HOTĂRÂRE nr. 250 din 2 aprilie 2014
privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.
  (3) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament, promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.


  Articolul 2

  Departamentul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.


  Articolul 3

  (1) Departamentul exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:
  a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  b) de reglementare, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv în ceea ce priveşte armonizarea cu reglementările Uniunii Europene în domeniu;
  c) de reprezentare a Guvernului României, pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
  d) de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
  (2) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:
  a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora;
  c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în toate domeniile de activitate;
  e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  g) participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor;
  h) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări;
  i) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale;
  j) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  k) sprijină, în condiţiile legii, activităţile de formare a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  l) elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din domeniu;
  m) asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  n) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de şanse. Departamentul contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale;
  o) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.


  Articolul 4

  (1) Departamentul este condus de către un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
  (2) Secretarul de stat este ordonator terţiar de credite.
  (3) Secretarul de stat reprezintă Departamentul în raporturile cu ministerele, organele jurisdicţionale, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice sau juridice române şi străine.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  (1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un secretar general.
  (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării departamentului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acestuia.
  (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  (1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea secretarului de stat al Departamentului.


  Articolul 7

  (1) Departamentul preia 10 posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 13 posturi vacante din cadrul Inspecţiei Muncii şi 10 posturi vacante din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
  (2) Departamentul preia, în condiţiile art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 10 posturi preluate, potrivit alin. (1), din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (3) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 33, inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.
  (4) Personalul Departamentului este compus din funcţionari publici şi din personal contractual.


  Articolul 8

  Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin decizie a secretarului de stat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Aurelia Cristea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 2 aprilie 2014.
  Nr. 250.


  Anexa
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Departamentului pentru Egalitate
  de Şanse între Femei şi Bărbaţi
                                           Numărul maxim de posturi: 33 (inclusiv
                                             demnitarul şi cabinetul acestuia)

                             ┌────────────────────────┐
                             │ SECRETAR DE STAT │
                             ├────────────────────────┤
                             │CABINET SECRETAR DE STAT│
                             └────────────┬───────────┘
                                          │
                                          │ ┌──────────────────────────┐
      ┌─────────────────────┐ │ │COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI│
      │AUDIT PUBLIC INTERN*)├─────────────┼────────┤ RELAŢII PUBLICE │
      └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘
                                          │
                                          │
                              ┌───────────┴──────────┐
                              │ SECRETAR GENERAL │
                              └───────────┬──────────┘
                                          │
                                          │
                ┌─────────────────────────┼──────────────────────┐
                │ │ │
  ┌─────────────┴───────────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────────────┴─────────┐
  │DIRECŢIA STRATEGII, POLITICI,│ │COMPARTIMENT│ │ SERVICIUL ECONOMIC, │
  │ PROGRAME ŞI MONITORIZARE │ │ JURIDIC- │ │ RESURSE UMANE ŞI │
  │PENTRU EGALITATE DE ŞANSE**) │ │ CONTENCIOS │ │ ADMINISTRATIV │
  └─────────────────────────────┘ └────────────┘ └───────────────────────┘

  -------- Notă *) Se organizează la nivel de compartiment. Notă **) Se organizează pe servicii/birouri/compartimente prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
  -------