LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)
privind finanţele publice locale
(actualizată până la data de 29 iunie 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 273 din 29 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 12 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Obiectul legii
  (1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.
  (2) Dispozitiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborarii, aprobării, executarii şi raportarii:
  a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judetelor şi municipiului Bucureşti;
  b) bugetelor instituţiilor publice finantate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;
  c) bugetelor instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii;
  d) bugetului imprumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigura din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subimprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agentilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
  e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.


  Articolul 2

  Definitii
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza:
  1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se incheie la data de 31 decembrie;
  2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate publică competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate;
  3. angajament legal - faza din procesul executiei bugetare, reprezentand orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice;
  4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinata în functie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizeaza şi care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se referă;
  5. autorităţi ale administraţiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii, primarii de sectoare şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive;
  6. buget - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în functie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;
  7. buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale;
  8. buget local pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv ale sectoarelor şi al municipiului Bucureşti;
  9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele şi potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;
  10. clasificatie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie şi după criterii unitare;
  11. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic;
  12. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesitatile publice;
  13. contabil - denumirea generica pentru persoana şi/sau persoanele care lucreaza în compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative şi întocmeşte/intocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
  14. compartiment financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice în care este organizata execuţia bugetară (serviciu, birou, compartiment);
  15. consolidare - operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;
  16. cota defalcata din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale;
  17. credite destinate unor acţiuni multianuale - sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi determina credite de angajament şi credite bugetare;
  18. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;
  19. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima până la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar şi/sau din exercitii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni;
  20. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finantarea provenita din surse atrase;
  21. contribuţie - prelevarea obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, cu sau fără posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;
  22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar;
  23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicata Trezoreriei Statului de către ordonatorul principal de credite, în limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati de casa din bugetele locale;
  24. dobânda - preţul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
  25. donatie - contractul prin care o persoană fizica sau juridica transmite cu titlu gratuit unei institutii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri banesti sau bunuri materiale, incheind în acest scop un inscris autentic;
  26. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare în cadrul unui exercitiu bugetar;
  27. echilibrare financiară - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat către unitatile administrativ-teritoriale în vederea asigurarii fondurilor necesare furnizarii de servicii publice, în condiţiile legii;
  28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar;
  29. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;
  30. execuţie de casa a bugetului - complexul de operaţiuni care se referă la incasarea veniturilor şi la plata cheltuielilor bugetare;
  31. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa şi se raporteaza bugetul;
  32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi cele gestionate în afara bugetului local;
  33. fond de risc - fondul constituit în afara bugetului local de către autorităţile administraţiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii imprumuturilor garantate de aceste autorităţi şi din alte surse, destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea imprumuturilor respective;
  34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale şi se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei legi;
  35. fond de rezerva bugetară - fondul prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;
  36. garantie locala - angajamentul asumat de o autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plati la scadenta oblibaţiile neonorate ale garantatului, operatorilor economici şi serviciilor publice din subordinea acesteia, în condiţiile legii;
  37. impozit - prelevarea obligatorie, fără contraprestatie imediata, directa şi nerambursabilă, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;
  38. insolventa - incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita oblibaţiile de plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se afla în litigiu contractual;
  39. institutii publice locale - denumirea generica, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
  40. finanţări rambursabile - obligaţii ale instituţiilor publice locale provenite din finanţări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autorităţile administraţiei publice locale, conform dispoziţiilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Pct. 40 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate a angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;
  42. obligaţiuni - titluri de credit pe termen mediu şi lung, emise de o autoritate a administraţiei publice locale, a caror rambursare este garantata prin veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;
  43. ordonantarea cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, în care se confirma ca livrarile de bunuri şi servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate şi ca plata poate fi realizata;
  44. plata cheltuielilor - faza din procesul executiei bugetare, reprezentand actul final prin care institutia publică achita oblibaţiile sale faţă de terti;
  45. proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului anual de execuţie a acestuia;
  46. program - actiunea sau ansamblul coerent de acţiuni ce se referă la acelasi ordonator principal de credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliti indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, în limitele de finanţare aprobate;
  47. rectificare bugetară locala - operaţiunea prin care se modifica, în cursul exercitiului bugetar, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu obligativitatea mentinerii echilibrului bugetar;
  48. registru al datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situaţia datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologica, şi care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale şi subregistrul datoriei publice externe locale;
  49. registru al garantiilor locale - documentul care evidentiaza situaţia garantiilor locale acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în ordine cronologica, şi care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale şi subregistrul garantiilor externe locale;
  50. secţiune de functionare - partea de baza, obligatorie, a unui buget local, care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi competentelor stabilite prin lege, specifice fiecarei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi cheltuielile curente respective;
  51. secţiune de dezvoltare - partea complementara a unui buget local, care cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judetean, zonal sau local, după caz, precum şi cheltuielile de capital respective, pe bază de programe şi proiecte. Prin nivel zonal se înţelege teritoriul corespunzător a doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale invecinate pe a caror raza se realizează o actiune, o lucrare, un serviciu, un program sau orice alt obiectiv, în înţelesul colectivitatilor locale respective;
  52. subdiviziuni ale unităţilor administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale caror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege;
  53. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele defalcate cu destinatie speciala, alocate pentru finantarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice;
  54. sef al compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care raspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atribuţii în cadrul unei institutii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii;
  55. taxa - suma plătită de o persoană fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o institutie publică ori un serviciu public;
  56. unităţi administrativ-teritoriale - comunele, oraşele, municipiile şi judeţele;
  57. varsamant - modalitatea de stingere a obligaţiei legale prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic, de o institutie publică, serviciu public ori institutie financiară;
  58. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), după caz, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d);
  59. virare de credite bugetare - operaţiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezinta disponibilitati şi se majoreaza corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective.


  Articolul 3

  Veniturile şi cheltuielile bugetare
  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi celelalte venituri şi cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, cumulate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.
  (2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementari, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.


  Articolul 4

  Autorizarea bugetară/ angajamentele multianuale
  (1) Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz.
  (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanteaza şi se efectueaza plati, reprezinta limite maxime, care nu pot fi depăşite.
  (3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
  (4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, în condiţiile legii.
  (5) Pentru actiunile multianuale se inscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare.
  (6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.


  Articolul 5

  Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale
  (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
  a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
  b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  c) subventii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
  d) donatii şi sponsorizari.
  (2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în functie de care se calculeaza impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obtinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în scopul evaluării corecte a veniturilor.
  (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectueaza în concordanta cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, în vederea funcţionarii lor şi în interesul colectivitatilor locale respective.
  (4) Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza în stricta corelare cu posibilitatile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.


  Articolul 6

  Descentralizarea unor activităţi
  Trecerea de către Guvern în administrarea şi finantarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor activităţi, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, după cum urmeaza:
  a) în primul an, prin cuprinderea distincta în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinatie speciala, necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare;
  b) în anii urmatori, prin cuprinderea resurselor respective în ansamblul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat.


  Capitolul II Principii, reguli şi responsabilităţii


  Secţiunea 1 Principii şi reguli bugetare


  Articolul 7

  Principiul universalitatii
  (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.
  (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donatiilor şi sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.


  Articolul 8

  Principiul transparentei şi publicităţii
  Procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta realizandu-se prin:
  a) publicarea în presa locala, pe pagina de internet a institutiei publice, sau afisarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia;
  b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia;
  c) prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în sedinta publică.


  Articolul 9

  Principiul unităţii
  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se inscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta şi monitorizarea fondurilor publice locale.
  (2) Se interzic retinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum şi constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.


  Articolul 10

  Principiul unităţii monetare
  Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţionala.


  Articolul 11

  Principiul anualitatii
  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercitiului bugetar.
  (2) Toate operaţiunile de încasări şi plati efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apartin exercitiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.


  Articolul 12

  Principiul specializarii bugetare
  Veniturile şi cheltuielile bugetare se inscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economica şi destinaţia acestora.


  Articolul 13

  Principiul echilibrului
  Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.


  Articolul 14

  Reguli bugetare
  (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
  (2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa şi limitata şi sunt determinate de autorizarile continute în legi speciale şi în legile bugetare anuale.
  (3) Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajata şi efectuata din aceste bugete, dacă nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.
  (4) Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata şi plătită dacă nu este aprobata, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.
  (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.


  Secţiunea a 2-a Alte principii


  Articolul 15

  Principiul solidaritatii
  (1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetară constituit în bugetul local.
  (2) Din fondul de rezerva bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unitatile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă.


  Articolul 16

  Principiul autonomiei locale financiare
  (1) Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.
  (3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţa.
  (4) Sumele defalcate cu destinatie speciala se utilizeaza de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 17

  Principiul proportionalitatii
  Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie proportionale cu responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege.


  Articolul 18

  Principiul consultării
  Autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.


  Secţiunea a 3-a Competente şi responsabilităţii în procesul bugetar


  Articolul 19

  Aprobarea şi rectificarea bugetelor
  (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
  a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judetelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
  b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în functie de subordonarea acestora.
  (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca şi aprobării initiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.


  Articolul 20

  Rolul, competentele şi responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice locale
  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele competente şi responsabilităţii în ceea ce priveste finanţele publice locale:
  a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
  b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea şi incasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;
  c) urmarirea şi raportarea executiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
  d) stabilirea şi urmarirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivitatilor locale;
  e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
  f) contractarea directa de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmarirea achitarii la scadenta a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
  g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmarirea achitarii la scadenta a obligaţiilor de plată rezultate din imprumuturile respective de către beneficiari;
  h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, în condiţii de eficienta;
  i) stabilirea optiunilor şi a prioritatilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
  j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmarirea realizării programelor de dezvoltare în perspectiva a unităţilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
  k) indeplinirea şi a altor atribuţii, competente şi responsabilităţii prevăzute de dispozitile legale.
  (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplică prevederile prezentei legi, similar cu autorităţile executive.


  Articolul 21

  Categorii de ordonatori de credite
  (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori tertiari.
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi presedintii consiliilor judetene.
  (3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării.
  (4) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridica, cărora li se aloca fonduri din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz.


  Articolul 22

  Rolul ordonatorilor de credite
  (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispozitiile legale.


  Articolul 23

  Responsabilitatile ordonatorilor de credite
  (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Ordonatorii de credite raspund de:
  a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
  b) urmarirea modului de realizare a veniturilor;
  c) angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de incasat;
  d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea institutiei pe care o conduc;
  e) organizarea şi tinerea la zi a contabilitatii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a executiei bugetare;
  f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice şi a programului de investitii publice;
  g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
  h) organizarea şi tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
  i) alte atribuţii stabilite de dispozitiile legale.


  Articolul 24

  Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior
  (1) Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat şi sunt exercitate conform reglementarilor legale în domeniu.
  (2) Angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de către contabil, cu excepţia prevederilor art. 54 alin. (7).
  (3) Angajarea şi ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale.
  (4) Formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.


  Capitolul III Procesul bugetar


  Secţiunea 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor


  Articolul 25

  Elaborarea bugetelor
  Proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se elaboreaza de către ordonatorii principali de credite, avandu-se în vedere:
  a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum şi pentru urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
  b) politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale;
  c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri internationale, semnate şi/sau ratificate;
  d) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi prioritatile stabilite în formularea propunerilor de buget;
  e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
  f) programele intocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finantarii unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuală a performantelor fiecarui program, care trebuie să precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute şi estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;
  g) programele de dezvoltare economico-sociala în perspectiva ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judetean, zonal sau local.


  Articolul 26

  Conţinutul şi structura bugetelor
  (1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz.
  (3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinatie precisa şi limitata.
  (4) Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numărul de salariati aprobat fiecarei institutii publice nu poate fi depasit.
  (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi cu duratele de realizare a investitiilor.
  (6) Programele se aproba ca anexe la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (7) Secţiunile de functionare şi secţiunile de dezvoltare se utilizeaza pentru fundamentarea bugetelor locale şi se aproba ca anexe la acestea, respectiv:
  a) secţiunea de functionare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuţiilor şi competentelor stabilite prin lege, specifice fiecarei unităţi administrativ-teritoriale;
  b) secţiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.
  (8) Cheltuielile curente prevăzute la alin. (7) lit. a) sunt obligatorii şi se referă la cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cu prestarea serviciilor, subventiile şi transferurile necesare realizării atribuţiilor şi competentelor autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii.
  (9) Fondurile externe nerambursabile şi imprumuturile interne şi externe se cuprind în anexele la bugetele locale şi se aproba odata cu acestea.
  (10) Veniturile bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora în anexa nr. 2 la prezenta lege.


  Articolul 27

  Competente în stabilirea impozitelor şi taxelor locale
  Impozitele şi taxele locale se aproba de consiliile locale, judetene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.


  Articolul 28

  Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale, precum şi al sumelor încasate din concesionarea sau inchirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
  (1) Sumele încasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolarii, dezmembrarii ori dezafectarii, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin instituţiilor publice, finantate integral din bugetele locale, constituie venituri ale bugetelor locale şi se varsă la acestea.
  (2) Sumele încasate potrivit alin. (1) de către celelalte institutii publice constituie venituri ale bugetelor acestora.
  (3) Sumele încasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
  (4) Sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, în functie de subordonarea instituţiilor care au dispus confiscarea acestora, în condiţiile legii.


  Articolul 29

  Regimul sumelor rezultate din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
  Sumele încasate din vanzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale.


  Articolul 30

  Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale
  (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale.
  (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finantarea cheltuielilor curente de întreţinere şi functionare a acestor servicii.
  (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
  (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presa.
  (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativa care a adoptat hotărârea se intruneste şi delibereaza asupra contestatiilor primite.
  (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
  (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aproba de autorităţile deliberative.


  Articolul 31

  Activităţi de natura economica
  (1) Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica au obligaţia calcularii, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe aferente acestor activităţi prin tarif sau pret, potrivit legii.
  (2) Sumele reprezentand amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colecteaza într-un cont distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului, se utilizeaza exclusiv pentru realizarea de investitii în domeniul respectiv şi se evidentiaza distinct în programul de investitii, ca sursa de finanţare a acestora, cu excepţiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garantie incheiate cu instituţiile financiare internationale.
  (3) Activităţile de natura economica pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 32

  Cote defalcate din impozitul pe venit
  (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii în care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al caror teritoriu îşi desfăşoară activitatea platitorii de impozite, o cota de 13% la bugetul local al judeţului şi o cota de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, la trezoreria municipiului reşedinţa de judet pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.
  (2) În execuţie, cota de 22% se aloca de către directiile generale ale finanţelor publice judetene în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, proportional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5).
  (3) Cota de 82% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucureşti se repartizeaza, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 47,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti şi 11% într-un cont distinct deschis pe seama Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti.
  (4) În execuţie, cota de 11% se aloca de către Directia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti, proportional cu sumele repartizate şi aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).
  (5) În situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.
  (6) Operaţiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectueaza de Ministerul Finanţelor Publice, prin directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
  (7) Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi. Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Organul fiscal are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unităţii administrativ-teritoriale/ sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială îşi desfăşoară efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reţinut şi virat, pe fiecare entitate care intră sub incidenţa prezentului alineat*).
  -------------
  Alin. (7) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008, pentru entităţile înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, solicitarea prevăzută la art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cat şi a sediului secundar.
  (9) Primarul are obligaţia sa sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 33

  Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
  (1) Pentru finantarea cheltuielilor publice prevăzute la art. 6, precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aproba sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinatie speciala şi, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor locale.
  (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi repartizate pe judete, potrivit urmatoarelor criterii:
  a) capacitatea financiară determinata pe baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, în proportie de 70%, potrivit urmatoarei formule de calcul:
  unde:
  Sr.j - sume defalcate repartizate judeţului;
  Sr.tj - sume defalcate de repartizat pe total judete;
  Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor incasat pe judet în anul anterior anului de calcul;
  Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor incasat pe total judete în anul anterior anului de calcul;
  Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judet;
  Nr.loc.tj - suma locuitorilor judetelor;
  b) suprafaţa judeţului în proportie de 30%. Sumele defalcate cu destinatie speciala se repartizeaza conform legii.
  (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cota de 27% se aloca bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
  a) 80% din suma se repartizeaza în doua etape, prin decizie a directorului directiei generale a finanţelor publice judetene, în functie de urmatoarele criterii: populatie, suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale;
  b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ.
  ------------
  Litera b) a alin. (3) al art. 33 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), directiile generale ale finanţelor publice judetene procedeaza astfel:
  a) calculează indicatorii «impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-teritorială» şi, respectiv, «impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judeţului», după următoarele formule:
  Ivm.l = Iv.l / Nr. loc.l
  Ivm.j = Iv.j / Nr. loc.j,
  unde:
  Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului pentru care se face repartizarea;
  Iv.l - impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului pentru care se face repartizarea;
  Nr. loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială;
  Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului pentru care se face repartizarea;
  Iv.j - impozitul pe venit încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului pentru care se face repartizarea, obţinut prin însumarea impozitului pe venit încasat pe fiecare unitate administrativ-teritorială a judeţului;
  Nr. loc.j - numărul locuitorilor din judeţ*);
  ------------
  Litera a) a alin. (4) al art. 33 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 4 şi 5 ale art. I, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi sunt utilizate pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale începând cu anul 2009.
  a^1) în situaţia în care datele privind impozitul pe venit nu sunt disponibile la finele anului anterior anului pentru care se face repartizarea, impozitul pe venit pe unităţile administrativ-teritoriale componente ale judeţului, utilizat în calculele prevăzute la lit. a), se determină după următoarea formulă:
             f2Σ[Iv(l)+ .... + Iv(n)]
      Iv.l = ────────────────────── x 12,
                       n

  unde:
  Iv.l - impozitul pe venit încasat pe o unitate administrativ-teritorială componentă a judeţului;
  Iv(n) - impozitul pe venit încasat în lunile anterioare lunii de calcul pe unitatea administrativ-teritorială componentă a judeţului;
  n - numărul de luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea.
  Impozitul pe venit pe total judeţ se obţine prin însumarea impozitului pe venit pe unităţile administrativ-teritoriale componente ale judeţului, stabilit conform formulei prevăzute în prezenta literă.
  ------------
  Litera a^1) a alin. (4) al art. 33 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 4 şi 5 ale art. I, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi sunt utilizate pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale începând cu anul 2009.
  b) datele utilizate, modul de calcul şi repartizarea efectuată conform alin. (3)-(9) se transmit în format electronic Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 5 zile calendaristice de la repartizarea aprobată prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi prin hotărâri ale consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  ------------
  Litera b) a alin. (4) al art. 33 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 4 şi 5 ale art. I, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi sunt utilizate pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale începând cu anul 2009.
  c) în prima etapa se repartizeaza sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3) lit. a) numai către unitatile administrativ-teritoriale al caror impozit pe venit mediu pe locuitor, incasat pe unitatea administrativ-teritoriala în anul anterior anului de calcul, este mai mic decat impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul, pe baza urmatoarelor criterii:
  - ponderea populatiei unităţilor administrativ-teritoriale care participa la aceasta etapa în totalul populatiei acestora, în proportie de 75%;
  - ponderea suprafetei din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale care participa la aceasta etapa în totalul suprafetei din intravilanul acestora, în proportie de 25%;
  d) sumele repartizate în prima etapa unităţilor administrativ-teritoriale sunt limitate, astfel încât media rezultata pe locuitor, calculată conform formulei de mai jos, să fie mai mica sau egala cu impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul:
  Mloc.el = [Iv.l + Sr.el]/Nr.loc.l,
  unde:
  Mloc.el - media rezultata pe locuitor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în urma repartizarii în prima etapa;
  Iv.l - impozitul pe venit incasat pe unitatea administrativ-teritoriala în anul anterior anului de calcul;
  Sr.el - sume repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale în prima etapa;
  Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.
  Sumele rămase nerepartizate în prima etapa se reporteaza pentru etapa a doua;
  e) sumele rămase nerepartizate în prima etapa se repartizeaza la toate unitatile administrativ-teritoriale din judet, în functie de capacitatea financiară a acestora, determinata pe baza impozitului pe venit incasat pe locuitor în anul anterior anului de calcul, folosindu-se urmatoarea formula:
  unde:
  Sr.e2 - sume repartizate unităţii administrativ-teritoriale în etapa a doua;
  Sr.j.e2 - sume de repartizat tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judet în etapa a doua;
  Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe unitatea administrativ-teritoriala în anul anterior anului de calcul;
  Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, incasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul;
  Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala;
  Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judet;
  f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritoriala în parte în urma derularii celor două etape de echilibrare, precum şi pe judet şi municipiul Bucureşti vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redeventelor încasate în anul financiar anterior incheiat şi suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redeventelor de incasat în anul financiar anterior incheiat. La calculul gradului de necolectare nu se iau în considerare creantele fiscale aflate în litigiu;
  g) sumele reţinute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);
  h) repartizarea sumelor conform lit. a)-f) se face de către directorul directiei generale a finanţelor publice judetene sau al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, prin decizie ce se comunică prefectului, consiliului judetean şi consiliilor locale din judet;
  i) directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi prefectii au obligaţia publicarii deciziei prevăzute la lit. h) pe pagina de internet a instituţiilor acestora.
  (5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. b), precum şi a celor prevăzute la alin. (4) lit. f) consiliul judetean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru cofinantarea programelor de dezvoltare locala care necesita cofinantare locala.
  (6) Pentru municipiul Bucureşti, din cota de 11% prevăzută la art. 32 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, iar diferenţa se repartizeaza pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, astfel:
  a) 85% din suma se repartizeaza prin decizie a directorului Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, utilizandu-se în mod corespunzător prevederile, procedura şi criteriile de repartizare prevăzute la alin. (4) lit. a)-f);
  b) 15% din sumă, precum şi sumele reţinute prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (5), pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se comunică directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ------------
  Litera b) a alin. (6) al art. 33 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) atrage nulitatea absoluta a deciziilor directorilor direcţiilor generale ale finanţelor publice şi a hotărârilor adoptate de consiliile judetene, respectiv a hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru repartizarea sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmand să se emita o noua decizie, respectiv o noua hotărâre, în termen de 5 zile lucratoare de la data anularii acestora. Nulitatea se constata de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricarei alte persoane interesate.
  (7^1) Începând cu anul 2008, autorităţile administraţiei publice locale pot cuprinde în bugetele locale investiţii a căror finanţare este asigurată din venituri proprii numai dacă au asigurate integral veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente, cuprinse în secţiunea de funcţionare, pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale. Nu intră sub incidenţa prezentului alineat investiţiile a căror finanţare se asigură din contractarea de datorie publică locală, din transferuri către bugetele locale, din fonduri de rezervă, din veniturile afectate unor programe sau proiecte de dezvoltare naţională, regională, judeţeană sau din programe ori proiecte care beneficiază de fonduri externe.
  ------------
  Alin. (7^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (7^2) Pe parcursul execuţiei bugetare ordonatorii de credite urmăresc asigurarea în totalitate a cheltuielilor curente ale instituţiilor sau serviciilor publice locale.
  ------------
  Alin. (7^2) al art. 33 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (8) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, la determinarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se au în vedere urmatoarele aspecte:
  a) posibilitatile de acoperire a secţiunii de functionare a bugetului local din venituri proprii;
  b) după cuantificarea sumelor determinate potrivit lit. a), numai acolo unde este cazul, se propun sume pentru asigurarea echilibrarii secţiunii de functionare a bugetului local;
  c) standardele minime de cost pentru prestarea serviciilor publice către populatie;
  d) standardele minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice către populatie;
  e) după epuizarea etapelor prevăzute la lit. a)-d), în limita sumelor posibil de asigurat de la bugetul de stat, se stabilesc sume care urmeaza să fie prevăzute în secţiunile de dezvoltare ale bugetelor locale.
  (9) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, după caz, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare. Suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale utilizată în calculele prevăzute în prezentul articol este cea comunicată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară de la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare.
  ------------
  Alin. (9) al art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.


  Articolul 34

  Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
  (1) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investitii finantate din împrumuturi externe la a caror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aproba anual, în pozitie globală, prin legea bugetului de stat.
  (2) Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum şi din alte bugete se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judetean ori local.


  Articolul 35

  Colaborare, cooperare asociere, infratire, aderare
  (1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevad şi sursele de finanţare reprezentand contribuţia fiecarei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.
  (2) Autorităţile deliberative pot hotari asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judetean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotari achizitionarea, în numele şi în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, de acţiuni la societăţile la a caror constituire au participat cu aport de capital sau în natura şi pot majoră sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii.
  (3) Autorităţile deliberative pot hotari asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de asociaţii de dezvoltare comunitara, în limitele şi în condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi furnizarea în comun a unor servicii publice.
  (4) Asociaţiile de dezvoltare comunitara se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii.
  (5) Guvernul deruleaza programe naţionale de dezvoltare în vederea stimularii asocierii unităţilor administrativ-teritoriale şi a cresterii capacităţii administrative a acestora, finantate anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (6) Oblibaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de infratire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internationale cu personalitate juridica, hotarate de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.


  Articolul 36

  Fondul de rezerva bugetară
  (1) În bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judetean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cota de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute în cursul exercitiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativa proprie.
  (2) Fondul de rezerva bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judetean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului.


  Secţiunea a 2-a Calendarul bugetar


  Articolul 37

  Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de transferuri consolidabile
  (1) Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice, consiliilor judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifică contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborarii de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în bugetele cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor administraţiei publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, în vederea cuprinderii acestora în proiectele de buget.
  (3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condiţiile prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliţi la finele anului anterior anului de calcul.
  ------------
  Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.


  Articolul 38

  Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
  Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 37, elaboreaza şi depun la directiile generale ale finanţelor publice, până la data de 1 iulie a fiecarui an, proiectele bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 iulie a fiecarui an.


  Articolul 39

  Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale
  (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
  (2) Directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizeaza pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile consolidabile, în vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.
  (3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publică în presa locala sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.
  (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite.
  (5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestatiilor şi adopta proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
  (6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aproba de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), directiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În aceasta situaţie, din bugetele locale se pot efectua plati numai în limita celorlalte venituri încasate.
  (7^1) În cazul autorităţilor deliberative care sunt dizolvate sau se află în procedură de dizolvare, după caz, în condiţiile legii, şi care nu şi-au aprobat bugetele locale în termenul legal, direcţiile generale ale finanţelor publice, prin excepţie de la prevederile alin. (7), alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la data aprobării bugetelor locale ale noilor autorităţi deliberative constituite.
  -----------
  Alin. (7^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.
  (7^2) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (71), aplică în anul financiar în curs bugetul anului precedent, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din bugetul anului precedent.
  -----------
  Alin. (7^2) al art. 39 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.
  (8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa transmita direcţiilor generale ale finanţelor publice bugetele locale aprobate, în condiţiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Directiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile, intocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecarui judet şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi judet, pe structura clasificaţiei bugetare.


  Articolul 40

  Procesul bugetar în cazul neaprobarii bugetului de stat de către Parlament
  (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depăşi, de regula, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
  (2) Instituţiile publice şi actiunile nou-aprobate în anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finantate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.
  (3) Directiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu incadrarea în limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
  (4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte o limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, directiile generale ale finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
  (5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cota de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.


  Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investitii publice locale


  Articolul 41

  Prezentarea investitiilor publice în proiectul de buget
  Cheltuielile pentru investitii publice şi alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investitii publice al fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezinta şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul initial şi, respectiv, rectificat, şi se aproba de autorităţile deliberative.


  Articolul 42

  Informaţii privind programele de investitii publice
  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de investitii publice pe clasificatia functionala.
  (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investitii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare.
  (3) Informaţiile financiare vor include:
  a) valoarea totala a proiectului;
  b) creditele de angajament;
  c) creditele bugetare;
  d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie;
  e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata şi în cazul obiectivelor în derulare;
  f) costurile de functionare şi de întreţinere după punerea în functiune.
  (4) Informaţiile nefinanciare vor include:
  a) strategia în domeniul investitiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritatile investitionale şi legătură dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea în programul de investitii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare;
  b) descrierea proiectului;
  c) stadiul fizic al obiectivelor.


  Articolul 43

  Rolul metodologic al Ministerului Finanţelor Publice
  Ministerul Finanţelor Publice este imputernicit sa stabileasca conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la programele de investitii necesare în procesul de elaborare a bugetului.


  Articolul 44

  Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
  (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finantate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aproba de către autorităţile deliberative.
  (2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanţează din împrumuturi externe şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat şi din alte surse, precum şi ale celor finantate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.
  (3) Pentru investiţiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamitati naturale, documentatiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse în pozitia globală alte cheltuieli de investitii, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, se aproba de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediata a autorităţilor deliberative.
  (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza şi aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în functie de evolutia indicilor de preţuri. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.


  Articolul 45

  Condiţii pentru includerea investitiilor în proiectul bugetului
  (1) Obiectivele de investitii şi celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind în programele de investitii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris în programul de investitii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand totodata realizarea obiectivelor de investitii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.


  Articolul 46

  Structura programelor de investitii publice locale
  (1) În programele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe: investitii în continuare, investitii noi şi pozitia globală alte cheltuieli de investitii, pe categorii de investitii.
  (2) Pozitia globală alte cheltuieli de investitii cuprinde urmatoarele categorii de investitii:
  a) achizitii de imobile;
  b) dotari independente;
  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investitii;
  d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidarile şi interventiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale - cutremure, inundaţii, alunecari, prabusiri şi tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investitii;
  e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanţă, asistenţa tehnica şi alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
  (3) Cheltuielile de investitii prevăzute la alin. (2) se detaliaza în anexa distincta de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, şi se aproba de autorităţile deliberative odata cu bugetul local.


  Articolul 47

  Acordurile internationale legate de investiţiile publice locale
  Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuiala pentru investitii publice şi alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate din surse externe, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.


  Articolul 48

  Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii
  (1) În situaţia în care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele inscrise în programul de investitii.
  (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor alocate investitiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investitii incluse în programele de investitii.


  Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară


  Articolul 49

  Principii în execuţia bugetară
  (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aproba, după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare.
  (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.
  (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
  (4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aproba de autorităţile deliberative, pe baza justificarilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
  (5) Virarile de credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
  (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizeaza şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimenteaza prevederile bugetare.
  (7) Virarile de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.


  Articolul 50

  Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
  (1) Veniturile şi cheltuielile aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se repartizeaza pe trimestre, în functie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.
  (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi modificarea acestora se aproba de către:
  a) Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finanţelor publice, în termen de 20 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaza pe unităţi administrativ-teritoriale de către directiile generale ale finanţelor publice;
  b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevăzute la lit. a).
  (3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevăzute la art. 34 alin. (2), precum şi modificarea acestora se comunică autorităţilor administraţiei publice locale de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în termen de 10 zile de la aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.


  Articolul 51

  Deschiderea de credite bugetare
  (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai acestora, în limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
  (2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetele respective, se efectueaza de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la art. 34 alin. (1), prin directiile generale ale finanţelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei, sau de către ceilalti ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevăzute la art. 34 alin. (2).
  (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor şi a altor drepturi banesti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii.


  Articolul 52

  Transferurile de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale
  (1) În situaţiile în care, în timpul exercitiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de institutii, acţiuni sau sarcini în finantarea autorităţilor administraţiei publice locale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat, fără afectarea echilibrului bugetar.
  (2) Autorităţile deliberative vor aproba modificările intervenite potrivit alin. (1) în structura bugetelor proprii şi, respectiv, ale instituţiilor publice subordonate.


  Articolul 53

  Fondurile externe nerambursabile
  (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.
  (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi încasate într-un cont distinct în afara bugetului local şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilitatilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.


  Articolul 54

  Execuţia bugetară
  (1) În procesul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.
  (2) Execuţia bugetară la oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judete şi municipiul Bucureşti se bazeaza pe principiul separarii atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil.
  (3) Operaţiunile specifice angajarii, lichidarii şi ordonantarii cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiilor publice.
  (4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.
  (5) Instrumentele de plată trebuie să fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, receptia bunurilor, executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plată se semneaza de către contabil şi seful compartimentului financiar-contabil.
  (6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, intocmite în conformitate cu dispozitiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonantate.
  (7) Plata cheltuielilor la comune şi la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi de persoana imputernicita cu atribuţii financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
  (8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati în avans de până la 30%, în condiţiile dispoziţiilor legale.
  (9) Sumele reprezentand plati în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
  (9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9):
  a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului operaţional sectorial Transport şi cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/ decizii/ordine de finanţare;
  b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Proiectele şi acţiunile, precum şi condiţiile pentru aplicarea acestor prevederi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Alin. (9^1) al art. 54 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 29 iunie 2010.
  (9^2) În cazurile prevăzute la alin. (9^1), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante.
  ------------
  Alin. (9^2) al art. 54 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 29 iunie 2010.
  (10) În cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrărilor şi serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de către institutia publică se face cu perceperea majorarilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat.
  (11) Fac excepţie de la prevederile alin. (9) situaţiile expres reglementate prin dispozitii legale.


  Articolul 55

  Plata salariilor
  (1) Salariile la instituţiile publice cărora li se aplică prevederile prezentei legi se platesc o dată pe luna pentru luna precedenta.
  (2) Esalonarea plăţilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, se face de către directia generală a finanţelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.


  Articolul 56

  Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispozitii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiinţate ori amanate şi de a propune autorităţilor deliberative anularea creditelor respective.
  (2) Pentru ultima luna a anului bugetar, termenul-limita pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este 10 decembrie.
  (3) Cu creditele bugetare anulate în condiţiile alin. (1) se majoreaza fondul de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor deliberative.


  Articolul 57

  Contul anual de execuţie
  (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc şi prezinta spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în urmatoarea structura:
  a) la venituri:
  - prevederi bugetare initiale;
  - prevederi bugetare definitive;
  - încasări realizate;
  b) la cheltuieli:
  - credite bugetare initiale;
  - credite bugetare definitive;
  - plati efectuate.
  (2) Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situaţii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finanţelor publice. După verificare, acestea intocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul judeţului, la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanţelor Publice transmite spre informare Ministerului Administraţiei şi Internelor o situaţie financiară centralizata privind execuţia bugetelor locale.
  (3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa intocmeasca şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obtinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale.
  (4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.


  Articolul 58

  Excedentul sau deficitul bugetar
  (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, după efectuarea regularizarilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) şi a celor exceptate la art. 6 lit. b), precum şi a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizeaza, în ordine, pentru:
  a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora;
  b) constituirea fondului de rulment.
  (2) Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtătoare de dobânda, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în afara bugetului local, şi pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
  (3) Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finantarea unor investitii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivitatii.
  (4) Utilizarea fondului de rulment, în condiţiile alin. (2) şi (3), şi contul de execuţie al acestuia se aproba de autorităţile deliberative în afara bugetului local.


  Articolul 59

  Execuţia de casa a bugetelor locale
  (1) Execuţia de casa a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectueaza prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, evidentiindu-se în conturi distincte:
  a) veniturile bugetare încasate pe structura clasificaţiei bugetare;
  b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi a destinatiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
  c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati privind datoria publică interna şi externa, rezultata din împrumuturi contractate sau garantate de stat, precum şi cele contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente;
  d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice locale;
  e) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe bază de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de la organisme internationale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;
  f) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.
  (2) Pentru imprumuturile contractate, altele decat cele din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, autorităţile administraţiei publice locale îşi pot deschide conturi la bănci comerciale, în vederea derularii acestora.
  (3) În execuţie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaza lunar de către directiile generale ale finanţelor publice, pe baza fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.


  Articolul 60

  Principii ale incheierii executiei bugetare
  (1) Execuţia bugetară se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.
  (2) Orice venit neincasat şi orice cheltuiala angajata, lichidata şi ordonantata în cadrul prevederilor bugetare şi neplatita până la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, după caz, în contul bugetului pe anul următor.
  (3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept.
  (4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.
  (5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizeaza în condiţiile prevederilor prezentei legi şi potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.


  Capitolul IV Imprumuturi


  Articolul 61

  Aprobarea imprumuturilor
  (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.
  (1^1) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea acestora pentru realizarea de investiţii publice de interes local, în vederea asigurării plăţii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populaţie şi a refinanţării datoriei publice locale.
  -----------
  Alun. (1^1) al art. 61 a fost introdus de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009.
  (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în functie.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi în condiţiile alin. (1), potrivit legii, numai cu avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
  (4) Componenta şi functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale se aproba prin hotărâre a Guvernului. Membrii comisiei de autorizare a imprumuturilor locale şi ai secretariatului vor primi o indemnizatie lunara egala cu 20% din indemnizatia secretarului de stat, în lunile în care au loc şedinţe ale comisiei. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice*).
  (5) Unitatile administrativ-teritoriale pot beneficia şi de împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, în condiţiile legii.
  -----------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 13, Cap. III din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat, în lunile în care au loc şedinţe ale comisiei. Indemnizaţia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 62

  Datoria publică locala
  (1) Datoria publică locala reprezinta o obligaţie generală care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale imprumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum şi din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
  (2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:
  a) titluri de valoare;
  b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte institutii de credit;
  c) credite furnizor;
  d) leasing financiar;
  e) garantie locala.
  (3) Avalizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea acestora reprezinta datorie publică locala.
  (4) Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
  (5) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin situaţiile financiare.
  (6) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informaţii care să specifice suma totala a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice.
  (7) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se inscrie în registrul de evidenta a garantiilor locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin situaţiile financiare.
  (8) Registrul de evidenta a garantiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi detalierea garantiilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice.
  (9) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atesta, după caz:
  a) contractarea/garantarea imprumutului;
  b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
  (10) Pe perioada utilizarii şi rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locala se efectueaza lunar, în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei de raportare.
  (11) În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligaţie de plată, exprimata în alta moneda decat cea naţionala, este calculată în moneda naţionala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
  (12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligaţii sau raspunderi ale Guvernului şi va fi platit din bugetele locale şi din bugetele beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din sumele obtinute din contractarea de împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale directe.


  Articolul 63

  Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
  (1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum şi cele contractate de operatorii economici şi de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a).
  (2) Orice garantare prin venituri devine valabila şi se aplică din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie în garantie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicari ale unor terti către autoritatea administraţiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
  (3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la autorităţile administraţiei publice locale şi la imprumutator.
  (4) Unităţilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate şi/sau garantate, dobanzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a).
  (5) Condiţiile prevăzute la alin. (4) se aplică inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru unitatile administrativ-teritoriale.
  (5^1) Imprumuturile contractate şi/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii şi/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4).
  --------
  Alin. (5^1) al art. 63 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2007.
  (6) În scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate şi/sau garantate cu o rata variabila a dobanzii se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabile la data întocmirii documentatiei.
  (7) În scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate în valută vor fi luate în calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la data efectuării calculului.
  (8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile şi comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad în bugetul local sau, după caz, se pot contracta noi împrumuturi pentru achitarea ratelor scadente, în condiţiile prevederilor prezentei legi.
  (9) Toate acordurile de împrumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale respective.


  Articolul 64

  Fondul de risc
  (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc în afara bugetului local.
  (2) Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi se constituie distinct pentru garantii locale la împrumuturi interne şi, respectiv, pentru garantii la împrumuturi externe.
  (3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului; majorări de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor şi comisioanelor aferente şi, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectueaza plati din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
  (4) Nivelul comisionului de risc se determina de către ordonatorul principal de credite şi se aproba de către autorităţile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii imprumutului garantat.
  (5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârşitul anului se regularizeaza cu bugetul local, în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenţa se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. Contul de execuţie al fondului de risc se anexeaza la situaţiile financiare.


  Articolul 65

  Imprumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului
  (1) În situaţia în care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi acordate de Ministerul Finanţelor Publice din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai după utilizarea fondului de rulment.
  (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor alin. (1), este supusă urmatoarelor limite:
  a) nu va depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate pe durata anului bugetar în care se face împrumutul, în regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4);
  b) în condiţiile prevederilor lit. a), autorităţile administraţiei publice locale nu pot angaja împrumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar.
  (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv, în condiţiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
  (4) În situaţia în care împrumutul prevăzut la alin. (1) nu a fost restituit până la 31 decembrie, directiile generale ale finanţelor publice sunt autorizate să execute contul unităţii administrativ-teritoriale în cauza.


  Articolul 66

  Verificări excepţionale
  (1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale va fi supusă unei verificări excepţionale de către Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, în urmatoarele situaţii:
  a) autoritatea administraţiei publice locale nu îşi ramburseaza toate oblibaţiile de plată pe termen scurt până la sfârşitul anului bugetar în care au fost angajate imprumuturile;
  b) dacă, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autorităţii administraţiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 65 alin. (2) lit. a);
  c) la sesizarea motivata a cel puţin unei treimi din numărul membrilor ce compun autoritatea deliberativa.
  (2) Curtea de Conturi va solicita autorităţilor administraţiei publice locale care se afla în una dintre situaţiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca şi să depună un plan de redresare la Curtea de Conturi şi la directia generală a finanţelor publice, prin care autorităţile administraţiei publice locale se obliga să se supuna prevederilor art. 65 alin. (2) în termen de 12 luni.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului împrumuturi cu dobânda autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul planului de redresare, în regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) şi cu condiţia ca acestea să se angajeze la rambursarea acestor fonduri într-un termen stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, dar care nu poate depăşi 2 ani.
  (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi şi la directia generală a finanţelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse în planul de redresare prevăzut la alin. (2).


  Capitolul V Finantarea instituţiilor publice


  Articolul 67

  Finantarea instituţiilor publice
  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel:
  a) integral din bugetul local;
  b) din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul local;
  c) integral din venituri proprii.
  (2) Instituţiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.


  Articolul 68

  Veniturile proprii ale instituţiilor publice
  (1) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finantate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), se încasează, se administreaza, se utilizeaza şi se contabilizeaza de către acestea potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), provin din prestări de servicii, chirii, manifestari culturale şi sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe şi altele.


  Articolul 69

  Bunuri materiale şi fonduri banesti primite de instituţiile publice
  (1) Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri banesti, primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
  (3) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice şi fizice în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majoră bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligaţia de a prezenta, în anexa la contul de execuţie bugetară trimestriala şi anuală, situaţia privind sumele primite şi utilizate în aceste condiţii şi cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (4) Bunurile materiale primite de instituţiile publice în condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.


  Articolul 70

  Excedentele bugetelor instituţiilor publice
  (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finantate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfârşitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, în limita sumelor primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel.
  (2) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), rămân la dispoziţia acestora, urmand a fi folosite în anul următor cu aceeasi destinatie.
  (3) Autorităţile deliberative pot hotari ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată.


  Articolul 71

  Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice
  (1) Autorităţile deliberative pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finantate din venituri proprii pe lângă unele institutii publice, finantate potrivit art. 67 alin. (1) lit. a), stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare şi functionare a acestor activităţi.
  (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finantate integral din venituri proprii se aproba odata cu bugetul institutiei publice de care apartin.
  (3) În situaţia nerealizarii veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.
  (4) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotărârii autorităţilor deliberative.


  Articolul 72

  Imprumuturi temporare pentru unele activităţi sau institutii publice
  (1) În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii şi servicii publice sau a unor activităţi finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentatiilor temeinic fundamentate autorităţile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobânda din bugetul local, pe bază de convenţie.
  (2) Imprumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordarii.
  (3) În situaţia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.


  Articolul 73

  Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice
  (1) Instituţiile şi serviciile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operaţiunile de încasări şi plati prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a caror raza îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilitati.
  (2) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.
  (3) Autorităţile executive şi presedintii consiliilor judetene au obligaţia publicarii pe pagina de Internet a instituţiilor publice şi/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a executiei bugetului, a evolutiei executiei bugetului, a rectificarii bugetului şi a contului de execuţie, precum şi actualizarea informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru.


  Capitolul VI Criza financiară şi insolventa unităţilor administrativ-teritoriale


  Articolul 74

  Criza financiară
  (1) Unitatea administrativ-teritoriala este considerata în criza financiară dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii:
  a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depasesc 15% din bugetul anual;
  b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadentei;
  c) la calculul criteriului prevăzut la lit. a) nu se iau în calcul oblibaţiile de plată, lichide şi exigibile, care se afla în litigiu contractual.
  (2) Situaţia de criza financiară poate fi sesizata de ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale, conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducătorii societatilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diversi creditori, de directorul directiei generale a finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi. Sesizarea se face la directia generală a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti şi la ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale care se afla în situaţia de criza financiară.
  (3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizarii situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neincadrare în prevederile alin. (1).
  (4) Ordonatorul principal de credite, din oficiu sau după ce a primit sesizarea situaţiei de criza financiară conform alin. (2), are obligaţia convocarii autorităţii deliberative în termen de 5 zile lucratoare.
  (5) Autoritatea deliberativa ia act, în condiţiile legii, de existenta situaţiei de criza financiară, mandateaza ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiară şi analizeaza propuneri care să fie cuprinse în planul de redresare financiară prezentat de ordonatorul principal de credite.
  (6) Planul de redresare financiară va fi elaborat de către ordonatorul principal de credite, împreună cu directia generală a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti şi cu structurile teritoriale ale Curtii de Conturi, în termen de 30 de zile de la stabilirea stării de criza de către autoritatea deliberativa.
  (7) Planul de redresare financiară va contine:
  a) analiza economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale;
  b) masurile de mentinere a serviciilor publice esentiale de către autorităţile administraţiei publice locale pe toata durata aplicarii planului de redresare financiară;
  c) masurile de crestere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de atragere a altor venituri;
  d) masurile pentru reducerea cheltuielilor;
  e) planificarea economico-financiară şi bugetară până la redresare;
  f) stabilirea sarcinilor pentru indeplinirea prevederilor din planul de redresare financiară pe obiective, persoane responsabile şi termene.
  (8) Controlul executarii şi indeplinirii masurilor cuprinse în planul de redresare financiară este în sarcina structurilor teritoriale ale Curtii de Conturi.
  (9) Planul de redresare financiară este supus spre aprobare autorităţii deliberative în termen de 3 zile lucratoare de la elaborare şi va fi adoptat în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunere. În cazul în care planul de redresare financiară nu este adoptat, autoritatea deliberativa se intruneste în termen de 3 zile lucratoare de la data dezbaterii în ultima sedinta pentru reanalizarea acestuia. Dacă planul de redresare financiară nu se adoptă, acesta se considera aprobat în forma propusa de initiator.
  (10) Planul de redresare financiară poate fi modificat cu aprobarea autorităţii deliberative, în condiţiile alin. (6), ori de cate ori va fi necesar, în cazul în care apar date, informaţii sau fapte necunoscute la momentul sesizarii crizei financiare, dacă acestea pot împiedica procesul de redresare financiară.
  (11) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca în perioada desfăşurării procedurii de redresare a crizei financiare să asigure functionarea eficienta şi eficace a serviciilor publice esentiale.
  (12) În condiţiile încetării situaţiei prevăzute la alin. (1), la propunerea ordonatorului principal de credite şi a structurilor teritoriale ale Curtii de Conturi, autoritatea deliberativa aproba încetarea stării de criza financiară.
  (13) Situaţia de criza financiară, respectiv încetarea acesteia, se înregistrează, în termen de 5 zile de la declararea situaţiei de criza financiară, de către ordonatorul principal de credite, respectiv de la aprobarea încetării stării de criza financiară, în registrul local al situaţiilor de criza financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. Acestea vor comunică lunar situaţiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare înregistrate Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul naţional al situaţiilor de criza financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.


  Articolul 75

  Insolventa
  (1) Unitatea administrativ-teritoriala este considerata în stare de insolventa dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii:
  a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depasesc 50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual;
  b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadentei.
  (2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creante certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscriptie îşi are sediul unitatea administrativ-teritoriala o cerere de deschidere a procedurii insolventei acestei unităţi administrativ-teritoriale.
  (3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizarii situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neincadrare în prevederile alin. (1).
  (4) Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolventa care a intervenit potrivit alin. (1), să solicite deschiderea procedurii privind insolventa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusa la tribunalul în a cărui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia de a notifica deschiderea procedurii de insolventa creditorilor şi oricăror persoane interesate.
  (5) Introducerea prematura, cu rea-credinta, de către ordonatorul principal de credite a cererii prevăzute la alin. (4) atrage raspunderea acestuia, în condiţiile legii, pentru prejudiciile pricinuite părţii interesate.
  (6) Judecatorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolventa, va numi un administrator.
  (7) În termen de 60 de zile lucratoare de la numirea administratorului, acesta întocmeşte, împreună cu structura teritoriala a Curtii de Conturi, un plan de redresare a insolventei unităţii administrativ-teritoriale.
  (8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, după caz, are obligaţia ca în perioada desfăşurării procedurii de insolventa să asigure furnizarea eficienta şi eficace a serviciilor publice esentiale, în condiţiile legii.
  (9) Planul de redresare a insolventei va cuprinde:
  a) masurile de restabilire a viabilitatii financiare a unităţii administrativ-teritoriale;
  b) masurile de continuare a prestarii serviciilor esentiale ale unităţii administrativ-teritoriale, pe toata perioada insolventei acesteia;
  c) planul de achitare a debitelor către creditori.
  (10) Planul de redresare a insolventei se supune aprobării consiliului local, în termen de 10 zile de la intocmirea conform prevederilor alin. (7), şi devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativa, cat şi pentru ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.
  (11) În caz de neadoptare în termenul prevăzut la alin. (10), administratorul va propune judecatorului-sindic emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator principal de credite de către administrator.
  (12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolventei.
  (13) În caz de nerespectare a planului de redresare a insolventei, administratorul va propune judecatorului-sindic suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator de credite de către administrator.
  (14) Ordonatorului principal de credite şi autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale le este interzisa exercitarea oricăror atribuţii cu implicatii financiare pe toata perioada gestionarii situaţiei de insolventa, conform prevederilor alin. (11)-(13), atribuţii care se exercită exclusiv de administratorul numit în condiţiile alin. (6), (11) sau (13).
  (15) În cazul în care se constata încetarea stării de insolventa prevăzute la alin. (1), judecatorul-sindic, la propunerea administratorului, va pronunţă o sentinta de inchidere a procedurii de insolventa a unităţii administrativ-teritoriale. Administratorul are obligaţia de a notifica sentinta de inchidere a procedurii de insolventa ordonatorului principal de credite, creditorilor şi oricăror persoane interesate.
  (16) Prin închiderea procedurii insolventei, administratorul este descarcat de orice indatoriri sau responsabilităţii cu privire la aplicarea procedurii faţă de ordonatorul principal de credite, faţă de patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi faţă de creditori. În termen de 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (15), între administrator şi ordonatorul principal de credite se incheie un proces-verbal de predare-primire cu privire la operaţiunile derulate în timpul procedurii insolventei.
  (17) Unitatea administrativ-teritoriala revine la statutul de criza financiară, iar ordonatorul principal de credite şi consiliul local îşi reiau atribuţiile şi vor proceda conform art. 74 la aplicarea intocmai a planului de redresare financiară pentru ieşirea unităţii administrativ-teritoriale din criza financiară.
  (18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizatiei administratorului şi indeplinirea procedurii de redresare a insolventei reprezinta cheltuieli ale unităţii administrativ-teritoriale şi se suporta din bugetul acesteia.
  (19) Situaţia de deschidere a procedurii de insolventa, respectiv de inchidere a acesteia, se înregistrează în termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolventa, respectiv de la notificarea hotărârii judecătorești de inchidere a procedurii de către ordonatorul principal de credite, în registrul local al situaţiilor de insolventa a unităţilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. Acestea vor comunică lunar situaţiile de deschidere sau de inchidere a procedurilor de insolventa înregistrate Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul naţional al situaţiilor de insolventa a unităţilor administrativ-teritoriale.


  Capitolul VII Dispozitii instituţionale


  Articolul 76

  Comitetul pentru finante publice locale
  (1) Se infiinteaza Comitetul pentru finante publice locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementari cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se aloca anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structura de tip partenerial, fără personalitate juridica.
  (2) Comitetul pentru finante publice locale este compus din cate un reprezentant desemnat de:
  a) Parlamentul României;
  b) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  c) Ministerul Finanţelor Publice;
  d) structura asociativa a comunelor din România;
  e) structura asociativa a oraşelor din România;
  f) structura asociativa a municipiilor din România;
  g) structura asociativa a consiliilor judetene din România.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate, asigura împreună secretariatul tehnic al Comitetului pentru finante publice locale.
  (4) Modul de functionare şi atribuţiile Comitetului pentru finante publice locale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Capitolul VIII Sancţiuni


  Articolul 77

  Infractiuni şi pedepse
  (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
  a) angajarea, ordonantarea şi efectuarea de plati peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) peste limita creditelor bugetare aprobate;
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 77 a fost abrogată de alin. (1) al art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.
  -------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 77 a fost abrogată de alin. (1) al art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.
  e) exercitarea oricăror atribuţii cu implicatii financiare pe toata perioada gestionarii situaţiei de insolventa, conform prevederilor art. 75 alin. (11)-(13), de către ordonatorul principal de credite sau de către autoritatea deliberativa a unităţii administrativ-teritoriale aflate în procedura de insolventa.
  (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e) se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de alin. (1) al art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007, prin eliminarea normelor de trimitere la alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 273/2006.


  Articolul 78

  Contraventii şi sancţiuni
  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 19 alin. (2), art. 40, art. 44, art. 45, art. 57 şi ale art. 69 alin. (2) şi (4);
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) şi (7), art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6) şi (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 61 alin. (3), art. 62 alin. (9) şi (10), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) şi (13) şi ale art. 75 alin. (19);
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 30 alin. (3)-(6), art. 32 alin. (7), art. 38, art. 39 alin. (3)-(6), art. 63, art. 73 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (4) şi (6).
  d) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 alin. (7^1) şi (7^2).
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 78 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele de la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
  (2^1) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane imputernicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.


  Articolul 79

  Legislatia aplicata contraventiei
  Contraventiilor prevăzute la art. 78 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.


  Capitolul IX Dispozitii finale


  Articolul 80

  Contabilitate publică
  (1) Contabilitatea publică a instituţiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, va cuprinde:
  a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte incasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
  b) contabilitatea generală, bazata pe principiul constatarii drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evolutia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;
  c) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică.


  Articolul 81

  Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
  Intocmirea şi depunerea declaratiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislaţiei în domeniu.


  Articolul 82

  Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.
  -----------
  Art. 82 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.


  Articolul 83

  Sumele veniturilor cu destinatie speciala
  Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale la unitatile Trezoreriei Statului, în afara bugetelor locale, iar contul de execuţie se aproba de consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 84

  Norme metodologice şi instrucţiuni
  În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice sunt autorizate sa emita norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare.


  Articolul 85

  Procedura crizei financiare şi a insolventei unităţilor administrativ-teritoriale
  În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice elaboreaza proiectul de lege speciala privind procedura de aplicare a prevederilor art. 74 şi 75.


  Articolul 86

  Intrarea în vigoare
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu urmatoarele excepţii:
  a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi;
  b) art. 33 alin. (4) lit. f) şi g) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, iar art. 74 şi 75, la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 85.
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 86 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) şi art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, în vederea fundamentarii proiectiei bugetare pentru anul 2009.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 273 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 20 iulie 2006.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 29 iunie 2006.
  Nr. 273.


  Anexa 1

  LISTA
  impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea veniturilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      CAP. I
      Veniturile care se prevad în bugetele proprii ale judetelor
   A. Venituri proprii:
   1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub
      autoritatea consiliilor judetene
   2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
      a) cote defalcate din impozitul pe venit;
      b) sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe
      venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
   3. Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital:
      - alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital
   4. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
      desfăşurarea de activităţi:
      a) taxa asupra mijloacelor de transport;
      b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de functionare
   5. Venituri din proprietate:
      a) varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
      consiliilor judetene;
      b) restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti;
      c) venituri din concesiuni şi închirieri;
      d) venituri din dividende;
      e) alte venituri din proprietate.
   6. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
      a) venituri din prestări de servicii;
      b) contribuţia lunara a parintilor pentru întreţinerea copiilor în unitatile
      de protecţie sociala;
      c) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi
      despăgubiri;
      d) alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi.
   7. Amenzi, penalităţi şi confiscari:
      a) venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
      legale;
      b) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume
      constatate odata cu confiscarea, potrivit legii;
      c) alte amenzi, penalităţi şi confiscari.
   8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
      a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
      b) venituri din privatizare;
      c) venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat.
   B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
   C. Donatii şi sponsorizari
   D. Subventii de la bugetul de stat şi de la alte administratii
   E. Operaţiuni financiare.
      CAP. II
      Veniturile care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor,
      municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului
      Bucureşti
   A. Venituri proprii:
   1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub
      autoritatea consiliilor locale
   2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
      a) cote defalcate din impozitul pe venit;
      b) sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe
      venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
   3. Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital:
      - alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital.
   4. Impozite şi taxe pe proprietate:
      a) impozit pe cladiri;
      b) impozit pe terenuri;
      c) taxe juridice din timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala şi
      alte taxe de timbru;
      d) alte impozite şi taxe pe proprietate.
   5. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
      - taxe hoteliere.
   6. Taxe pe servicii specifice:
      a) impozit pe spectacole;
      b) alte taxe pe servicii specifice.
   7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
      desfăşurarea de activităţi:
      a) taxe asupra mijloacelor de transport;
      b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de
      functionare;
      c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
      pe desfăşurarea de activităţi.
   8. Alte impozite şi taxe fiscale:
      - alte impozite şi taxe fiscale.
   9. Venituri din proprietate:
      a) varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
      consiliilor locale;
      b) restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti;
      c) venituri din concesiuni şi închirieri;
      d) venituri din dividende;
      e) alte venituri din proprietate.
   10. Venituri din dobanzi:
       - alte venituri din dobanzi.
   11. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
       a) venituri din prestări de servicii;
       b) contribuţia parintilor sau sustinatorilor legali pentru întreţinerea
       copiilor în crese;
       c) contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social;
       d) taxe din activităţi cadastrale şi agricultura;
       e) contribuţia lunara a parintilor pentru întreţinerea copiilor în
       unitatile de protecţie sociala;
       f) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi
       despăgubiri;
       g) alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi.
   12. Venituri din taxe administrative, eliberari de permise:
       a) taxe extrajudiciare de timbru;
       b) alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise.
   13. Amenzi, penalităţi şi confiscari:
       a) venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
       legale;
       b) penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaraţiei
       de impozite şi taxe;
       c) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume
       constatate odata cu confiscarea, potrivit legii;
       d) alte amenzi, penalităţi şi confiscari.
   14. Diverse venituri:
       a) varsaminte din venituri şi/sau disponibilitatile instituţiilor publice;
       b) alte venituri.
   15. Venituri din valorificarea unor bunuri:
       a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
       b) venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului;
       c) venituri din privatizare;
       d) venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat.
   B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
   C. Donatii şi sponsorizari
   D. Subventii de la bugetul de stat şi de la alte administratii
   E. Operaţiuni financiare.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Veniturile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfectionarii legislaţiei fiscale, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.


  Anexa 2

  LISTA
  cheltuielilor care se prevad în bugetele locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea cheltuielilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      CAP. I
      Cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale judetelor
   1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
      - autorităţi executive.
   2. Alte servicii publice generale:
      a) fondul de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei
      publice locale;
      b) fondul de garantare a imprumuturilor externe, contractate/garantate de
      stat;
      c) fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de
      autorităţile administraţiei publice locale;
      d) servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor;
      e) alte servicii publice generale.
   3. Dobanzi
   4. Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei:
      - transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor
      de zi pentru protectia copilului.
   5. Aparare:
      - aparare naţionala (centre militare).
   6. Ordine publică şi siguranţa naţionala:
      a) politie comunitara;
      b) protecţie civila şi protectia contra incendiilor.
   7. Invatamant:
      a) invatamant prescolar şi primar*);
      - invatamant prescolar*);
      - invatamant primar*);
  ----------
      *) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de
  panificatie, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind
  acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV
  din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii prescolari din gradinitele de
  stat cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari şi completari prin Legea
  nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
      b) invatamant special;
      c) alte cheltuieli în domeniul învăţământului.
   8. Sănătate:
      a) servicii medicale în unitatile sanitare cu paturi:
      - spitale generale;
      b) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii:
      - alte institutii şi acţiuni sanitare.
   9. Cultura, recreere şi religie:
      a) servicii culturale:
      - biblioteci publice judetene;
      - muzee;
      - institutii publice de spectacole şi concerte;
      - scoli populare de arta şi meserii;
      - centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale;
      - consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice;
      - alte servicii culturale;
      b) servicii recreative şi sportive:
      - sport;
      c) servicii religioase;
      d) alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei.
   10. Asigurari şi asistenţa sociala:
       a) asistenţa acordată persoanelor în vârsta;
       b) asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati:
       - asistenţa sociala în caz de invaliditati;
       c) asistenţa sociala pentru familie şi copii;
       d) alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale.
   11. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică:
       a) alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice:
       - alimentare cu apa;
       - amenajari hidrotehnice;
       b) alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării
       comunale.
   12. Protectia mediului:
       a) salubritate şi gestionarea deseurilor:
       - colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor.
   13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
       a) acţiuni generale economice şi comerciale:
       - prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheturilor;
       - programe de dezvoltare regionala şi locala;
       - alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale.
   14. Combustibil şi energie:
       a) energie termica;
       b) alte cheltuieli privind combustibilii şi energia.
   15. Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare:
       a) agricultura:
       - protectia plantelor şi carantina fitosanitara.
   16. Transporturi:
       a) transport rutier:
       - drumuri şi poduri;
       b) transport aerian:
       - aviatia civila;
       c) alte cheltuieli în domeniul transporturilor.
   17. Alte acţiuni economice:
       a) zone libere;
       b) turism;
       c) proiecte de dezvoltare multifuncţională;
       d) alte acţiuni economice.
      CAP. II
      Cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor,
      municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului
      Bucureşti
   1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
      - autorităţi executive.
   2. Alte servicii publice generale:
      a) fondul de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei
      publice locale;
      b) fondul de garantare a imprumuturilor externe, contractate/garantate de
      stat;
      c) fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de
      autorităţile administraţiei publice locale;
      d) servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor;
      e) alte servicii publice generale.
   3. Dobanzi
   4. Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei:
      - transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţa sociala
      pentru persoanele cu handicap.
   5. Aparare:
      - aparare naţionala (centre militare).
   6. Ordine publică şi siguranţa naţionala:
      a) politie comunitara;
      b) protecţie civila şi protectia contra incendiilor.
   7. Invatamant:
      a) invatamant prescolar şi primar:
      - invatamant prescolar;
      - invatamant primar;
      b) invatamant secundar:
      - invatamant secundar inferior;
      - invatamant secundar superior;
      - invatamant profesional;
      c) invatamant postliceal;
      d) invatamant special*);
  -------
      *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti.
      e) servicii auxiliare pentru educatie:
      - internate şi cantine pentru elevi;
      - alte servicii auxiliare;
      f) alte cheltuieli în domeniul învăţământului.
   8. Sănătate:
      a) servicii medicale în unitatile sanitare cu paturi:
      - spitale generale;
      b) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii:
      - alte institutii şi acţiuni sanitare.
   9. Cultura, recreere şi religie:
      a) servicii culturale:
      - biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale;
      - muzee;
      - institutii publice de spectacole şi concerte;
      - scoli populare de arta şi meserii**);
  ---------
      **) Pentru bugetul municipiului Bucureşti.
      - case de cultura;
      - camine culturale;
      - centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale;
      - consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice;
      - alte servicii culturale;
      b) servicii recreative şi sportive:
      - sport;
      - tineret;
      - întreţinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
      agrement;
      c) servicii religioase;
      d) alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei.
   10. Asigurari şi asistenţa sociala:
       a) asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati:
       - asistenţa sociala în caz de invaliditati;
       b) asistenţa sociala pentru familie şi copii*);
  -------
      *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti.
       c) ajutoare pentru locuinte;
       d) crese;
       e) prevenirea excluderii sociale:
       - ajutor social;
       - cantine de ajutor social;
       f) alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale.
   11. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică:
       a) locuinte:
       - dezvoltarea sistemului de locuinte;
       - alte cheltuieli în domeniul locuintelor;
       b) alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice:
       - alimentare cu apa;
       - amenajari hidrotehnice;
       c) iluminat public şi electrificari rurale;
       d) alimentare cu gaze naturale în localităţi;
       e) alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării
       comunale.
   12. Protectia mediului:
       a) salubritate şi gestionarea deseurilor:
       - salubritate;
       - colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor;
       b) canalizare şi tratarea apelor reziduale.
   13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
       a) acţiuni generale economice şi comerciale:
       - prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheturilor;
       - stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii;
       - programe de dezvoltare regionala şi locala;
       - alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale.
   14. Combustibil şi energie:
       a) energie termica;
       b) alti combustibili;
       c) alte cheltuieli privind combustibilii şi energia.
   15. Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare:
       a) agricultura:
       - protectia plantelor şi carantina fitosanitara*);
  --------
      *) Pentru bugetul municipiului Bucureşti.
       - alte cheltuieli în domeniul agriculturii.
   16. Transporturi:
       a) transport rutier:
       - drumuri şi poduri;
       - transport în comun;
       - străzi;
       b) alte cheltuieli în domeniul transporturilor.
   17. Alte acţiuni economice:
       a) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;
       b) zone libere;
       c) turism;
       d) proiecte de dezvoltare multifuncţională;
       e) alte acţiuni economice.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Cheltuielile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfectionarii legislaţiei fiscale, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.
  ---------