ORDIN nr. 290 din 13 aprilie 2000
privind admiterea tehnica a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 bis din 25 septembrie 2000

  ANEXA Nr. 1

  N O R M E

  privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) În scopul respectării cerinţelor privind sigu- ranţa circulaţiei şi securitatea transportului, calitatea servici- ilor, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului în transportul feroviar şi cu metroul, activităţile de construire, moderni- zare, reparare şi de întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agenţii economici autorizaţi şi supravegheaţi din punct de vedere tehnic de AFER, denumiţi în continuare furnizori feroviari.

  (2) Produsele şi serviciile necesare pentru realizarea

  activităţilor specificate la alin. (1), care pot influenţa sigu- ranţa circulaţiei şi securitatea transportului, calitatea servicii- lor, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, în transportul feroviar şi cu metroul, denumite în continuare, după caz, produse sau servicii feroviare critice, pot fi procurate numai de la furnizori feroviari.

  Art. 2. - În categoria furnizorilor feroviari intră şi sub- unităţile specializate, fără personalitate juridică, aparţinând operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructură fero- viară, care realizează activităţile prevăzute la art. 1.

  Art. 3. - În sfera de aplicare a prezentelor norme intră şi realizarea activităţilor prevăzute la art. 1, aferente mate- rialului rulant şi infrastructurii feroviare aparţinând agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviară publică şi/sau pri- vată.

  Art. 4. - (1) Autorizaţia de furnizor feroviar este docu- mentul eliberat de către AFER prin care se atestă un agent economic poate realiza şi furniza una sau mai multe categorii de produse şi/sau servicii feroviare critice, cu res- pectarea condiţiilor specificate în autorizaţie.

  1. (2) Autorizaţia de furnizor feroviar dreptul agentului economic respectiv încheie, în condiţiile legii, contracte pentru:

   1. a) realizarea unui eşantion reprezentativ al produsului/ser- viciului feroviar critic ce urmează a fi supus verificărilor şi încercărilor în vederea obţinerii certificatului de omologare tehnică feroviară sau, după caz, a agrementului tehnic fero- viar;

   2. b) furnizarea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care aceştia fac dovada deţin un certificat de omologare tehnică feroviară sau, după caz, un agrement tehnic feroviar.

  Art. 5. - Autorizaţia de furnizor feroviar este un docu- ment cu regim special, nominal şi netransmisibil.

  Art. 6. - Posesorii autorizaţiei de furnizor feroviar sunt înregistraţi de AFER în Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar şi cu metroul.

  CAPITOLUL II

  Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de furnizor feroviar

  Art. 7. - Autorizaţia de furnizor feroviar, denumită în continuare autorizaţie, se poate acorda agenţilor economici, persoane juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

  1. a) fac dovada în obiectul lor de activitate este cuprinsă şi fabricarea produselor, respectiv prestarea servi- ciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizaţia;

  2. b) dispun de structuri organizatorice, de dotări tehnice, de documentaţie tehnică şi de personal instruit şi/sau ates- tat, care asigură aplicarea eficientă a sistemului calităţii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, la realizarea produselor şi/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizaţia;

  3. c) fac dovada au experienţă în realizarea produse- lor/serviciilor feroviare critice pentru care solicită autorizarea sau a unor produse/servicii similare;

  4. d) se angajează accepte, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, supravegherea tehnică efectuată de AFER prin acţiuni de evaluare la intervale specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnică feroviară, după caz;

  5. e) fac dovada au achitat contravaloarea tarifelor afe- rente prestaţiilor efectuate de AFER.

  Art. 8. - Pentru obţinerea autorizaţiei solicitantul trebuie depună la AFER următoarele documente:

  1. a) cererea pentru obţinerea autorizaţiei, din care rezulte:

  2. b) extras din actul legal de constituire ca persoană juri- dică, din care rezulte fabricarea produselor şi/sau prestarea serviciilor pentru care solicită acordarea auto- rizaţiei sunt cuprinse în obiectul de activitate al societăţii (în copie);

  3. c) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (în copie);

  4. d) memoriul tehnic, din care rezulte structura organi- zatorică a unităţii, dotarea tehnică, nivelul tehnologic, expe- rienţa în realizarea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicită autorizarea sau pentru pro- duse similare şi stadiul implementării sistemului de asigu- rare a calităţii, cu menţionarea eventualelor certificate de omologare tehnică sau agremente tehnice obţinute;

  5. e) lista cuprinzând documentele sistemului calităţii, pro- prii agentului economic respectiv, sau documentul eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor, din care rezulte stadiul de implementare a acestui sistem, în baza standardelor SR EN ISO seria 9000;

  6. f) organigrama unităţii, cu precizarea principalelor atribuţii ale compartimentelor care concură la realizarea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat auto- rizaţia;

  7. g) lista cuprinzând principalele dotări tehnice existente, utilizate la realizarea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizaţia ori pentru produse şi/sau servicii similare, după caz;

  8. h) lista cuprinzând laboratoarele, precum şi standurile şi dispozitivele speciale utilizate la verificarea şi ţinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranţa şi securitatea transporturilor feroviare, dacă este cazul;

  9. i) lista cuprinzând datele de identificare a principalilor subfurnizori, pentru componentele utilizate la realizarea pro- duselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care a soli- citat autorizaţia;

  10. j) lista cuprinzând datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor şi/sau serviciilor feroviare critice furnizate de solicitant şi cel puţin o recomandare scrisă din partea unuia dintre beneficiari, din care rezulte solicitantul a respectat în mod corespunzător clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor şi/sau serviciilor furnizate;

  11. k) declaraţia solicitantului, din care rezulte pe perioada de valabilitate a autorizaţiei se angajează:

  12. l) dovada achitării tarifului aferent eliberării autorizaţiei. Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 8 AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite cerinţele, inclusiv printr-o vizită de evaluare la sediul solicitantului, dacă este cazul, şi va comunica solicitantului, în scris, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei. Decizia de neacordare va fi

  motivată.

  1. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comu- nicării deciziei de neacordare a autorizaţiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformităţilor prevăzute în decizie, AFER va elibera autorizaţia solicitată. În caz contrar cererea se consideră respinsă.

   Art. 10. - (1) Valabilitatea autorizaţiei acordate poate fi, după caz:

   1. a) de maximum un an de la data eliberării, având caracter provizoriu;

   2. b) de 5 ani de la data eliberării, cu condiţia vizării sale anuale de către AFER.

  1. (2) Autorizaţia provizorie de furnizor feroviar se acordă în situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte cerinţa formu- lată la art. 7 lit. c).

  2. (3) După expirarea valabilităţii autorizaţiei provizorii, în cazul în care se constată solicitantul îndeplineşte toate cerinţele prevăzute la art. 7, se eliberează o autorizaţie în condiţiile alin. (1) lit. b).

  Art. 11. - (1) În perioada de valabilitate a autorizaţiei AFER va supraveghea modul în care sunt respectate nor- mele şi prescripţiile tehnice şi tehnologice obligatorii, prin acţiuni de evaluare la intervale de timp specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnică, după caz. Dacă pe parcursul supravegherii se constată nu mai sunt îndepli- nite una sau mai multe condiţii care au stat la baza

  acordării autorizaţiei, AFER poate retrage autorizaţia acordată.

  1. (2) Autorizaţia poate fi retrasă şi în situaţia în care agentul economic respectiv nu a început activitatea de rea- lizare şi furnizare a produselor şi/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate în autorizaţie în decurs de

   6 luni de la data acordării autorizaţiei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecu- tive.

  2. (3) Cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile, înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei, posesorul acesteia va cere, în scris, la AFER, acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoţită de documentele care au suferit modificări faţă de cele prezentate la acor- darea iniţială a autorizaţiei şi de dovada achitării tarifului aferent acordării vizei anuale.

  3. (4) AFER va comunica solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizaţiei. Decizia de neacordare va fi motivată. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de neacordare a vizei anuale soli- citantul va face dovada a eliminat neconformităţile prevăzute în decizie, AFER va acorda viza anuală, iar în caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizaţiei.

  4. (5) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data suspendării autorizaţiei posesorul acesteia face dovada a eliminat neconformităţile care au condus la suspendarea autorizaţiei, AFER va decide încetarea suspendării. În caz contrar se retrage definitiv autorizaţia suspendată.

  5. (6) În cazul retragerii autorizaţiei acordarea unei noi autorizaţii se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.

  6. (7) Furnizorului feroviar căruia i s-a retras de două ori autorizaţia nu i se va mai elibera o nouă autorizaţie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia.

  7. (8) Decizia de suspendare sau de retragere a auto- rizaţiei se comunică în scris de AFER beneficiarilor nomi- nalizaţi în lista specificată la art. 8 lit. j). Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei res- pective.

  CAPITOLUL III

  Dispoziţii finale

  Art. 12. - Deţinerea autorizaţiei nu scuteşte posesorul acesteia de răspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice furnizate.

  Art. 13. - (1) Eventualele contestaţii împotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a autorizaţiei se depun la AFER în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei.

  1. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică în scris contestata- rului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacată în justiţie, la instanţa judecătorească competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

   Art. 14. - AFER va elibera, la cerere, în caz de pier- dere sau de deteriorare, duplicate ale autorizaţiei.

   Art. 15. - Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuală şi încetarea suspendării auto- rizaţiei sau eliberarea duplicatelor acesteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale în vigoare.

   Art. 16. - Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras

   autorizaţia, după caz, ori persoanele juridice care au pierdut autorizaţia respectivă se publică în Buletinul AFER.

   image

   R O M Â N I A

   MINISTERUL TRANSPORTURILOR

   AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

   ANEXA Nr. 2

   A U T O R I Z A Ţ I E

   de furnizor feroviar

   seria........................ nr. ........................

   În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 şi în baza Raportului nr.......... din data de ................... al comisiei de evaluare, se atestă persoana juridică ,

   cu sediul în localitatea ........................................................., str. ........................................ nr. ,

   judeţul (sectorul)........................................, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României sub nr. ........................., are dreptul furnizeze, în calitate de furnizor feroviar, următoarele cate- gorii de produse şi/sau servicii feroviare critice:

   ..................................................................................................................................................................

   . ,

   în condiţiile în care face dovada deţine un certificat de omologare tehnică feroviară sau, după caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs şi/sau serviciu feroviar critic furnizat.

   Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ......................................., în condiţiile vizării sale anuale.

   Obligaţiile şi drepturile posesorului autorizaţiei, precum şi vizele anuale sunt specificate pe verso.

   Data eliberării....................

   Director general,

   ...................................................

   (numele, prenumele şi semnătura) L.S.

   Posesorul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

   (verso)

   1. 1. anunţe imediat Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a date- lor din documentele prezentate la solicitarea autorizaţiei, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activităţii;

   2. 2. organizeze şi asigure controlul propriu pe fluxul de fabricaţie;

   3. 3. accepte supravegherea de către Autoritatea Feroviară Română - AFER a activităţii de realizare a categoriilor de produse şi/sau servicii feroviare critice, nominalizate în autorizaţie, prin acţiuni de evaluare periodice şi/sau acţiuni de inspecţie tehnică feroviară, şi asigure, la cerere, condiţiile necesare în vederea realizării acestor acţiuni, respectiv spaţii de lucru, echipamente de lucru şi de protecţie adecvate, aparate de măsură şi control;

   4. 4. achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activităţile desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER privind vizarea anuală a prezentei auto- rizaţii, efectuarea acţiunilor de evaluare periodică şi efectuarea inspecţiei tehnice feroviare, după caz;

   5. 5. actualizeze şi transmită la AFER lista cuprinzând beneficiarii produselor şi/sau ser- viciilor feroviare critice realizate.

  Posesorul autorizaţiei are următoarele drepturi:

  1. 1. solicite obţinerea certificatelor de omologare tehnică feroviară sau, după caz, a agre- mentelor tehnice feroviare pentru produsele şi/sau serviciile feroviare critice care se încadrează în categoriile specificate în prezenta autorizaţie;

  2. 2. încheie, în condiţiile legii, dacă este cazul, contracte economice pentru realizarea unui eşantion reprezentativ al produselor şi/sau serviciilor feroviare critice, din categoriile specificate în autorizaţie, care urmează fie supus verificărilor şi încercărilor în vederea obţinerii certificatului de omologare tehnică feroviară sau, după caz, a agrementului tehnic feroviar;

  3. 3. încheie, în condiţiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse şi/sau servicii feroviare critice care se încadrează în categoriile specificate în autorizaţie şi pentru care deţine certificate de omologare tehnică feroviară şi/sau, după caz, agremente tehnice feroviare.

  VIZE ANUALE

  Valabil până la data de

  .........................

  Director general,

  ........................

  L.S.

  Valabil până la data de

  .........................

  Director general,

  ........................

  L.S.

  Valabil până la data de

  .........................

  Director general,

  ........................

  L.S.

  Valabil până la data de

  .........................

  Director general,

  ........................

  L.S.

  Valabil până la data de

  .........................

  Director general,

  ........................

  L.S.

  ANEXA Nr. 3

  N O R M E

  privind omologarea tehnică a produselor şi/sau serviciilor din transportul feroviar şi cu metroul

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Produsele/serviciile pentru transportul fero- viar şi cu metroul, care pot influenţa siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea oamenilor sau protecţia mediului, denumite în continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate în acti- vităţile de construire, modernizare, reparare şi de întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii de transport feroviar şi cu metroul numai în condiţiile în care au fost în preala- bil omologate tehnic feroviar de AFER.

  (2) În categoria produselor feroviare critice intră şi vehi- culele feroviare noi, reconstruite, modernizate sau reparate planificat (RR, RP, RG, RK), după caz.

  Art. 2. - (1) Omologarea tehnică feroviară constă în evaluarea conformităţii şi a aptitudinii de utilizare, precum şi în validarea documentaţiei tehnice de referinţă a produ- selor feroviare critice şi se finalizează cu eliberarea certifi- catului de omologare tehnică feroviară.

  1. (2) Certificatul de omologare tehnică feroviară se acordă pentru:

   1. a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic, denu- mit certificat de omologare tehnică de tip a produsului;

   2. b) atestarea conformităţii unui produs feroviar critic pen- tru care există un certificat de omologare tehnică feroviară de tip, realizat de un alt furnizor feroviar decât cel care a obţinut certificatul de omologare feroviară de tip, denumit certificat de omologare tehnică feroviară de fabricaţie a produ- sului.

  Art. 3. - (1) Omologarea tehnică feroviară de tip sau

  de fabricaţie a produselor feroviare critice se realizează, de regulă, în două faze:

  1. a) omologarea tehnică preliminară, care permite realiza- rea produsului feroviar critic într-un număr limitat, în vede- rea efectuării verificărilor şi încercărilor acestuia în exploatare, pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia;

  2. b) omologarea tehnică finală, care permite producţia de serie a produsului feroviar critic specificat.

  1. (2) În cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesară testarea aptitudinilor de utilizare, se poate renunţa la faza de omologare tehnică preliminară.

  2. (3) Furnizorului feroviar care a obţinut certificatul de omologare tehnică finală de tip pentru un produs feroviar critic i se acordă şi certificatul de omologare tehnică finală de fabricaţie pentru produsul respectiv.

  3. (4) În cazul produselor feroviare critice prevăzute la art. 1 alin. (2) certificatul de omologare tehnică acordat pentru o categorie de reparaţii este valabil şi pentru cate- goriile de reparaţii inferioare acesteia, în condiţiile res- pectării prevederilor art. 5.

   Art. 4. - (1) În cazul omologării tehnice preliminare, de tip sau de fabricaţie, valabilitatea certificatului de omologare tehnică este:

   1. a) de maximum 12 luni de la data eliberării certificatului, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni;

   2. b) limitată la un număr de produse, fără a depăşi durata de 12 luni de la data eliberării certificatului, cu posi- bilitatea măririi numărului acestor produse, dar fără a depăşi durata de maximum 24 de luni de la data eliberării certificatului.

  1. (2) În cazul omologării tehnice finale valabilitatea certifi- catului de omologare este:

   1. a) pe durată nedeterminată, în cazul omologării tehnice feroviare de tip;

   2. b) de maximum 5 ani de la data eliberării certificatului, în cazul omologării tehnice feroviare de fabricaţie.

  Art. 5. - (1) Certificatul de omologare tehnică îşi pierde valabilitatea în cazul în care se aduc modificări constructive produsului feroviar critic sau modificări ale tehnologiei de fabricaţie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performanţe ale pro- dusului feroviar critic respectiv.

  1. (2) Furnizorii feroviari sunt obligaţi solicite în preala- bil, în scris, avizul beneficiarului şi al AFER pentru orice modificare constructivă a unui produs feroviar critic omolo- gat tehnic sau a tehnologiei de fabricaţie a acestuia.

   Art. 6. - Certificatul de omologare tehnică este un document cu regim special, nominal, netransmisibil şi se acordă, la cerere, în mod nediscriminatoriu, furnizorilor fero- viari, în condiţiile prezentelor norme.

   Art. 7. - Evidenţa produselor feroviare critice, omolo- gate tehnic feroviar, repartizate pe furnizori, se ţine de AFER în Registrul produselor feroviare omologate tehnic.

   CAPITOLUL II

   Clasificarea produselor feroviare

   Art. 8. - Prin produs feroviar se înţelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator destinat materialului rulant, căii de rulare, sem- nalizării feroviare, alimentării cu energie electrică, controlului şi comenzii circulaţiei feroviare, instalaţiilor de mentenanţă sau având legătură cu mai multe dintre aceste elemente. Art. 9. - În funcţie de gravitatea consecinţelor datorate unei potenţiale defectări, cu implicaţii în siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, realizarea transportului, calita- tea serviciilor, sănătatea oamenilor, protecţia mediului şi/sau în costurile de întreţinere şi exploatare, produsele feroviare

   se clasifică în următoarele clase de risc:

   Clasa 1A: Produse feroviare a căror defectare antre- nează o pierdere a siguranţei şi securităţii transporturilor, comportând următoarele riscuri:

  Art. 10. - (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A şi 2B sunt considerate produse feroviare cri- tice, pentru a căror utilizare/furnizare sunt obligatorii autori- zarea furnizorilor şi omologarea lor tehnică feroviară.

  1. (2) Pentru produsele feroviare critice din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică.

  2. (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se încadrează în clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicată.

  3. (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se sta- bileşte de AFER şi se înscrie în documentul tehnic de referinţă al produsului respectiv şi în certificatul de omolo- gare tehnică sau, după caz, în agrementul tehnic feroviar.

  4. (5) Pentru produsele care nu intră în categoria produ- selor feroviare critice, la cererea furnizorilor şi/sau a bene- ficiarilor AFER va elibera documentul prin care se ateste acest fapt.

   CAPITOLUL III

   Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnică

   Art. 11. - Certificatul de omologare tehnică se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

   1. a) deţin o autorizaţie de furnizor feroviar valabilă pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicită omologarea tehnică;

   2. b) deţin documentaţia tehnică şi constructivă de bază a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificaţia tehnică, desenul de ansamblu general şi desenele principa- lelor subansambluri, breviarele de calcul), acceptată în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final şi avizată de AFER;

   3. c) dispun de dotările tehnice necesare în vederea rea- lizării, în condiţiile stabilite prin documentaţia tehnică şi tehnologică, a produsului supus omologării tehnice ferovi- are;

   4. d) dispun de laboratoare, standuri şi/sau dispozitive spe- ciale, care sunt necesare pentru verificarea şi ţinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranţa şi securitatea transporturilor, protecţia mediului şi calitatea serviciilor, şi fac dovada că:

    • - acestea sunt în curs de autorizare/atestare, în cazul omologării tehnice preliminare;

    • - acestea sunt autorizate/atestate de AFER, în cazul omologării finale;

   5. e) fac dovada prototipul produsului feroviar critic, în cazul omologării tehnice preliminare, sau, după caz, produ- sele feroviare critice furnizate în perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnică preliminară, denumită în continuare serie zero, au corespuns condiţiilor specificate în documentul tehnic de referinţă;

   6. f) deţin acordul operatorului de transport şi/sau al gesti- onarului de infrastructură pentru efectuarea încercărilor în exploatare, în cazul în care aceste încercări sunt necesare pentru omologarea finală a produsului feroviar critic.

  Art. 12. - Pentru obţinerea certificatului de omologare tehnică solicitantul trebuie depună la AFER următoarele documente:

  1. a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnică, din care rezulte:

  2. b) documentul tehnic de referinţă al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificaţia tehnică a produsu- lui), desenele de ansamblu general şi ale principalelor sub- ansambluri, avizate în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final şi de AFER;

  3. c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va conţine menţiuni cu privire la domeniul de utilizare, principalele caracteristici şi performanţe, concepţia şi soluţiile constructive, funcţionarea, întreţinerea şi repara-

   rea, consumurile energetice, influenţele asupra siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor, asupra sănătăţii omu- lui şi asupra mediului, tehnologia şi principalele dotări teh- nice necesare în fabricaţie;

  4. d) breviarul de calcul, prevăzut de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea şi dimensionarea principalelor ele- mente componente ale produsului feroviar critic, în cazul omologării tehnice preliminare de tip a produsului;

  5. e) lista cuprinzând datele de identificare a subansam- blurilor şi a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologării tehnice, care trebuie fie omolo- gate tehnic ca produse feroviare critice independente, în cazul omologării tehnice preliminare, şi datele de identifi- care a principalilor furnizori ai acestora;

  6. f) lista cuprinzând datele de identificare a subansamblu- rilor şi a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologării tehnice, care se consideră omolo- gate tehnic o dată cu omologarea produsului respectiv;

  7. g) documentele de omologare tehnică a subansambluri- lor şi a componentelor menţionate la lit. e), în cazul omo- logării tehnice finale;

  8. h) programul de verificări şi încercări ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul final al pro- dusului şi de AFER, în cazul omologării tehnice prelimi- nare;

  9. i) documentele care conţin rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate;

  10. j) lista cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv;

  11. k) acordul scris al operatorului de transport şi/sau al gestionarului de infrastructură pentru efectuarea încercărilor în exploatare, dacă este cazul;

  12. l) lista cuprinzând laboratoarele, standurile şi dispoziti- vele speciale destinate verificării şi ţinerii sub control, în procesul de fabricaţie a produsului, a principalelor caracte- ristici determinante pentru siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, protecţia mediului şi calitatea serviciilor, în cazul omologării preliminare, sau lista cuprinzând datele de identificare a autorizaţiilor/atestatelor obţinute pentru labora- toarele, standurile şi dispozitivele speciale respective, în cazul omologării finale;

  13. m) raportul comisiei de omologare tehnică preliminară şi raportul asupra comportării în exploatare a prototipului şi/sau a seriei zero, în cazul omologării în fază finală;

  14. n) dovada achitării tarifului de omologare tehnică.

  Art. 13. - (1) AFER va verifica documentaţia prezen- tată şi va comunica în scris solicitanţilor, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnică a produsului feroviar critic respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, după caz, decizia motivată de respin- gere a cererii.

  1. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comu- nicării prin care se solicită completarea documentelor solici- tantul nu remediază neconformităţile respective, cererea se consideră respinsă, iar dosarul va fi înapoiat acestuia.

  2. (3) În cazul în care cererea pentru acordarea certificatu- lui de omologare tehnică a fost respinsă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), reluarea procesului de omolo- gare tehnică se va face în baza unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.

  Art. 14. - (1) AFER va stabili, prin consultare cu bene- ficiarul/utilizatorul final, componenţa comisiei de omologare tehnică a produsului feroviar critic respectiv, care poate cuprindă reprezentanţi ai AFER, ai solicitantului, subfurnizo- rilor, proiectantului şi ai principalilor beneficiari/utilizatori. Prezenţa la lucrările comisiei de omologare tehnică a reprezentantului AFER, al furnizorului feroviar solicitant şi cel puţin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie.

  1. (2) Comisia de omologare tehnică va fi convocată în scris de AFER, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnică, la o dată convenită cu părţile interesate, de regulă

   la sediul furnizorului feroviar solicitant. Preşedintele comisiei de omologare tehnică este reprezentantul desemnat de AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant.

  2. (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispoziţie membrilor comisiei de omologare tehnică, pentru consultare la sediul acestuia, documentaţia produsului, întocmită potri- vit prevederilor art. 12, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care comisia a fost convocată.

  3. (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie aibă disponi- bil, pentru a fi pus la dispoziţie comisiei de omologare teh- nică, la cererea acesteia, prototipul produsului feroviar critic şi următoarele documente:

   1. a) documentaţia de execuţie, tehnologică şi de control;

   2. b) cartea tehnică a produsului feroviar critic, instrucţiuni de exploatare, întreţinere, reparare, piese de schimb, ser- vice;

   3. c) declaraţiile de conformitate pentru principalele materi- ale şi echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic;

   4. d) procesul-verbal de recepţie internă a produsului fero- viar critic, precum şi a componentelor acestuia, care se realizează de furnizorul feroviar solicitant.

  Art. 15. - (1) Comisia de omologare tehnică verifică documentele dosarului de omologare tehnică a produsului feroviar critic respectiv, alte documente puse la dispoziţie la cerere şi, după caz, solicită efectuarea unor verificări pe fluxul de fabricaţie sau asupra prototipului, urmărind, în principal, dacă:

  1. a) documentaţia tehnică de execuţie este întocmită de personal calificat, este avizată, aprobată şi înregistrată, în conformitate cu reglementările în vigoare;

  2. b) soluţiile tehnice privind construcţia, fabricaţia şi utili- zarea produsului feroviar critic satisfac cerinţele specificate în documentul tehnic de referinţă;

  3. c) notele de calcul au fost elaborate în conformitate cu normele tehnice în vigoare, iar rezultatele finale sunt con- forme cu cerinţele specificate;

  4. d) verificările şi încercările s-au efectuat în conformitate cu programul de încercări şi verificări ale produsului fero- viar critic, stabilit iniţial, cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatele obţinute satisfac cerinţele specificate în docu- mentaţia tehnică a produsului;

  5. e) dotările tehnice, laboratoarele proprii, standurile şi dispozitivele speciale existente asigură realizarea produsului feroviar critic în condiţiile de calitate impuse prin docu- mentaţia tehnică a acestuia.

  1. (2) Rezultatele verificărilor efectuate de comisia de omo- logare tehnică se înscriu în raportul acesteia, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

   1. a) numărul actului de convocare, data şi locul întrunirii comisiei de omologare tehnică;

   2. b) denumirea produsului feroviar critic şi a documentului tehnic de referinţă;

   3. c) clasa de risc a produsului feroviar critic;

   4. d) aprecierile comisiei de omologare tehnică cu privire la documentele existente în dosarul de omologare;

   5. e) aprecierile comisiei de omologare tehnică cu privire la verificările efectuate asupra produsului feroviar critic şi asupra proceselor de fabricaţie;

   6. f) hotărârea comisiei de omologare tehnică cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare teh- nică;

   7. g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnică, dacă este cazul;

   8. h) componenţa comisiei de omologare tehnică şi semnăturile membrilor acesteia.

  Art. 16. - (1) AFER, în baza concluziilor şi a hotărârii înscrise în raportul comisiei de omologare tehnică, în ter- men de 5 zile de la data încheierii raportului, emite certifi- catul de omologare tehnică sau, după caz, comunică în scris solicitantului decizia motivată de respingere a omo- logării tehnice a produsului feroviar critic respectiv.

  (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnică furnizorul solicitant face dovada a eliminat neconfor- mităţile menţionate în decizie, AFER eliberează certificatul de omologare tehnică solicitat. În caz contrar cererea se consideră respinsă, iar pentru reluarea procedurii de omo- logare tehnică va fi necesară depunerea unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.

  Art. 17. - În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnică furnizorul feroviar este obligat comu- nice în scris la AFER, în termen de maximum 10 zile, orice modificare a listei cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor, menţionată la art. 12 lit. j).

  Art. 18. - (1) În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnică AFER va supraveghea modul în care sunt respectate cerinţele care au stat la baza acordării cer- tificatului de omologare tehnică, prin acţiuni de evaluare, la intervale de timp specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnică.

  1. (2) Dacă pe parcursul supravegherii se constată nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe cerinţe, AFER sus- pendă certificatul de omologare tehnică pentru produsul feroviar critic respectiv.

  2. (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnică se comunică în scris de AFER beneficiarilor produ- sului feroviar critic respectiv, specificaţi în lista prevăzută la art. 12 lit. j). Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.

  3. (4) Dacă în interval de 45 de zile de la data comu- nicării deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnică furnizorul feroviar nu face dovada a eliminat neconformităţile care au stat la baza deciziei de suspen- dare, certificatul respectiv va fi retras.

  4. (5) În cazul retragerii certificatului de omologare tehnică sau al expirării valabilităţii acestuia acordarea unui nou cer- tificat se poate face numai în baza unei noi cereri de acor- dare, conform prevederilor art. 12.

  CAPITOLUL IV

  Dispoziţii finale

  Art. 19. - Obţinerea certificatului de omologare tehnică nu scuteşte posesorul acestuia de răspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.

  Art. 20. - (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a cer- tificatului de omologare tehnică se depun la AFER în ter- men de 5 zile de la primirea comunicării scrise.

  (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică în scris contestata- rului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacată în justiţie, la instanţa judecătorească competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

  Art. 21. - AFER va elibera, la cerere, în caz de pier- dere sau de deteriorare, duplicate ale certificatului de omo- logare tehnică.

  Art. 22. - Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, încetarea suspendării şi eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnică a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglementărilor în vigoare.

  Art. 23. - Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certifica- tul de omologare tehnică, după caz, sau persoanele juri- dice care au pierdut certificatul respectiv se publică în Buletinul AFER.

  ANEXA Nr. 4

  image

  R O M Â N I A

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

  C E R T I F I C A T

  de omologare tehnică feroviară

  Seria........................ nr. ........................

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 şi în baza Raportului nr. ..................... din data de ............................... al comisiei de omologare tehnică, se atestă produsul feroviar critic .........................., fabricat/reparat .......................................................................

  (tipul reparaţiei)

  de persoana juridică ................................, cu sediul în localitatea ,

  str. ................................nr. ............, judeţul (sectorul) .............................., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României sub nr. ...................................., este conform documentului tehnic de referinţă .............................................................. şi a fost omologat tehnic ....................................

  (denumirea, numărul, data) (de tip, de fabricaţie)

  în fază ..............................................., pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar şi cu

  (preliminară, finală)

  metroul.

  Produsul feroviar critic se încadrează în clasa de risc Principalele

  caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

  Prezentul certificat este valabil până la data de ..............., în următoarele condiţii: ............... . Data eliberării .......................

  Director general,

  ............................................................

  (numele şi prenumele)

  L.S.

  Valabilitatea prezentului certificat se prelungeşte până la data de............, în următoarele condiţii: .................................... .

  Data ....................................

  Director general,

  ............................................................

  (numele şi prenumele)

  L.S.

  N O R M E

  privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar şi cu metroul

  ANEXA Nr. 5

  CAPITOLUL I

  Condiţii generale

  Art. 1. - (1) Produsele şi serviciile feroviare care pot influenţa siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea oamenilor sau protecţia mediului, denumite în continuare produse feroviare critice, care se procură din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare în domeniul transportului feroviar şi cu metroul, pot fi utilizate în activităţile de con-

  struire, modernizare, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii de transport feroviar şi cu metroul, numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER.

  1. (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru următoarele produse/servicii feroviare critice:

   1. a) vehicule feroviare, precum şi materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente şi instalaţii, utilizate la constru- irea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, procurate din import;

   2. b) materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente şi instalaţii, necesare la construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare în domeniul transportului feroviar şi cu metroul;

   3. c) servicii/lucrări privind:

    • - întreţinerea materialului rulant pentru transportul fero- viar şi cu metroul;

    • - construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii de transport feroviar şi cu metroul;

   4. d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici;

   5. e) servicii de intermediere a furnizării produselor ferovi- are critice.

  Art. 2. - Agrementul tehnic feroviar, denumit în conti- nuare agrement tehnic, este documentul care defineşte caracteristicile şi performanţele tehnice, precum şi aptitudi- nea de utilizare a produselor şi/sau serviciilor feroviare cri- tice specificate în agrementul tehnic respectiv.

  Art. 3. - Caracteristicile şi performanţele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acorda- rea agrementului tehnic se determină prin încercări de laborator, încercări şi simulări pe standuri şi în poligonul de încercări, iar aptitudinea de utilizare se determină prin veri- ficări şi încercări în exploatare ale produselor şi/sau servi- ciilor feroviare critice respective.

  Art. 4. - (1) Agrementul tehnic se eliberează, după caz, astfel:

  1. a) pentru un număr limitat de produse feroviare critice;

  2. b) pentru o perioadă de maximum un an de la data eli- berării, în vederea testării aptitudinilor de utilizare a produ- selor şi/sau serviciilor feroviare critice;

  3. c) pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data eli- berării, pa baza rezultatelor favorabile obţinute în urma testării aptitudinilor de utilizare a produselor şi/sau servici- ilor feroviare critice.

  1. (2) După expirarea termenului de valabilitate a agre- mentului tehnic furnizorul poate cere, după caz:

   1. a) prelungirea termenului de valabilitate a agrementului tehnic deţinut pentru o perioadă de maximum 5 ani în cazul serviciilor, precum şi pentru produsele procurate din import;

   2. b) eliberarea unui nou agrement tehnic;

   3. c) omologarea tehnică a produsului feroviar critic res- pectiv, pe baza documentului tehnic de referinţă elaborat de furnizor, însuşit de beneficiar şi avizat de AFER.

  Art. 5. - Agrementul tehnic este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă, la cerere, furnizorilor de produse şi/sau servicii precizate la art. 1 alin. (2).

  Art. 6. - Evidenţa produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice, repartizate pe furnizori, se ţine de AFER în Registrul agrementelor teh- nice.

  CAPITOLUL II

  Acordarea, suspendarea sau retragerea agrementului tehnic în transportul feroviar şi cu metroul

  Art. 7. - Agrementul tehnic în transportul feroviar şi cu metroul se poate acorda agenţilor economici care îndepli- nesc cumulativ următoarele cerinţe:

  1. a) fac dovada în obiectul lor de activitate este cuprinsă şi realizarea sau furnizarea produselor şi/sau

   serviciilor feroviare critice pentru care se solicită obţinerea agrementului tehnic;

  2. b) deţin acordul principalului beneficiar potenţial pentru utilizarea produsului/serviciului feroviar critic respectiv;

  3. c) deţin autorizaţia de furnizor feroviar în cazul servicii- lor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c);

  4. d) fac dovada fabricantul deţine autorizaţie de furni- zor feroviar şi certificat de omologare tehnică feroviară sau, după caz, agrement tehnic pentru produsele indigene furni- zate, în cazul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e);

  5. e) deţin documentaţia care prezintă caracteristicile teh- nice şi performanţele produsului, avizată în prealabil de uti- lizatorul final şi de AFER, precum şi documentaţia necesară pentru înţelegerea, funcţionarea, utilizarea, întreţinerea şi repararea acestuia;

  6. f) fac dovada au efectuat un program de încercări şi verificări prin care s-au determinat principalele performanţe şi caracteristici tehnice ale produsului/serviciului feroviar critic, dacă este cazul;

  7. g) fac dovada rezultatelor obţinute în utilizarea produse- lor şi/sau serviciilor feroviare critice identice sau similiare pentru care au solicitat agrementul tehnic, în cazul în care acestea au fost utilizate în ţara de origine şi/sau în alte ţări;

  8. h) se angajează accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnică efectuată de AFER prin acţiuni de evaluare sau prin acţiuni de inspecţie tehnică, după caz, pe fluxul de fabricaţie şi/sau în acti- vităţile în care se utilizează produsele şi/sau serviciile fero- viare critice pentru care s-a solicitat agrementul tehnic;

  9. i) fac dovada fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice, de dotări teh- nice, precum şi de personal instruit şi atestat, după caz, care asigure aplicarea eficientă a sistemului calităţii, pe baza standardelor SR EN ISO 9000, la realizarea produ- selor şi/sau serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c);

  10. j) fac dovada au achitat tarifele aferente prestaţiilor efectuate de AFER.

  Art. 8. - (1) Pentru obţinerea agrementului tehnic soli- citantul trebuie depună la AFER următoarele docu- mente:

  1. a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic, din care rezulte:

  2. b) certificatul de înmatriculare la camera de comerţ şi industrie din ţara de origine - numai pentru furnizorii externi (în copie);

  3. c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de alt orga- nism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor, din care rezulte stadiul de implementare a sistemului calităţii, în baza standardelor SR EN ISO seria 9000, sau lista cuprinzând documentele sistemului calităţii, ale solici- tantului ori, după caz, ale fabricantului, în cazul solicitanţilor pentru care nu este obligatorie deţinerea autorizaţiei de fur- nizor feroviar, conform prevederilor art. 2 alin. (5) şi (6) din prezentul ordin;

  4. d) acordul scris al principalului beneficiar potenţial, pen- tru utilizarea produsului feroviar critic respectiv;

  5. e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va conţine menţiuni cu privire la principalele caracteristici şi performanţe, concepţia şi soluţiile construc- tive, funcţionarea, întreţinerea şi repararea, dacă este cazul, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricaţie, con- sumurile energetice, influenţele asupra siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor, asupra sănătăţii omului şi asu- pra mediului;

  6. f) lista cuprinzând principalele dotări tehnice utilizate la realizarea produsului şi/sau serviciului feroviar critic, cu pre- cizarea caracteristicilor şi performanţelor specifice pentru fiecare dotare, dacă este cazul;

  7. g) documentaţia tehnică necesară pentru susţinerea datelor menţionate în memoriul tehnic de prezentare a pro- dusului feroviar critic respectiv;

  8. h) notele de calcul prevăzute de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea şi dimensionarea principalelor ele- mente ale produsului feroviar critic respectiv, dacă este cazul;

  9. i) documentele care conţin rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv, dacă este cazul;

  10. j) lista cuprinzând principalii beneficiari ai produselor feroviare critice, identice sau similare cu produsele pentru care se solicită agrementul tehnic, sau cel puţin o reco- mandare scrisă din partea unui beneficiar al solicitantului, din care rezulte modul în care s-au comportat produ- sele feroviare critice respective şi modul în care furnizorul a respectat clauzele contractuale;

  11. k) declaraţia din care rezulte pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajează:

  12. l) dovada achitării tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic.

  (2) Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost elaborate, împreună cu traducerea acestora în limba română, dacă este cazul.

  Art. 9. - (1) AFER va verifica documentele prezentate şi va comunica în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia de acceptare condiţionată sau necondiţionată a cererii de acordare a agrementului tehnic sau, după caz, decizia motivată de respingere a acesteia.

  1. (2) În cazul acceptării condiţionate a cererii, AFER poate cere:

   1. a) completarea documentelor prezentate;

   2. b) efectuarea unor verificări şi încercări pentru determi- narea caracteristicilor tehnice şi a performanţelor produsului feroviar critic respectiv;

   3. c) efectuarea unor acţiuni de evaluare la furnizor şi pe fluxul de fabricaţie a produsului feroviar critic respectiv.

  2. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comu- nicării privind decizia de acceptare condiţionată a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu curs cere- rilor menţionate la alin. (2), cererea este considerată respinsă. Art. 10. - (1) AFER va comunica în scris solicitantului,

  în termen de 15 zile de la data îndeplinirii eventualelor solicitări menţionate la art. 9 alin. (2), decizia privind acor- darea sau neacordarea agrementului tehnic. Decizia de neacordare va fi motivată.

  (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comu- nicării deciziei de neacordare a agrementului tehnic solici- tantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformităţilor majore menţionate în decizie, AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. În caz contrar cererea de acordare a agrementului tehnic este considerată respinsă. Art. 11. - (1) În perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul în care sunt respec- tate normele tehnice obligatorii, prin acţiuni de evaluare la intervale de timp specificate şi/sau prin acţiuni de inspecţie tehnică. În situaţia în care pe parcursul supravegherii se constată nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe condiţii care au stat la baza acordării agrementului tehnic,

  AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat.

  1. (2) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data suspendării agrementului tehnic deţinătorul acestuia face dovada a eliminat neconformităţile care au determinat suspendarea, AFER va decide încetarea suspendării. În caz contrar agrementul tehnic va fi retras.

  2. (3) În cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.

  3. (4) Decizia de suspendare, de încetare a suspendării sau, după caz, de retragere a agrementului tehnic respec- tiv va fi comunicată în scris de AFER beneficiarilor produ- selor feroviare critice, conform listei precizate la art. 8 lit. j). Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.

  CAPITOLUL III

  Dispoziţii finale

  Art. 12. - Deţinerea agrementului tehnic nu scuteşte posesorul acestuia de răspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.

  Art. 13. - (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicării scrise.

  (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică în scris contestata- rului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacată în justiţie la instanţa judecătorească competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

  Art. 14. - AFER va elibera, la cerere, în caz de pier- dere sau deteriorare, duplicate ale agrementului tehnic.

  Art. 15. - Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, reacordarea în caz de încetare a suspendării sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic, după caz, se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.

  Art. 16. - Lista cuprinzând persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras agre- mentul tehnic, după caz, ori persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publică în Buletinul AFER.

  ANEXA Nr. 6

  image

  R O M Â N I A

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

  Agrement tehnic feroviar

  Seria........................ nr. ........................

  În baza Raportului nr. .................................... din data de ............................... al comisiei de

  evaluare se atestă produsul/serviciul feroviar critic ......................................................, realizat/

  furnizat de persoana juridică .........................................., cu sediul în localitatea ,

  str. ..................................... nr. ..............., judeţul (sectorul) ................................., înregistrată la

  Camera de comerţ şi industrie a ..................................... sub nr. ....................., îndeplineşte condiţiile pentru utilizare în domeniul transportului feroviar şi cu metroul.

  Descrierea produsului/serviciului feroviar critic, principalele performanţe şi caracteristici teh- nice, condiţiile şi domeniul de utilizare sunt specificate în anexa la prezentul agrement tehnic.

  Clasa de risc a produsului feroviar critic este ..................................... .

  Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de ....................................., în următoa-

  rele condiţii: ..................................... .

  Data eliberării .....................................

  Director general,

  ........................................................

  (numele şi prenumele)

  L.S.

  Valabilitatea prezentului agrement tehnic se prelungeşte până la data de ,

  în următoarele condiţii: ..................................... .

  Data .....................................

  Director general,

  ........................................................

  (numele şi prenumele)

  L.S.

  N O R M E

  privind activitatea de inspecţie tehnică în transportul feroviar şi cu metroul

  ANEXA Nr. 7

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - Pentru respectarea cerinţelor privind siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul AFER va supraveghea modul în care se respectă normele şi prescripţiile tehnice şi tehnologice obligatorii în activităţile de construire, modernizare, reparare, întreţinere şi exploa- tare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare, prin acţiuni de inspecţie tehnică.

  Art. 2. - (1) Inspecţia tehnică constă, în principal, în verificarea, prin sondaj, pe fluxul de fabricaţie a produse- lor/serviciilor feroviare critice, a modului în care sunt res- pectate normele şi prescripţiile tehnice obligatorii, care au relevanţă pentru siguranţa circulaţiei şi securitatea transpor- tului feroviar şi cu metroul.

  1. (2) Inspecţia tehnică se execută de AFER la furnizorii feroviari care au obţinut certificate de omologare tehnică feroviară sau, după caz, agremente tehnice feroviare, pen-

   tru produsele/serviciile destinate utilizării în domeniul trans- portului feroviar şi cu metroul.

  2. (3) Inspecţia tehnică este obligatorie pentru produsele şi/sau serviciile feroviare critice care, conform prevederilor anexei nr. 3, se încadrează în clasa de risc 1A. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B, 2A şi 2B inspecţia tehnică se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv, pre- cum şi la cererea conducerii Ministerului Transporturilor.

  CAPITOLUL II

  Organizarea şi desfăşurarea activităţii

  Art. 3. - (1) Inspecţia tehnică se execută de AFER în baza contractelor sau convenţiilor încheiate cu furnizorii feroviari.

  1. (2) Inspecţia tehnică se execută de inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai legitimaţiei speciale de control, emisă de Ministerul Transporturilor.

  2. (3) Inspecţia tehnică constă, în principal, în:

   1. a) verificarea prin sondaj a conformităţii cu documentaţia tehnică a caracteristicilor materialelor, componentelor, echi- pamentelor şi a instalaţiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice, prin:

    • - verificarea documentelor însoţitoare privind calitatea;

    • - verificarea inscripţiilor existente pe produsele ferovi- are critice;

    • - solicitarea şi/sau participarea la efectuarea unor veri- ficări sau încercări în laboratoarele furnizorului, ale AFER sau în alte laboratoare autorizate/atestate de AFER;

   2. b) verificarea prin sondaj a respectării conţinutului şi a ordinii operaţiunilor de execuţie şi de control stabilite prin documentaţia tehnică a produsului feroviar critic;

   3. c) participarea prin sondaj la verificările, probele şi încercările efectuate de furnizorul feroviar, conform planului de control al produsului feroviar critic;

   4. d) solicitarea repetării unor măsurători sau verificări efectuate anterior de către furnizorul feroviar şi compararea rezultatelor obţinute cu cele înscrise anterior în buletinele şi în protocoalele de verificări şi încercări;

   5. e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor, a aparatelor de măsură şi control, a standurilor şi dispozitivelor speciale, prin care se asigură măsurarea şi ţinerea sub control a unor parametri determinanţi pentru siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul;

   6. f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat şi/sau autorizat, după caz, utilizat la execuţia unor operaţiuni sau a unor verificări şi încercări pentru care, prin normele sau reglementările tehnice în vigoare, se impune atestarea şi/sau autorizarea personalului respectiv.

  3. (4) Furnizorul va asigura, pe baza contractelor sau con- venţiilor încheiate cu AFER, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii inspectorilor tehnici cu atribuţii permanente în incinta unităţii acestuia.

   Art. 4. - Pentru efectuarea inspecţiei tehnice furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, următoarele:

   1. a) documentaţia tehnică şi tehnologică de execuţie a produsului feroviar critic respectiv;

   2. b) echipamentul de protecţie, specific locurilor de muncă, necesar pentru efectuarea inspecţiei tehnice;

   3. c) sculele şi dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificări tehnice cuprinse în planul de control al pro- dusului feroviar critic;

   4. d) documentele în care s-au înscris rezultatele obţinute în urma verificărilor şi a încercărilor efectuate de personalul furnizorului, conform planului de control al produsului fero- viar critic;

   5. e) documentele care atestă calitatea materialelor, piese- lor şi a echipamentelor procurate de la subfurnizori şi, după caz, documentele care atestă calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare cri- tice;

   6. f) autorizaţiile/atestatele personalului pentru care, con- form normelor şi prescripţiilor tehnice şi tehnologice în vigoare, se prevede obligativitatea obţinerii acestora;

   7. g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor, standurilor şi a dispozitivelor speciale utilizate în procesul de fabricaţie;

   8. h) documentaţia privind construcţia, etalonarea, întreţine- rea şi utilizarea standurilor şi dispozitivelor speciale utilizate la realizarea şi verificarea produselor feroviare critice res- pective;

   9. i) listele cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor şi a subfurnizorilor.

  Art. 5. - Furnizorul va asigura accesul inspectorilor teh- nici, la cererea acestora, la:

  1. a) locurile de muncă în care se execută, se recondiţionează sau se verifică produsele feroviare ori com- ponente ale acestora;

  2. b) laboratoarele utilizate la verificarea şi încercarea pro- duselor feroviare critice respective;

  3. c) depozitele de materiale şi echipamente.

  Art. 6. - (1) Inspectorii tehnici ai AFER, în cazul în care constată neconformităţi în procesul de execuţie, vor aviza în scris furnizorul feroviar pentru luarea măsurilor necesare în scopul eliminării acestora.

  1. (2) În cazul constatării unor neconformităţi grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, în scris, motivat, suspendarea sau retragerea, după caz, a:

  (2) Pentru obţinerea vizei pe declaraţiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie prezinte fişa tehnică care cuprinde datele tehnice şi de identificare ale vehiculului, cu menţionarea certificatului de omologare tehnică valabil pentru produsul feroviar critic res- pectiv.

  CAPITOLUL III

  Dispoziţii finale

  Art. 8. - Neacceptarea de către agenţii economici a supravegherii efectuate de AFER prin acţiuni de inspecţie tehnică şi/sau acţiuni de evaluare constituie motiv de sus- pendare sau, după caz, de retragere a autorizaţiei de fur- nizor feroviar.

  Art. 9. - Lista cuprinzând furnizorii şi produsele ferovi- are critice pentru care AFER asigură supravegherea teh- nică prin acţiuni de inspecţie tehnică se publică în Buletinul AFER.

  Art. 10. - (1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigură supravegherea tehnică prin inspecţie tehnică se pot livra, respectiv aproviziona, pentru utilizare în acti- vităţile de transport feroviar şi cu metroul numai în condiţiile în care declaraţiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate în prealabil de AFER.

  1. (2) Vizarea declaraţiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei ştampile care poartă înscrisul „VIZAT AFER" şi numărul de identificare a inspectorului tehnic.

   image

   TARIFELE

   aplicate pentru publicaţiile prevăzute de lege a fi inserate în

   Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 august 2000

    • 1.
    • - ordine ale miniştrilor, precizări, instrucţiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administraţiei publice şi de alte instituţii publice, care nu sunt

     prevăzute de legea fundamentală în art. 78, 99, 107 şi 145 252.000 lei/pagină de manuscris

    • - deciziile pronunţate de secţiile unite ale Curţii Supreme de Justiţie 252.000 lei/pagină de manuscris

   1. 2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A

    • - pierderi de acte, sigilii, ştampile, formulare fiscale, acţiuni, paşapoarte, certificate de înregistrare fiscală, alte acte prevăzute de lege, schimbări

     de nume, citaţii emise de instanţele judecătoreşti 57.000 lei/act

    • - publicarea ordonanţei judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau

     distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin 304.000 lei/act

    • - acte procedurale ale instanţelor judecătoreşti, a căror publicare este

     prevăzută de lege 304.000 lei/act

    • - extras-cerere pentru dobândirea sau renunţarea la cetăţenia română 759.000 lei/anunţ

    • - concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învăţământul superior 1.100 lei/cuvânt

    • - anunţuri privind examenul de capacitate pentru magistraţi, precum

     şi pentru locurile vacante de notari publici 1.100 lei/cuvânt

    • - publicarea ordonanţei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hotărârii irevocabile a instanţei judecătoreşti, prin care se constată

     provenienţa bunurilor este justificată 304.000 lei/act

   2. 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A

    • - publicarea încheierilor judecătorului delegat la înmatricularea societăţilor 677.000 lei/primele două pagini comerciale, precum şi a altor sentinţe prevăzute de lege de manuscris

     461.000 lei/pagină de manuscris (pentru următoarele pagini)

    • - publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - publicarea actului constitutiv al societăţii comerciale (statut şi contract de

     societate), integral sau în extras 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - bilanţuri şi conturi de profit şi pierderi (anunţuri-extras) 677.000 lei/anunţ

    • - bilanţuri ale băncilor 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - publicaţii cu prezentare tabelară 24.000 lei/rând

    • - acte adiţionale 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - publicarea dispozitivului sentinţei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,

     S.R.L.), precum şi pentru anularea societăţii comerciale 189.000 lei/anunţ

    • - alte publicaţii ale agenţilor economici, sub formă de text, a căror publicare

     este prevăzută de lege (somaţii, convocări de adunări generale, procese-verbale ale adunărilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamă

     a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.) 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - publicarea hotărârilor de admitere a înregistrării partidelor politice, precum

     şi a listei cuprinzând donatorii şi donaţiile pentru partidele politice 461.000 lei/pagină de manuscris

    • - alte acte a căror publicare este prevăzută de lege 461.000 lei/pagină de manuscris

   3. 4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A

    • - publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură Tariful se calculează în

  funcţie de numărul de pagini şi de tirajul comandat.

  Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adăugată de 19%.