HOTĂRÎRE Nr. 192 din 31 martie 1995
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 622/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul 1 al articolului 2 se introduce un nou alineat, având următorul cuprins:
  "(2) Bunurile imobile - clădiri şi construcţii speciale, terenuri şi alte unităţi care asigura functionalitatea acestora -, evidentiate în Lista imobilelor aflate în folosinţă instituţiilor publice şi în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, urmează regimul juridic al bunurilor proprietate publică a statului."
  2. Alineatele 2 şi 3 ale punctului 3 din articolul 4 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
  "Spaţiile din imobilele aflate în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, necesare ca sedii pentru ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, fundaţii, asociaţii, unităţi din domeniul presei sau al editurilor, se atribuie de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
  Ocuparea cu orice titlu a spaţiilor aflate în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>> de către alte persoane juridice în afară celor prevăzute la alineatul precedent se face pe bază de contract de asociere, închiriere, concesionare sau de prestaţii, după caz, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
  În cadrul operaţiunii de asociere, regia nu va putea aduce, ca aport, bunuri ce fac parte din patrimoniul public naţional.
  La data intrării în vigoare a legii referitoare la administrarea proprietăţii publice, agenţii economici vor putea ocupa spaţii aflate în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>> numai pe bază de licitaţie organizată potrivit reglementărilor legale."


  Articolul 2

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată, se modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ------------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Viorel Hrebenciuc
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  --------------------