate de cooperativele de consum asociate;
  f) acorda organizaţiilor cooperatiste asociate asistenţa de specialitate economico-financiară, tehnica şi juridică;
  g) colaborează cu cooperativele de consum asociate în desfăşurarea activităţii de producţie, de aprovizionare şi de desfacere, de executare de lucrări, de prestări de servicii, de valorificare pe piaţa interna sau externa a produselor agricole ale producătorilor, precum şi în organizarea şi dezvoltarea activităţii zootehnice;
  h) înfiinţează magazine, unităţi de alimentaţie publică, de turism, depozite de mărfuri, filiale şi sucursale;
  i) organizează şi desfăşoară activităţi de transport cu mijloace proprii pentru organizaţii cooperatiste asociate şi pentru alţi agenţi economici;
  j) organizează cooperări şi asocieri cu alte unităţi cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din ţara; participa la capitalul social al unor societăţi comerciale şi înfiinţează întreprinderi şi societăţi proprii;
  k) organizează activităţi de export-import, de schimburi de mărfuri şi cooperări cu organizaţii cooperatiste sau cu firme de peste hotare;
  l) proiectează şi construieste obiective de investiţii pentru organizaţii cooperatiste asociate şi pentru terţi;
  m) constituie bănci de date necesare organizaţiilor cooperatiste asociate, organizează servicii de informatizare şi management pentru proiectarea şi implementarea aplicatiilor sistemelor şi subsistemelor informatice pentru cooperativele de consum, societăţi şi întreprinderi cooperatiste, casa teritorială a cooperativelor de credit şi pentru terţi;
  n) controlează respectarea prevederilor statutare de către organizaţiile cooperatiste asociate;
  o) organizează, în condiţiile legii, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu şi a celui al organizaţiilor cooperatiste asociate;
  p) întreprinde acţiuni de reclama şi publicitate pentru organizaţiile cooperatiste asociate şi pentru terţi, precum şi acţiuni social-culturale şi sportive pentru membrii cooperatori.
  Activităţile prevăzute la alin. 1 din acest articol, destinate organizaţiilor cooperatiste asociate, se efectuează la cererea acestora.


  Capitolul 3 Părţile sociale


  Articolul 88

  Numărul părţilor sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizaţie cooperatista asociata, precum şi valoarea unei părţi sociale se stabilesc de adunarea generală a FEDERALCOOP.
  La înscrierea în FEDERALCOOP, organizaţiile cooperatiste asociate vărsa cel puţin 30% din valoarea părţilor sociale subscrise, iar diferenţa se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de adunarea generală.
  Părţile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.


  Articolul 89

  Cota-parte din profitul FEDERALCOOP, rămasă după plata impozitului pe profit şi după constituirea fondurilor potrivit legii şi statutelor proprii, se atribuie organizaţiilor cooperatiste asociate proporţional cu cota de participare la capitalul social şi constituie dividende.


  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle organizaţiilor cooperatiste asociate


  Articolul 90

  Organizaţiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au următoarele drepturi:
  a) sa primească din profitul anual dividende, al căror cuantum se aproba de adunarea generală;
  b) sa beneficieze de asistenţa economică, financiară, juridică, tehnica, de pregătire profesională, precum şi de avantajele materiale şi social-culturale ce decurg din activitatea FEDERALCOOP;
  c) sa realizeze activităţi de aprovizionare şi desfacere prin FEDERALCOOP;
  d) sa participe prin reprezentanţi la adunările generale ale FEDERALCOOP;
  e) să aibă reprezentanţi aleşi de adunarea generală a FEDERALCOOP în organele de conducere şi de control ale acesteia;
  f) să aibă reprezentanţi aleşi de adunarea generală a FEDERALCOOP ca delegaţi la Congresul Cooperativei de Consum şi de Credit. Aceştia pot fi aleşi de congres în organele de conducere şi de control ale CENTROCOOP;
  g) să se adreseze organelor de conducere şi de control ale FEDERALCOOP cu cereri, sesizări şi propuneri referitoare la activitatea acesteia.


  Articolul 91

  Organizaţiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au următoarele îndatoriri:
  a) sa verse la termenele stabilite taxa de înscriere şi părţile sociale subscrise;
  b) sa comunice la FEDERALCOOP bilanţul contabil, datele statistice şi alte informaţii în legătură cu activitatea sa;
  c) sa participe la finanţarea acţiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama şi publicitate, de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de întrajutorare cooperatista, de investiţii, de asistenţa de specialitate şi a altor acţiuni comune stabilite de lege şi de normele aprobate de CENTROCOOP;
  d) sa participe la activităţile FEDERALCOOP;
  e) sa recunoască şi să aplice prevederile prezentei legi şi ale statutului;
  f) sa aducă la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi ale adunării generale ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum şi pe cele ale Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, cu excepţia celor cu caracter orientativ.


  Capitolul 5 Încetarea calităţii de asociat


  Articolul 92

  Calitatea de asociat încetează prin retragerea sau prin excluderea din FEDERALCOOP, prin încetarea activităţii organizaţiei cooperatiste asociate, precum şi prin dizolvarea FEDERALCOOP.


  Articolul 93

  Retragerea din FEDERALCOOP a organizaţiei cooperatiste asociate se poate face în cazurile în care:
  a) consiliul de administraţie sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu îşi îndeplineşte îndatoririle legale şi statutare faţă de organizaţia cooperatista asociata sau când încalcă în mod abuziv aceste îndatoriri;
  b) consiliul de administraţie sau biroul executiv al FEDERALCOOP provoacă daune organizaţiei cooperatiste asociate;
  c) consiliul de administraţie sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu susţine, în calitate de reprezentant al organizaţiei cooperatiste asociate, interesele legitime ale acesteia în faţa instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti.
  Hotărârea de retragere se ia în adunarea generală a organizaţiei cooperatiste asociate care doreşte să se retragă şi se aproba de adunarea generală a FEDERALCOOP.


  Articolul 94

  Excluderea din FEDERALCOOP a organizaţiei cooperatiste asociate se poate face în cazurile în care:
  a) pusă în întârziere, nu vărsa părţile sociale la care s-a obligat;
  b) refuza să aplice hotărârile adunării generale şi ale consiliului de administraţie ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum şi pe cele ale Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, cu excepţia celor cu caracter orientativ;
  c) refuza sa recunoască şi să aplice prevederile prezentei legi şi ale statutului.
  Hotărârea de excludere se ia de adunarea generală a FEDERALCOOP.
  Excluderea organizaţiei cooperatiste asociate se poate hotărî după ce, în prealabil, au fost luate următoarele măsuri, în ordinea stabilită mai jos:
  a) avertismentul adresat consiliului de administraţie al organizaţiei cooperatiste asociate;
  b) dizolvarea consiliului de administraţie al organizaţiei cooperatiste asociate şi desemnarea unei comisii interimare, până la întrunirea adunării generale a acesteia, care va organiza noi alegeri. Convocarea adunării generale se va face o dată cu hotărârea de dizolvare a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale şi statutare.


  Articolul 95

  Contestaţiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere din FEDERALCOOP a organizaţiei cooperatiste asociate se depune la Consiliul de administraţie al CENTROCOOP, iar în cazul casei teritoriale a cooperativelor de credit, cu avizul CREDITCOOP, în termen de 30 de zile de la data ţinerii adunării generale a FEDERALCOOP care a confirmat neadmiterea retragerii sau excluderea.
  Hotărârea Consiliului de administraţie al CENTROCOOP poate fi atacată pe cale judecătorească în termen de 30 de zile de la notificare.


  Articolul 96

  Pe baza hotărârii definitive de retragere sau de excludere, consiliul de administraţie al FEDERALCOOP va dispune, în termen de 15 zile, efectuarea unui control financiar de gestiune pentru verificarea integrităţii patrimoniului organizaţiei cooperatiste asociate respective şi pentru stabilirea datoriilor pe care aceasta le are.
  Constatările controlului se aduc la cunoştinţa adunării generale a organizaţiei cooperatiste asociate respective în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.


  Articolul 97

  La retragere sau la excludere organizaţia cooperatista asociata are dreptul sa primească părţile sociale vărsate şi dividendele cuvenite.


  Articolul 98

  Organizaţia cooperatista asociata care se retrage sau care este exclusa din FEDERALCOOP beneficiază numai de drepturile prevăzute la art. 160-162 şi la art. 177.


  Capitolul 6 Organele de conducere


  Articolul 99

  Organele de conducere ale FEDERALCOOP sunt:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul de administraţie;
  c) biroul executiv.
  Adunarea generală


  Articolul 100

  Adunarea generală a FEDERALCOOP este formată din reprezentanţi aleşi în adunările generale ale tuturor cooperativelor asociate şi ai casei teritoriale a cooperativelor de credit. Numărul reprezentanţilor se stabileşte de consiliul de administraţie al FEDERALCOOP.


  Articolul 101

  Prevederile art. 32-41 se aplică în mod corespunzător şi FEDERALCOOP, cu excepţia art. 33 lit. e) şi m).
  Adunarea generală a FEDERALCOOP aproba asocierea la FEDERALCOOP a cooperativelor de consum şi a casei teritoriale a cooperativelor de credit, asocierea FEDERALCOOP la CENTROCOOP şi alege delegaţi la Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.
  Adunarea generală a FEDERALCOOP dezbate şi aproba şi programele trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale cooperativelor de consum şi ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate.
  Consiliul de administraţie


  Articolul 102

  Administrarea FEDERALCOOP este încredinţată unui consiliu de administraţie al cărui număr de membri se stabileşte de adunarea generală astfel încât fiecare cooperativa de consum, casa teritorială a cooperativelor de credit şi FEDERALCOOP să aibă cel puţin un reprezentant. Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, membri în cooperative, şi să aibă domiciliul în raza de activitate a FEDERALCOOP.
  Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.


  Articolul 103

  În prima sa şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte, pe vicepreşedinţi, dintre care unul este preşedintele casei teritoriale a cooperativelor de credit, precum şi pe ceilalţi membri ai biroului executiv.


  Articolul 104

  Prevederile art. 44-48 şi ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător şi consiliului de administraţie al FEDERALCOOP.


  Articolul 105

  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) analizează şi supune aprobării adunării generale programele trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale FEDERALCOOP;
  b) supune dezbaterii adunării generale programele trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale cooperativelor de consum şi ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate;
  c) sprijină activitatea economico-financiară şi organizatorică desfăşurată de cooperativele de consum asociate şi de casa teritorială a cooperativelor de credit şi organizează buna administrare a unităţilor proprii;
  d) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a FEDERALCOOP;
  e) dezbate şi aproba informarile biroului executiv şi concluziile comisiei de cenzori;
  f) propune adunării generale spre aprobare modul de repartizare a profitului net şi a altor drepturi sau avantaje care se acordă organizaţiilor cooperatiste asociate, precum şi modul de acoperire a eventualelor pierderi;
  g) acorda asistenţa de specialitate privind înfiinţarea şi reorganizarea cooperativelor de consum asociate;
  h) ia măsuri pentru soluţionarea problemelor ivite ca urmare a lichidării cooperativelor de consum asociate;
  i) hotărăşte asupra dobândirii şi înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;
  j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea de unităţi economice proprii;
  k) organizează acţiuni de cooperare şi de asociere cu alte organizaţii cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate, pe care le supune spre confirmare adunării generale;
  l) retrage mandatul membrilor biroului executiv înainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobării adunării generale revocarea din consiliul de administraţie a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completează, din rindurile supleanţilor, locurile devenite vacante;
  m) aproba schema de organizare a FEDERALCOOP şi a unităţilor proprii;
  n) avizează dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizaţiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-şi mai pot îndeplini scopul pentru care au fost create, ori desfăşoară activităţi contrare prevederilor prezentei legi;
  o) aproba programul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului şi asigura îndeplinirea acestuia;
  p) aproba, potrivit reglementărilor în vigoare, trecerea în diferite forme de organizare şi administrare a unor unităţi proprii;
  r) îndeplineşte orice alte atribuţii care rezultă din lege sau pe care le stabileşte adunarea generală.
  Biroul executiv


  Articolul 106

  Biroul executiv conduce activitatea curenta a FEDERALCOOP în perioada cuprinsă între şedinţele consiliului de administraţie şi se compune din 7-14 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii.
  Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele biroului executiv.


  Articolul 107

  Prevederile art. 56-58 se aplică în mod corespunzător şi biroului executiv al FEDERALCOOP.
  Biroul executiv al FEDERALCOOP are, de asemenea, următoarele atribuţii:
  a) sprijină activitatea economico-financiară a cooperativelor de consum asociate, a casei teritoriale a cooperativelor de credit şi a unităţilor proprii;
  b) administrează fondurile FEDERALCOOP pe baza normelor de constituire şi de utilizare a acestora, elaborate de CENTROCOOP;
  c) stabileşte schema organizatorică a FEDERALCOOP şi a unităţilor proprii ale acesteia şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; angajează şi concediază personalul propriu şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  d) organizează controlul financiar de gestiune al cooperativelor de consum asociate; analizează şi valorifica concluziile controlului;
  e) participa, prin reprezentanţi, în consiliile de administraţie ale societăţilor cooperatiste şi ale întreprinderilor cu capital aparţinând FEDERALCOOP;
  f) participa, prin reprezentanţi, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la cooperativele de consum şi la societăţile cooperatiste şi întreprinderile cu capital aparţinând FEDERALCOOP.


  Titlul VI Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP


  Capitolul 1 Constituirea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP


  Articolul 108

  Casele teritoriale ale cooperativelor de credit se asociaza în mod liber în Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, care efectuează operaţiuni în vederea satisfacerii nevoilor acestora, precum şi activităţi proprii.
  La asociere, fiecare casa teritorială a cooperativelor de credit plăteşte o taxa de înscriere stabilită de consiliul de administraţie al CREDITCOOP şi subscrie una sau mai multe părţi sociale.


  Articolul 109

  Înmatricularea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP la Registrul comerţului se face pe baza actului de constituire şi a statutului aprobat de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 110

  Prevederile art. 70 se aplică în mod corespunzător şi CREDITCOOP.


  Capitolul 3 Părţile sociale


  Articolul 111

  Numărul părţilor sociale care trebuie subscrise de fiecare organizaţie cooperatista asociata, precum şi valoarea unei părţi sociale se stabilesc de Consiliul de administraţie al CREDITCOOP.
  La înscrierea în CREDITCOOP fiecare casa teritorială a cooperativelor de credit achită cel puţin 30% din părţile sociale subscrise, iar diferenţa se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de Consiliul de administraţie al CREDITCOOP.
  Părţile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.


  Articolul 112

  Cota-parte din profitul CREDITCOOP, rămasă după plata impozitului pe profit şi după constituirea fondurilor potrivit legii şi statutului propriu, se atribuie fiecărei organizaţii cooperatiste asociate, proporţional cu cota de participare la capitalul social depus şi constituie dividende.


  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle organizaţiilor cooperatiste asociate


  Articolul 113

  Organizaţiile cooperatiste asociate au următoarele drepturi:
  a) sa beneficieze de împrumuturi pe termen scurt şi mijlociu, din fondurile CREDITCOOP;
  b) sa primească din profitul anual dividende al căror cuantum se aproba de consiliul de administraţie, proporţional cu cota de participare la capitalul social;
  c) sa beneficieze de asistenţa economică, financiară, tehnica, juridică, precum şi de alte avantaje materiale şi social-culturale ce decurg din activitatea CREDITCOOP;
  d) sa participe, prin delegaţi aleşi de către adunarea generală a FEDERALCOOP, la Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit;
  e) să aibă reprezentanţi aleşi de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit în organele de conducere şi de control ale CREDITCOOP şi ale CENTROCOOP;
  f) să se adreseze organelor de conducere şi de control ale CREDITCOOP şi ale CENTROCOOP cu cereri, sesizări şi propuneri referitoare la activitatea caselor teritoriale a cooperativelor de credit şi a cooperativelor de credit - bănci populare.


  Articolul 114

  Organizaţiile cooperatiste asociate au următoarele îndatoriri:
  a) sa verse la termenele stabilite taxa de înscriere şi părţile sociale subscrise;
  b) sa achite la scadenta ratele şi dobinzile aferente împrumuturilor contractate de la CREDITCOOP;
  c) sa transmită CREDITCOOP bilanţul contabil şi datele statistice referitoare la îndeplinirea programelor trimestriale, precum şi situaţiile operative, lunare, la termenele stabilite;
  d) sa participe la finanţarea acţiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama şi publicitate, de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de întrajutorare cooperatista, de investiţii, de asistenţa de specialitate şi a altor acţiuni comune stabilite de lege şi de normele aprobate de CENTROCOOP;
  e) sa participe la activităţile CREDITCOOP;
  f) sa aducă la îndeplinire hotărârile Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv ale CREDITCOOP, pe cele ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum şi pe cele ale Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, cu excepţia celor cu caracter orientativ.


  Capitolul 5 Încetarea calităţii de asociat


  Articolul 115

  Prevederile art. 92-98 se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste asociate la CREDITCOOP.


  Capitolul 6 Organele de conducere


  Articolul 116

  Organele de conducere ale CREDITCOOP sunt:
  a) consiliul de administraţie;
  b) biroul executiv.
  Consiliul de administraţie


  Articolul 117

  Administrarea CREDITCOOP este încredinţată unui consiliu de administraţie compus din 45-57 membri, astfel încât fiecare casa teritorială a cooperativelor de credit asociata, CREDITCOOP, precum şi CENTROCOOP să aibă cel puţin un reprezentant.
  Consiliul de administraţie se constituie pe secţiunea "Cooperative de credit - bănci populare" din cadrul Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit şi se confirma de plenul congresului.
  Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, membri într-o cooperativa de credit, şi să aibă domiciliul stabil în România.
  Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.


  Articolul 118

  În prima sa şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, precum şi pe ceilalţi membri ai biroului executiv.


  Articolul 119

  Prevederile art. 44-48 şi ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător şi Consiliului de administraţie al CREDITCOOP.


  Articolul 120

  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) analizează, aproba şi supune confirmării Consiliului de administraţie al CENTROCOOP programele trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale CREDITCOOP;
  b) analizează şi avizează programele trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;
  c) sprijină activitatea economico-financiară şi organizatorică desfăşurată de casele teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;
  d) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului de administraţie al CENTROCOOP şi ale Congresului de Cooperaţiei de Consum şi de Credit;
  e) dezbate şi aproba informarile Biroului executiv al CREDITCOOP şi concluziile comisiei de cenzori;
  f) propune spre aprobare Consiliului de administraţie al CENTROCOOP modul de repartizare a profitului net şi a altor drepturi sau avantaje care se acordă organizaţiilor cooperatiste asociate, precum şi modul de acoperire a eventualelor pierderi;
  g) acorda asistenţa de specialitate privind înfiinţarea şi reorganizarea caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate şi ia măsuri pentru soluţionarea problemelor ivite ca urmare a lichidării unora dintre acestea;
  h) hotărăşte asupra dobândirii şi înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;
  i) retrage mandatul membrilor biroului executiv, înainte de expirarea acestuia, pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;
  j) aproba schema de organizare a CREDITCOOP;
  k) rezolva orice alte probleme privind activitatea cooperaţiei de credit, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a statutului.
  Biroul executiv


  Articolul 121

  Prevederile art. 56-58, ale art. 83 şi ale art. 107 se aplică în mod corespunzător şi Biroului executiv al CREDITCOOP.
  Biroul executiv este compus din 7-11 persoane, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii.


  Titlul VII Uniunea Naţionala a Cooperativelor de Consum şi de Credit - CENTROCOOP


  Capitolul 1 Constituirea Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Consum şi de Credit - CENTROCOOP


  Articolul 122

  Uniunea Naţionala a Cooperativelor de Consum şi de Credit - CENTROCOOP se constituie prin asocierea libera a federalelor teritoriale ale cooperativelor de consum şi de credit şi a CREDITCOOP.
  La asociere, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum şi de credit şi CREDITCOOP plătesc o taxa de înscriere, stabilită de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.


  Articolul 123

  CENTROCOOP este o organizaţie neguvernamentala, care dobîndeşte personalitate juridică în virtutea prezentei legi.


  Articolul 124

  CENTROCOOP este o organizaţie nonprofit. Disponibilităţile mobile şi imobile ale CENTROCOOP sunt valorificate direct sau plasate spre valorificare în societăţi şi întreprinderi cooperatiste, în societăţi mixte sau în alte unităţi. Veniturile din plasamente obţinute de CENTROCOOP sunt neimpozabile şi se folosesc integral pentru constituirea fondurilor speciale destinate acoperirii cheltuielilor de administraţie şi de conducere, precum şi a fondurilor destinate sprijinirii miscarii cooperatiste şi intrajutorarii membrilor asociaţi: fondul comun de dezvoltare, fondul pentru pregătire profesională, fondul de protocol, reclama şi publicitate, fondul pentru acţiuni social-culturale şi umanitare, fondul pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, rezerve financiare pentru sprijinirea temporară cu resurse băneşti a unor organizaţii ale cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit şi alte fonduri stabilite de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 125

  CENTROCOOP elaborează şi aplica strategia şi programul de dezvoltare al cooperaţiei de consum şi al cooperaţiei de credit şi de îndeplinire a hotărîrilor adoptate de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit cu privire la aprovizionarea şi desfacerea mărfurilor, prestarea de servicii, alimentaţie publică, turism, producţie industriala alimentara şi nealimentara, valorificarea pe piaţa interna şi externa a producţiei realizate de membrii cooperatori şi de organizaţiile cooperatiste asociate, precum şi de alte persoane fizice sau juridice, acordarea de credite către membrii cooperatori şi efectuarea de prestări de servicii financiar-bancare, precum şi realizarea unor acţiuni cu caracter social-cultural şi sportiv pentru locuitorii de la oraşe şi sate, în principal pentru membrii cooperatori.


  Articolul 126

  În realizarea obiectului sau de activitate, CENTROCOOP are următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează studii şi analize asupra evoluţiei miscarii cooperatiste şi a fenomenelor specifice acesteia, în scopul dezvoltării activităţii şi sprijinirii organizaţiilor cooperatiste asociate pentru punerea în aplicare a strategiei stabilite;
  b) organizează şi urmăreşte aplicarea legilor şi a celorlalte acte normative, precum şi a hotărîrilor proprii de către toate organizaţiile, societăţile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, cu respectarea principiului autonomiei şi a specificului lor, stabilind măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea încălcării acestora;
  c) reprezintă interesele economico-financiare, juridice şi social-culturale ale organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit în faţa instituţiei prezidenţiale, precum şi în faţa autorităţilor legislative, executive şi judecătoreşti;
  d) stabileşte raporturi cu organizaţii cooperatiste din alte tari, precum şi cu organizaţii cooperatiste cu caracter internaţional;
  e) colaborează la iniţierea şi elaborarea proiectelor de legi şi de hotărâri ale Guvernului care privesc activitatea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;
  f) emite norme obligatorii pentru toate organizaţiile, societăţile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit privind structura organizatorică, salarizarea şi normarea muncii, constituirea şi utilizarea unor fonduri specifice cooperaţiei de consum şi cooperaţiei de credit;
  g) exercita controlul economic şi financiar, îndrumarea şi supravegherea FEDERALCOOP şi a celorlalte organizaţii şi unităţi ale cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit şi acorda acestora asistenţa tehnico-economică şi de specialitate;
  h) realizează în comun cu organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit obiective de interes general;
  i) iniţiază şi negociaza, cu organizaţiile cooperatiste din alte tari sau cu alţi parteneri externi, acorduri sau alte înţelegeri de cooperare internationala şi orienteaza activitatea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit în acest domeniu;
  j) organizează studierea tendinţelor pieţei interne şi externe în vederea orientarii activităţii de producţie, servicii, comerţ, alimentaţie publică, turism, export, import şi credit pentru satisfacerea nevoilor membrilor cooperatori;
  k) organizează, finanţează şi coordonează învăţământul cooperatist prin şcoli proprii, cu avizul Ministerului Învăţământului, precum şi pregătirea şi perfecţionarea personalului salariat din cooperatia de consum şi cooperatia de credit;
  l) organizează sistemul informaţional, metodologia de evidenta tehnico-operativă, statistica şi contabila a unităţilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit;
  m) organizează rezolvarea litigiilor dintre organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit;
  n) editează publicaţii şi materiale publicitare cu conţinut specific.
  Activităţile prevăzute la alin. 1 din acest articol, destinate organizaţiilor cooperatiste asociate, se efectuează la cererea acestora.


  Capitolul 3 Drepturile şi îndatoririle organizaţiilor cooperatiste asociate


  Articolul 127

  Organizaţiile cooperatiste asociate au următoarele drepturi:
  a) sa beneficieze de asistenţa economică, financiară, tehnica, juridică, de informatica, de pregătire profesională, de consultanţa, precum şi de avantajele materiale şi social-culturale ce decurg din activitatea CENTROCOP;
  b) sa beneficieze cu prioritate de serviciile oferite de societăţile şi întreprinderile CENTROCOOP în domeniul comerţului interior şi exterior, al producţiei alimentare şi nealimentare, al cumpărărilor de produse agroalimentare de la producători şi altele;
  c) sa participe, prin reprezentanţi aleşi, la Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit, care să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi de control ale CENTROCOOP;
  d) să se adreseze Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, comisiei de cenzori, Consiliului de administraţie şi Biroului executiv al CENTROCOOP cu cereri, sesizări şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit.


  Articolul 128

  Organizaţiile cooperatiste asociate au următoarele îndatoriri:
  a) să depună taxa de înscriere la termenele stabilite;
  b) sa comunice la CENTROCOOP bilanţul contabil, datele statistice şi alte informaţii în legătură cu activitatea lor;
  c) sa participe la finanţarea acţiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclama şi publicitate, de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de întrajutorare cooperatista, de investiţii, de asistenţa de specialitate şi a altor acţiuni comune stabilite de lege şi de normele aprobate de CENTROCOOP;
  d) sa participe la activităţile CENTROCOOP care prezintă interes pentru activitatea proprie a organizaţiilor cooperatiste asociate;
  e) sa aducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv ale CENTROCOOP;
  f) să respecte prevederile prezentei legi şi ale Statutului CENTROCOOP.


  Capitolul 4 Încetarea calităţii de asociat


  Articolul 129

  Prevederile art. 92-94 şi ale art. 96-98 se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP.
  Hotărârea privind cererea de retragere a unei organizaţii cooperatiste asociate sau de excludere a acesteia se aproba de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.
  Contestaţiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizaţiei cooperatiste asociate se depun, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora, la Consiliul de administraţie al CENTROCOOP şi se supun dezbaterii şi aprobării Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, care va fi convocat în termen de 90 de zile de la data primirii contestaţiei.


  Capitolul 5 Organele de conducere


  Articolul 130

  Organele de conducere ale CENTROCOOP sunt:
  a) Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit;
  b) consiliul de administraţie;
  c) biroul executiv.
  Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit


  Articolul 131

  Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit este format din delegaţi aleşi în adunările generale ale FEDERALCOOP.
  Consiliul de administraţie al CENTROCOOP stabileşte norma de reprezentare pentru alegerea delegaţilor la congres.


  Articolul 132

  Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit este ordinar şi extraordinar. Congresul ordinar se tine o dată la 4 ani şi este convocat de către Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.
  Congresul extraordinar se tine ori de cîte ori este nevoie şi este convocat de consiliul de administraţie sau la cererea unei treimi din numărul organizaţiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP. Dacă consiliul de administraţie nu convoacă congresul ordinar sau extraordinar, după caz, acesta este convocat de comisia de cenzori.
  Convocarea congresului şi ordinea de zi se anunta cu cel puţin 45 de zile înainte de data fixată.


  Articolul 133

  Congresul are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) hotărăşte strategia dezvoltării cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;
  b) dezbate şi aproba raportul consiliului de administraţiei şi al comisiei de cenzori privind activitatea desfăşurată de cooperatia de consum şi de cooperatia de credit în perioada dintre congrese; aproba descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie;
  c) aproba, modifica şi confirma, după caz, statutele-cadru ale cooperativelor de consum, cooperativelor de credit - bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit şi FEDERALCOOP, precum şi statutele CREDITCOOP şi CENTROCOOP;
  d) aproba sau confirma asocierea la CENTROCOOP a FEDERALCOOP şi a CREDITCOOP;
  e) soluţionează contestaţiile privind neadmiterea, retragerea sau excluderea organizaţiilor cooperatiste asociate din CENTROCOOP;
  f) alege, pe timp de 4 ani, Consiliul de administraţie şi Comisia de cenzori ale CENTROCOOP; completează consiliul de administraţie sau comisia de cenzori cu noi membri, în cazul în care numărul acestora s-a redus cu peste o treime, după ce toţi membrii supleanţi au fost cooptati;
  g) hotărăşte afilierea CENTROCOOP la organizaţii cooperatiste internaţionale;
  h) hotărăşte fuziunea cu alte organizaţii cooperatiste similare, divizarea sau dizolvarea CENTROCOOP.


  Articolul 134

  În cadrul Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit se constituie secţiunea "Cooperative de credit - bănci populare" care alege Consiliul de administraţie şi Comisia de cenzori ale CREDITCOOP. Consiliul de administraţie şi comisia de cenzori se confirma de plenul congresului.


  Articolul 135

  Pentru ca lucrările şi hotărârile congresului ordinar sau extraordinar să fie valabile este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor.
  Hotărârile congresului se iau prin vot secret sau deschis, cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. Hotărârile congresului sunt obligatorii pentru toate organizaţiile cooperatiste, chiar dacă acestea nu au luat parte la congres sau au votat împotriva.


  Articolul 136

  Dacă la prima convocare a congresului ordinar sau extraordinar nu se întruneşte numărul de delegaţi prevăzut la art. 135, se va face o a doua convocare în următoarele 30 de zile. Dacă nici de această dată nu se întruneşte numărul de delegaţi cerut, congresul îşi va desfăşura valabil activitatea şi va putea lua hotărâri cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
  Consiliul de administraţie


  Articolul 137

  Administrarea CENTROCOOP este încredinţată unui consiliu de administraţie format din 95 de membri şi 15 supleanţi. În cadrul numărului de membri se cuprind de drept preşedinţii FEDERALCOOP şi preşedintele CREDITCOOP, iar ceilalţi membri sunt aleşi de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit. Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul în România, şi membrii într-o cooperativa sau acţionari într-o societate cu capital majoritar cooperatist.
  Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi realeşi.


  Articolul 138

  În prima sa şedinţa, consiliul de administraţie alege, dintre membrii săi, pe preşedinte, pe vicepreşedinţi şi pe ceilalţi membri ai biroului executiv.


  Articolul 139

  Prevederile art. 44-48 şi ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător şi Consiliului de administraţie al CENTROCOOP.


  Articolul 140

  Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este necesar, la cererea biroului executiv sau a unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
  Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.


  Articolul 141

  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) convoacă Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit şi stabileşte normele de reprezentare la congres;
  b) aduce la îndeplinire hotărârile congresului;
  c) emite norme obligatorii cu privire la salarizare, normarea muncii, constituirea şi utilizarea unor fonduri specifice cooperaţiei de consum şi cooperaţiei de credit, în condiţiile legii;
  d) elaborează proiecte de statut-cadru pentru organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, pe care le supune aprobării congresului, şi efectuează modificări la acestea în perioada dintre congrese, în limita competentelor date de congres;
  e) organizează şi efectuează, prin aparatul propriu, asistenţa de specialitate şi controlul economic asupra operaţiunilor întreprinse de organizaţiile cooperatiste asociate şi unităţile proprii, precum şi controlul financiar de gestiune al acestora, luând măsuri în conformitate cu legea şi cu statutul;
  f) hotărăşte înlocuirea membrilor aleşi ai consiliului de administraţie înainte de expirarea mandatului acestora, pentru: abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora. Înlocuirea se va face din rindul supleanţilor, cu excepţia membrilor de drept a căror înlocuire, indiferent de motiv, se va face cu cei care au fost aleşi în locul lor;
  g) avizează dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizaţiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-şi mai pot îndeplini scopul pentru care au fost create, ori desfăşoară activităţi contrare prevederilor prezentei legi;
  h) aproba cererile organizaţiilor cooperatiste de asociere la CENTROCOOP, precum şi retragerile şi excluderile din asociere, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
  i) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a CENTROCOOP;
  j) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al CENTROCOOP;
  k) analizează şi aproba dările de seama anuale ale biroului executiv, bilanţul contabil pe ansamblul cooperaţiei de consum şi al cooperaţiei de credit şi raportul comisiei de cenzori;
  l) analizează şi dezbate trimestrial şi pe întregul an rapoartele Biroului executiv al CREDITCOOP privind modul de desfăşurare a activităţii cooperaţiei de credit;
  m) stabileşte nivelul remuneraţiei administratorilor şi a cenzorilor şi aproba cota ce se repartizează pentru dividende;
  n) reprezintă, prin delegaţii săi autorizaţi, cooperatia de consum şi cooperatia de credit în relaţiile cu puterea legislativă, executivă şi judecătorească, cu alte organizaţii cooperatiste, cu organizaţii neguvernamentale şi cu Alianta Cooperatista Internationala, precum şi cu agenţi economici din ţara şi din străinătate;
  o) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.
  Biroul executiv


  Articolul 142

  Biroul executiv conduce activitatea curenta a CENTROCOOP în perioada dintre şedinţele consiliului de administraţie şi se compune din 9-13 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţi.
  Preşedintele Consiliului de administraţie este şi preşedintele Biroului executiv şi al CENTROCOOP.


  Articolul 143

  Biroul executiv se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este nevoie. Deciziile biroului executiv se iau cu votul majorităţii membrilor săi.


  Articolul 144

  Biroul executiv are următoarele atribuţii principale:
  a) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi prezintă acestuia rapoarte de activitate;
  b) iniţiază acţiuni pentru vărsarea părţilor sociale subscrise de membrii cooperatori şi de organizaţiile cooperatiste, asociate la casele teritoriale ale cooperativelor de credit, la FEDERALCOOP şi la CREDITCOOP;
  c) analizează cererile de asociere sau de retragere din CENTROCOOP şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; de asemenea, în conformitate cu prevederile prezentei legi, propune consiliului de administraţie dizolvarea, fuziunea, divizarea sau excluderea organizaţiilor cooperatiste asociate;
  d) sprijină activitatea economico-financiară a FEDERALCOOP, a CREDITCOOP, a societăţilor şi întreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;
  e) administrează fondurile comune, constituite la CENTROCOOP, pe baza normelor de constituire şi de utilizare aprobate de consiliul de administraţie al acestuia;
  f) aproba structura organizatorică a CENTROCOOP, angajează şi desface contractul de muncă al salariaţilor CENTROCOOP, stabileşte nivelul salariilor acestora şi le supune spre confirmare consiliului de administraţie;
  g) participa, prin reprezentanţi, în consiliile de administraţie ale societăţilor şi întreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;
  h) participa, prin reprezentanţi, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la FEDERALCOOP şi la societăţile şi întreprinderile cu capital majoritar al CENTROCOOP;
  i) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de consiliul de administraţie sau care rezultă din necesităţile derulării operative a activităţii, cu excepţia celor care sunt de competenţa Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit sau a Consiliului de administraţie al CENTROCOOP.


  Titlul VIII Dispoziţii comune


  Capitolul 1 Cenzorii


  Articolul 145

  Organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit au 1-3 cenzori şi tot atitia supleanţi, dacă prin statut nu se prevede altfel.
  Cenzorii se aleg de adunarea generală a fiecărei organizaţii cooperatiste, respectiv de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.
  Cenzorii CREDITCOOP se aleg de către secţiunea "Cooperative de credit - bănci populare" a Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit şi sunt confirmati de plenul congresului.


  Articolul 146

  Cenzorii trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România.
  La casele teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP, şi CREDITCOOP, precum şi la CENTROCOOP, cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat în condiţiile legii.


  Articolul 147

  Cenzorii cooperativelor de consum şi ai cooperativelor de credit - bănci populare trebuie să fie membri cooperatori ai acestora.
  Cenzorii FEDERALCOOP şi ai CENTROCOOP trebuie să fie membri cooperatori la o cooperativa de consum asociata.
  Cenzorii caselor teritoriale ale cooperativelor de credit şi cei ai CREDITCOOP trebuie să fie membri cooperatori la o cooperativa de credit - banca populara asociata.


  Articolul 148

  Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:
  a) rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv ori sotii administratorilor;
  b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decît aceea de cenzor, un salariu sau o alta remuneraţie de la administratori sau de la organizaţia cooperatista la care sunt cenzori;
  c) persoanele care, potrivit legii, nu au capacitate de exerciţiu sau au suferit condamnări penale.


  Articolul 149

  Cenzorii sunt obligaţi să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumătate din garanţia cerută administratorilor şi primesc o indemnizaţie stabilită de adunarea generală a organizaţiei cooperatiste care i-a ales sau de consiliul de administraţie al acesteia.


  Articolul 150

  Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze şi sa verifice întreaga gestiune a organizaţiei cooperatiste, ţinerea cu regularitate a registrelor, întocmirea, în concordanta cu acestea şi cu prevederile legale, a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, precum şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. Toate acestea, împreună cu propunerile pe care le cred necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea profitului, cenzorii le vor prezenta organului care i-a ales, într-un raport amănunţit.
  Adunarea generală nu poate aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, dacă acestea nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.


  Articolul 151

  Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
  a) să facă în fiecare luna şi inopinat inspecţia casei;
  b) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară, respectiv Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit, când acestea nu au fost convocate de administratori;
  c) sa participe la adunările generale ordinare sau extraordinare ale organizaţiilor cooperatiste la care au fost aleşi, respectiv la congres, solicitând înscrierea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le cred necesare;
  d) să constate depunerea garanţiei de către administratori;
  e) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
  Cenzorii aduc la cunoştinţa consiliului de administraţie neregulile şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la cunoştinţa adunării generale, respectiv congresului.
  Cazurile mai importante constatate în activitatea CREDITCOOP se aduc la cunoştinţa Consiliului de administraţie al CENTROCOOP.
  Cenzorii prezintă anual, în faţa adunării generale, dări de seama despre activitatea desfăşurată.


  Articolul 152

  Cenzorii participa, fără drept de vot, la şedinţele consiliului de administraţie, iar preşedintele comisiei de cenzori participa şi la şedinţele biroului executiv.


  Articolul 153

  Deliberările şi constatările făcute de cenzori în exerciţiul mandatului lor se consemnează într-un registru special.


  Articolul 154

  Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 150, cenzorii deliberează împreună; ei pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale.
  Pentru celelalte obligaţii impuse de lege, cenzorii pot lucra separat.


  Articolul 155

  Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.
  Revocarea cenzorilor se face numai de către organul care i-a ales.
  Cenzorii CREDITCOOP pot fi revocaţi de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP, la propunerea biroului executiv al CREDITCOOP.
  Prevederile art. 52 se aplică în mod corespunzător şi cenzorilor.


  Capitolul 2 Salariaţii cooperaţiei de consum şi ai cooperaţiei de credit


  Articolul 156

  Pentru realizarea obiectului sau de activitate, cooperatia de consum şi cooperatia de credit utilizează personal salariat.


  Articolul 157

  Salariaţii cooperaţiei de consum şi ai cooperaţiei de credit pot fi şi membri cooperatori.


  Articolul 158

  Salariaţii cooperaţiei de consum şi ai cooperaţiei de credit beneficiază de toate drepturile şi au toate obligaţiile care rezultă din calitatea de salariat, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii.


  Articolul 159

  Salariaţii cooperaţiei de consum şi ai cooperaţiei de credit, care au în acelaşi timp şi calitatea de membru cooperator sau acţionar în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, nu pot fi membri de sindicat.


  Capitolul 3 Regimul juridic al bunurilor proprietate a cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit


  Articolul 160

  Proprietatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit este privată, fiind ocrotită de lege, şi se compune dintr-o parte divizibilă şi o parte indivizibilă.
  Partea divizibilă cuprinde părţile sociale vărsate de membrii cooperatori, respectiv de organizaţiile cooperatiste asociate, care pot fi bunuri mobile corporale sau bunuri imobile, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori, respectiv organizaţiilor cooperatiste asociate. La cooperativele de consum, partea divizibilă a proprietăţii cuprinde şi cota-parte din fondul de dezvoltare aferentă părţilor sociale subscrise şi vărsate de membrii cooperatori, pe perioada cît aceştia au fost membri ai cooperativei.
  Partea indivizibilă cuprinde întregul patrimoniu al organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, acumulat de acestea în decursul întregii lor activităţi, mai puţin partea divizibilă prevăzută la alin. 2 din prezentul articol, aflat în proprietatea cooperativelor de consum, a cooperativelor de credit - bănci populare, a FEDERALCOOP, a caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, a CREDITCOOP şi a CENTROCOOP, în baza bilanţurilor contabile de la sfârşitul anului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi bunurile dobîndite ulterior de acestea.


  Articolul 161

  Partea indivizibilă a proprietăţii organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit nu poate fi însuşită de către membrii cooperatori sau de organizaţiile cooperatiste asociate.
  În caz de divizare a unei organizaţii cooperatiste, partea indivizibilă a proprietăţii acesteia se împarte între organizaţiile cooperatiste rezultate, pe criteriul aportului membrilor cooperatori arondati.
  În cazul iesirii din cooperativa, din orice motive, se restituie părţile sociale prevăzute la art. 160 alin. 2, la care se adauga sau se scade partea cuvenită din câştigul dobândit sau din paguba cooperativei, potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat de adunarea generală.


  Articolul 162

  Activele imobilizate şi circulante, proprietate a organizaţiilor cooperatiste, precum şi cele aflate în administrarea întreprinderilor şi societăţilor cooperatiste pot fi înstrăinate sau date în folosinţă, numai cu plata, în condiţiile prevederilor legale şi statutare. Orice înstrăinare, cu orice titlu, facuta cu încălcarea acestor prevederi, este nulă de drept.
  Dividendele sau dobinzile cuvenite membrilor cooperatori pot fi urmărite de către creditorii personali, numai în măsura neacoperirii creanţei, din averea cooperatorilor urmăriţi.
  Activele imobilizate, proprietate a organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, care au fost trecute fără plata în proprietatea statului, vor fi restituite acestora. Cererile de restituire se depun la instanţele judecătoreşti competente, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aceste cereri sunt scutite de taxa de timbru. În cazul în care bunurile respective nu pot fi restituite în natura, organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit vor fi despagubite.
  Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător şi mijloacelor circulante.


  Capitolul 4 Mijloacele financiare ale cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit


  Articolul 163

  Mijloacele financiare ale cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit provin din:
  a) taxele de înscriere;
  b) părţile sociale vărsate;
  c) profitul realizat din activitatea proprie sau din titluri de participaţiune;
  d) alte mijloace provenite din contribuţii ale organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit la fondurile speciale, taxe de arbitraj, plusuri de valori constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului, amenzi aplicate de organele de control special autorizate, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea;
  e) dividendele rezultate din activitatea societăţilor şi a întreprinderilor la care organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit participa cu capital social;
  f) contribuţii ale organizaţiilor cooperatiste asociate, pentru: şcolile cooperaţiei de consum, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, propaganda cooperatista, reclama şi publicitate, investiţii şi alte fonduri constituite la nivelul CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP şi casei teritoriale a cooperativelor de credit.


  Articolul 164

  Fondurile cooperativelor de consum, ale cooperativelor de credit - bănci populare, ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, ale FEDERALCOOP, ale întreprinderilor, societăţilor şi altor agenţi economici din cadrul cooperaţiei de consum şi cooperaţiei de credit sunt:
  a) fondul de dezvoltare;
  b) fondul de rezerva;
  c) fondul de risc;
  d) părţile sociale.
  Sumele pentru acţiunile social-cultural-sportive, de protocol, de reclama şi publicitate, de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internationala, de întrajutorare cooperatista sunt deductibile la calculul profitului impozabil, potrivit legii.
  CENTROCOOP poate constitui, din sumele deductibile menţionate la alin. 2 din prezentul articol, mijloace financiare pentru finanţarea în comun a acestor acţiuni.


  Articolul 165

  Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se formează din dividendele provenite de la unităţile la care acesta participa cu capital social şi din contribuţia FEDERALCOOP, CREDITCOOP, a societăţilor şi întreprinderilor cooperatiste.


  Articolul 166

  Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de administraţie şi conducere, premierea salariaţilor, investiţii, acordarea de împrumuturi, constituirea de provizioane, plata indemnizaţiilor şi a primelor administratorilor şi cenzorilor, acţiuni social-cultural-sportive, sprijinirea unor acţiuni umanitare, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, imprimate şi tiparituri. Asemenea fonduri pentru acţiuni de interes general se pot constitui şi de casele teritoriale ale cooperativelor de credit, de FEDERALCOOP şi de CREDITCOOP. Regulamentul de constituire şi de utilizare a acestor fonduri se aproba de către Consiliul de administraţie al CENTROCOOP.
  Activităţile de interes general privind promovarea miscarii cooperatiste, pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă, dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale a învăţământului, efectuarea de stagii de pregătire şi perfecţionare în ţara şi în străinătate, organizarea şi participarea la acţiuni cooperatiste, concursuri naţionale şi internaţionale, simpozioane, schimburi de experienta, expoziţii, tîrguri şi altele asemenea se finanţează potrivit legii.


  Articolul 167

  Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP şi CREDITCOOP vor putea acoperi pierderile anuale neimputabile din profitul aferent veniturilor totale în următorii 2 ani. Partea rămasă nerecuperata se va acoperi din următoarele fonduri, în succesiunea de mai jos:
  a) fondul de rezerva;
  b) fondul de risc;
  c) fondul de dezvoltare;
  d) părţile sociale.
  În cazul în care aceste fonduri nu acoperă pierderile, se va proceda la lichidarea judiciară a organizaţiei cooperatiste, dacă adunarea generală, respectiv Consiliul de administraţie al CENTROCOOP, după caz, nu hotărăşte ca membrii cooperatori sau organizaţiile cooperatiste asociate sa refacă prin noi subscriptii capitalul social.


  Articolul 168

  Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. La unităţile nou-înfiinţate exerciţiul financiar începe la data înmatriculării la Registrul comerţului şi se încheie la 31 decembrie.


  Capitolul 5 Registrele


  Articolul 169

  În afară evidentelor prevăzute de lege, la fiecare organizaţie a cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit vor fi ţinute şi următoarele registre:
  a) un registru al membrilor cooperatori, respectiv al organizaţiilor cooperatiste asociate, în care se vor înscrie numele şi prenumele, respectiv denumirea fiecărei organizaţii cooperatiste asociate, domiciliul, respectiv sediul, data înscrierii sau asocierii, retragerii sau excluderii fiecăruia, părţile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părţilor sociale şi părţile sociale retrase;
  b) un registru al şedinţelor, deliberărilor şi hotărîrilor adunărilor generale;
  c) un registru al şedinţelor, deliberărilor şi deciziilor consiliului de administraţie;
  d) un registru al şedinţelor, deliberărilor şi deciziilor biroului executiv;
  e) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.


  Capitolul 6 Dizolvarea, fuziunea şi divizarea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit


  Articolul 170

  Dizolvarea şi fuziunea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit pot avea loc în următoarele situaţii:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) hotărârea adunării generale a organizaţiei cooperatiste, respectiv a Congresului Cooperaţiei de Consum şi de Credit, în cazul CREDITCOOP şi al CENTROCOOP;
  c) diminuarea capitalului social într-o proporţie care prejudiciază funcţionarea organizaţiei cooperatiste, dacă membrii cooperatori nu decid completarea lui;
  d) reducerea numărului de membri, astfel încât nu se mai justifica funcţionarea organizaţiei cooperatiste sau reducerea numărului membrilor cooperativelor sub cel prevăzut în prezenta lege, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la aceasta şi nu a fost completat;
  e) falimentul.


  Articolul 171

  Divizarea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit se poate face în situaţia în care interesele economice şi sociale ale membrilor cooperatori o cer.


  Articolul 172

  Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea şi divizarea cooperativelor de consum, cooperativelor de credit - bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit şi FEDERALCOOP se ia de adunarea generală a organizaţiei cooperatiste respective, la propunerea consiliului de administraţie sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor cooperatori sau al organizaţiilor cooperatiste asociate, după caz. Fuziunea mai multor organizaţii se hotărăşte de adunarea generală a fiecăreia.
  Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea CREDITCOOP şi a CENTROCOOP se ia de către Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.


  Articolul 173

  Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizaţiilor cooperatiste se înmatriculează la Registrul comerţului. Înmatricularea la Registrului comerţului a organizaţiilor cooperatiste care au luat fiinta prin fuziune sau divizare se face, după caz, în conformitate cu prevederile art. 10, 69, 86 şi 109.


  Capitolul 7 Lichidarea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit


  Articolul 174

  Lichidarea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit se face de către lichidatori desemnaţi de adunarea generală a organizaţiei respective sau prin hotărâre judecătorească.
  În cazul CREDITCOOP şi al CENTROCOOP, lichidatorii sunt desemnaţi de congres.
  Lichidatorii intră în funcţiune numai după depunerea semnaturilor lor la Registrul comerţului.
  Toate actele emise de organizaţia cooperatista care se lichidează trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.


  Articolul 175

  Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.
  Ei sunt datori, îndată după intrarea în funcţiune ca, împreună cu administratorii, să facă inventarul şi sa încheie bilanţul contabil care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului organizaţiei cooperatiste şi să le semneze.
  Lichidatorii sunt obligaţi sa primească şi sa păstreze patrimoniul organizaţiei cooperatiste, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele acesteia. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.
  Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.
  Lichidatorii nu pot plati membrilor cooperatori sau organizaţiilor cooperatiste asociate nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării celorlalte obligaţii ale organizaţiei cooperatiste.


  Articolul 176

  După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanţul contabil final, îl semnează şi, însoţit de raportul cenzorilor, îl depun la Registrul comerţului, solicitând radierea organizaţiei cooperatiste.


  Articolul 177

  În caz de lichidare, de retragere ori de excludere a unei cooperative de consum din FEDERALCOOP la care este asociata, activul şi pasivul rămase după plata părţii divizibile se redistribuie altor cooperative de consum asociate, desemnate de Consiliul de administraţie al FEDERALCOOP, pe baza bilanţului contabil la zi. În situaţia în care cooperativele desemnate refuza preluarea integrală sau parţială a patrimoniului rămas, acesta va fi preluat de FEDERALCOOP la care cooperativa respectiva este asociata.
  Dacă cooperativa care se retrage sau este exclusa din FEDERALCOOP se asociaza la o alta federala teritorială invecinata, prevederile alin. 1 din prezentul articol nu se aplică.
  Prevederile alin. 1 şi 2 din prezentul articol se aplică în mod corespunzător şi cooperativelor de credit - bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP şi CREDITCOOP.


  Capitolul 8 Facilităţile acordate de stat cooperaţiei de consum şi cooperaţiei de credit


  Articolul 178

  Cota de impozit pe profit pentru organizaţiile cooperaţiei de consum se stabileşte la 25%, excepţie care completează prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994.


  Articolul 179

  Organizaţiile cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit sunt scutite de plată impozitului pe clădiri timp de 5 ani de la punerea în funcţiune a obiectivelor.


  Articolul 180

  De avantajele pe care le acorda statul producătorilor privati pentru dezvoltarea producţiei agricole vegetale şi animale, distribuirea de seminţe selecţionate, înlesniri pentru procurarea unor reproducatori de rasa, înlesniri pentru procurarea de maşini şi utilaje agricole, pentru vânzarea de produse agroalimentare şi acordarea de credite cu dobinda redusă, beneficiază şi organizaţiile cooperaţiei de consum, întreprinderile şi societăţile cooperatiste.


  Titlul IX Contravenţii şi infracţiuni


  Articolul 181

  Constituie contravenţii şi se pedepsesc cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei următoarele:
  a) fapta administratorilor sau a cenzorilor de a nu convoca adunarea generală, determinînd prin aceasta ca organizaţia cooperatista sa ramina mai mult de 3 luni fără un consiliu de administraţie sau comisie de cenzori care să aibă numărul de membri necesar pentru a lua hotărâri;
  b) fapta administratorilor de a aproba efectuarea altor activităţi decît cele prevăzute în obiectul de activitate menţionat la art. 15, 60, art. 70 alin. 2 şi la art. 87;
  c) nerespectarea de către administratori, cenzori şi lichidatori a dispoziţiilor prezentei legi în ceea ce priveşte fuzionarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor cooperatiste.
  Contravenţiile se constata de organele de control abilitate ale statului, precum şi de cele special autorizate în acest scop de către CENTROCOOP. Contestaţiile împotriva procesului-verbal de constatare se adresează instanţelor de judecată, în termen de 30 de zile de la comunicarea proceselor-verbale respective.


  Articolul 182

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni refuzul administratorilor, lichidatorilor sau al funcţionarilor de a preda patrimoniului organizaţiei cooperatiste sau fapta de a continua exercitarea funcţiei după suspendarea sau îndepărtarea din aceasta.


  Articolul 183

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei întrebuinţarea ca titlul în firme, acte sau corespondenta a denumirilor "cooperativa de consum", "consumcoop", "cooperativa de credit - banca populara", "casa teritorială a cooperativelor de credit", "federala teritorială a cooperativelor de consum şi de credit" "FEDERALCOOP", "Casa Cooperativelor de Credit", "CREDITCOOP", "Uniunea Naţionala a Cooperativelor de Consum şi de Credit", "CENTROCOOP" sau a abreviatiei "Coop.", de către persoane fizice sau persoane juridice care nu îndeplinesc condiţiile din prezenta lege.


  Articolul 184

  Faptele prevăzute la art. 182 şi 183 se urmăresc la sesizarea organelor de control ale organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit.


  Articolul 185

  Prevederile art. 181-184 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Titlul X Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 186

  CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, cooperativelor de consum şi cooperativelor de credit - bănci populare pot constitui întreprinderi şi societăţi cooperatiste cu capital integral cooperatist şi pot participa la constituirea de societăţi comerciale prin asociere cu investitori români sau străini. Bunurile organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, reprezentind aport la capitalul social al societăţilor astfel constituite, rămân în proprietatea organizaţiilor cooperatiste respective. Întreprinderile şi societăţile comerciale astfel constituite nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 178 şi 179 din prezenta lege.
  Constituirea de întreprinderi şi societăţi cooperatiste cu capital integral cooperatist, precum şi participarea la constituirea de societăţi comerciale prin asociere cu investitori români sau străini se hotărăsc de consiliul de administraţie al fiecărei organizaţii cooperatiste, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
  Întreprinderile şi societăţile cooperatiste, constituite cu capital integral cooperatist, se înmatriculează la Registrul comerţului ca şi organizaţiile cooperatiste cu al căror capital s-au constituit.
  Prin statutul organizaţiilor cooperatiste se poate prevedea organizarea de unităţi fără personalitate juridică (sucursale, filiale, agenţii, magazine, unităţi de alimentaţie publică, unităţi turistice şi hoteliere, secţii, ateliere, puncte fixe de casierie, puncte de plată etc.) pentru realizarea obiectului de activitate. Criteriile de înfiinţare a acestor unităţi fără personalitate juridică se stabilesc de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP, cu respectarea principiilor legislaţiei în vigoare.


  Articolul 187

  Terenurile transmise în folosinţă, pe durata nedeterminată şi fără plata, în vederea realizării de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit, îşi menţin acest regim juridic pe toată durata existenţei construcţiilor respective în proprietatea organizaţiilor cooperatiste.
  Clădirile construite pe terenurile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol pot face obiectul ipotecarii, urmînd ca regimul juridic al terenului să se reglementeze prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al clădirii.


  Articolul 188

  Cheltuielile efectuate pentru plata salariilor personalului care asigura instruirea practica a elevilor existenţi, la data apariţiei prezentei legi, în şcolile cooperaţiei de consum, cuprinşi în planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Învăţământului, sunt suportate de la bugetul de stat până la absolvirea acestora.


  Articolul 189

  Preşedintele CENTROCOOP este asimilat cu funcţia de ministru, iar vicepreşedinţii cu cea de secretar de stat.


  Articolul 190

  Casele teritoriale ale cooperativelor de credit sunt succesoare de drept ale comisiilor judeţene ale cooperativelor de credit. FEDERALCOOP sunt succesoare de drept ale uniunilor judeţene ale cooperativelor de consum şi de credit. CREDITCOOP este succesoare de drept a Comisiei Centrale a Cooperativelor de Credit. CENTROCOOP este succesoare de drept a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi de Credit.
  Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, uniunile judeţene ale cooperativelor de consum şi de credit, comisiile judeţene ale cooperativelor de credit, Comisia Centrala a Cooperativelor de Credit, precum şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit - CENTROCOOP, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor adopta propriile statute, pe baza statutelor-cadru elaborate de Consiliul de administraţie al CENTROCOOP, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Statutele-cadru vor fi confirmate de Congresul Cooperaţiei de Consum şi de Credit.
  Statutele proprii vor fi aprobate de consiliile de administraţie ale fiecărei organizaţii cooperatiste şi confirmate de prima adunare generală a acesteia. Aceste statute, precum şi modificările lor ulterioare sunt supuse regimului juridic prevăzut la art. 10, 69, 86 şi 109.


  Articolul 191

  Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit şi FEDERALCOOP, neasociate potrivit prezentei legi, vor fi supuse controlului financiar de gestiune, care va fi efectuat, în limitele prevăzute de legislaţia în domeniu, de către organele de control financiar ale organizaţiilor cooperatiste la care acestea se pot asocia, potrivit legii.
  Controlul va fi efectuat cel puţin o dată pe an sau într-una dintre următoarele situaţii:
  a) la cererea adunării generale a organizaţiei cooperatiste neasociate;
  b) la cererea comisiei de cenzori a acesteia;
  c) la cererea a cel puţin o zecime din numărul membrilor cooperatori ori a trei cooperative asociate, după caz.
  Constatările controlului vor fi prezentate adunării generale a organizaţiei cooperatiste controlate.
  Măsurile stabilite pentru eliminarea deficienţelor constatate, însuşite de adunarea generală, pot fi contestate la judecătoria pe raza căreia se afla organizaţia cooperatista verificata.


  Articolul 192

  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul-lege nr. 67/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  ------------