ORDIN nr. 1.591 din 3 august 1998
privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998  Ministrul finanţelor,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi ale art. 11 din Regulamentul privind aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă şi se dispune aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 1999, a Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, care constituie anexa*) la prezentul ordin.
  Planul de conturi şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin prezentul ordin, sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale şi celelalte organizaţii cu caracter obştesc, culte religioase, partide politice, precum şi pentru altele asemenea, înfiinţate în scopul desfăşurării de activităţi nelucrative.


  Articolul 2

  Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului persoanelor juridice fără scop lucrativ răspund, potrivit legii, de pregătirea, însuşirea şi aplicarea corecta a acestor reglementări, precum şi de transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la data de 31 decembrie 1998 în conturile prevăzute în noul plan de conturi.
  De asemenea, aceste persoane răspund de adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi de exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înregistrate în contabilitate.


  Articolul 3

  Cenzorii numiţi potrivit legii au obligaţia sa verifice şi sa certifice transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele contabile la data de 31 decembrie 1998 în conturile prevăzute în noul plan de conturi.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor actualizează periodic Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi normele metodologice de utilizare a acestuia, în funcţie de reglementările care vor fi adoptate.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finanţelor nr. 315/1985 privind aprobarea Planului de conturi pentru organizaţiile obşteşti şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 6

  Direcţia generală legislaţie contabila va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------- Notă *) Anexa se publică ulterior.
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  ------