ORDONANTA nr. 13 din 26 iulie 2001 - (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura
(actualizată până la data de 30 septembrie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 30 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 39 din 16 ianuarie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, având în vedere prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.
  -------------
  Formula introductivă a Ordonanţei nr. 13/2001 a fost modificată de LEGEA nr. 39 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.

  Articolul 1

  (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale comune, oraşe şi municipii - se înfiinţează servicii comunitare pentru cadastru şi agricultura.
  (2) Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura se constituie, după caz, în compartimente distincte, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, sau ca servicii publice cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor locale, finanţate din venituri extrabugetare şi din subvenţii acordate de la bugetul local.
  (3) Îndrumarea tehnico-metodologică a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura prevăzute la alin. (1) se asigura de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, de direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara şi de direcţiile sanitar-veterinare judeţene.
  -------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 39 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.


  Articolul 2

  (1) Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura au următoarele atribuţii principale:
  a) participa la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, oraşului sau municipiului şi asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
  b) efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
  c) întocmesc fişele de punere în posesie;
  d) constituie şi actualizează evidenta proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
  e) constituie şi actualizează evidenta terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
  f) delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
  g) fac propuneri şi avizează proiectele de organizare şi funcţionare a exploataţiilor agricole şi aplica în teren elementele necesare pentru funcţionarea acestora - proiectarea şi amenajarea reţelei de drumuri şi de alimentare cu apa, de irigaţii;
  h) urmăresc modul în care deţinătorii de terenuri asigura cultivarea acestora;
  i) furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol;
  j) acorda consultanţa agricolă, urmăresc aplicarea tehnologiilor adecvate şi iau măsuri de protecţie fitosanitara;
  k) acorda consultanţa în domeniul zootehniei şi asigura operaţiunile de însămânţare artificiala;
  l) iau măsuri pentru prevenirea imbolnavirii animalelor şi asigura efectuarea tratamentelor în cazul imbolnavirilor;
  m) întocmesc documentaţiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile prevăzute de lege, şi urmăresc realizarea acestor acţiuni.
  (2) Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări primite de la autorităţile administraţiei publice locale.
  -------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 39 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.


  Articolul 3

  Atribuţiile prevăzute la art. 2, care presupun prestări de servicii la cererea cetăţenilor, se executa pe bază de taxe stabilite de consiliile locale, potrivit reglementărilor legale.


  Articolul 4

  (1) Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura vor fi încadrate cu personal specializat - ingineri geodezi, subingineri cadastru, tehnicieni topografi, ingineri, subingineri şi tehnicieni agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori însămânţări artificiale şi alţi specialişti, după caz.
  (2) Numărul şi specialitatile profesionale ale personalului din serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura se stabilesc de consiliile locale respective, în funcţie de specificul activităţilor, de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi de posibilităţile de finanţare.
  (3) Salarizarea personalului încadrat în serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura se stabileşte potrivit legii.


  Articolul 5

  (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pot înfiinţa societăţi comerciale pentru preluarea şi valorificarea produselor agroalimentare de la producătorii individuali, de la exploatatiile agricole asociative şi de la exploatatiile familiale. Asemenea societăţi comerciale se pot înfiinţa şi prin asocierea între mai multe consilii locale.
  (2) Serviciile pentru cadastru şi agricultura vor sprijini, vor coordona înfiinţarea unor asemenea societăţi comerciale şi vor acorda consultanţa şi sprijin producătorilor în valorificarea producţiei agricole vegetale şi animaliere.
  -------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 39 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei
  publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  -----------