LEGE nr. 574 din 22 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigura elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei.
  (2) Elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniul audiovizualului sunt asigurate de Consiliul Naţional al Audiovizualului; pentru armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor Consiliul Naţional al Audiovizualului cooperează cu Ministerul Culturii şi Cultelor."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Ministrul culturii şi cultelor asigura coordonarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, care este în subordinea Guvernului şi este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor.
  (2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanţează din alocaţii acordate de la bugetul de stat.
  (3) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Cultelor."
  4. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Centrul Naţional al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.
  ...............................................................
  (4) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Cultelor."
  5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei vor fi salarizaţi la nivelul funcţiilor asimilate cu funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Inspectoratele pentru cultura şi culte judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se reorganizează în direcţii judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, prin comasare cu oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional."
  7. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, Comisiei Naţionale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Naţional, Colegiului consultativ al Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor au calitatea de colaborator şi îşi pot desfăşura activitatea prin încheierea unor convenţii civile, în condiţiile legii.
  (2) Convenţiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiţi în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora.
  ...........................................................
  (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice."
  8. Articolul 9 se abroga.
  9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Art. 2, 3, 7, 8, 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice se abroga."


  Articolul 2

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Culturii şi Cultelor va iniţia adoptarea unei hotărâri a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  --------