HOTĂRÎRE Nr. 483 din 18 iunie 1996
privind prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 2 iulie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Prestările de servicii în domeniul contabilităţii de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile comerciale de expertiza contabila se realizează pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995. În contract părţile vor stipula în mod distinct obligaţia clientului de a pune la dispoziţia prestatorului de servicii toate documentele legale din care rezultă operaţiuni patrimoniale, precum şi obligaţia prestatorului de servicii de a tine contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


  Articolul 2

  Societăţile comerciale care au o cifra de afaceri de peste 100 milioane lei şi la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte potrivit art. 11 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 sau nu au personal calificat angajat, potrivit legii, au obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea bilanţului contabil numai cu persoane fizice şi juridice autorizate înscrise în Tabloul Corpului.
  Nivelul cifrei de afaceri poate fi actualizat, după caz, de Ministerul Finanţelor în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei.


  Articolul 3

  Dovada înscrierii în Tabloul Corpului se face de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, pe baza carnetelor avizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, sau de către societăţile comerciale de expertiza contabila, pe baza certificatelor de membru emise de aceeaşi instituţie.


  Articolul 4

  Societăţile comerciale care nu au cenzori numiţi potrivit legii şi a căror cifra de afaceri depăşeşte 10 miliarde lei la data de 31 decembrie a anului precedent pot încheia contracte de verificare şi certificare a bilanţurilor contabile cu experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau cu societăţi comerciale de expertiza contabila.
  Bilanţurile contabile ale regiilor autonome pot fi, de asemenea, verificate şi certificate în condiţiile menţionate la alineatul precedent, la solicitarea acestora.


  Articolul 5

  Prin verificarea şi certificarea bilanţului contabil, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege examinarea profesională, sistematica a activităţilor financiar-contabile în vederea exprimarii unei opinii responsabile şi independente asupra:
  - ansamblului măsurilor organizatorice stabilite şi aplicate de administratori pentru protecţia activelor patrimoniale, administrarea şi utilizarea resurselor economico-financiare;
  - imagini fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de agenţii economici reflectate în bilanţul contabil.


  Articolul 6

  Verificarea şi certificarea bilanţului contabil se vor efectua pe baza Normelor de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil elaborate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, avizate potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991 de Ministerul Finanţelor, de către:
  a) experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare şi societăţi comerciale de expertiza contabila, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
  b) cenzori, potrivit obligaţiilor legale ce le revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
  Verificările, potrivit normelor profesionale, în vederea certificării bilanţului contabil anual, se efectuează, de regula, pe tot parcursul exerciţiului financiar, astfel încât să fie respectat termenul legal de depunere a acestuia la organele în drept.


  Articolul 7

  La regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi care, potrivit legii, nu au obligaţia să aibă cenzori, încheierea contractelor de verificare şi de certificare a bilanţurilor contabile se va face pe bază de licitaţii publice organizate potrivit Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, cu modificările ulterioare, şi Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 45.184/1996 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 şi a regulamentului sus-menţionat.
  La încheierea contractelor de verificare şi de certificare a bilanţurilor contabile, regiile autonome vor introduce clauze distincte privind obiectivele de verificat, potrivit normelor stabilite în acest scop de către Ministerul Finanţelor.


  Articolul 8

  Contractele de verificare şi de certificare a bilanţurilor contabile, încheiate în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 980/1995, se pot derula sau rezilia, după caz, în funcţie de încadrarea cifrei de afaceri în prevederile art. 4 din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Începând cu exerciţiul financiar al anului 1996, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, care întocmesc bilanţul contabil sau îl verifica şi îl certifica, potrivit legii, au obligaţia aplicării parafei eliberate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prin care se certifica întocmirea corecta, respectiv verificarea şi certificarea bilanţului contabil de către persoane înscrise în Tabloul Corpului.


  Articolul 10

  Tarifele practicate de experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile comerciale de expertiza contabila se stabilesc de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu avizul organelor de specialitate ale Guvernului.


  Articolul 11

  Cenzorii care îşi exercită mandatul pe baza numirii de către adunările generale ale acţionarilor sau asociaţilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la numire, să se înscrie la filialele teritoriale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în vederea cuprinderii acestora într-un program unitar de instruire pe probleme de verificare şi de certificare a bilanţului contabil.


  Articolul 12

  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1, 2, 7 şi 9 din prezenta hotărâre constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 700.000 lei până la 1.000.000 lei.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor, anume împuternicite.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 980/1995 privind verificarea, certificarea bilanţului contabil şi prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  --------------------