METODOLOGIE DE CONTROL din 19 aprilie 2005
privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 6 mai 2005
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta metodologie stabileşte modul de desfăşurare a controlului condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor/familiilor de produse pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, denumite în continuare produse.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă îşi exercită atribuţiile de organ de control, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, prin Serviciul pentru supravegherea pieţei din cadrul Inspecţiei de prevenire - Direcţia pompieri.


  Articolul 3

  Prin activitatea de supraveghere a pieţei se controlează dacă:
  a) produsele enumerate în anexa nr. 1 îndeplinesc cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, denumită în continuare reglementare;
  b) cei responsabili de introducerea pe piaţă a produselor acţionează pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele reglementării şi pun în aplicare măsurile dispuse.


  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a pieţei


  Articolul 4

  Serviciul pentru supravegherea pieţei are următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte semestrial programe de supraveghere a pieţei pentru produse;
  b) urmăreşte şi acţionează pentru actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice ale personalului, prin instruiri, participări la seminarii, conferinţe, schimburi de informaţii cu alte organe de control;
  c) propune revizuirea periodică şi ori de câte ori este necesar a procedurilor şi a modului de organizare şi funcţionare, în scopul desfăşurării unei activităţi de control eficiente.


  Articolul 5

  (1) În cadrul activităţii de supraveghere a pieţei, Serviciul pentru supravegherea pieţei parcurge următoarele etape:
  a) monitorizează produsele introduse pe piaţă;
  b) stabileşte măsurile ce trebuie luate de către producător, de reprezentantul autorizat al acestuia sau de către importator pentru îndeplinirea conformităţii, după caz.
  (2) Monitorizarea produselor introduse pe piaţă se realizează prin:
  a) controlul produselor în locurile unde se comercializează şi se depozitează de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia, importator sau, după caz, de către distribuitor;
  b) controale inopinate şi verificări punctuale;
  c) prelevarea de mostre de produse şi verificarea prin examinare şi încercare a acestora;
  d) verificarea produselor expuse la târguri, expoziţii, prezentări demonstrative privind conformitatea cu modul de inscripţionare prevăzut de lege.


  Articolul 6

  (1) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti întocmesc evidenţe şi comunică imediat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă orice investiţie sau modernizare pusă în funcţiune după data de 27 februarie 2005, în care se utilizează produse, precizând datele menţionate în anexa nr. 2.
  (2) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti înaintează la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, până la data de 31 ianuarie a anului în curs, planificarea târgurilor şi expoziţiilor de prezentare a produselor şi, imediat, îi comunică acestuia orice altă activitate ce se va desfăşura pe parcursul anului în acest domeniu.


  Articolul 7

  (1) În cazul în care în timpul activităţilor specifice au fost identificate neconformităţi, pentru a stabili dacă erorile apar în mod repetat, Serviciul pentru supravegherea pieţei verifică produsele în conformitate cu modulele utilizate de către producător pentru atestarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementare.
  (2) În situaţia în care apar îndoieli în ceea ce priveşte conformitatea unui produs cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementare, Serviciul pentru supravegherea pieţei prelevează eşantioane de produse conform procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi asigură transmiterea acestora pentru verificare la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă sau la alte laboratoare acreditate/autorizate.
  (3) Costurile încercărilor şi, după caz, produsele prelevate se achită de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare; dacă se constată că produsele sunt neconforme, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recuperează cheltuielile de la responsabilul cu introducerea pe piaţă a produsului respectiv - producător, reprezentantul autorizat al acestuia, importator.
  (4) Produsele prelevate sunt sigilate de către Serviciul pentru supravegherea pieţei şi de către o persoană desemnată de producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau de importator.


  Articolul 8

  (1) Serviciul pentru supravegherea pieţei efectuează controale de verificare, în baza programelor semestriale de supraveghere a pieţei, în echipe de minimum două persoane.
  (2) Programele de supraveghere sunt aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  (3) Verificările realizate de către Serviciul pentru supravegherea pieţei sunt:
  a) verificări formale;
  b) verificări de fond.
  (4) Verificările formale privesc prezenţa şi modul de aplicare a marcajului CE, disponibilitatea certificatului de conformitate EC, informaţiile ce însoţesc produsul şi/sau corecta alegere a procedurilor de atestare a conformităţii.
  (5) Verificările de fond privesc verificarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale, a conţinutului certificatului de conformitate EC şi corecta aplicare a procedurilor de evaluare a conformităţii; de regulă, verificările se referă numai la aspecte privind performanţele produsului, cum sunt: caracteristici de detectare, stingere, alarmare, semnalizare.


  Articolul 9

  Controlul se finalizează printr-un raport de control, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 10

  După fiecare control, echipa de control întocmeşte o notă de informare care se prezintă spre avizare adjunctului inspectorului general şi spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.


  Articolul 11

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul pentru supravegherea pieţei, gestionează baza de date privind produsele introduse pe piaţă după data de 27 februarie 2005.


  Articolul 12

  Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul este obligat să pună la dispoziţie Serviciului pentru supravegherea pieţei certificatul de conformitate EC şi documentaţia tehnică în limba română.


  Articolul 13

  (1) În cadrul acţiunilor de supraveghere a pieţei, Serviciul pentru supravegherea pieţei analizează şi decide, de la caz la caz, dacă neconformităţile constatate sunt nesubstanţiale sau substanţiale.
  (2) Sunt considerate neconformităţi nesubstanţiale:
  a) folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica de a nu putea fi şters;
  b) aplicarea incorectă a altor marcări de conformitate şi mărci suplimentare;
  c) neprezentarea certificatului de conformitate EC sau neînsoţirea produsului de acest document;
  d) neînsoţirea sau însoţirea incompletă a produsului de alte informaţii prevăzute în standardele aplicabile precizate în anexa nr. 4;
  e) neînscrierea numărului de identificare al organismului notificat alături de marcajul CE.
  (3) Sunt considerate neconformităţi substanţiale neconformităţile produselor cu cerinţa de securitate la incendiu.
  (4) În legătură cu neconformităţile constatate, înaintea oricărei decizii, Serviciul pentru supravegherea pieţei anunţă în termen de maximum 48 de ore partea implicată.
  (5) Dacă problema ce se impune a fi rezolvată este urgentă, dat fiind pericolul grav şi iminent, sau în cazul lipsei unei reacţii din partea părţii implicate în cel mult 14 zile, Serviciul pentru supravegherea pieţei, fără a consulta partea implicată, propune măsurile necesare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care dispune.
  (6) Orice decizie luată privind restricţionarea, interzicerea introducerii pe piaţă sau retragerea de pe piaţă a unor produse se motivează în scris către producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau importator, după caz. Această comunicare conţine şi informaţii în legătură cu dreptul celui în cauză de a contesta decizia, precum şi cu termenul în care contestaţia poate fi făcută, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  (7) Decizia privind restricţionarea, interzicerea introducerii pe piaţă sau retragerea de pe piaţă a unor produse trebuie să se bazeze pe dovezi obiective: rapoarte de încercări, rapoarte de inspecţie de la organisme acreditate/autorizate.
  (8) Decizia privind restricţionarea, interzicerea introducerii pe piaţă sau retragerea de pe piaţă a unor produse se ia de către inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza unui raport elaborat de Serviciul pentru supravegherea pieţei şi vizat de către adjunctul inspectorului general.


  Articolul 14

  În cazul în care Serviciul pentru supravegherea pieţei întâmpină dificultăţi în îndeplinirea atribuţiilor, solicită sprijinul organelor de poliţie în conformitate cu prevederile legale.


  Capitolul III Schimbul de informaţii


  Articolul 15

  Schimbul de informaţii se realizează conform prevederilor legale.


  Articolul 16

  Semestrial, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă întocmeşte rapoarte ale activităţii desfăşurate pentru supravegherea pieţei, care sunt înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală integrare europeană şi relaţii internaţionale şi, după caz, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 17

  Pentru respectarea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor, a condiţiilor de securitate generală a produselor şi de protecţie a consumatorilor/utilizatorilor se încheie protocoale de colaborare cu alte organe de control.


  Articolul 18

  Pentru prevenirea introducerii pe piaţă şi a punerii în funcţiune a produselor neconforme, Serviciul pentru supravegherea pieţei colaborează cu producătorii, reprezentanţii autorizaţi, importatorii şi asociaţiile acestora.


  Capitolul IV Reclamaţii


  Articolul 19

  În activitatea specifică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă primeşte, analizează şi soluţionează reclamaţiile referitoare la concurenţa neloială sau la introducerea pe piaţă a unor produse neconforme.


  Articolul 20

  Înregistrarea şi gestionarea acestora se fac în mod separat într-un registru gestionat de Serviciul pentru supravegherea pieţei.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 21

  (1) În cazul în care Serviciul pentru supravegherea pieţei constată nerespectarea actelor normative în domeniu, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute în legislaţia specifică.
  (2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prezentat în anexa nr. 5.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 22

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă emite declaraţii publice în care sunt specificate: produsele care sunt sau pot fi nesigure, producătorii şi distribuitorii de astfel de produse, precum şi orice alte probleme care pot afecta negativ securitatea utilizatorilor.


  Articolul 23

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă poate solicita Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Ministerului Economiei şi Comerţului, în calitatea sa de integrator în domeniul supravegherii pieţei, pentru personalul de specialitate al Serviciului pentru supravegherea pieţei, participarea la programe de pregătire şi organizarea de seminarii, conferinţe, vizite de documentare în statele membre ale Uniunii Europene şi aplicaţii cu experţi în domeniu din aceste state.


  Articolul 24

  Pentru desfăşurarea activităţii de control, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi, după caz, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti asigură Serviciului pentru supravegherea pieţei, în condiţiile legii, mijloace de transport, decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi alte materiale necesare.


  Articolul 25

  (1) Personalul cu atribuţii de control în domeniul supravegherii pieţei produselor este numit prin ordin de zi pe unitate al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  (2) Personalul desemnat se legitimează cu legitimaţia de control semnată de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  (3) Modelul legitimaţiei de control este prezentat în anexa nr. 6.


  Articolul 26

  În perioada de tranziţie stabilită în conformitate cu prevederile cap. V^1 din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei metodologii se aplică şi produselor cu marcaj CS.


  Articolul 27

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1
  la metodologie
  --------------
  LISTA
  produselor pentru construcţii cu rol în
  satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu
  Familia de produse - Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru prevenirea exploziilor
  1. Seturi pentru instalare:
  Detectarea incendiului/alarme de incendiu:
  - seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului şi alarmare a incendiului;
  - seturi de sisteme de detectare a incendiului;
  - seturi de sisteme de alarmare la incendiu;
  - seturi de sisteme de comunicaţii de alertare în caz de incendiu.
  Prevenirea şi stingerea incendiilor:
  - seturi de sisteme de hidranţi interiori;
  - seturi de sisteme de hidranţi exteriori cu coloană uscată şi umedă;
  - seturi de sisteme cu sprinklere şi apă pulverizată;
  - seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscată;
  - seturi de sisteme de stingere cu gaz [inclusiv CO(2)].
  2. Componente:
  Detectarea incendiului/alarme de incendiu:
  - detectoare de fum, de căldură şi de flacără;
  - dispozitive de control şi indicatoare;
  - dispozitive de transmitere alarme la distanţă;
  - izolatori pentru scurtcircuit;
  - dispozitive de alarmă;
  - surse de energie;
  - dispozitive de pornire/oprire;
  - butoane manuale de semnalizare.
  Prevenirea şi stingerea incendiilor:
  - hidranţii de incendiu;
  - indicatoare/comutatoare pentru debitul de apă;
  - indicatoare/comutatoare pentru presiune;
  - tubulatură de admisie;
  - pompe şi seturi de pompare pentru combaterea focului;
  - seturi de supape de alarmă în circuit umed;
  - seturi de supape de alarmă uscate;
  - seturi de supape de alarmă inundate;
  - dispozitive de control multiple;
  - seturi de supape pentru containere sub presiune ridicate şi dispozitivele lor de acţionare;
  - supape de distribuţie şi dispozitivele lor de acţionare;
  - dispozitive neelectrice de dezactivare;
  - racorduri flexibile;
  - manometre şi presostate;
  - dispozitive mecanice de măsurare;
  - supape de închidere şi supape de control.


  Anexa 2
  la metodologie
  --------------
  DATE
  ce se raportează de inspectoratele pentru
  situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti
  privind obiectivele de investiţii
  Date privind investiţii/modernizări:
  - tipul instalaţiei;
  - modelul;
  - producătorul/reprezentantul autorizat/importatorul;
  - data introducerii pe piaţă,
  pentru următoarele categorii de produse:
  ● sisteme de detectare şi alarmare la incendiu;
  ● detectoare de fum;
  ● hidranţi interiori;
  ● instalaţii de sprinkler;
  ● capete sprinkler;
  ● supapă de control şi semnalizare pentru instalaţii tip apă/apă;
  ● dispozitive de alarmă cu motor hidraulic;
  ● detectoare de curgere a apei;
  ● instalaţii cu apă pulverizată;
  ● instalaţie de stingere cu CO(2);
  ● instalaţie de stingere cu pulbere;
  ● ventilatoare de evacuare a căldurii şi fumului.


  Anexa 3
  la metodologie
  --------------
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  Serviciul pentru supravegherea pieţei
  RAPORT DE CONTROL nr. ...... din .... pentru produsul supus
  supravegherii pieţei în baza Hotărârii Guvernului nr.
  622/2004 privind stabilirea condiţiilor
  de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,
  care are rol în satisfacerea cerinţelor de securitate la incendiu
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Datele de identificare ale produsului supravegheat: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Descrierea produsului: │
  │Se înscriu datele de identificare ale produsului: denumirea, tipul, modelul, │
  │varianta sau versiunea, denumirea comercială, codul de fabricaţie, numele │
  │producătorului sau importatorului │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Denumirea: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Denumirea comercială: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Codul de fabricaţie: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Seria: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Lotul: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Tipul: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Modelul: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Varianta: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Anul de fabricaţie: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Standardul de referinţă: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Data intrării în ţară/ pe piaţă │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele producătorului: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele reprezentantului autorizat: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele importatorului: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Distribuitor: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Ţara de origine: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. Datele de identificare ale persoanei responsabile pentru introducerea │
  │produsului pe piaţă: │
  │ │
  │[] producător; │
  │[] reprezentant autorizat al producătorului; │
  │[] importator; │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele persoanei responsabile: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod unic de înregistrare la Registrul Comerţului: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Localitatea: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Codul poştal: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Ţara: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele persoanei de contact împuternicită: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Telefon: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fax: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │e-mail: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Pagina de Internet: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3. Verificarea marcajului de conformitate CE │
  │Se marchează rubricile care corespund stării constatate pentru marcajul de │
  │conformitate CE al produsului în raport cu prevederile art. 7, alin. 1.2 din │
  │HG nr. 622/2004, respectiv, în cazurile aplicabile pentru marcajul de │
  │conformitate CS în raport cu prevederile art. 34 HGR nr. 622/2004 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
  │3.1 Pe produs: │Descrierea/încadrarea │
  │ │neconformităţii │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │Marcajul CE (CS): [] corespunde [] nu corespunde │ │
  │ │ │
  │Legea nr. 608/2001, Anexele nr. 2 şi 3 │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │Numărul organismului [] indicat [] neindicat │ │
  │notificat: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │3.2 Pe ambalaj: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │Marcajul CE (CS): [] corespunde [] nu corespunde │ │
  │Legea nr. 608/2001, Anexele nr. 2 şi 3 │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │Numărul organismului [] indicat [] neindicat │ │
  │notificat: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
  │3.3 Pe documentele însoţitoare: │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
  │Marcajul CE (CS): [] corespunde [] nu corespunde │ │
  │Legea nr. 608/2001, Anexele nr. 2 şi 3 │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │Numărul organismului [] indicat [] neindicat │ │
  │notificat: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
  │3.4 Observaţii: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4. Verificarea etichetei de identificare │
  │Se marchează rubricile care corespund stării constatate pentru eticheta │
  │de identificare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
  │4.1 Identificarea [] corespunde [] nu corespunde │ │
  │producătorului sau a │ │
  │importatorului: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │4.2 Tipul: [] corespunde [] nu corespunde │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
  │4.3 Numărul seriei [] corespunde [] nu corespunde │ │
  │şi/sau lotului: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
  │4.4 Observaţii: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │5. Verificarea Certificatului de Conformitate (EC) care însoţeşte produsul: │
  │Se marchează rubricile care corespund stării constatate pentru Declaraţia │
  │de Conformitate ce însoţeşte echipamentul în raport cu prevederile │
  │Anexei nr. 3 din HG nr. 622/2004 şi modelul de redactare prevăzut de │
  │SR EN 45014:1993 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │5.1 Numele şi adresa [] DA [] NU │ │
  │organismului de certificare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.2 EC este redactat în [] DA [] NU │ │
  │limba română: │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.3 Numele şi adresa [] DA [] NU │ │
  │producătorului sau ale │ │
  │reprezentantului autorizat │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.4 Descrierea produsului [] Tip [] Identificare │ │
  │ │ │
  │ [] Utilizare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.5 Specificaţiile tehnice [] DA [] NU │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.6 Numărul certificatului [] DA [] NU │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.7 Condiţiile şi perioada [] DA [] NU │ │
  │de valabilitate a │ │
  │certificatului │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │5.8 Numele şi funcţia [] DA [] NU │ │
  │persoanei abilitate să │ │
  │semneze certificatul │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │5.9 Observaţii: │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │6. Prelevare eşantioane [] DA [] NU │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │6.1. Acceptare eşantionare [] DA [] NU │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │6. 2. Sigilare [] DA [] NU │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │6.3. Acceptare plată [] DA [] NU │ │
  │încercări │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │7. S-au ridicat copii după [] DA [] NU │ │
  │documente │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘      8. Concluzia Raportului de control faţă de prevederile Hotărârii Guvernului
      nr. 622/2004
      În cazul de NECONFORMITATE se înscriu explicit toate neconformităţile faţă
      de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 constatate şi acţiunile
      corective convenite cu persoana responsabilă.
  ┌───────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┐
  │ [] CONFORMITATE │ [] NECONFORMITĂŢI │ [] NECONFORMITĂŢI │
  │ │ NESUBSTANŢIALE │ SUBSTANŢIALE │
  ├───────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┤
  │ * │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │A. NECONFORMITĂŢI NESUBSTANŢIALE │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │B. NECONFORMITĂŢI SUBSTANŢIALE │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │C. CONCLUZII │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘         INSPECTORI PERSOANA RESPONSABILĂ

        Numele şi Prenumele:.......... Numele şi prenumele:............

        Legitimaţie de control nr.:....... Calitatea:......................

        Semnătura:........... Semnătura:..................


        Numele şi Prenumele:..............

        Legitimaţie de control nr.: .......

        Semnătura: ................


  Anexa 4
  la metodologie
  ---------------


                      Standarde de referinţă în activitatea de
                supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii
             cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu

    Indicativ Titlu
    SR EN 54-3:2002/Al:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
                               Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
                                Partea 4: Echipament de alimentare electrică
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 54-5:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
                              Partea 5: Detectori de căldură. Detectori punctuali
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 54-7:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
                             Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale
                             care utilizează dispersia luminii, transmisia
                             luminii sau ionizarea
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 54-12:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.
                             Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare
                             care utilizează principiul transmisiei unui
                             fascicul de unde optice
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi
                             interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 671-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi
                             interiori echipaţi cu furtunuri plate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12094-5:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
                             Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru
                             distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi
                             acţionările lor pentru sisteme cu CO(2)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
                             Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru
                             duzele sistemelor cu CO(2)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12094-6:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
                             Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru
                             dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune
                             a sistemelor de stingere cu CO(2)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.
                             Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru
                             clapete antiretur
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12101-3:2003 Sisteme de control a căldurii şi a fumului.
                             Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare de
                             evacuare a căldurii şi a fumului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12259-1+A1:2002 Staţii de epurare. Componente pentru sisteme cu
                             sprinklere şi cu apă pulverizată.
                             Partea 1: Sprinklere
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12259-2:2002/ Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de
     A1:2002 luptă împotriva incendiilor. Componentele
                             sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.
                             Partea 2: Supapă de control şi semnalizare pentru
                             instalaţii tip apă/apă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12259-3/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                             Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă
                             pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă
                             apă - aer
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12259-4/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                            Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă
                            pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu
                            motor hidraulic
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
                            Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă
                            pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12416-1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme
                            de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode
                            de încercare a elementelor componente
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme
                            de stingere cu pulbere. Partea 2: Concepţie,
                            construcţie şi întreţinere
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 5
  la metodologie
  ---------------

    MINISTERUL ............
    UNITATEA ..............
    JUDEŢUL ............ Exemplar nr.

                                  PROCES - VERBAL
                    DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

                                   Seria ..... Nr. .....

            
  Încheiat în data de ....... 20.... în localitatea ............
  Subsemnatul ............ în calitate de ........ din (unitatea) ........ am constatat în data de ...... 20 ... ora ... la (locul) ................ următoarele: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
  * S-a încheiat în 3 exemplare anexa cuprinzând contravenţiile săvârşite DA/NU (anexa va avea seria şi nr. procesului-verbal).
  Fapta/ele este/sunt prevăzută/e de: art. ..... din ........ şi sancţionată conform art. ........ din ..........; art. ..... din ........ şi sancţionată conform art. ........ din ..........; art. ..... din ........ şi sancţionată conform art. ........ din ..........; Se aplică sancţiunea: a) avertisment; b) amendă; c) sancţiunea complementară
  Contravenientul este obligat să achite suma de ......... lei, la CEC sau la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică, în contul nr. .............. şi să predea copia chitanţei în termen de 15 zile de la data înştiinţării/ comunicării prezentului proces-verbal, unităţii .............. situat/ă în ....... str. ........ nr. .... judeţ/sector ......... Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii, reprezentând ........ lei, iar copia chitanţei se predă în acelaşi termen. Dacă nu se achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/ comunicării se va proceda la executarea silită. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la unitatea din care face parte agentul constatator.
  De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie familială/persoană fizică: ........ filiala/sucursala ........ cu sediul (domiciliul pt.minori) în ........., str. ....... nr. .... bl. ..... sc. ..... ap. ... judeţ/sector .......... având codul unic de înregistrare ...... în registrul comerţului, cod fiscal nr. ..... reprezentată de ........ în calitate de ........, cu domiciliul în ....... str. ....... nr. ...... bl. .... sc. ..... ap. ..... judeţ/sector ....... posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ....... nr. ...... eliberat(ă) emis de poliţia/statul ...... la data de ........ C.N.P. ......, tichet de înscriere a contravenţiilor seria ..... nr. .......
  Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de faţă/ refuză/nu poate să semneze. Subsemnatul(a) .......... posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ...... nr. ... eliberat(ă)/emis de poliţia/statul ....... la data de ..... C.N.P. cu domiciliul în str. ...... nr. ... bl. .... sc. ... ap. ... judeţ/sector .... în calitate de martor, declar că numitul ........ nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Nu a fost de faţă nici un martor deoarece ...............
  Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, acestea fiind următoarele:
          AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT
                                   MARTOR Am primit exemplarul 2
         .................. ........... .......................


  Anexa 5a)
  la metodologie
  ---------------

    MINISTERUL .............. Proces-verbal de constatare
    Unitatea ................ şi sancţionare a contravenţiilor
    ........................ seria ........ nr. ........,
    ........................ din .......................
            (adresa)

  COMUNICARE
  PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE
  ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
  Nr. .... din data de ....
  Către
  Numele şi prenumele ......(denumirea)......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., sectorul ...., localitatea ........, judeţul/sectorul ......., vă comunicăm alăturat exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  Totodată, vă înştiinţăm că aveţi obligaţia să achitaţi suma de ...... lei, la C.E.C. sau la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică în contul ......, în termen de 15 zile de la data primirii comunicării/înştiinţării, urmând să predaţi copia chitanţei în acelaşi termen unităţii ......, situat/situată în ....... str. ..... nr. ....., judeţul/sectorul ...... .
  Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data înştiinţării/comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii reprezentând ...... lei, iar dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării comunicării, se va proceda la executarea silită.
  Comandantul unităţii,
  ....................
  Proces-verbal de constatare
  şi sancţionare a contravenţiilor
  seria ....... nr. .......,
  din ....................
  DOVADA
  de îndeplinire a procedurii de comunicare a
  procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
  PROCES-VERBAL
  Astăzi .... luna ....... 200 ....
  Subsemnatul ........., agent procedural, având de înmânat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţarea de plată cu nr. de mai sus, emise de .........., m-am deplasat în ...... str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ....., la adresa numitului ........., sancţionat contravenţional.
  1. Găsind pe ......, destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoană care locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandantul unităţii militare, administraţia locului de deţinere*):
  a) acesta a primit, semnând în faţa noastră; b) refuzând primirea, am afişat actul; c) primind actul, a refuzat să semneze de primire; d) primind actul, nu a putut să semneze deoarece ..........................................
  2. Am afişat actul pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principală a clădirii*), a hotelului*):
  a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea; b) nici o persoană prevăzută la pct. 1 nu a fost găsită; c) în lipsa persoanelor prevăzute la pct. 1, nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit; d) persoanei citate, schimbându-şi adresa, nu i s-a putut afla noua adresă (noua adresă este ..............); e) persoana citată fiind o societate, s-a refuzat primirea.

              Semnătura agentului,
              ...................


                             Semnătura primitorului actului .............
                             Calitatea în care a primit actul ...........

  ----------- Notă *) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire.


  Anexa 5b)
  la metodologie
  ---------------

    MINISTERUL .............. Proces-verbal de constatare
    Unitatea ................ şi sancţionare a contravenţiilor
    Judeţul ................ seria ........ nr. ........,
    ........................ din .......................
            (adresa)

                                     COMUNICARE

      Către
      Numele şi prenumele .......(denumirea)........... cu domiciliul sau
    reşedinţa (sediul) în str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ......, et. ....,
     ap. .....


             Recomandată Localitatea ...............
             Nr. ....... Judeţul (sectorul) ........
                                          Codul poştal ..............
                                          Oficiul poştal ............


              Ştampila
           cu data sosirii

             ( )
        ..................................................................

                                                        ( )

      Proces-verbal de constatare
      şi sancţionare a contravenţiilor
      seria ..... nr. ....,
      din ...............

                                                           ( )
                                                        Ştampila cu
                                                      data prezentării


                                     DOVADĂ

             Către

      UNITATEA .................
      Localitatea .... str. ... nr. ....,
      sectorul/judeţul ...........

                                           Localitatea .............
                                           Codul poştal ............
                                           Oficiul poştal nr. ......

            Recomandata nr. ..........


             Ştampila cu Ştampila cu
            data înapoierii data sosirii

                ( ) ( )


  Anexa 6
  la metodologie
  --------------

                           MODELUL LEGITIMAŢIEI DE CONTROL
             ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
             │ │
             │ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │
             │ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA │
             │ │
             │ │
             │ LEGITIMAŢIE DE CONTROL │
             │ Nr. .... din .... 2005 │
             │ ┌─────┐ │
             │ │ │ │
             │ │stema│ POZA │
             │ └─────┘ │
             │ │
             │ Col. IONESCU ION │
             │ │
             └─────────────────────────────────────────────────────┘
            ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
            │ Valabila până la 31 decembrie 2010 │
            │ │
            │ Conform art. 5 din H.G.R. Nr. 1490/2004, art. 30 din │
            │ H.G.R. Nr. 622/2004 şi art. 6 din H.G.R. 891/2004 │
            │ deţinătorul prezentei legitimaţii are acces permanent│
            │ pentru îndeplinirea atribuţiilor oficiale legate de │
            │ controlul pentru supravegherea pieţei produselor │
            │ pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei │
            │ de securitate la incendiu, la agenţi economici şi │
            │ oricare forma de organizare juridica indiferent de │
            │ forma de proprietate care produc, importa sau │
            │ distribuie astfel de produse pentru construcţii, de │
            │ constatare a contravenţiilor şi de aplicare a │
            │ sancţiunilor legale. │
            │ │
            │ Semnătura │
            │ │
            │ Inspector General │
            │ │
            └──────────────────────────────────────────────────────┘

  --------------