LEGE nr. 591 din 15 decembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au sediul, până la data de 31 decembrie 2006."
  2. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
  "(1^1) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite.
  (1^2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative:
  a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase;
  b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine;
  c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945;
  d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare;
  e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
  f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase;
  g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase."


  Articolul II

  Persoanele îndreptăţite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li s-au respins acţiunile judecătoreşti definitive şi irevocabile, pot introduce acţiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 15 decembrie 2004.
  Nr. 591.
  ______________