DECIZIE nr. 895 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 10 august 2010  Augustin Zegrean - preşedinte
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Simona Ricu - procuror
  Benke Karoly - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Adriana Sopota în Dosarul nr. 15.865/193/2009 al Judecătoriei Botoşani.
  La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, avocat Paul Rusu, cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, întrucât lipsa ajutorului public judiciar în materia cauţiunii, mai ales în cazul când aceasta are un cuantum împovărător, aduce atingere accesului liber la justiţie.
  Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, modificarea şi completarea textului legal criticat.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 15.865/193/2009, Judecătoria Botoşani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Adriana Sopota într-o cauză având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate restrâng accesul la justiţie, întrucât ajutorul public judiciar nu se poate acorda atunci când se pune problema plăţii unei cauţiuni.
  Judecătoria Botoşani apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât excluderea din categoria ajutorului public judiciar a cauţiunii se datorează naturii sale juridice, respectiv o garanţie instituită pentru acoperirea eventualelor pagube ce ar putea fi aduse părţii potrivnice.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, care au următorul cuprins:
  "Art. 6. - Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: [...]
  d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită".
  Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. Totodată, se consideră a fi încălcate şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
  Prin Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, Curtea a respins ca inadmisibilă o critică identică de neconstituţionalitate, reţinând, în esenţă, că astfel de critici tind la modificarea şi completarea textului de lege supus controlului de constituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea constată că soluţia adoptată se justifică şi în prezenta cauză.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Adriana Sopota în Dosarul nr. 15.865/193/2009 al Judecătoriei Botoşani.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 iulie 2010.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent,
  Benke Karoly
  -----------