ORDONANŢĂ nr. 6 din 22 ianuarie 2013 (*actualizată*)
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  (2) Activităţile care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0721), extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) şi alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).


  Articolul 2

  (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licenţelor de exploatare şi permisele de exploatare emise potrivit legii.
  -----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013.
  (3) Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizaţii de exploatare.
  (4) În sensul prezentei ordonanţe, grupul de interes economic este definit potrivit dispoziţiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1)-(3), care sunt calculate după cum urmează:
  a) operatorii economici care exploatează resursele naturale şi le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceştia pentru obţinerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obţinute din valorificarea acestora;
  b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, produse energetice) şi al căror preţ este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:
  VMP = QV x K x PM
  K= QC/(QO + (Delta)S),
  unde:
  VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;
  QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);
  K = coeficientul de producţie mediu;
  PM = media aritmetică a preţurilor de referinţă pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotaţiile internaţionale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;
  QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a lua în considerare resursele naturale achiziţionate de la terţi);
  QO = cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;
  (Delta)S = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).
  În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare;
  c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, cărămidă, ţiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) şi al căror preţ nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse şi toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:
  VMP = QV x K x CME
  K= QC/(QO + (Delta)S),
  unde:
  VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;
  QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);
  K = coeficientul de producţie mediu;
  CME = costul mediu de extracţie resurse naturale pentru luna de referinţă;
  QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a considera resursele naturale achiziţionate de la terţi);
  QO = cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;
  (Delta)S = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).
  În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu şi, respectiv, costul mediu de extracţie pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013.
  (2) Sumele aferente impozitului prevăzut la art. 1 alin. (1), calculat în condiţiile prezentei ordonanţe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1), (2) şi (3) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Impozitul se datorează şi pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi vândute după această dată.
  -----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013.


  Articolul 4

  (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1), (2) şi (3) calculează, declară şi plătesc lunar impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează aceasta.
  (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul 5

  Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă venit la bugetul de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Impozitul stabilit prin prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.
  ----------
  Conform art. 16, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Ministrul economiei,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă

  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

  Lucia Ana Varga

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

  Gheorghe Duţu

  Bucureşti, 22 ianuarie 2013.
  Nr. 6.
  ------