LEGE nr. 369 din 26 noiembrie 2009pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 26 august 2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 31 august 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 30^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din FEP, cofinanțarea și finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată, plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.2. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Articolul 6 se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 26 noiembrie 2009.
  Nr. 369.
  ------------