HOTĂRÂRE nr. 757 din 3 iulie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
  în temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a altor instituţii,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Comisia Naţionala de Prognoza, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, aplica strategia şi Programul Guvernului în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică, fundamentează şi elaborează studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu şi a sectoarelor acesteia.
  (2) Comisia Naţionala de Prognoza, denumita în continuare CNP, este instituţie de sinteza macroeconomica şi are personalitate juridică.
  (3) CNP are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate CNP îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigura elaborarea programelor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional;
  b) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  c) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul sau de activitate;
  d) de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  (1) CNP are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economicosociala a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţionala şi cea mondială;
  b) monitorizează programul şi planul de acţiuni guvernamentale şi face propuneri de soluţii pentru încadrarea în termenele stabilite, în cazul apariţiei tendintei de nerealizare sau în situaţii de criza;
  c) elaborează, în colaborare cu instituţiile de profil, Programul economic de preaderare, care conţine principalele obiective de politica economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;
  d) coordonează sau participa la elaborarea de strategii şi programe naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
  e) participa cu prognoze macroeconomice pe termen lung la fundamentarea strategiilor de dezvoltare durabila;
  f) asigura corelarea strategiilor şi programelor naţionale de dezvoltare şi formulează propuneri de armonizare, adaptare, precum şi de etapizare a măsurilor de politica economică;
  g) evalueaza efectele principalelor măsuri de politica economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
  h) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;
  i) gestionează şi implementeaza programe de asistenţa PHARE destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului economic de preaderare, precum şi în vederea perfecţionării activităţii de previziune;
  j) elaborează şi actualizează periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe şi mari obiective de investiţii de importanţa naţionala, în scopul aprobării şi cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;
  k) propune, conform Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, completarea listei de echipamente, utilaje etc. exceptate de la plata taxelor vamale; înregistrează şi urmăreşte respectarea prevederilor acesteia de către investitorii care au beneficiat de aceste facilităţi;
  l) evalueaza şi certifica programele de restructurare propuse de societăţile comerciale aflate pe lista RICOP, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 312/2001;
  m) monitorizează şi analizează periodic efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăţi şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a acestora;
  n) elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării şi utilizării produsului intern brut, determina eficienta utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic;
  o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul pieţei forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială;
  p) analizează conjunctura economică pe plan mondial şi implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului şi dezvoltării economice a României;
  q) analizează conjunctura economică pe plan intern şi estimeaza evoluţia pe termen scurt a sectorului industrial, pe baza anchetelor proprii de conjunctura, desfăşurate în profil regional;
  r) elaborează prognoze privind echilibrul valutar şi relaţiile economice externe, precum şi impactul acestora asupra economiei reale;
  s) analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale;
  t) analizează şi prognozeaza evoluţia şi efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
  u) participa la elaborarea de prognoze şi studii privind dezvoltarea principalelor ramuri în cadrul industriei, corelate cu posibilităţile de utilizare a potenţialului productiv existent, ţinând cont de resursele estimate şi de programele de restructurare şi retehnologizare;
  v) elaborează analize şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung referitoare la echilibrele între nivelul estimat al resurselor şi necesarul total de energie, ţinând cont de evoluţia previzibila a acestora, realizarile din perioadele anterioare referitoare la structura şi nivelurile productiilor, precum şi de posibilităţile valutare de acoperire a importurilor;
  w) estimeaza evoluţia principalilor indicatori din balantele energetice, inclusiv consumurile pentru toate activităţile şi ramurile economice, corelat cu strategia de dezvoltare economică şi strategia din sectorul energetic;
  x) elaborează studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung pentru următorii indicatori macroeconomici: export FOB, import CIF, import FOB, balanţa comercială, contul curent al balanţei de plati externe, contul de capital al balanţei de plati externe, datoria externa;
  y) efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte şi posibilele lor efecte asupra evoluţiei economiei româneşti.
  (2) CNP îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum şi atribuţiile conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.


  Articolul 4

  (1) În realizarea atribuţiilor sale CNP colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu institutele de cercetare şi organele administraţiei publice locale.
  (2) CNP este abilitata să solicite informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate din subordinea Guvernului, agenţi economici, precum şi de la organele administraţiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentarii studiilor şi prognozelor.


  Articolul 5

  (1) CNP este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată ca salarizare cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
  (2) Finanţarea activităţii CNP se asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (3) Preşedintele CNP îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator tertiar de credite.
  (4) Preşedintele CNP poate delega atributia de ordonator tertiar de credite în condiţiile legii.


  Articolul 6

  (1) Structura organizatorică a CNP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) În cadrul structurii organizatorice se pot constitui, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui, servicii, birouri şi alte compartimente.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru CNP este de 126, exclusiv demnitarul.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică interna, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul CNP se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui CNP.
  (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al preşedintelui CNP.
  (3) Pe lângă CNP se constituie Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni sectoriale şi regionale şi Comitetul interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţa naţionala, organisme consultative, fără personalitate juridică, conduse de preşedintele CNP.
  (4) Ministerele vor fi reprezentate în comitetele interministeriale menţionate la alin. (3) la nivel de secretar de stat, componenta acestora fiind aprobată prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 8

  Personalul preluat de CNP de la fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei, ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, se considera transferat şi i se va aplica nivelul de salarizare potrivit legii.


  Articolul 9

  (1) Imobilul prevăzut la art. 1 alin. (3), mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea direcţiilor Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, ale căror activităţi trec la noua instituţie, se transmit pe bază de protocol de predare-primire la CNP, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) CNP are în dotare un număr de autoturisme cu un consum normat de carburant, stabilite potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.
  Nr. 757.


  Anexă

      Numărul maxim de posturi = 126,
      exclusiv demnitarul


                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                     a Comisiei Naţionale de Prognoza

                                 ┌────────────┐
                                 │ PREŞEDINTE │
                                 └─────┬──────┘
                                       │
                  ┌──────────────┐ │
                  │ AUDIT ├─────┤
                  └──────────────┘ │
                                       │
          ┌─────────────────┬──────────┴────────┬────────────────────┐
          │ │ │ │
   ┌──────┴──────┐ ┌─────┴────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────────┴────────┐
   │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │
   │ generală │ │ evaluării │ │ programe │ │ economică, │
   │ strategii │ │ politicilor │ │ de │ │ administrativă,│
   │ şi │ │ financiare, │ │ investiţii │ │ juridică şi │
   │ programe │ │ monetare │ │ şi │ │ de resurse │
   │ naţionale │ │ şi │ │ prognoze │ │ umane │
   │ de │ │ valutare │ │ sectoriale │ │ │
   │ dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
   └─────────────┘ └──────────────┘ └─────────────┘ └─────────────────┘

  ──────────────────────